Placeholder

ΙΕΚ

Η εγκύκλιος για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ

Υποβολή αιτήσεων από σήμερα 28/06/2021 έως 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00
Δημοσίευση: 28/06/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε καλεί τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ή μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της αριθ. πρωτ. Κ5/72109/17-06-2021 (Β ́ 2606) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση εκατόν είκοσι τριών (121) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θητεία τριών (3) σχολικών ετών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ  ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον αριθμό των θέσεων (1η σελίδα) και ως προς τα περιεχόμενα του πίνακα των ΔΙΕΚ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 28/06/2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Δημόσια Ι.Ε.Κ. σε όλη την επικράτεια.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή  

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Διευθυντή Δημόσιου Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, του ν. 4763/2020 (Α ́254) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν:

α) πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,

β) δεκαετή (10) τουλάχιστον δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία,

γ) εξαετή (6) διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες),

δ) γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό ΤΠΕ Α ́ επιπέδου ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ ή ο υποψήφιος είναι κλάδου Πληροφορικής).
Κωλύματα επιλογής:

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́ 26) ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της.

β) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής Δημοσίου Ι.Ε.Κ., ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει.

γ) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102).

δ) Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ν. 4763/2020, Α ́ 254, άρθρο 31, παρ.1, εδαφ. δ).

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της ημεδαπής των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (Α ́ 80),

β) είναι στελέχη εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2021 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2021 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο (εκτός αν η ανάκληση/διακοπή απόσπασης οφειλόταν σε σοβαρούς λόγους υγείας ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν). Αιτήσεις που τυχόν υποβάλλονται από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων δεν εξετάζονται.

Σχόλια (6)

 
Ρίτα
04 Αυγ 2021 11:50

Ντροπή να λήγει η θητεία των υποδιευθυντών στις 31.8 και να μην έχετε βγάλει την προκήρυξη και να μας κρατάτε σε ομηρία. Αυτός είναι ο προγραμματισμός σας και οι ικανότητες σας; Λίγο σεβασμό στην προσωπικότητα μας ζητάμε και τίποτα περισσότερο.

 
ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ..
29 Ιουν 2021 15:24

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ.....ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΝΕΟ.......Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ 31/8/2021 .....!!!
ΣΤΑ ΣΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ , ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΖΙ......ΣΤΑ ΙΕΚ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΟΓΟΣ;

 
Εκπαιδευτικός 2
29 Ιουν 2021 12:36

Αυτά είναι τα προσόντα που λείπουν από τους άριστους ???

 
Alekos Salonikios
29 Ιουν 2021 10:02

Δηλ. με τη προϋπόθεση 6ετους εμπειρίας στη Επαγ/κή εκπ/ση και Κατάρτιση θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση (για Διευθυντής σε ΙΕΚ) ένας ...διοικητικός υπάλληλος με 6ετή εμπειρία στη Γραμματεία ενός ΙΕΚ ή ενός ΕΠΑΛ και την ίδια στιγμή αποκλείεται a priori ένας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ με 5ετή προϋπηρεσία... Δεν πάμε ( ; ) καλά...

 
Εκπαιδευτικός
29 Ιουν 2021 01:53

Ποιά εγκύκλιος ρε παιδιά;
Γεωμετρική πρόοδος τα μόρια με τα. χρόνια υπηρέτησης;
Με 7 χρόνια παίρνεις 4 μόρια, αλλά με 8 διπλάσια (8), με 9 χρόνια τριπλάσια (12), με δέκα χρονια τετραπλάσια (16) και με 10+ χρόνια πενταπλάσια (20) ;
Τα ίδια και στην υπηρεσία σε θέση ευθύνης, επί 5 μάλιστα η γεωμετρική πρόοδος ανά διετία.

Στο χωριό μου το λένε, τόσα σου λείπουν; Εννοείται όλα τα υπόλοιπα προσόντα δεν πιάνουν μόρια (μια ξενη γλωσσα άροστη 2 μόρια, ενας ακόμα χρόνος σε ΕΠΑΛ 4 μόρια) κι ερχεται κι η συνέντευξη με 25 (!) μόρια.
ΑΡΙΣΤΕΙΑ βεβαίως...

 
ΤΑΦΟΠΛΑΚΑΚΙΑΣ15 Οκτ 2019 09:35
28 Ιουν 2021 19:40

Και θα έρθουν χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη γάζα και θα έχει ο καθένας τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας και τότε θα είναι τα πράγματα μέσα στην κόλαση ωραία ερείπια.

Αυτή είναι η δεξιά κύριοι. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν αλλάζουν οι τύποι αυτοί.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ