Κληρικοί -μισθοδοτούμενοι από το κράτος-θα γίνονται μόνο με πτυχίο ΑΕΙ ή ΣΜΥΚ

Ιδρύονται τρεις ΣΜΥΚ και οι Εκκλησιαστικές Ακαδημίες από 4 γίνονται 2

30/06/2021

Ενημερώθηκε: 01/07/2021, 09:20

Άκουσε το άρθρο

Τα πάνω κάτω φέρνει το Σχέδιο Νόμου για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, το οποίο είναι ενταγμένο το πολυνομοσχέδιο που θέτει σήμερα η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Σχεέδιο Νόμου

Εκκλησιαστικά Σχολεία

 • Εντάσσονται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Καταργείται ο ειδικός κλάδος εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
 • Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων μεταφέρονται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Οι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων θα επιλέγονται και θα τοποθετούνται στα εκκλησιαστικά σχολεία με θητεία (η διαδικασία επιλογής ακολουθεί τη λογική των προτύπων σχολείων)
 • Τα εκκλησιαστικά σχολεία γίνονται δια νόμου μεικτά
 • Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να φοιτήσουν στα εκκλησιαστικά σχολεία θα γίνονται δεκτοί κατόπιν εξετάσεων (η διαδικασία ακολουθεί τη λογική των προτύπων σχολείων)

Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών

 •  Νέα δομή με αποκλειστικό στόχο την μόρφωση κληρικών.
 • Ιδρύονται τρεις ΣΜΥΚ σε Αθήνα (Ριζάρειος Σχολή), Ιωάννινα (Σχολή Βελλάς) και Κρήτη (Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης)
 • Μόνο οι Κληρικοί που είναι απόφοιτοι ΣΜΥΚ ή ΑΕΙ θα μισθοδοτούνται από το Κράτος. Η Εκκλησία μπορεί να προσλαμβάνει όποιον θέλει αλλά θα τον μισθοδοτεί η ίδια

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

 • Συγχωνεύεται η ΑΕΑ Θεσσαλονίκης και η ΑΕΑ Ιωαννίνων με την ΑΕΑ Αθηνών με έδρα την Αθήνα (πλην του Προγράμματος Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της ΑΕΑ Ιωαννίνων που συγχωνεύεται με την ΑΕΑ Κρήτης). Πλέον θα λειτουργούν δύο ΑΕΑ με δύο Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών (Αθήνα και Κρήτη)
 • Λύνεται το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Προγραμμάτων Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής μέσω δικαιώματος κατατακτηρίων εξετάσεων για τη φοίτησή τους στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ακολουθεί ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 101

Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Η δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 102

Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) υπηρετούν τους σκοπούς της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Τα Ε.Σ. ιδρύονται και λειτουργούν με ειδικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοση της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Οι επιμέρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι μαθητές/μαθήτριες να: α) οικοδομούν  ένα ολοκληρωμένο μορφωτικό πλαίσιο, πεδίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης, καθώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο κόσμο, β) διερευνούν  τις κύριες πτυχές της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευματικότητας, τέχνης, παράδοσης και ζωής και να ευαισθητοποιούνται  ως προς τη σύγχρονη δυναμική τους,  γ) κατανοούν την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραδόσεων προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης και δ) εμπεδώνουν την ανάγκη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

3. Στους ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους των Ε.Σ. συμπεριλαμβάνονται: α) η ανάπτυξη ειδικών δράσεων που προσανατολίζονται στον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των σχολείων, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών, β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), γ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης, δ) η συνεργασία και η σύνδεση με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

Άρθρο 103

Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

1. Συστήνεται Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο είναι αρμόδιο να προτείνει, να γνωμοδοτεί και να εισηγείται για θέματα του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού και θέματα των εκπαιδευτικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) του άρθρου 129 σχετικά με: α) την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας και μεταφορά της έδρας των εκπαιδευτικών μονάδων, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, γ) την κατάρτιση ή αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, δ) την προκήρυξη και συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές/μαθήτριες, τους ιεροσπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, ε) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές από Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) σε Ε.Σ., τη φοίτηση, τις εξετάσεις, τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών και των ιεροσπουδαστών και την οργάνωση της μαθητικής και ιεροσπουδαστικής ζωής εν γένει και στ) τη μελέτη κάθε άλλου σχετικού θέματος, το οποίο παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Για τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τις εκπαιδευτικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελείται από τα εξής επτά (7) μέλη:

α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τους σκοπούς του άρθρου 102, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

γ) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) δύο (2) κληρικοί ή άλλα πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, τα οποία προτείνονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τους αναπληρωτές τους,

ε) έναν (1) κληρικό ή άλλο πρόσωπο κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το οποίο προτείνεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν (1) Διευθυντή ή εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) ή υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Ε.Σ. του παρόντος νόμου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός, με βάση ιδίως τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, την εμπειρία και την εν γένει προσφορά τους στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.

3. Για τα θέματα που αφορούν στις Σ.Μ.Υ.Κ. και στο διδακτικό προσωπικό τους, η σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Ε. διευρύνεται σε εννέα (9) μέλη, ως εξής: α) τα επτά (7) μέλη της παρ. 2  και β) δύο (2)  μέλη που προτείνονται, αντίστοιχα, από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της περ. β΄ είναι κληρικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα ή πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης του ιερού κλήρου, τα οποία έχουν επιπροσθέτως τουλάχιστον μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες: α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές πανεπιστημίων, β) σύμβουλοι ή πάρεδροι του Ι.Ε.Π., γ) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, δ) καθηγητές δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

4. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Ε. είναι τετραετής. Η συμμετοχή στο Ε.Σ.Ε.Ε. είναι άμισθη. Τα έξοδα των μετακινήσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Ε. επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός, και διατίθεται λοιπό  προσωπικό για την διοικητική υποστήριξη και λειτουργία του. Στο Ε.Σ.Ε.Ε. μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

6. To Ε.Σ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τις συνεδριάσεις του συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το Ε.Σ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από την Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένου θέματος.

8. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 104
Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια στεγάζονται μαζί με τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή και υποδιευθυντή και λειτουργούν ως «Εκκλησιαστικό Σχολείο» (Ε.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συστέγαση των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και τη λειτουργία τους υπό ενιαία διεύθυνση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η λειτουργία ή μεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

3. Αν Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθμό των εκατόν είκοσι (120)  μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε αυτό, επί τρία (3) συνεχόμενα σχολικά έτη, αναστέλλεται η λειτουργία του. Αν λειτουργεί μόνο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ο ελάχιστος αριθμός μαθητών είναι εξήντα (60).

4. Τα Ε.Σ. της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται από τα όρια του ελάχιστου αριθμού μαθητών  της παρ. 3.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την κατάργηση, αναστολή λειτουργίας, μεταφορά έδρας ενός Ε.Σ. και ιδίως αυτά που αφορούν στη φύλαξη του αρχείου των μαθητικών θεμάτων, την αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από αυτά που περιλαμβάνονται στο αρχείο, την διάθεση του εξοπλισμού του σχολείου και της σχολικής βιβλιοθήκης και τη διαχείριση χρηματικού υπολοίπου της σχολικής εφορείας.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., ορίζεται η ονομασία κάθε Ε.Σ.

Άρθρο 105

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

1. Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ανήκει στην δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση και λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της κατά το άρθρο 6 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους (από 16.9.1926 ν.δ., Α’ 309) Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως (Δ.Ι.Σ.) της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους θεσπίζεται κανονιστική διάταξη μέσω της οποίας εξειδικεύονται όλα τα θέματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική, διοικητική και διαχειριστική λειτουργία της Αθωνιάδας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: α) το καθεστώς του Αγίου Όρους, β) τις διατάξεις του παρόντος, γ) τις ανάγκες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, και δ) την ιδιαίτερη σημασία του Αγίου Όρους για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την Ορθοδοξία ειδικότερα.

Άρθρο 106
Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

1. Το Εκκλησιαστικό Λύκειο του ιδρύματος με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Ρ.Ε.Σ.) ανήκει στη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση, υπηρετεί τους σκοπούς του άρθρου 102 και σε συνδυασμό με το άρθρο 133 τη διαθήκη των ιδρυτών της Ρ.Ε.Σ. Υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα εκπαιδευτικά θέματα και από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. καθορίζονται τα ειδικά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών και των μαθητικών θεμάτων. Η γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. θεωρείται ότι δόθηκε μετά την  άπρακτη παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αυτή ζητείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Άρθρο 107
Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα ιδρύματα κοινωφελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν να παραχωρούν δωρεάν κατά χρήση κτίρια που ανήκουν στην κυριότητά τους προκειμένου να στεγάζονται Ε.Σ. Για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την στέγασή των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) συνάπτεται  σύμβαση του Υπουργείου με τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 μπορούν να μεταβιβάζουν με δωρεά στο Υπουργείο Παιδείας και  Θρησκευμάτων χώρους που ανήκουν στην κυριότητά τους για την ανέγερση σχολικού κτιρίου από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση Ε.Σ.. Για την δωρεά συνάπτεται σύμβαση. Η αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ. ολοκληρώνεται εντός επτά (7) ετών από τη σύναψη της σύμβασης δωρεάς, εκτός εάν με τη σύμβαση ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου ή αυτή που ορίζεται στη σύμβαση, ο δωρητής δικαιούται να λάβει χρηματική αποζημίωση από το Δημόσιο ίση με την αξία που είχε το ακίνητο κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης δωρεάς.

3. Για την καταλληλόλητα των κτιρίων της παρ. 1 και των χώρων της παρ. 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα σχολεία τη δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα κριτήρια, τη διαδικασία και το όργανο που αποφαίνεται σχετικά.

4. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη σύναψη και τους όρους των συμβάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Το εκκλησιαστικό λύκειο της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε κτίριο του κτιριακού συγκροτήματος του ιδρύματος, σύμφωνα με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. , η οποία καθορίζει και τον αύλειο χώρο του.

Άρθρο 108
Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1.Τα όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία τους, είναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής και γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων. Όταν ο Διευθυντής προσωρινά απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή ή εφόσον δεν έχει οριστεί υποδιευθυντής από τον αρχαιότερο καθηγητή. Για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα  των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ε.Σ ισχύουν οι διατάξεις για τα σχολεία της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος έκθεση πεπραγμένων για την λειτουργία του σχολείου, την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

2. Ο σύλλογος διδασκόντων, πέραν των γενικών αρμοδιοτήτων που ασκούν οι σύλλογοι διδασκόντων στις σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέτει επιπλέον ειδικές αρμοδιότητες ως εξής: α) μπορεί να ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, δύο (2) καθηγητές ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγενών ειδικοτήτων της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έναν καθηγητή κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, β) αποφασίζει για τη δημιουργία των ομίλων της παρ. 1 του άρθρου 117, γ) προτείνει τη λειτουργία των θερινών προγραμμάτων της παρ. 4 του άρθρου 117.

3. Ο σύλλογος διδασκόντων του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων για κάθε πράξη ή παράλειψη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. ή μέλους αυτού που παρακωλύει, δυσχεραίνει, ματαιώνει τη λειτουργία του σχολείου ή αντιβαίνει στους σκοπούς των Ε.Σ. του άρθρου 102.

4. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της ΡΕΣ κοινοποιεί στο Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος  τις άδειες του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που ο ίδιος χορηγεί.

Άρθρο 109
Διευθυντής Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Ως Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας στη δημόσια, γενική ή εκκλησιαστική εκπαίδευση και πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία.

2. Τον Ιανουάριο που προηγείται της λήξης της θητείας του Διευθυντή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 111, η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) προκηρύσσει διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντών για τα Ε.Σ.. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις Διευθυντών Ε.Σ. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τρία (3) συνολικά Ε.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης.

4. Τα κωλύματα επιλογής που ισχύουν για τους υποψηφίους για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύουν και για τους υποψηφίους για τις θέσεις διευθυντών Ε.Σ. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

5. Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Ε.Σ. διακρίνονται σε έξι (6) κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Α.Ε.Ι. ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number, ISBN), τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν αυτής που αποτελεί προϋπόθεση διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) η διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από προϋπηρεσία σε θέσεις Υποδιευθυντή ή Διευθυντή στις σχολικές μονάδες που έχει υπηρετήσει ή σε άλλες θέσεις ευθύνης,

στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

6. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό (100). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται αυξημένος αριθμός αξιολογικών μονάδων στο κριτήριο της περ. ε’ και στα υποκριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ. δ’ της παρ. 5 για τους διευθυντές των Ε.Σ..

7. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει ενιαίο πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά με τους υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

8. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α` έως ε` της παρ. 5, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πινάκα της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

10. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. στ` της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρακτικό της συνεδρίασης του  Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

11. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. στ` της παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε., υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Μετά την κύρωσή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

12. Η τοποθέτηση των Διευθυντών σε Ε.Σ. γίνεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση διευθυντή είναι ο υποψήφιος να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στα Ε.Σ. που δηλώνει.

13. Η θητεία των Διευθυντών σε Ε.Σ. είναι τετραετής . Οι Διευθυντές, που τοποθετούνται σε Ε.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 122. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των Διευθυντών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου, οι Διευθυντές επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

14. Αν σε Ε.Σ. δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια των περ. α΄ έως και στ΄ της παρ. 5, Διευθυντής ορίζεται ένας από τους εκπαιδευτικούς του Ε.Σ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 110
Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών, εφόσον ο συνολικός αριθμός των μαθητών και τμημάτων του Εκκλησιαστικού Σχολείου (Ε.Σ.) δικαιολογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέση υποδιευθυντή, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του οικείου σχολείου, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή.

2. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο επιλέγει τον υποδιευθυντή. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων. Αν δεν υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο, τότε για την επιλογή του Υποδιευθυντή αποφασίζει σχετικά το Ε.Σ.Ε.Ε..

3. Η παρ. 4 του άρθρου 109 ισχύει και για την επιλογή υποδιευθυντή.

Άρθρο 111
Θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών

1. Η τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) στις κενές θέσεις γίνεται για θητεία τριών (3) ετών, η οποία λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

2. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Ε.Σ., μετά τη λήξη της θητείας τους, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι Διευθυντές και Υποδιευθυντές.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση διευθυντή, ορίζεται νέος σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 109. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση υποδιευθυντή, το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) ορίζει νέο υποδιευθυντή, ο οποίος τοποθετείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 112
Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους.

2. Για οποιονδήποτε άλλο λόγο απαλλαγής εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

3. Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1.

Άρθρο 113

Μετάθεση - τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους

1. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) μπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετάθεσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ως διευθυντών ή υποδιευθυντών κατά περίπτωση.

2. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Ε.Σ. επανέρχονται στις θέσεις που ανήκουν οργανικά ή που μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.

3. Διευθυντής Ε.Σ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή  καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενή θέση διευθυντή άλλου Ε.Σ., με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν δεν υπάρχει κενή θέση διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση.

Άρθρο 114
Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) είναι μεικτά. Δικαίωμα φοίτησης σε αυτά έχουν ημεδαποί και αλλοδαποί απόφοιτοι δημόσιων ή ιδιωτικών δημοτικών σχολείων ή γυμνασίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο  άρθρο 115. Δεν είναι δυνατή η φοίτηση μαθητριών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία.

2. Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια είναι ίδια με τη διάρκεια φοίτησης στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους αποφοίτους των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων χορηγείται, αντιστοίχως, απολυτήριο ισότιμο με αυτό των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μαθητές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Για την συγκρότηση των μαθητικών κοινοτήτων των Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 115
Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

1. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στην Α' τάξη κάθε Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και στην Α’ Τάξη κάθε Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση του Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/ μαθητριών στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ.. Η απόφαση ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο το αργότερο έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) της επιλογής τους κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. του πρώτου εδαφίου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Ε.Σ. της επιλογής του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του. Η κατάθεση της αίτησης δεν αποκλείει τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τη συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.

2. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή των αποφοίτων της Γ΄ τάξης γυμνασίου γενικής εκπαίδευσης ή Εκκλησιαστικού Γυμνασίου του ν. 3432/2006 (Α΄14) στην Α΄ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, στα μαθήματα των: Μαθηματικών, Γλώσσας και Θρησκευτικών, οι οποίες διενεργούνται κάθε σχολικό έτος και ολοκληρώνονται με τη σύνταξη αξιολογικού πίνακα με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, την επιλογή θεμάτων, τη διαδικασία, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων, την εξαγωγή αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους.

3. Εάν υπάρξουν κενές θέσεις μέχρι τις τριάντα (30) Οκτωβρίου στην Α΄ Τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών/μαθητριών ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, αυτές συμπληρώνονται από τον αξιολογικό πίνακα της παρ. 2.

4. Με τη διαδικασία της παρ. 2 μπορούν να καλύπτονται κενές θέσεις που προκύπτουν στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και στη Β΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου. Την ευθύνη για την ανωτέρω συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και τριμελής επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή ή εκπαιδευτικό της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 103. Κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.

5. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 1 έως 4, σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων, μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μαθητές που: α) είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών, β) είναι κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό σε τάξη αντίστοιχη με την Α΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου στην Ελλάδα και γ) προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής.

6.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π. και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες των περ. α΄έως γ΄ της παρ. 5, β) τα ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία, γ) τα αναγκαία δικαιολογητικά, δ) οι διαδικασίες επιλογής, ε) η ανάγκη λειτουργίας τάξεων υποδοχής, στ) η οργάνωση και λειτουργία τους, ζ) οι προϋποθέσεις ένταξης των μαθητών στις τάξεις αυτές, η) τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο και οι ώρες διδασκαλίας τους, θ) ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, ι) οι προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης, ια) η στελέχωση των τάξεων αυτών με εκπαιδευτικό προσωπικό και ιβ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 1 έως 6 επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. μαθητές –μαθήτριες υπότροφοι των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που διαχειρίζεται η Ρ.Ε.Σ.

Άρθρο 116
Προγράμματα σπουδών

1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) και γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ώστε να περιλαμβάνονται τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης που υπηρετούν την επίτευξη του γενικού και ειδικού σκοπού και των επιμέρους στόχων του άρθρου 102.

2. Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της παρ. 1 δύναται να προσαυξάνεται με επιπλέον ώρες διδασκαλίας αποκλειστικά για μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης και με ανώτατο όριο τις σαράντα δύο (42) ώρες εβδομαδιαίως. Στην Γ΄ Λυκείου οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας διατίθενται αποκλειστικά για τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.

4. Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) δεν εφαρμόζεται για τον ορισμό των θεμάτων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών που φοιτούν στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από  εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π., δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της Τ.Θ.Δ.Δ. και για τα θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων του πρώτου εδαφίου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή αποτυπώνεται κατά την ιστορική της διαδρομή στα εκκλησιαστικά κείμενα.

6. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των μαθητών/μαθητριών ως προς τη συμμετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθορίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε..

Άρθρο 117
Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων

1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών/μαθητριών του Εκκλησιαστικού Σχολείου (Ε.Σ.) με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που εγκρίνεται από το Εποπτικό  Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου  προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής τους. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου. Σε συνεννόηση με το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορούν να καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου.

2. Στα Ε.Σ. λειτουργούν υποχρεωτικά όμιλοι εκκλησιαστικών τεχνών, όπως βυζαντινή μουσική και αγιογραφία, αθλητικοί όμιλοι και όμιλοι για την εκμάθηση μίας εκ των ακόλουθων γλωσσών: ρωσική, αραβική, σερβική, ρουμανική, βουλγαρική και τουρκική. Η δαπάνη για την πρόσληψη των διδασκόντων των γλωσσών του πρώτουεδαφίου βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες πρόσληψης των διδασκόντων των γλωσσών του πρώτου εδαφίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..

3. Για την εγγραφή των μαθητών των Ε.Σ. στους ομίλους απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων τους, γνώμη του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος και απόφαση του διευθυντή. Για την εγγραφή στους ομίλους του πρώτου εδαφίου μαθητών που φοιτούν σε άλλες δημόσιες σχολικές μονάδες της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που εδρεύει το Ε.Σ., απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων τους στον διευθυντή του Ε.Σ., γνώμη του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής και απόφαση του διευθυντή του Ε.Σ.

4. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., κατόπιν πρότασης του  Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να λειτουργούν θερινά προγράμματα (summer schools) σε Ε.Σ. και να προβλέπονται συνεργασίες με εκκλησιαστικές σχολές της αλλοδαπής και ιδίως την Θεολογική Σχολή της Χάλκης και την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού που εδρεύει στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), καθώς και με σχολεία της ομογένειας.

5. Με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) και σε συνεργασία με τον Διευθυντή,  κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων και έγκρισης του Προϊσταμένου Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να διοργανώνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, σχολικές παραστάσεις, συμμετοχή σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς, με δαπάνη του ιδρύματος.

Άρθρο 118
Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών

Οι μαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους μαθητές της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως σχετικά με τη χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων και τις μετακινήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), προσαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

Άρθρο 119
Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ε.Σ., η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των  Ε.Σ., που υποβάλλονται από τους διευθυντές τους, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Η τοποθέτηση στα Ε.Σ. αφορά στο επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 11, ισχύουν από την κύρωσή τους, μέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών του Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία δεν λειτουργεί Ε.Σ. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε Ε.Σ. μίας (1) άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία (3) συνολικά Ε.Σ.

4. Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number, ISBN), τα  άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί  από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν αυτής που αποτελεί  προϋπόθεση διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

6. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό (100). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται αυξημένος αριθμός αξιολογικών μονάδων στα υποκριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ. δ` της παρ. 5 για τους εκπαιδευτικούς των Ε.Σ..

7. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά με τους υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 , ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι που δεν περιλήφθηκαν μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

8. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α` έως δ` της παρ. 5, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

9. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε.  αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

10. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε` της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρακτικό της συνεδρίασης του  Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

11. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. ε` της παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε., υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Μετά την κύρωσή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

12. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. γίνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί.

13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Ε.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το  άρθρο 123 Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

14. Οι νεοεισερχόμενοι σε Ε.Σ. εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 123. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά, έπειτα από αίτησή τους, για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 13, στα οικεία Ε.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως.

15. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Ε.Σ.. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Ε.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Ε.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

16. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Ε.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη.

17. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Ε.Σ., μπορούν να καλύπτονται με διάθεση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά σειρά προτεραιότητας: α) εκπαιδευτικών που περιλήφθηκαν στους πίνακες του τέταρτου εδαφίου της παρ. 11 και δεν τοποθετήθηκαν σε Ε.Σ., οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, β) μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, γ) μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις  για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

18. Εκπαιδευτικός Ε.Σ., ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο  διατίθεται κατά προτεραιότητα: α) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που εδρεύει το Ε.Σ., με απόφαση του  Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) σε σχολική μονάδα της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

19. Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία για την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 12 ή την κάλυψη λειτουργικών κενών σύμφωνα με την παρ. 17 του παρόντος, απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς που προηγούνται.

Άρθρο 120
Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Οι διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες,  καθώς και οι ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν οι ανάγκες  των Ε.Σ. δεν καλύπτονται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, μπορούν να καλύπτονται από προσωπικό το οποίο μισθοδοτείται από την επιχώρια Μητρόπολη, μετά από αίτηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απόφαση του οικείου Μητροπολίτη.

2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία,  η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη  της οποίας ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

3. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.), η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη του οποίου ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά το Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος.

4. Το Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος μπορεί να προσλαμβάνει, με δαπάνες του, γιατρό, νοσηλευτή, ψυχολόγο ή προσωπικό για την κάλυψη διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης ή παροχής εκπαιδευτικού έργου στο Εκκλησιαστικό Λύκειο ή στη Σχολής Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) της Ρ.Ε.Σ..  Απαγορεύεται η πρόσληψη από το Πολυμελές Συμβούλιο, με οποιαδήποτε σύμβαση ή σχέση εργασίας, προσώπου του πρώτου εδαφίου που είναι συγγενής με μέλος του Πολυμελούς Συμβουλίου εξ΄ αίματος ή εξ’ αγχιστείας κατά ευθεία μεν γραμμή μέχρι δευτέρου βαθμού, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου.

Άρθρο 121
Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) μπορεί να συνδέονται: α) με τις Θεολογικές σχολές και Τμήματα άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) της χώρας, β) με εκκλησιαστικά ιδρύματα εκπαιδευτικού ή μορφωτικού σκοπού, γ) με ερευνητικούς ή με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δ) με επιστημονικές ενώσεις, ε) με κοινωφελή ιδρύματα. Με κάθε φορέα μπορεί να συνδέονται περισσότερα του ενός Ε.Σ.. Η σύνδεση των Ε.Σ. με τους φορείς γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το περιεχόμενο της σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία.

2. Τα Ε.Σ. μπορεί να πραγματοποιούν αδελφοποιήσεις με εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά σχολεία, σχολικές μονάδες της αλλοδαπής και με σχολεία της ομογένειας. Οι αδελφοποιήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 122
Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή  των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Για την αξιολόγηση  του Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς: α) τον προγραμματισμό του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης (άρθρο 55), β) όργανα αξιολόγησης (άρθρο 56), γ) περιοδικότητα (άρθρο 57), δ) κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης (αρθρο 58), ε) διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 59), ενστάσεις (άρθρο 60). Αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων είναι το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του  Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) , μπορεί να προσαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

Άρθρο 123
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των   Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς: α) τα όργανα αξιολόγησης (άρθρο 62), β) τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (άρθρο 63), γ) την καταχώρηση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο (άρθρο 68), δ) διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (άρθρο 69), ε) ενστάσεις (άρθρο 75). Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι το Ε.Σ.Ε.Ε. Το έργο των εκπαιδευτικών στα Ε.Σ. αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 119 σε σχέση με τη θητεία τους. Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται αρνητικά δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε εκκλησιαστικά σχολεία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 119.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του  Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) , μπορεί να προσαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

Άρθρο 124
Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων.

1. Η χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.)πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:

α) από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.),

β) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με το οποίο συνδέονται  ή άλλον συνδεδεμένο  φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 121,

γ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής  απαιτείται απόφαση του Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και,

δ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..

2. Για τη συντήρηση, τα έξοδα, τις δαπάνες λειτουργίας και  τον καθαρισμό των κτιρίων των Ε.Σ., πλην του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκ