Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Η απόφαση της υπουργού Ν. Κεραμέως
Δημοσίευση: 19/06/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υπουργού παιδείας Ν. Κεραμέως τα κριτήρια  και οι διαδικασίες για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχο- λεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

2. Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για τη θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και όλα τα Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφέρειας. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας κριτηρίων.

3. Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικός α) στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (Α’ 26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει β) του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

4. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι α) αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων β) υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γ) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/05 (Α’ 80) δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε.

5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης.

Άρθρο 2
Προσόντα, κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

1. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Διευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020).

2. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Υποδιευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων (παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020).

3. Σε θέση Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας επιλέγονται εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες διδακτικού έργου τριών(3) και εννέα (9) ωρών, αντιστοίχως, στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον πίνακα αναθέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, που εκάστοτε ισχύει για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.

4. Η κατάταξη των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε αξιολογικούς πίνακες γίνεται βάσει των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι Διευθυντές υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους για την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Άρθρο 3
Διαδικασία ελέγχου των υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης

1. Ο έλεγχος των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας και η μοριοδότηση των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας διενεργούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, διοικητικούς ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

2. Μετά το πέρας του ως άνω ελέγχου συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκ- παίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. πίνακες αποκλειόμενων ανά Περιφέρεια. Ενστάσεις επί των παραπάνω πινάκων υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, που συγκροτείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, διοικητικούς ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και τουλάχιστον έναν Προϊστάμενο Τμήματος αυτής, ως Πρόεδρο. Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτών.

3. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων αποκλειομένων από την επιτροπή της παρ. 2., την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων και της μοριοδότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών από την επιτροπή της παρ. 4, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 και ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά Περιφέρεια. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της παραγράφου 2, η οποία αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ανά Περιφέρεια.

4. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενεργούνται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. και γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθη- σης, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν..

5. Οι προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. και η θητεία τους λήγει με το πέρας των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

1. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ανά Περιφέρεια ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., κυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. και ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους από την κύρωσή τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς καλύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους, για το υπόλοιπο της θητείας.

2. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση υπουργικής απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, αντιστοίχως στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή.

Άρθρο 5 Τελική διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι υπό στοιχεία Κ1/49929/2018 «Κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» (Β’ 1151) και η υπό στοιχεία Κ1/49931/2018 «Κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» (Β’ 1151) υπουργικές αποφάσεις.

Σχόλια (19)

 
Θύμιος
22 Ιουν 2021 09:40

Διαφωνώ για την αξία του διδακτορικού. Η ερευνητική ικανότητα -που θεωρητικά εγγυάται ένα διδακτορικό- δεν έχει σχέση με τη διδακτική ικανότητα ή την διοικητική ικανότητα ενός υποψηφίου ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ εκπαίδευσης.

 
'
22 Ιουν 2021 09:16

@ Picasso
Έχετε δίκιο, όλα τα βαριά ονόματα απουσιάζουν τώρα τελευταία και πιο πολύ ο Ισπανός, κοντά του μάθαινες ποίηση!...

 
Picasso
22 Ιουν 2021 07:52

Προς @@ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 20 Ιουν 2021 11:35
Αν βλέπουμε τον πίνακα??? Και τον βλέπουμε και τα μάτια μας βγήκαν. Tον καλλιτέχνη (ζωγράφο) θα θέλαμε να γνωρίσουμε.
Δεν βλέπουμε Πλατάρο, Φιλελεύθερο, Ερτ, Santso, Steven, Mutso (και καπετάνιο) και ανησυχούμε λίγο είναι η αλήθεια......

 
Δρ. ΠΕ.04
21 Ιουν 2021 20:09

Όπως γράφει και ο συνάδελφος ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΗΣ έπρεπε να προηγούνται οι Διδάκτορες και να έπονται οι υπόλοιποι.
Το διδακτορικό ισοδυναμεί με 12 χρόνια υπηρεσία και 6 κλιμάκια!!!
και το ΜΔΕ ισοδυναμεί με 4 χρόνια προϋπηρεσία και 2 κλιμάκια!!!
Άρα 1 ΔΔ=3 ΜΔΕ
Εδώ τι έχουμε ας δούμε ένα παράδειγμα ...
Έχουμε κάτοχο ΔΔ και ΜΔΕ στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, πόσα μόρια παίρνει; Φυσικά 6 αφού όταν έχεις ΔΔ δεν μοριοδείται το ΜΔΕ και αφού το ΔΔ δεν είναι στη Διοίκηση τα μόρια γίνονται 6!!!!!!!!!!!
(Κανονικά έπρεπε να πάρει 6+6=12)
2. Έχουμε απόφοιτο με Integrated Master (5 χρόνια σπουδές βάλτε όποιο τμήμα σας βολεύει...) έχει και ΜΔΕ 1.5 χρόνο στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.
Σύνολο μορίων ΜΔΕ =6 μόρια + 1 μόριο το δεύτερο ΜΔΕ, άρα μόρια 7!!!
Συμπέρασμα...
ΔΔ +ΜΔΕ (στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ)=6
ΜΔΕ(Διοίκηση) + ΜΔΕ = 7
(Θα ήθελα την άποψη κάποιου ΝΟΜΙΚΟΥ!!!)
Όσοι βλέπουν τα μόρια σωστά, πρέπει να συμβουλευτούν οφθαλμίατρο!!!

 
Βρες τα μόριά μου!!!
21 Ιουν 2021 19:50

@ΠΕ19
"Αν έχει διδακτορικό+μεταπτυχιακό παίρνει τα 9 μόρια του διδακτορικού. Αν έχει μόνο 1 μεταπτυχιακό, 6 μόρια. Αν έχει 2ο μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με ΕΝΑ (1) μόριο"
Έχω και ΔΔ και ΜΔΕ σύνολο μορίων 6 (έξι)!!! (ακόμη και αν το ΜΔΕ είναι στη Διοίκηση... μετράει το ΔΔ που δεν είναι στη Διοίκηση και παίρνεις 6 μόρια, αυτό πράγματι ήθελε μεγάλη κουτοπονηριά!!!)
ΜΔΕ 1,5 χρόνο στη Διοίκηση 6 Μόρια!!! αν έχει και δεύτερο ΜΔΕ 6+1=7
Άρα 2ΜΔΕ > ΔΔ+ΜΔΕ (αυτό είναι Αριστεία!!!)

(Για ξαναδιάβασε το ΦΕΚ)
@@ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ20 Ιουν 2021 11:35
Ετσι απλά κραυγάζουμε "στημένο" και πάμε σπίτι μας, ε; Βλέπετε τον πίνακα με τη μοριοδότηση και τα κριτήρια; Τι σας χάλασε από αυτά;
Δες τα μόρια μου και απάντησε το ΜΔΕ είναι 120ECTS.... στη Διοίκηση και ΔΔ
εκτός Διοίκησης β
Βρες τα μόρια μου, που απλώς κραυγάζω!!!

 
@ αριστείας συνέχεια
21 Ιουν 2021 16:02

πόσο δίκιο έχεις να το επισημαίνεις, πόσος παραλογισμός (ειδικά αν το β' πτυχίο είναι δασοπονίας ατσάβραχων πχ. αλλά κολλάει στα πρότζεκτ. ή ισπανικής φιλολογίας- στα ΣΔΕ δε μιλάνε ελληνικά, δε γίνεται μάθημα αλλά η πολυγλωσσία φυσάει ! )

 
Αριστείας συνέχεια....
21 Ιουν 2021 00:03

- Διδακτορικό(μετά από μεταπτυχιακό) + 2ο μεταπτυχιακό = 10 μόρια.
- Διδακτορικό(χωρίς προηγούμενο μεταπτυχιακό) + 2ο πτυχίο = 13 μόρια.
- Δύο Διαδακτορικά = 11 μόρια......

 
ΠΕ19
20 Ιουν 2021 21:25

@@ΠΕ19
Δεν είπα πόσο παίρνει αλλά η λογική να μετρά το 2ο Μεταπτυχιακό και όχι το 1ο
Εξάλλου 6 μόρια για μεταπτυχιακό είναι πάρα πολλά ειδικά τώρα. Πριν από (αρκετά) χρόνια όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στο τμήμα μου με 100 εισακτέους είχαμε περίπου 10 μεταπτυχιακούς το χρόνο όλοι με υποτροφία.
Τώρα σε πολλά τμήματα (όχι θετικών επιστημών ή μηχανικών) οι εισακτέοι σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι περισσότεροι από τους προπτυχιακούς και όλοι με δίδακτρα δεν είναι πολλά τα 6 ή και τα 7 σε σχέση με τα 9 μόρια ??
ΑΑΑΑ και που σε σχολές με τους πολλούς μεταπτυχιακούς και τα ακριβά δίδακτρα. Τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά με από τις σχολές που δίνουν υποτροφία ή μπαίνεις με εξετάσεις έχεις -3 μόρια.

 
@@@ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
20 Ιουν 2021 20:04

Επειδή είσαι προκλητικός θα σου πω εγώ.

Τα προσόντα μου
1 Διδακτορικό από τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
2 μεταπτυχιακά από ΕΜΠ
Δεύτερο πτυχίο 5ετούς από ΕΜΠ
Διδακτική εμπειρία 30 ετών στη ΔΕ
Διδακτική εμπειρία 25 ετών στα ΙΕΚ
Πολλά άλλα προσόντα που δεν μοριοδοτούνται
Σύνολο 20 μόρια
Τα "δικά μας παιδιά" κ. @@ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ παίρνουν 15 μόρια από συνέντευξη μόνο. Στη συνέντευξη άνετα μπορεί να με ¨φάει" και κάποιος με διδακτική προϋπηρεσία μόνο. Δηλαδή, των μηδενικών προσόντων. Τα μόρια είναι για τα μάτια του κόσμου εφόσον υπάρχει επάνω όριο. Όλα είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους εφόσον Διευθυντές των ΙΕΚ όρισαν αυτή τη μοριοδότηση. Τα γένια τους ευλογούν οι παπάδες πρώτα. Αυτό βέβαια είναι εφεύρημα των αντιαριστερών της ΣΥΡΙΖ(δεξιΑς). Δες όταν βγουν τα τελικά μόρια το τι "σφαγή" θα έχει "πέσει".

 
Ο καλός ο φωτογράφος
20 Ιουν 2021 12:54

Διδακτορικό (3χρόνια + 1χρόνο το προγενέστερο μεταπτυχιακό) = 9 μόρια
Μεταπτυχιακό 1 χρόνος (ίσως και εξ αποστάσεως) = 6 μόρια ???
Πότε άλλοτε το μεταπτυχιακό έπαιρνε τόσα μόρια? Δεν υπερμοριοδοτείται για κάποιο (άγνωστο?) λόγο?

Διδακτορικό = 9 μόρια
Δύο Μεταπτυχιακά + Δεύτερο πτυχίο = 11 μόρια.....

Το σημαντικότερο? Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των ΣΔΕ, δεν είναι στελέχη? Γιατί λοιπόν τα κριτήρια και η επιλογή τους γίνονται ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ και ΕΚΤΟΣ πλαισίου, του νέου πολυνομοσχεδίου? Ομοίως και για τα ΙΕΚ..... ?

 
ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΗΣ
20 Ιουν 2021 12:42

Στην Κύπρο όποιος έχει διδακτορικό επιλέγεται πρώτος. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να επιλεγεί στη θέση του κάποιος με μεταπτυχιακό και οτιδήποτε άλλο. Εδώ ισοπεδώνονται τα πάντα για χάρη των "δικών μας παιδιών". Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό τον τόπο. Κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των "δικών μας παιδιών". Αν υπάρχει κάποιος με πολλές περγαμηνές έρχεται η συνέντευξη για ξεκαθάρισμα.

 
@@ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
20 Ιουν 2021 11:35

Ετσι απλά κραυγάζουμε "στημένο" και πάμε σπίτι μας, ε; Βλέπετε τον πίνακα με τη μοριοδότηση και τα κριτήρια; Τι σας χάλασε από αυτά;

 
@ΠΕ19
20 Ιουν 2021 11:34

Αν έχει διδακτορικό+μεταπτυχιακό παίρνει τα 9 μόρια του διδακτορικού. Αν έχει μόνο 1 μεταπτυχιακό, 6 μόρια. Αν έχει 2ο μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με ΕΝΑ (1) μόριο. Διαβάστε λίγο τον πίνακα πριν σχολιάσετε. Μια χαρά είναι το κριτήριο.

 
ΠΕ19
20 Ιουν 2021 01:23

Τρελό !!!!
Αν έχει κάποιος Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό παίρνει μόρια μόνο για το Διδακτορικό οκ αλλά άν έχει δύο μεταπτυχιακά παίρνει και για τα 2 και αν έχει Διδακτορικό και 2 μεταπτυχιακά θα πάρει μόρια για το 1 διδακτορικό και για το δεύτερο μεταπτυχιακό !!!!!!
ΣΥΡΙΖΑ ζεις εσύ μας οδηγείς !!!!

 
Νίκος Π.
19 Ιουν 2021 20:22

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξαιρούνται από την υποβολή αίτησης οι υποδιευθυντές (αλλά και οι διευθυντές) των Γυμνασίων-Λυκείων. Υπηρετούν με παράταση θητείας και κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην επιθυμούν να συνεχίσουν στη θέση ευθύνης τους και μετά το φετινό καλοκαίρι. Γιατί να μην μπορεί ένας υποδιευθυντής να διεκδικήσει μια θέση Δ/ντη ή Υποδ/ντη στα ΙΕΚ ή τα ΣΔΕ; Τόσο μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί στο σχολείο του, αν π.χ. στις 31 Αυγούστου λήξει η θητεία του (αυτοδίκαια ή με παραίτηση) και από 1η Σεπτεμβρίου αποσπαστεί σε θέση ευθύνης σε ΙΕΚ ή ΣΔΕ (αν τελικά επιλεγεί);

 
@ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
19 Ιουν 2021 17:37

ξανά στημενες θέσεις / έλεος πια με αυτη την αριστεια σας !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
ΔΔ+ΜΔΕ
19 Ιουν 2021 16:45

Εξίσωση ΜΔΕ+ΔΔ με ένα ΜΔΕ 1.5 έτος στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων;
Είναι δυνατόν και όμως είναι ΔΔ +ΕΣΔΔΑ =17 μόρια υπολογίζονται μόνο 9!!!
Ποιους πριμοδοτούν άραγε;
Άρα ΜΔΕ στην ΔΕΜ ίδια μόρια!!!
Το διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θεωρείται διδακτικό έργο στην εκπαίδευση ενηλίκων (σωστό).
Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 8ετίας για την περίπτωση των
υποψηφίων Διευθυντών, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) εδώ γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται και η Τριτοβάθμια όπως ήταν σε όλες τις προηγούμενες προκηρύξεις και στις προκηρύξεις για Εκπαιδευτές στα ΣΔΕ;;; (Αφού και η Τριτοβάθμια είναι τυπική εκπαίδευση).
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2491/2020
Αρ.Πρωτ.Κ1/74929/16-06-2020/ΥΠΑΙΘ.

 
πάλι τα ίδια και τα γίδια
19 Ιουν 2021 14:33

καλή η διαφορά συνάφειας-μη συνάφειας, αλλά έχουμε δει και μια φορά έναν τίτλος να είναι συναφής , μια άλλη να μην είναι ! δείτε και λίγο τον τίτλο των εργασιών , δε βλάπτει. ωστόσο είναι τραγικό να μην υπάρχει διαβάθμιση (όπως αλλού) σε διδακτορικό και μεταπτυχιακό : άτομα μόνο με διδακτορικό (προ του 2012 χωρίς μεταπτυχιακό) ευνοούνται. επίσης , μη συναφές μεταπτυχιακό (σε διδακτική πιθανώς ) να είναι λιγότερο από άσχετο δεύτερο πτυχίο;;;;; ειδικά από κάτι χαζοσχολές . είναι άδικο.

 
η θητεία
19 Ιουν 2021 08:32

σε άλλη θέση δεν ήταν κώλυμα για τους διευθυντές εκπαίδευσης ; γιατί τόσα κωλύματα παντού; ειδικά όταν το τοπίο είναι ασαφές ; δεν έχει κάθε υπάλληλος δικαίωμα στην υπηρεσιακή εξέλιξη; στις θέσεις με θητεία υπάρχει αξιολογικό πίνακα συνήθως . θα πάει ο επόμενος . ποιο το πρόβλημα;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ