ΕΚΚΛ/ΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Το Σχέδιο Νόμου ,63 άρθρων, για την εκκλησιαστική εκπαίδευση όπως θα το παρουσιάσει η Ν. Κεραμέως στο υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη

“Αρχιτέκτονας” του νομοσχεδίου είναι ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γ. Καλατζής.
Δημοσίευση: 19/06/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos παρουσιάζει κατ'  αποκλειστικότητα ολόκληρο το  Νόμου για την εκκλησιαστική εκπαίδευση,  όπως ακριβώς  θα το παρουσιάσει η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως , την ερχόμενη Τετάρτη, στο υπουργικό Συμβούλιο, μαζί με το υπόλοιπο πολυνομοσχέδιο (αξιολόγηση, επιλογές στελεχών εκπαίδευσης, πολλαπλό βιβλίο κλπ) .

“Αρχιτέκτονας” του νομοσχεδίου  είναι  ο Γενικός Γραμματέας  Θρησκευμάτων Γ. Καλατζής.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου 63 άρθρων , έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Άρθρο 1
Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Η Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ).

Άρθρο 2
Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), υπηρετούν τους σκοπούς της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Τα Ε.Σ. ιδρύονται και λειτουργούν με ειδικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοση της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Οι επιμέρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι μαθητές και μαθήτριες να: α) οικοδομούν  ένα ολοκληρωμένο μορφωτικό πλαίσιο, πεδίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης, καθώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο κόσμο, β) διερευνούν  τις κύριες πτυχές της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευματικότητας, τέχνης, παράδοσης και ζωής και ευαισθητοποιούνται  ως προς τη σύγχρονη δυναμική τους, , γ) κατανοούν  την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραδόσεων προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης και δ) εμπεδώνουν  την ανάγκη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

3. Στους ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους των Ε. Σ. συμπεριλαμβάνονται: α) η ανάπτυξη ειδικών δράσεων προσανατολισμένων στον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των σχολείων, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών, β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), γ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης, δ) η συνεργασία και η σύνδεση με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

Άρθρο 3
Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.)

1. Συστήνεται Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο είναι αρμόδιο να προτείνει, να γνωμοδοτεί και να εισηγείται για θέματα του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού και θέματα των εκπαιδευτικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και των Σχολών Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) σχετικά με: α) την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας και μεταφορά της έδρας των εκπαιδευτικών μονάδων, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης γ) την κατάρτιση ή αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, δ) την προκήρυξη και συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές/μαθήτριες, τους Ιεροσπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, ε) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές από Ε.Σ. σε Ε.Σ., τη φοίτηση, τις εξετάσεις, τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών και των Ιεροσπουδαστών και την οργάνωση της μαθητικής και ιεροσπουδαστικής ζωής εν γένει και στ) τη μελέτη κάθε άλλου σχετικού θέματος, το οποίο παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Για όλα τα θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελείται από τα εξής επτά (7) μέλη:

α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τους σκοπούς του άρθρου 2 του παρόντος, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,

β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

γ) έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, με τον αναπληρωτή του, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,

δ) δύο (2) Κληρικοί ή άλλα πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, τα οποία προτείνονται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τους αναπληρωτές τους,

ε) έναν (1) Κληρικό ή άλλο πρόσωπο κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το οποίο προτείνεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπληρωτή του.

στ) έναν (1) Διευθυντή ή εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Γυμνάσιο του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) ή υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Ε.Σ. του παρόντος νόμου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδίως τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, την εμπειρία και την εν γένει προσφορά τους στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.

3. Για όλα τα θέματα που αφορούν το διδακτικό προσωπικό και τις Σ.Μ.Υ.Κ., η σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Ε. διευρύνεται σε εννέα (9) μέλη: α) τα επτά (7) μέλη της προηγούμενης παραγράφου και β) δύο μέλη που προτείνονται, αντίστοιχα, από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι Κληρικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα ή πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης του Ιερού Κλήρου, τα οποία έχουν επιπροσθέτως τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ιδιότητες: α) καθηγητές Πανεπιστημίων (Καθηγητές, Αναπληρωτές καθηγητές, Επίκουροι καθηγητές), β) σύμβουλοι ή πάρεδροι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γ) νυν ή διατελέσαντες συντονιστές εκπαιδευτικού έργου Θεολόγων, δ) καθηγητές δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01 κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

4. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Ε. είναι τετραετής. Η συμμετοχή στο Ε.Σ.Ε.Ε. είναι άμισθη. Τα έξοδα των μετακινήσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Ε. επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός, καθώς και κάθε άλλο προσωπικό για την διοικητική υποστήριξη και λειτουργία του. Στο Ε.Σ.Ε.Ε. μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

6. To Ε.Σ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το Ε.Σ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από την Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένου θέματος.

8. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 4
Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια στεγάζονται μαζί με τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή και υποδιευθυντή και λειτουργούν ως «Εκκλησιαστικό Σχολείο». Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συστέγαση των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, και τη λειτουργία τους υπό ενιαία διεύθυνση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών κατόπιν πρότασης του Ε.Σ.Ε.Ε. ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η λειτουργία ή μεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

3. Σε περίπτωση που ένα Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθμό των εκατόν είκοσι (120) φοιτώντων μαθητών/μαθητριών επί τρία (3) συνεχόμενα σχολικά έτη, αναστέλλεται η λειτουργία του. Σε περίπτωση που λειτουργεί μόνο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ο ελάχιστος αριθμός φοιτώντων μαθητών/μαθητριών είναι εξήντα (60). Το χρονικό διάστημα των τριών ετών αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

4. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται από την θέσπιση ελάχιστου αριθμού φοιτώντων μαθητών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την κατάργηση, αναστολή λειτουργίας, μεταφορά έδρας ενός Ε.Σ. και ιδίως αυτά που αφορούν την φύλαξη του αρχείου των μαθητικών θεμάτων, την αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από τα περιλαμβανόμενα στο αρχείο, την διάθεση του εξοπλισμού του σχολείου και της βιβλιοθήκης και τη διαχείριση τυχόν χρηματικού υπολοίπου της σχολικής εφορίας.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η ονομασία κάθε Ε.Σ. κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε.

Άρθρο 5
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

1. Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ανήκει στην δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση και λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,  κατόπιν πρότασης της κατά τα άρθρα 6 και 41 του από 10/9/1926 Ν.Δ. «περί κυρώσεως του  Καταστατικού Χάρτου του  Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.)» (Α’ 309) Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως (Δ.Ι.Σ.) της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους θεσπίζεται η Κανονιστική Διάταξη μέσω της οποίας εξειδικεύονται όλα τα θέματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική, διοικητική και διαχειριστική λειτουργία της Αθωνιάδας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδίως: α) το καθεστώς του Αγίου Όρους, β) τις διατάξεις του παρόντος νόμου, γ) τις ανάγκες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, και δ) την ιδιαίτερη σημασία του Αγίου Όρους για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την Ορθοδοξία ειδικότερα.

Άρθρο 6
Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα Κοινωφελούς ή Εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου μπορούν να παραχωρούν δωρεάν κατά χρήση κτίρια που ανήκουν στην κυριότητά τους προκειμένου να στεγάζονται Ε.Σ. Για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την στέγασή των Ε.Σ. συνάπτεται σχετική σύμβαση μεταξύ των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 μπορούν να μεταβιβάζουν με δωρεά στο Υπουργείο Παιδείας  Θρησκευμάτων χώρους που ανήκουν στην κυριότητά τους για την ανέγερση σχολικού κτιρίου από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση Ε.Σ. Για την δωρεά συνάπτεται σχετική σύμβαση. Η αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ. ολοκληρώνεται εντός επτά (7) ετών από τη σύναψη της σύμβασης δωρεάς, εκτός εάν με τη σύμβαση ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν παρέλθει η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ή αυτή που ορίζεται στη σύμβαση, ο δωρητής δικαιούται να λάβει χρηματική αποζημίωση από το Δημόσιο ίση με την αξία που είχε το ακίνητο κατά το χρόνο σύναψης της συμβάσης δωρεάς

3. Για την καταλληλόλητα των κτιρίων της παρ. 1 και των χώρων της παρ. 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα σχολεία τη δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα κριτήρια, τη διαδικασία και το όργανο που αποφαίνεται σχετικά.

4. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη σύναψη και τους όρους των συμβάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Άρθρο 7
Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1.Τα όργανα διοίκησης των Ε.Σ., τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία τους, είναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής και γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.

Όταν ο Διευθυντής προσωρινά απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή ή εφόσον δεν έχει οριστεί υποδιευθυντής από τον αρχαιότερο καθηγητή. Για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα  των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των .Ε.Σ ισχύουν οι διατάξεις για τα σχολεία της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Ο σύλλογος διδασκόντων, πέραν των γενικών αρμοδιοτήτων που ασκούν οι σύλλογοι διδασκόντων στις λοιπές σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέτει επιπλέον ειδικές αρμοδιότητες ως εξής: α) μπορεί να ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, δύο καθηγητές ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγενών ειδικοτήτων της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έναν καθηγητή ΠΕ 01 για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, β) αποφασίζει για τη δημιουργία των ομίλων της παρ. 1 του άρθρου 16, γ) προτείνει τη λειτουργία των θερινών προγραμμάτων της παρ. 4 του άρθρου 16 δ) εκλέγει τον Υποδιευθυντή του Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρο 8
Διευθυντής Εκκλησιαστικού Σχολείου

1. Ως Διευθυντές των Ε.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, με τουλάχιστον οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας στη δημόσια, γενική ή εκκλησιαστική εκπαίδευση, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία.

2. Τον Ιανουάριο που προηγείται της λήξης θητείας του Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 η Γ.Γ.Θ. προκηρύσσει διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντών για τα Ε.Σ. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις Διευθυντών Ε.Σ. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τρία (3) συνολικά Ε.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης.

4. Δεν επιλέγεται ως διευθυντής Ε.Σ., εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχουν επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα οι ποινές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26 Α’), πλην της έγγραφης επίπληξης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Το κώλυμα επιλογής του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

5. Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Ε.Σ. διακρίνονται σε έξι κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Α.Ε.Ι. ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number-ISBN), τα δημοσιευμένα άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, πέραν της απαιτούμενης ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και

ε) η διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από προϋπηρεσία σε θέσεις Υποδιευθυντή ή Διευθυντή στις σχολικές μονάδες που έχει υπηρετήσει, ή και από προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.

στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η εγκόλπωση των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες (πχ Κληρικός) που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

6. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις 100. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε και γνώμη του Ι.Ε.Π. καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται αυξημένος αριθμός αξιολογικών μονάδων στο κριτήριο της περίπτωσης ε’ και στα υποκριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ.δ’ της παρ.5 για τους διευθυντές των Ε.Σ.

7. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει πίνακες κατ΄ αλφαβητική σειρά με τους υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των Π.Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

8. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α` έως ε` της παρ. 5, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των Π.Δ.Ε.

9. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Π.Δ.Ε. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

10. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. στ` της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. Στο πρακτικό που συντάσσει το Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

11. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. στ` της παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των επιλεγέντων. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, που έχουν συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε., υποβάλλονται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Μετά την κύρωσή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των οικείων Π.Δ.Ε.

12. Η τοποθέτηση των Διευθυντών σε Ε.Σ. γίνεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους.

13. Η θητεία των Διευθυντών σε Ε.Σ. είναι τριετής. Οι Διευθυντές, που τοποθετούνται σε Ε.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των Διευθυντών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, 0ι Διευθυντές επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

14. Σε περίπτωση που σε κάποιο Ε.Σ. δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια των περ. α΄ έως και στ΄ της παρ. 5, Διευθυντής ορίζεται ένας από τους εκπαιδευτικούς του Ε.Σ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για την επιλογή Προϊσταμένων. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Άρθρο 9
Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικού Σχολείου

1. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών των Ε.Σ., εφόσον ο αριθμός των μαθητών και τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση διατάξεις, δικαιολογεί θέση υποδιευθυντή, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς του οικείου σχολείου, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Διευθυντή.

2. Ο υποδιευθυντής επιλέγεται από το Ε.Σ.Ε.Ε., ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α` 45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο Ε.Σ.Ε.Ε. το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων την τοποθέτηση του υποδιευθυντή. Αν δεν υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο ή αν υποβληθεί αίτηση αλλά ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση, τότε για την επιλογή του υποδιευθυντή αποφασίζει σχετικά το Ε.Σ.Ε.Ε.

3. Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου ισχύουν και για την επιλογή υποδιευθυντή.

Άρθρο 10
Θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών

1. Η τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των Ε.Σ. στις κενές θέσεις γίνεται για θητεία τριών (3) ετών, η οποία λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

2. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Ε.Σ., μετά τη λήξη της θητείας τους, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι Διευθυντές και Υποδιευθυντές.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση διευθυντή, ορίζεται νέος σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 8. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση υποδιευθυντή, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει νέο υποδιευθυντή, ο οποίος τοποθετείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Άρθρο 11
Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

Εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών στα Ε.Σ., μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ε.Ε. για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους.

Άρθρο 12
Μετάθεση - τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους

1. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Ε.Σ. μπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετάθεσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ως διευθυντών ή υποδιευθυντών κατά περίπτωση.

2. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Ε.Σ. επανέρχονται στις θέσεις που ανήκουν οργανικά ή που μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Διευθυντής Ε.Σ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή  καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενή θέση διευθυντή άλλου Ε.Σ., με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Ε.Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση.

Άρθρο 13
Δικαίωμα φοίτησης στα εκκλησιαστικά σχολεία

1. Τα Ε.Σ. είναι μεικτά. Δικαίωμα φοίτησης σε αυτά έχουν ημεδαποί και αλλοδαποί απόφοιτοι δημόσιων ή ιδιωτικών δημοτικών σχολείων ή γυμνασίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Δεν είναι δυνατή η φοίτηση μαθητριών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία.

2. Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια είναι ίδια με τη διάρκεια φοίτησης στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους αποφοίτους των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων χορηγείται, αντιστοίχως, απολυτήριο ισότιμο με αυτό των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εκάστοτε ισχύον σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μαθητές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Για την συγκρότηση των μαθητικών κοινοτήτων των Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 14
Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών

1. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στην Α' τάξη κάθε Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. και στην Α’ Τάξη κάθε Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του, και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο το αργότερο έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε.), Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου. Η ανακοίνωση του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Ε.Σ. της επιλογής τους κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. του πρώτου εδαφίου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Ε.Σ. της επιλογής του ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του. Η κατάθεση της αίτησης δεν αποκλείει τη συμμετοχή του αιτούντος στις εξετάσεις για την εισαγωγή του σε Πρότυπο Σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή/και τη συμμετοχή του στην κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.

2. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α` τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή των μαθητών της Γ΄ τάξης γυμνασίου γενικής εκπαίδευσης ή Εκκλησιαστικού Γυμνασίου του ν. 3432/2006 στην Α΄ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, στα μαθήματα των: Μαθηματικών, Γλώσσας και Θρησκευτικών, οι οποίες διενεργούνται κάθε σχολικό έτος και ολοκληρώνονται με τη σύνταξη αξιολογικού πίνακα με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π. καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, την επιλογή θεμάτων, τη διαδικασία, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων, την εξαγωγή αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους.

3. Εάν υπάρξουν κενές θέσεις μέχρι τις τριάντα (30) Οκτωβρίου στην Α’ Τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών/μαθητριών ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, αυτές συμπληρώνονται από τον αξιολογικό πίνακα της παρ. 2 .

4. Με την ίδια διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος μπορούν να καλύπτονται κενές θέσεις που προκύπτουν στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και στη Β΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου. Την ευθύνη για την ανωτέρω συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και τριμελής επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε., ενώ κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλες τις Π.Δ.Ε., Δ.Δ.Ε., την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.

5. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων, μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μαθητές που: α) είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών, β) είναι κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό σε τάξη αντίστοιχη με την Α΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου στην Ελλάδα και γ) προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π. και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες, β) τα ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία, γ) τα αναγκαία δικαιολογητικά, δ) οι διαδικασίες επιλογής, ε) η ανάγκη λειτουργίας τάξεων υποδοχής, στ) η οργάνωση και λειτουργία τους, ζ) οι προϋποθέσεις ένταξης των μαθητών στις τάξεις αυτές, η) τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο και οι ώρες διδασκαλίας τους, θ) ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, ι) οι προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης, ια) η στελέχωση των τάξεων αυτών με εκπαιδευτικό προσωπικό, και ιβ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 15
Προγράμματα Σπουδών

1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμης του Ι.Ε.Π., ώστε να περιλαμβάνονται τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης που υπηρετούν την επίτευξη του γενικού και ειδικού σκοπού και των επιμέρους στόχων του άρθρου 2.

2. Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει.

3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της παρ. 1 δύναται να προσαυξάνεται με επιπλέον ώρες διδασκαλίας αποκλειστικά για μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης και με ανώτατο όριο τις 42 ώρες εβδομαδιαίως. Στην Γ΄ Λυκείου οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας διατίθενται αποκλειστικά για τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.

4. Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 δεν εφαρμόζεται για τον ορισμό των θεμάτων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών που φοιτούν στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του ΙΕΠ, δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της Τ.Θ.Δ.Δ. και για τα θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμης του Κ.Ε.Γ. ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή αποτυπώνεται κατά την ιστορική της διαδρομή στα εκκλησιαστικά κείμενα.

6. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των μαθητών/μαθητριών ως προς τη συμμετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθορίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε.

Άρθρο 16
Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων

1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών/μαθητριών του Ε.Σ. με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που εγκρίνεται από το Ε.Σ.Ε.Ε., δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής τους. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου. Σε συνεννόηση με το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορούν να καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου.

2. Στα Ε.Σ. λειτουργούν υποχρεωτικά Όμιλοι Εκκλησιαστικών Τεχνών (βυζαντινή μουσική, αγιογραφία κλπ), Αθλητικοί Όμιλοι και Όμιλοι για την εκμάθηση μίας εκ των ακόλουθων γλωσσών: ρωσική, αραβική, σερβική, ρουμανική, βουλγαρική και τουρκική. Η δαπάνη για την πρόσληψη των διδασκόντων των γλωσσών του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες πρόσληψης των διδασκόντων των γλωσσών του εδαφίου α΄ της παρούσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..

3. Για την εγγραφή των μαθητών/μαθητριών των Ε.Σ. στους ομίλους απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων τους, γνώμη του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος και απόφαση του διευθυντή. Για την εγγραφή στους ομίλους του προηγούμενου εδαφίου μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε άλλες δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων τους στον διευθυντή του προτύπου εκκλησιαστικού σχολείου, γνώμη του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής/μαθήτρια και απόφαση του διευθυντή του Ε.Σ.

4. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., κατόπιν πρότασης του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να λειτουργούν Θερινά Προγράμματα (summer schools) στα Ε.Σ. Στο πλαίσιο των Θερινών Προγραμμάτων μπορούν να προβλέπονται συνεργασίες με εκκλησιαστικές σχολές της αλλοδαπής και ιδίως την Θεολογική Σχολή της Χάλκης και την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού που εδρεύει στη Βοστώνη των Η.Π.Α. καθώς και με σχολεία της Ομογένειας.

Άρθρο 17
Παροχές και διευκολύνσεις Μαθητών και Μαθητριών.

Οι μαθητές/μαθήτριες των Ε.Σ. δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους μαθητές της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως στη χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων και τις μετακινήσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., προσαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ.

Άρθρο 18
Διδακτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Ε.Σ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ε.Σ., η Γ.Γ.Θ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Π.Δ.Ε., με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων Ε.Σ., που υποβάλλονται από τους διευθυντές τους, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ., των οικείων Π.Δ.Ε. και Δ.Δ.Ε. Η τοποθέτηση στα Ε.Σ. αφορά το επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, ισχύουν από την κύρωσή τους, μέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών του Ε.Σ. της Π.Δ.Ε, στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Σ. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε Ε.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία συνολικά Ε.Σ.

4. Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ν. 3432/2006.

5. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Α.Ε.Ι. ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number-ISBN), τα δημοσιευμένα άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, πέραν της απαιτούμενης ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η εγκόλπωση των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες (πχ Κληρικός) που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

6. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις 100. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π. καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται  αυξημένος  αριθμός αξιολογικών μονάδων στα υποκριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών  και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ. δ` της παρ. 5 για τους εκπαιδευτικούς των ΕΣ.

7. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει πίνακες κατ΄ αλφαβητική σειρά με τους υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 , οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των Π.Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι που δεν περιλήφθηκαν μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

8. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α` έως δ` της παρ. 5, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των Π.Δ.Ε.

9. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Π.Δ.Ε.. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε.  αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

10. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε` της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρακτικό που συντάσσει το Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.  και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

11. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. ε` της παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, που έχουν συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε., υποβάλλονται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Μετά την κύρωσή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των οικείων Π.Δ.Ε..

12. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. γίνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους.

13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Ε.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

14. Οι νεοεισερχόμενοι σε Ε.Σ. εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά, έπειτα από αίτησή τους, για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 13, στα οικεία Ε.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως.

15. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Ε.Σ. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Ε.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Ε.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

16. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Ε.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε πριν την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.

17. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Ε.Σ., μπορούν να καλύπτονται με διάθεση από την οικεία Δ.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε., κατά σειρά προτεραιότητας: α) εκπαιδευτικών που περιλήφθηκαν στους πίνακες του τελευταίου εδαφίου της παρ. 11 του παρόντος άρθρου και δεν τοποθετήθηκαν σε Ε.Σ., οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, β) εκπαιδευτικών Προτύπων Σχολείων του ν. 4692/2020, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, γ) μονίμων εκπαιδευτικών που έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, δ) μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

18. Εκπαιδευτικός Ε.Σ., ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο  διατίθεται κατά προτεραιότητα: α) σε Πρότυπο Σχολείο του ν. 4692/2020, με απόφαση ΔΕΕΠΣ, μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., β) σε σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. της περιοχής που εδρεύει το Ε.Σ., με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας Π.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

19. Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία για την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 12 ή την κάλυψη λειτουργικών κενών σύμφωνα με την παρ. 17 του παρόντος, απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς που τυχόν προηγούνται.

Άρθρο 19
Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Οι διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες  καθώς και οι ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των Ε.Σ. καλύπτονται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών των Ε.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, αυτές μπορούν να καλύπτονται από προσωπικό μισθοδοτούμενο από την επιχώρια Μητρόπολη μετά από αίτηση της  Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και απόφαση του οικείου Μητροπολίτη.

2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία.  Η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη  ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

Άρθρο 20
Σύνδεση με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής

1. Τα Ε.Σ. μπορεί να συνδέονται: α) με τις Θεολογικές σχολές και Τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. ή τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας, β) με εκκλησιαστικά ιδρύματα εκπαιδευτικού ή μορφωτικού σκοπού, γ) με ερευνητικούς ή με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δ) με επιστημονικές ενώσεις, ε) με κοινωφελή ιδρύματα. Με κάθε φορέα μπορεί να συνδέονται περισσότερα του ενός Ε.Σ. Η σύνδεση των Ε.Σ. με τους φορείς γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο της σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία.

2. Τα Ε.Σ. μπορεί να πραγματοποιούν αδελφοποιήσεις με εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά σχολεία, σχολικές μονάδες της αλλοδαπής και με σχολεία της Ομογένειας. Οι αδελφοποιήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 21
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα Πρότυπα Σχολεία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π. προσαρμόζονται οι διατάξεις αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ.

Άρθρο 22
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα Πρότυπα Σχολεία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π. προσαρμόζονται οι διατάξεις αυτές στον ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον ειδικό σκοπό και τους επιμέρους στόχους του άρθρου 2 των Ε.Σ.

Άρθρο 23
Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Η χρηματοδότηση των Ε.Σ. πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:

α) από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων,

β) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., με το οποίο συνδέονται  ή άλλον συνδεδεμένο  φορέα, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2,

γ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής  απαιτείται απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και,

δ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Σ.Ε.

2. Για τη συντήρηση, τα έξοδα, τις δαπάνες λειτουργίας και  τον καθαρισμό των κτιρίων των Εκκλησιαστικών Σχολείων, οι οικείοι Ο.Τ.Α. μπορούν να χρηματοδοτούν τη Σχολική Εφορεία ή να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τις σχετικές εργασίες ή υπηρεσίες.

Άρθρο 24
Σχολική Εφορεία

1. Τα Ε.Σ. έχουν ιδία πενταμελή (5) Σχολική Εφορία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας τους. Στα συστεγαζόμενα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργεί μια κοινή Σχολική Εφορεία. Η θητεία των Σχολικών Εφορειών είναι διετής και σε αυτές μετέχουν: α) ο επιχώριος Μητροπολίτης ως Πρόεδρος με το νόμιμο αναπληρωτή του, β) ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Εκκλησιαστικού Σχολείου με το νόμιμο αναπληρωτή του, γ) ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Σχολείου, τον οποίο αναπληρώνει ο υποδιευθυντής ή εφόσον δεν έχει οριστεί, ο αρχαιότερος καθηγητής, δ) ένα εξέχον μέλος της τοπικής κοινωνίας που υποδεικνύεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη με τον αναπληρωτή του και ε) έναν εκπρόσωπο του οικείου Δήμου με τον αναπληρωτή του που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Σχολική Εφορεία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη της θητείας της απερχόμενης Εφορείας και αναλαμβάνει καθήκοντα με τη λήξη της τελευταίας.

2. Σε περίπτωση που εκλείψει ο Μητροπολίτης, καθίσταται αυτοδικαίως τακτικό μέλος της Σχολικής Εφορείας ο Τοποτηρητής με σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Μητροπολίτη και την ανάληψη των καθηκόντων του, οπότε ο τελευταίος εγκαθίσταται στη θέση του Προέδρου με νέα πράξη. Μέχρι τότε, η Σχολική Εφορεία ασκεί κανονικά όλες τις αρμοδιότητές της υπό τη συγκεκριμένη σύνθεση.

3. Η Σχολική Εφορεία συνεδριάζει, τακτικώς δύο φορές το μήνα και εκτάκτως με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Σχολείου ή δύο μελών της, όπου θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και οι σπουδαίοι λόγοι που επιβάλλουν την έκτακτη συνεδρίαση της. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Σχολείου και χρέη γραμματέα ένας εκ των καθηγητών του  σχολείου που ορίζεται από τον Διευθυντή. Για όλα τα θέματα που αφορούν στη σύνθεση, συνεδρίαση, λειτουργία και λήψη απόφασης εφαρμόζονται τα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α΄45).

4. Έργο κάθε Σχολικής Εφορείας είναι: α) η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του οικείου Ε.Σ. (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρησή του, γ) η επιμέλεια και η προμήθεια του κάθε είδους εξοπλισμού τους (έπιπλα και εξοπλιστικά είδη, βιβλία για τη βιβλιοθήκη κλπ), δ) η διενέργεια των πληρωμών για τις παραπάνω δαπάνες, ε) η είσπραξη και διαχείριση εσόδων που προέρχονται ιδίως από τις επιχορηγήσεις των δήμων, τις κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  του ΑΕΙ με το οποίο τυχόν συνδέονται τα σχολεία ή από τυχόν άλλο συνδεδεμένο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος και από  παροχές τρίτων και στ) η είσπραξη και διαχείριση εσόδων από προαιρετικές εισφορές του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων για συγκεκριμένο έργο ή σκοπό, εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις, εκμετάλλευση του κυλικείου και κάθε άλλη πρόσοδο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., μπορεί να ανατίθενται και άλλες αρμοδιότητες στη Σχολική Εφορεία, συναφείς με το έργο της και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που προκύπτει κατά την άσκηση αυτού .

5. Η συγκρότηση των νέων Σχολικών Εφορειών και η ανάληψη των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1, ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι τότε οι ήδη λειτουργούσες  Σχολικές Εφορείες συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους. Με απόφαση του Υπουργού και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά η προθεσμία του εδαφίου α’ της παρούσας παραγράφου.

6. Ειδικά στην περίπτωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας η σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία, οι αρμοδιότητες και κάθε λεπτομέρεια που αφορά τη Σχολική Εφορία  καθορίζονται με την Κανονιστική Διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος για τη λειτουργία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

Άρθρο 25
Μαθητική Εστία

1. Σε κάθε Ε.Σ. μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί μαθητική εστία για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής και σίτισης των μαθητών του. Δικαίωμα σίτισης έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του Ε.Σ., ανεξάρτητα αν διαμένουν σ΄ αυτήν.

2. Οι μαθητικές εστίες της παρ. 1 των Ε.Σ., λειτουργούν υπό την  ευθύνη της επιχώριας Μητρόπολης ή του Ν.Π.Ι.Δ. «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» του άρθρου 26 του ν. 3432/2006 (Α΄14). Η Μαθητική Εστία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και της Πατμιάδας Σχολής λειτουργούν υπό  την ευθύνη  της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και της Ιεράς Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου αντίστοιχα. Ο Κανονισμός Λειτουργίας κάθε μαθητικής εστίας καθορίζεται με απόφαση: α) του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της επιχώριας Μητρόπολης ή της «Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» για τα Ε.Σ. που λειτουργούν σε Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, γ) της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή της Κρήτης και δ) της Ιεράς Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου για την Πατμιάδα Σχολή, και ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της μαθητικής εστίας. Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ή στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» ή στο επίσημο δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ», αντιστοίχως.

3. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία της μαθητικής εστίας βαρύνουν: α) την επιχώρια Μητρόπολη εφόσον λειτουργεί υπό την  ευθύνη  της, β) την Εκκλησία της Ελλάδος, εφόσον λειτουργεί υπό την  ευθύνη του Ν.Π.Ι.Δ «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» του άρθρου 26 του ν. 3432/2006 (Α΄14), γ) την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για τη μαθητική εστία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, δ) την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης για την Μαθητική Εστία της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και ε) τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου για τη Μαθητική Εστία της Πατμιάδας Σχολής.

4. Η άδεια ίδρυσης μαθητικής εστίας εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που διαπιστώνει την αδυναμία κάλυψης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της ανάγκης διαμονής και σίτισης των μαθητών Ε.Σ. στην περιοχή στην οποία λειτουργεί το σχολείο.

5. Με όμοια απόφαση εκδίδεται άδεια λειτουργίας μαθητικής εστίας. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται η υποβολή φακέλου από τους φορείς της παρ. 2  υπό την ευθύνη των οποίων λειτουργεί η εστία στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας  του φακέλου.

6. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα δικαιολογητικά, ο τύπος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μαθητικής εστίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 26
Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1. Για τα θέματα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., μπορεί να ορίζονται οι ημέρες αργίας, οι εορτές και οι εκδηλώσεις στα Ε.Σ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που συνδέονται με τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα και τον ειδικό σκοπό των σχολείων του παρόντος νόμου.

Άρθρο 27

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εγγράφονται κατ΄ έτος οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)

Άρθρο 28
Μεταδευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Οι Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) παρέχουν μεταδευτεροβάθμια Εκκλησιαστική/Ιερατική Εκπαίδευση ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία  Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.).

Άρθρο 29
Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)

Αποκλειστικός σκοπός των Σ.Μ.Υ.Κ. είναι η εκπαίδευση υποψηφίων Κληρικών της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, με προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες, για να υπηρετήσουν στην Ελλάδα ή στις κοινότητες του Απόδημου Ελληνισμού.

Άρθρο 30
Δίπλωμα Ιερατικής Μαθητείας

1. Στους απόφοιτους των Σ.Μ.Υ.Κ. χορηγείται Δίπλωμα Ιερατικής Μαθητείας.

2. Το Δίπλωμα Ιερατικής Μαθητείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για τον διορισμό σε κενή οργανική θέση Εφημερίου μετά τη χειροτονία του σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, σε ενορίες που βρίσκονται σε χωριά ή πόλεις με πληθυσμό έως 40.000 κατοίκους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός κατόχων διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας σε κενή οργανική θέση Εφημερίου σε ενορίες που βρίσκονται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 40.000 κατοίκων, εφόσον δεν εμφανίζονται υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου ημεδαπού Α.Ε.Ι. ή νομίμως αναγνωρισμένου πτυχίου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. ή πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Οι Κληρικοί που είναι κάτοχοι Διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας, μετά το διορισμό τους, εξελίσσονται στα Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (Α΄176).

3.  Η απόκτηση Διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας δεν θεμελιώνει δικαίωμα του κατόχου για διορισμό σε κενή οργανική θέση εφημερίου.

4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός κληρικού σε κενή οργανική θέση Εφημερίου, χωρίς τη λήψη του Διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας, σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που ανήκουν σε ακριτική ή νησιωτική Μητρόπολη, αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχει ηλικία άνω του 30ου (τριακοστού) έτους και όχι πέραν του 50ου (πεντηκοστού), β) είναι έγγαμος και γ) είναι κάτοχος απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του ν. 3432/2006, Εκκλησιαστικού Λυκείου του παροντος, Γενικού Λυκείου ή απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο κληρικός υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που διορίστηκε επί δέκα (10) έτη και δεν επιτρέπεται η απόσπαση, μετάθεση και γενικά η μετακίνησή του το διάστημα αυτό. Μετά το διορισμό του εγγράφεται σε Σ.Μ.Υ.Κ. της επιλογής του, επιπλέον του αριθμού εισακτέων,  και οφείλει εντός επτά (7) ετών από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καταθέσει το Δίπλωμα Ιερατικής Μαθητείας στις αρμόδιες υπηρεσίες αλλιώς απολύεται αυτοδικαίως. Τόπος διεξαγωγής της ιερατικής μαθητείας, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33, θεωρείται η υπηρεσία του στην οργανική θέση που διορίστηκε. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. μπορεί να επιτρέπεται στον Κληρικό η παροχή εξ αποστάσεως σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης συγκεκριμένων ή όλων των θεωρητικών μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σ.Μ.Υ.Κ. στο οποίο έχουν εγγραφεί.

Άρθρο 31
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σ.Μ.Υ.Κ..

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., ιδρύονται Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών στην Αθήνα, Ιωάννινα και Κρήτη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., μπορεί να καταργούνται, να αναστέλλεται η λειτουργία ή να μεταφέρεται η έδρα των Σ.Μ.Υ.Κ., να καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της κατάργησης, αναστολής λειτουργίας, μεταφοράς έδρας, τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ., τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδομής του και κάθε ειδικότερο θέμα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Ε. θεσπίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ. ο οποίος είναι προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας τους.

Άρθρο 32
Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

1. Ιδρύεται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.), η οποία  έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση υποψηφίων Κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, σύμφωνα με τη διαθήκη των ιδρυτών της. Η Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου για όλα τα θέματα του διδακτικού προσωπικού, των ιεροσπουδαστών, των σπουδαστικών θεμάτων, του οικοτροφείου και της βιβλιοθήκης και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε κτίριο του Ιδρύματος.

2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ., καθορίζονται τα ειδικά θέματα του διδακτικού προσωπικού, των ιεροσπουδαστών και των σπουδαστικών θεμάτων, του οικοτροφείου και της βιβλιοθήκης. Η γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αυτή θα ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Ε.Σ.Ε.Ε.

3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Εφορείας του Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. ασκούνται από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ.

Άρθρο 33
Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Σ.Μ.Υ.Κ.

1. Η διάρκεια σπουδών στις Σ.Μ.Υ.Κ. ορίζεται σε δύο (2) έτη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τα θεωρητικά μαθήματα, την ιερατική μαθητεία και την πτυχιακή εργασία.

2. Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν : αα) «κοινά υποχρεωτικά μαθήματα» τα οποία συνδέονται με τις αρχές του κράτους δικαίου, της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης και της άσκησης καθηκόντων διοικήσεως των Ενοριών, ββ) «κοινά υποχρεωτικά μαθήματα» τα οποία συνδέονται με το τελετουργικό έργο του πνευματικού- θρησκευτικού λειτουργού και την άσκηση ιερατικών καθηκόντων, γγ) «μαθήματα επιλογής» που συνδέονται με τον διδακτικό ρόλο του θρησκευτικού λειτουργού-ποιμένα, τα οποία μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των Σ.Μ.Υ.Κ. ως προς τον τίτλο και το περιεχόμενο ή τις ώρες διδασκαλίας, χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθημάτων των Σ.Μ.Υ.Κ. εκπονείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και διανέμεται ηλεκτρονικά ή εντύπως από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», κατόπιν εγκρίσεως του Ε.Σ.Ε.Ε.

3. Η ιερατική μαθητεία διεξάγεται στους Ιερούς Ναούς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και λοιπούς εκκλησιαστικούς χώρους ή ιδρύματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων των Δωδεκανήσων. Μπορεί, επίσης, να διεξάγεται και σε Ιερούς Ναούς ή εκκλησιαστικούς χώρους ή ιδρύματα που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ή το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ή το Πατριαρχείο Αντιοχείας ή την Αρχιεπισκοπή του Σινά και βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Σε όσες περιπτώσεις η ιερατική μαθητεία διεξάγεται εκτός της έδρας της Σ.Μ.Υ.Κ., η μετακίνηση των σπουδαστών και διδασκόντων καλύπτεται από την επιχώρια της Σχολής Μητρόπολη, ενώ η διαμονή και διατροφή από τη Μητρόπολη υποδοχής. Αν η ιερατική μαθητεία διεξάγεται εκτός της ελληνικής επικράτειας τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης ή τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και τα έξοδα διαμονής και διατροφής από τη Μητρόπολη υποδοχής.

4. Η ανάθεση πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή περάτωση όλων των θεωρητικών μαθημάτων και διεξάγεται παράλληλα με την ιερατική μαθητεία κατά το δεύτερο έτος σπουδών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., καθορίζονται:

α) Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα σπουδών των θεωρητικών μαθημάτων και η διαδικασία αξιολόγησης των σπουδαστών. Στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. περιγράφονται: αα) σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά μάθημα, ββ) διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, γγ) οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων

β) κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της ιερατικής μαθητείας και ιδίως οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών, οι επιδιωκόμενοι σκοποί και η διαδικασία αξιολόγησης των σπουδαστών

6. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας.

Άρθρο 34
Δικαίωμα φοίτησης στις Σ.Μ.Υ.Κ.

1. Δικαίωμα φοίτησης στις Σ.Μ.Υ.Κ. έχουν Έλληνες πολίτες, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του ν. 3432/2006, Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του παρόντος νόμου, Γενικού Λυκείου ή κάτοχοι απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που κατέχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν Κληρικοί και έχουν απολυτήριο στρατού ή πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής από κάθε στρατιωτική υποχρέωση, στο οποίο φαίνονται και οι λόγοι της νόμιμης απαλλαγής.

2. Δικαίωμα φοίτησης στις Σ.Μ.Υ.Κ. έχουν οι ομογενείς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς εκείνους της παρ. 1 του παρόντος και έχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., μπορεί να επιτρέπεται η φοίτηση αλλοδαπών, πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς εκείνους της παρ. 1 του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής, η τυχόν θέσπιση διδάκτρων φοίτησης και το ύψος τους για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Άρθρο 35
Εισαγωγή Ιεροσπουδαστών στις Σ.Μ.Υ.Κ.

1. Η εισαγωγή των ιεροσπουδαστών στις Σ.Μ.Υ.Κ. γίνεται κατόπιν επιλογής που πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο διενεργούνται οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι επιτυχόντες συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο κατά το οποίο εξετάζονται γραπτά.

2. Για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής συστήνεται για κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. πενταμελής Επιτροπή Επιλογής. Κάθε Επιτροπή αποτελείται από: α) τρία (3) μέλη τα οποία ορίζει η Εκκλησία, β) έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01 εκ της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ή Ε. Σ. ή Καθηγητή των Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής, και γ) έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 εκ της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ή Ε. Σ. ή Καθηγητή των Φιλοσοφικών Σχολών της ημεδαπής, τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., καθορίζονται:

α) ο αριθμός των εισακτέων στις Σ.Μ.Υ.Κ.

β) Το χρονικό διάστημα, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

γ) η κοινή ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων των Σ.Μ.Υ.Κ.

δ) κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των  Επιτροπών Επιλογής των Σ.Μ.Υ.Κ.

ε) Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης, τις θεματικές της εξεταστέας ύλης, τη βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων.

στ) Κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής.

4. Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά : α) βιογραφικό σημείωμα, β) τους τίτλους της παρ. 1 του άρθρου 34 και γ) βεβαίωση Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ότι κατέχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν Κληρικοί.

Άρθρο 36
Πρώτο Στάδιο Επιλογής Ιεροσπουδαστών

1. Η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί την γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, την έφεσή του προς την ιεροσύνη και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις αρχές από τις οποίες εμπνέεται η Ορθοδοξία και ο Ιερός Κλήρος.

2. Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Σ.Μ.Υ.Κ.  συντάσσει πίνακα επιτυχόντων του πρώτου σταδίου και τον κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, η οποία τον αναρτά στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Άρθρο 37
Δεύτερο Στάδιο Επιλογής Ιεροσπουδαστών

1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: α) ελληνική ιστορία και β) Θεολογία. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται στην κλίμακα ένα (1) έως είκοσι (20) και επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα (10) σε κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο.

2. Το Ε.Σ.Ε.Ε. επιλέγει τα κοινά θέματα των εξετάσεων και εκδίδει οδηγίες και διευκρινίσεις προς την Επιτροπή Επιλογής για τον τρόπο διόρθωσης των γραπτών δοκιμίων.

3. Καθηγητές των Ε.Σ. οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., βαθμολογούν τα γραπτά.  Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. συντάσσει τον πίνακα των επιτυχόντων, τον οποίο αποστέλλει στο Ε.Σ.Ε.Ε. Το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει τον πίνακα εισακτέων σε κάθε Σ.Μ.Υ.Κ.  και τον κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ο πίνακας εισακτέων για κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. κυρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

4. Δεκτοί στις  Σ.Μ.Υ.Κ.  γίνονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά οι επιτυχόντες ωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός εισακτέων που προβλέπει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 35. Μετεγγραφή εισαχθέντα σε άλλο Σ.Μ.Υ.Κ.  δεν επιτρέπεται.

5. Αν μετά την κύρωση του πίνακα εισακτέων υπάρξουν κενές θέσεις ή αυτές προκύψουν λόγω μη εγγραφής επιτυχόντα, κάθε Σ.Μ.Υ.Κ.  γνωστοποιεί, μέσω της ιστοσελίδας του, τον αριθμό των κενών θέσεων που προέκυψαν. Στην περίπτωση αυτή επιτυχών και μη εισακτέος δικαιούται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση του προηγούμενου εδαφίου να υποβάλει αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης, με βάση τη βαθμολογία του. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε.

6. Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις λόγω αποχώρησης εισαχθέντων εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, η Σ.Μ.Υ.Κ.  γνωστοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της τον αριθμό των κενών θέσεων που προέκυψαν και καλεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  όλους τους επιτυχόντες και μη εισακτέους να υποβάλουν αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης εντός τριών  ( 3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε, με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν.

Άρθρο 38
Διδακτικό Προσωπικό των Σ.Μ.Υ.Κ.

1. Στις   Σ.Μ.Υ.Κ. έχουν δικαίωμα να διδάξουν τα θεωρητικά μαθήματα καθηγητές των Α.Ε.Ι. και ιδίως των Θεολογικών Σχολών, το διδακτικό προσωπικό των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α, οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού και οι Κληρικοί που κατέχουν οργανική θέση Εφημερίου, έχουν τα προσόντα διορισμού στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού.

2. Στον ιστότοπο του Υ.ΠΑΙ.Θ. δημοσιεύεται πρόσκληση της Γ.Γ.Θ., ύστερα από εισηγήσεις των Διευθυντών των ΣΜ.Υ.Κ., με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να διδάξουν στις  Σ.Μ.Υ.Κ., να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το συγγραφικό και λοιπό έργο τους.

3. Οι υποψήφιοι για την διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων επιλέγονται από το Ε.Σ.Ε.Ε.

4. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων επί τρία (3) έτη ή μπορούν να διατίθενται για την συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στη Σ.Μ.Υ.Κ. Οι επιλεγέντες Καθηγητές Α.Ε.Ι. ή το εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Α.  απασχολούνται σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις για την παροχή διδακτικού έργου. Οι επιλεγέντες Κληρικοί τοποθετούνται στο Σ.Μ.Υ.Κ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Μητροπολίτη, για θητεία τριών ετών. Το διδακτικό προσωπικό των Σ.Μ.Υ.Κ. δεν δικαιούται πρόσθετης αμοιβής από το Δημόσιο.

5. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του Διευθυντή και του λοιπού διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στις Σ.Μ.Υ.Κ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Η ιερατική μαθητεία διεξάγεται αποκλειστικά υπό την ευθύνη Κληρικών.

7. Τα κριτήρια, η διαδικασία στην οποία συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη και κάθε άλλο θέμα  σχετικό  με τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού προσωπικού των θεωρητικών μαθημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε.

Άρθρο 39
Όργανα διοίκησης των Σ.Μ.Υ.Κ.

Όργανα διοίκησης των Σ.Μ.Υ.Κ.  είναι σε εθνικό επίπεδο, το  Ε.Σ.Ε.Ε. και σε επίπεδο εκπαιδευτικής  μονάδας, ο Διευθυντής.

Άρθρο 40
Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ.

1. Ο Διευθυντής  της Σ.Μ.Υ.Κ. είναι Κληρικός που κατέχει οργανική θέση Εφημέριου σε Ιερά Μητρόπολη της ελληνικής επικράτειας, μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. Η θητεία του διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεώνεται. Ο διευθυντής  λαμβάνει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης και το επίδομα που προβλέπει το άρθρο 16 ν. 4354/2015 για την κατοχή θέσης Διευθυντή δημόσιου ΙΕΚ.

2. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Σ.Μ.Υ.Κ.

β) μεριμνά και έχει την ευθύνη

βα) για την τήρηση των νόμων, των αποφάσεων, των οδηγιών και των εγκυκλίων που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,

ββ)  για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση και συνεργασία, με το Ε.Σ.Ε.Ε. και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., για την επίλυση κάθε θέματος σχετικού με τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,

γ) αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό συγκεκριμένα καθήκοντα  που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο της Σ.Μ.Υ.Κ. με την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, με την εφαρμογή προγραμμάτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής

δ) χορηγεί στο προσωπικό της Σ.Μ.Υ.Κ. τις νόμιμες άδειες,

ε) για κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ. θέμα.

3. Αν ο Διευθυντής κωλύεται ή απουσιάζει, προσωρινά, ορίζει μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ. που θα τον αναπληρώνει.

4. Εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Διευθυντής πριν τη λήξη της θητείας του, τότε επιλέγεται μέλος του διδακτικού προσωπικού για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

5. Οι  ειδικότερες αρμοδιότητες των Διευθυντών των  Σ.Μ.Υ.Κ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε.

Άρθρο 41
Στέγαση των  Σ.Μ.Υ.Κ.

1. Οι Σ.Μ.Υ.Κ. μπορούν να στεγάζονται σε κτήρια των Ιερών Μητροπόλεων,  Ιερών Ενοριών, Ιερών Μονών, Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, Ιδρυμάτων Κοινωφελούς ή Εκπαιδευτικού χαρακτήρα, του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα Κοινωφελούς ή Εκπαιδευτικού χαρακτήρα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής κάθε είδους φόρων και τελών  για την ακίνητη περιουσία που παραχωρούν δωρεάν για την στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ.

2. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ. ρυθμίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε.

Άρθρο 42
Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών

Το Δημόσιο καλύπτει τις ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες των ιεροσπουδαστών των Σ.ΜΥ.Κ. εφόσον δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας πρόβλεψης.

Άρθρο 43
Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

1. Οι κάτοχοι του διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας των Σ.Μ.Υ.Κ. δύνανται να εισάγονται στα Τμήματα των Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής ή στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται με την επιμέλεια των οικείων ιδρυμάτων υποδοχής.

2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ιδρύματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

3. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των ιδρυμάτων υποδοχής, οι υποψήφιοι που εισάγονται μπορούν να απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικών και επιλογής), το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στο Σ.Μ.Υ.Κ., αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την εισαγωγή τους.

4. Τα αρμόδια όργανα των ιδρυμάτων υποδοχής, αποφασίζουν τη διενέργεια των εξετάσεων και καθορίζουν τις προϋποθέσεις, τους όρους, τη διαδικασία εισαγωγής και εγγραφής, το χρόνο και τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταστέα μαθήματα, τον αριθμό των εισακτέων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους κατόχους του διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας των Σ.Μ.Υ.Κ. διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 44
Χρηματοδότηση Σ.Μ.Υ.Κ.

Οι λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού και οι συνήθεις δαπάνες συντήρησης των κτιρίων στα οποία λειτουργούν οι Σ.Μ.Υ.Κ. βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στη Ρ.Ε.Σ.

Άρθρο 45
Εφορεία Λειτουργίας Σ.Μ.Υ.Κ.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συστήνεται ιδία τριμελής (3) εφορεία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ. και να ορίζονται τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, η διάρκεια της θητείας της, οι αρμοδιότητες, η συγκρότηση, η σύνθεση και η λειτουργία της. Για τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου που αφορούν στο Σ.Μ.Υ.Κ. της ΡΕΣ, αρμόδιο είναι το Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Άρθρο 46
Σύνδεση των Σ.Μ.Υ.Κ. με φορείς

Τα Σ.Μ.Υ.Κ. μπορεί να συνδέονται: α) με τις Θεολογικές Σχολές και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας, β) με ερευνητικούς φορείς και γ) με κοινωφελή ιδρύματα. Η σύνδεση των  Σ.Μ.Υ.Κ., το περιεχόμενό της, οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στην περίπτωση που ο φορέας ή το κοινωφελές ίδρυμα υπάγεται ή εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο εκδίδεται κοινή απόφαση με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

Άρθρο 47
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σ.Μ.Υ.Κ. και του προσωπικού τους

1. Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σ.Μ.Υ.Κ. και η αποδοτικότητα του διδακτικού προσωπικού με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

2. Στο τέλος του 2ου έτους σπουδών της κάθε σειράς εισαγωγής διενεργείται εσωτερική αξιολόγηση των Σ.Μ.Υ.Κ. Ειδικότερα, το τελευταίο 15ήμερο του Μαΐου οι τελειόφοιτοι των ΚΙΜ καλούνται, να αξιολογήσουν με ειδικές εκθέσεις το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθημάτων, την ιερατική μαθητεία και τους διδάσκοντες, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή.

3. Στο χρονικό διάστημα του εδαφ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου, ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. καλείται να αξιολογήσει με ειδική έκθεση το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθημάτων και την ιερατική μαθητεία.

4. Στα τέλη Μαΐου κάθε τετραετίας διενεργείται τόσο από το Ε.Σ.Ε.Ε. όσο και από την Εκκλησία της Ελλάδος εξωτερική αξιολόγηση για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1 από τα Σ.Μ.Υ.Κ. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των παρ. 2 και 3 αποτελούν τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση των Σ.Μ.Υ.Κ. Το Ε.Σ.Ε.Ε. με βάση την έκθεση αξιολόγησης γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο της αξιολόγησης στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.    

5. Η εξωτερική αξιολόγηση του Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. διενεργείται τόσο από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής όσο και από το Ε.Σ.Ε.Ε. Το Ε.Σ.Ε.Ε. με βάση την έκθεση αξιολόγησης γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο της αξιολόγησης στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.    

6. Η διαδικασία, ο τρόπος, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σ.Μ.Υ.Κ. και του προσωπικού τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης.

Άρθρο 48
Εστίες Ιεροσπουδαστών

1. Οι ανάγκες σίτισης και διαμονής των Ιεροσπουδαστών των Σ.Μ.Υ.Κ. βαρύνουν την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης εκτός από αυτές των σπουδαστών της Ρ.Ε.Σ. που βαρύνουν την ίδια.

2. Σε κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί Εστία Ιεροσπουδαστών για την εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης και διαμονής των Ιεροσπουδαστών.

3. Από την ίδρυσή τους  οι Εστίες Ιεροσπουδαστών λειτουργούν υπό την ευθύνη της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και της  Ρ.Ε.Σ.  υπό την ευθύνη του Πολυμελούς Συμβουλίου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας κάθε Εστίας καθορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος και ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της. Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ή στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ».

4. Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των αναγκών σίτισης και διαμονής Ιεροσπουδαστών Σ.Μ.Υ.Κ. στον ίδιο χώρο που λειτουργεί Ε.Σ. ή μαθητική Εστία Ε.Σ.

Άρθρο 49
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σ.ΜΥ.Κ.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:  

αα) την έναρξη και λήξη του σπουδαστικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές των  Σ.Μ.Υ.Κ.

ββ) τις εγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής,  τους τίτλους σπουδών των Σ.Μ.Υ.Κ.,

γγ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους με παράταση του διδακτικού έτους των  Σ.Μ.ΥΚ. ,

δδ) την οργάνωση της ιεροσπουδαστικής ζωής και εε) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των  Σ.Μ.Υ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 50
Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Ε.Σ. και Σ.Μ.Υ.Κ.

1. Τα υφιστάμενα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Γυμνάσια μετατρέπονται σε Ε.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα Ε.Σ. αρχίζουν να λειτουργούν από το σχολικό έτος 2022 – 2023, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Οι Σ.Μ.Υ.Κ. αρχίζουν να λειτουργούν από το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 31.

3.Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου ισχύουν από 1-1-2025.

Άρθρο 51
Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Βελλά Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.

1. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της  Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ) συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι την αποφοίτηση όλων των μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε αυτό κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εγγραφή νέων μαθητών / μαθητριών από το σχολικό έτος 2021-2022 δεν επιτρέπεται. Για όσο χρόνο η Ρ.Ε.Σ. συνεχίζει τη λειτουργία της ειδικά για την κάλυψη λειτουργικών κενών ισχύει το άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14).

2. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς και η Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης (Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Χανίων) του ν. 3432/2006 λειτουργούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021 – 2022. Οι μαθητές των σχολείων αυτών  εγγράφονται για το σχολικό έτος 2022-2023 σε σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλο Ε.Σ. της επιλογής τους.

3. Από το εκπαιδευτικό έτος 2022 - 2023 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς λειτουργεί η Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς και στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης λειτουργεί η Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 52
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε περιφερειακά όργανα του Υπουργείου, στους διευθυντές των Ε.Σ. και Σ.Μ.Υ.Κ , το δικαίωμα υπογραφής, αποφάσεων, πράξεων και γενικά κάθε είδους εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν θέματα των Ε.Σ. και Σ.Μ.Υ.Κ.

Άρθρο 53
Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης

Όπου από τις διατάξεις του νόμου αυτού απαιτείται γνώμη, εισήγηση ή πρόταση αρμοδίου οργάνου, αυτή θα πρέπει να διατυπωθεί, εφόσον δεν ορίζεται από επί μέρους διατάξεις διαφορετικά, το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος ή τη γνωστοποίηση του σχετικού θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση η πράξη μπορεί να εκδίδεται απ’ ευθείας από το αποφασίζον όργανο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54
Ρύθμιση θεμάτων υπηρετούντων εκπαιδευτικών και διευθυντών Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄14)

1. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια  – Γυμνασίων και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021 συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

2. Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού  ακολουθείται η ειδική διαδικασία του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για τη μεταφορά της οργανικής θέσης των μονίμων εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γενική δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

3. Η οργανική θέση των μονίμων εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην περιοχή μετάθεσης της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους κοινούς κλάδους/ειδικότητες, στην οποία βρίσκεται χωροταξικά το εκκλησιαστικό σχολείο.

4. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλουν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση τυχόν υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.

5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2022 - 2023, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής σε Ε.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 18 του παρόντος νόμου, παράλληλα με τη διαδικασία μεταφοράς της οργανικής τους θέσης, η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου.

6. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων του ν.3432/2006 έχουν, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα να αιτηθούν την μετάταξή τους σε Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκάνησου. Κατόπιν αποδοχής της αίτησής τους από τον οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται η μετάταξή τους με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών.

7. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών  στα Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 παρόντος νόμου. Οι παράγραφοι 2 έως και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους Διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006.

8. Για τα υπηρεσιακά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπει η παρ. 3 αρμόδιο παραμένει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006

9. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Ρ.Ε.Σ. μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία μεταφοράς των οργανικών τους θέσεων από τη Ρ.Ε.Σ. στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Η μισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘ.

Άρθρο 55
Ρύθμιση θεμάτων φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄14).

1. Οι μαθητές, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου φοιτούν στις τάξεις των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων του ν. 3432/2006, δεν υπόκεινται στις εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 14  για την εισαγωγή τους στην Α΄ Τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου του παρόντος, παρά μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.  

2. Τα Ε.Σ. στεγάζονται στα ίδια κτίρια, στα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στεγάζονται, κατά δωρεάν παραχώρηση, προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα ήδη λειτουργούντα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006. Τα κτίρια αυτά εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, πρέπει να επισκευαστούν ή ανακατασκευαστούν, με πρωτοβουλία του κυρίου του ακινήτου,  εντός επτά (7) ετών και οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από εθνικούς ή ενωσιακούς  πόρους της κεντρικής κυβέρνησης ή των Ο.Τ.Α.

3. Εντός εννέα (9) ετών από την δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 25 του παρόντος, οι υφιστάμενες και λειτουργούσες εστίες του άρθρου 26 παρ. 2 εδ. ε΄ του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), που εξυπηρετούν τη διαμονή και σίτιση των μαθητών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, οφείλουν να λάβουν την άδεια λειτουργίας  της παρ. 5 του άρθρου 25 του νόμου αυτού. Οι απαραίτητες εργασίες ώστε τα υφιστάμενα κτίρια των εστιών αυτών να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 6  για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και υλοποιούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης σε συνεργασία με την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ή τους κατά τόπους Ο.Τ.Α.

Άρθρο 56
Ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄ 14).

1. Το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στις θέσεις που κατέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Για το προσωπικό της παρ. 1 ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο λειτουργεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αντίστοιχα, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου έκτου παρ. 3α περ. ββ του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 παύει να έχει αρμοδιότητα επί υπηρεσιακών και πειθαρχικών θεμάτων του προσωπικού της παρ. 1.  

Άρθρο 57
Ρύθμιση θεμάτων Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) ν. 3432/2006 (Α΄ 14)

Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε). του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 λήγει με τη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Από τη συγκρότησή του το Ε.Σ.Ε.Ε. ασκεί και τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Δ.Ε.Ε. για το σχολικό έτος 2021 – 2022.  

Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013, όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με τα άρθρα 45 ν. 4264/2014 (Α΄ 11), 43 ν. 4351/2015 (Α΄ 164), 55 παρ. 6 α ν. 4386/2016 (Α΄ 83) τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 παρ. 9 ν. 4610/2019 (Α΄70),  τροποποιείται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία και του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης για τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 59
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 καταργούνται τα άρθρα 19, 20, 22, 23, 24 και 25 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), η υπ’ αριθμ. 144322/Α2/15-11-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1847/24-11-2010 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 21, 27 , 29, 31 και 32 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), 41 του ν. 3848/2010.

Άρθρο 60

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, οι οποίες είναι αντίθετες με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα ίδια θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Άρθρο 61
Συγχώνευση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών του άρθρου 3 ν.3432/2006 (Α΄ 14)

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) αντικαθίσταται ως εξής:

«2α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 λειτουργούν οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) Αθηνών και η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης. Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος παύει η λειτουργία των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωάννινων.

2β. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 η λειτουργία του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α Βελλάς Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών ή της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου (Α.Ε.Σ.), ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα που ανακύπτουν από την μεταφορά και συγχώνευση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, την κατάργηση, συγχώνευση, μεταφορά, κατανομή, ανακατανομή των θέσεων του τακτικού προσωπικού, την μετακίνηση ή την μετάταξή του. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση των εγγεγραμμένων φοιτητών, τα υπολειπόμενα εξάμηνα φοίτησης, την κατοχύρωση της βαθμολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, εκτός από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.

2γ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 η λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών. Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος η λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης. Τα συγχωνευόμενα Προγράμματα Σπουδών συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήψη πτυχίου των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών υπό την επιφύλαξη  του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα που ανακύπτουν από την μεταφορά και συγχώνευση των Προγραμμάτων Σπουδών των προηγούμενων εδαφίων, την κατάργηση, συγχώνευση, μεταφορά, κατανομή, ανακατανομή των θέσεων του τακτικού προσωπικού, την μετακίνηση ή την μετάταξή του. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία  εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση των εγγεγραμμένων φοιτητών, τα υπολειπόμενα εξάμηνα φοίτησης, την κατοχύρωση της βαθμολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, εκτός από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.

2δ. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις των παρ. 2β΄ και 2γ΄ εκδίδονται εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 62
Πρόγραμμα Σπουδών και διάρκεια φοίτησης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 (Α΄14) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην Α.Ε.Α. Αθηνών και στην Π.Α.Ε.Α. Κρήτης ιδρύεται, οργανώνεται και λειτουργεί Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, οι απόφοιτοι του οποίου εντάσσονται σε μισθολογική βαθμίδα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών είναι διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων και η φοίτηση σε αυτά είναι υποχρεωτική. Για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4777/2021.».

2. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 καταργούνται από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά τα εδ. β΄ και γ΄ της εσωτερικής παραγράφου 1 του άρθρου 62 παρ. 1 του παρόντος ισχύουν για τους φοιτητές που εισάγονται στις Α.Ε.Α. Αθηνών και Π.Α.Ε.Α. Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021. Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών, κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

2. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, το οποίο μεταφέρεται και συγχωνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 61 του παρόντος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με αίτησή τους, την Ακαδημία στο πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της οποίας επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους. Ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της αιτήσεως και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ορίζεται με Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Α.Ε.Σ.

Σχόλια (6)

 
Αμερόληπτος
22 Ιουν 2021 08:45

Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα ο Καλατζής μένει. Αυτό τα λέει όλα!

 
@Απόφοιτος Δ.Ε.Κ.
21 Ιουν 2021 20:20

Μπορείτε να πάρετε χαρτάκι στην ουρά, αγαπητέ. Η Ελλάδα σαν αναπτυσσόμενη χώρα, ακόμα χρωστάει (ουσιαστικά) ΕΔ και σε άλλους...
Όλη αυτή η κατάσταση συνεπάγεται λοιπόν ότι, εδώ και χρόνια κοροϊδεύει σπουδαστές και φοιτητές συγκεκριμένων τμημάτων εκουσίως...
Καλό μεσσαίωνα, σε όλους.

 
Απόφοιτος Δ.Ε.Κ.
20 Ιουν 2021 16:30

Ως απόφοιτος του τμήματος Δ.Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων, θα ήθελα να ρωτησω τόσο τον "αρχιτέκτοντα" όσο και τους "εργοδηγούς" του:
Κύριοι και κυρίες, εσείς που αποφασίζετε για το μέλλον όλων αυτών που συνοπτικά θέλετε να συγκεντρώσετε στην Αθήνα και την Κρήτη, γιατί δεν απαντάτε στο θέμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων το οποίο εκρεμμεί; Γιατί δε λύνετε πρώτα προβλήματα όπως ή απόδοση του κωδικού Π.Ε. στους αποφοίτους των ακαδημιών; Γιατί στις ερωτήσεις 5 (ίσως και παραπάνω βουλευτών) σχετικές με το θέμα το υπουργείο τήρησε σιγή ιχθύος ;
Δυστυχώς φαίνεται ότι μάλλον δεν πρόκειται για εξορθολογισμό, αλλά για μία συνοπτική και συκγαλυπτόμενη εξάλειψη τμημάτων τα οποία θυσιάστηκαν προκειμένου στα θεμέλια πανεπιστημίων να χτιστούν ΙΕΚ τα οποία θα παράγουν ιερείς εντός 2-ετίας την ίδια στιγμή που τα θεολογικά μαθήματα και οι απαιτούμενες θεολογικές γνώσεις απαιτούν τουλάχιστον 4 χρόνια σπουδών προκειμένου να καταρτιστούν οι σπουδαστές τόσο των ακαδημιών όσο και των θεολογικών σπουδών επαρκώς.
Λυπάμαι βαθύτατα που η Ελλάδα που οραματίζεται το υπουργείο είναι μία Ελλάδα που θα αναγκάσει άτομα όπως εγώ και οι υπόλοιποι συμφοιτητές μου, όσοι έχουν όραμα να υπηρετήσουν τις τέχνες και τον πολιτισμό, να καταφύγουν να υπηρετήσουν τις τέχνες και τον πολιτισμό άλλων κρατών στα οποία η εργασία μας είναι πιστοποιημένη (με τη σφραγίδα του ίδιου του Ελληνικού κράτους!). Κύριοι και κυρίες ως νέος της χώρας αυτής, πραγματικά θλίβομαι για το γεγονός πως ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες οδοί για την επικοινωνία με το υπουργείο με σκοπό την εύρεση λύσης στο θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων, το υπουργείο κώφευσε, το υπουργείο έκλεισε την πόρτα του διαλόγου πριν καν την ανοίξει και δείχνει σε εμένα και τόσους άλλους συναδέλφους μου τον δρόμο προς το εξωτερικό ή προς την ανεργία (τη νόμιμη θεσπισμένη από το ίδιο το κράτος ανεργία).

 
@αριστετος
20 Ιουν 2021 07:57

Ωραίο! Και διδακτορικό μη σας πω! 2 σε 1 που λενε και στα σαμπουάν!

 
Εξοργισμένος γονιός
20 Ιουν 2021 03:07

Είναι ΝΤΡΟΠΗ το ότι για τους πτυχιούχους των προγραμμάτων σπουδών ΔΕΚ και Ψαλτικής που καταργούνται (από τις ΑΕΑ) δεν προβλέπεται πάλι ΚΑΜΙΑ τακτοποίηση για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα! Δώστε επιτέλους επαγγελματικά δικαιώματα στα παιδιά και βγάλτε τους απο την υποχρεωτική ανεργία τους! Ειμαστε στο 2021, είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟ η Πολιτεία να μη μεριμνά για αυτά τα θέματα και να κάνει σα να μην υπάρχουν αυτοί που πήραν πτυχίο τόσα χρόνια!

 
Αριστερός
19 Ιουν 2021 21:25

Στην επόμενη φορά αριστερά, ίσως να προσθεθεί ένα ακόμα έτος και να δίνονται εκκλησιαστικά integrated master.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.