Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Μήπως πρέπει να διορθωθεί η διάταξη για την πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών στο πολυνομοσχέδιο;

Δημοσίευση: 19/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για την πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών , στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή,  γίνεται επίκληση στο αρθρ 28 του Π.Δ.  50/2001, όμως αυτό έχει ήδη αντικατασταθεί από μια σειρά Π.Δ. (παρ. 19 του άρθρου μόνου του π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ Α΄ 115),  το Π.Δ. 146/2007).  

Μην ξεχνάμε και τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2  ΠΔ 116/2006 που αναγνωρίζει όλα τα πιστοποιητικά που είχαν γίνει δεκτά από τον ΑΣΕΠ.

Μάλλον η ομάδα που ασχολήθηκε με την σύνταξη του συγκεκριμένου άρθρου δεν ήταν καλά ενημερωμένη για την νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα και αντέγραψε την  περιπτ. γ της παρ. 2 του αρθρ. 24 του Ν. 4527/2018. Που οδήγησε οδήγησε στο να βρεθούν στο έλεος της ερμηνείας των συμβουλίων επιλογής.

Εφόσον δεν υπάρξει άμεση αλλαγή της συγκεκριμένης διάταξης, θα υπάρξουν ανατροπές με όσους  ακολουθήσουν την πορεία της προσφυγής στην νομική οδό να βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τα μέλη των συμβουλίων επιλογής, που θα κληθούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν πιστοποιητικά από πλήθος φορέων.

Η μόνη ορθολογική αλλά και νομικά στέρεη άποψη είναι η αναφορά - που υπήρχε και στους προηγούμενους νόμους επιλογής στελεχών (περ.ι παρ.2 αρθρ. 13 Ν. 3848/2010, περιπτ. η, παρ. 2 αρθρ 19 Ν. 4327/2015).  "Ότι η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.."

Όπως άλλωστε εφαρμόζεται και σε όλο το δημόσιο τομέα.

Σχόλια (21)

 
Α χα χα χα
20 Ιουλ 2021 21:26

Με άλλα λόγια, τα πτυχία του πανεπιστημίου της Σορβόννης πχ ίσως δεν είναι έγκυρα. Δεν μετράνε ούτε οι σφραγίδες, ούτε οι συμφωνίες μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών, ούτε τα προγράμματα σπουδών, ούτε... ούτε... Χρειάζεται να πιστοποιηθουν με εξέταση γλώσσας. Τώρα μετά από 25 χρόνια που μου δίνετε επίδομα, και έχω θέση σε πρότυπο σχολείο, χάρη σε αυτά! Ε ρε γλέντια...

 
Παρασκευή
19 Ιουλ 2021 23:19

Πιστεύω ότι καλός νόμος είναι ο νόμος μου είναι σαφής περιγράφει το πλαίσιο με ακρίβεια και δεν έχει περιθώρια παρερμηνείας η επιλεκτικής ερμηνείας.
Για να αποφευχθούν συγκρούσεις ή διαφοροποιήσεις μεταξύ των συμβουλίων επιλογής, σε κάθε περίπτωση που το ΑΣΕΠ βασιζόμενο στην νομολογία έχει προβεί σε κωδικοποίηση προσόντων πρέπει να γίνεται επίκληση αυτών των στοιχείων.

 
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΝΟΜΙΚΟΣ
19 Ιουλ 2021 17:47

Άρθρο 28

Γνώση ξένης γλώσσας και απόδειξη αυτής

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19  άρθρ.μόνου του ΠΔ 347/2003,ΦΕΚ Α 315/31.12.2003.  

1. Η γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, ορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:

 α. Άριστη γνώση (άριστα)

 β. Πολύ καλή γνώση (λίαν καλώς)

 γ. Καλή γνώση (καλώς)

 δ. Μέτρια γνώση (μετρίως)

 Η απαιτούμενη κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας ξένη γλώσσα και το επίπεδο

της γνώσης αυτής καθορίζεται είτε με τους Οργανισμούς είτε με την προκήρυξη πλή ρωσης των θέσεων.

 2. α) Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπε δο άριστο διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:

 (ί) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξέ νων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

 (ίί) Πτυχίο, προπτυxιακό ή μεταπτυxιακό δίπλωμα ή δι δακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

 (ίίί) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,

 (ίν) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών, στην αλλοδαπή,

 (ν) Λοιποί τίτλοι ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και που αναγνωρίζο νται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των.

 Μεταβατικά και μέχρι τον καθορισμό των συγκεκριμέ νων τίτλων ή πιστοποιητικών της παραπάνω περίπτωσης

 (ν) από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, η γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο αποδεικνύεται και με τίτλους ή πιστοποιητικά, κατά περίπτωση γλώσσας, ως εξής:

Α. Για την Αγγλική γλώσσα:

 ι) Πιστοποιητικό Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο.

 Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, είναι αποδεκτά σε

δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο.

 Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1      ΠΔ 116/2006,ΦΕΚ Α 115,αντικαταστάθηκε ι πάλι  με το άρθρο 1      ΠΔ 146/2007,ΦΕΚ Α 185/3.8.2007.

  Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκη σης, περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα, κ.λπ. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργά νωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.

 
Εκπαιδευτικός
19 Ιουλ 2021 17:27

Απόλυτη ηλιθιότητα η εξέταση της ξένης γλώσσας λόγω πτυχίων, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών. Επειδή όμως υπάρχουν και περιπτώσεις «μαϊμού» να εξετάζετε γνώςη της γλώσσας όταν ο κάτοχος ΔΕΝ ΦΟΙΤΗΣΕ πραγματικά στη χώρα απονομής του τίτλου. Τουλάχιστον πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά από ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ στα οποία ο κάτοχος φοίτησε στις χώρες αυτές και έδωσε εξετάσεις ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ.

 
Αλήθεια
19 Ιουλ 2021 17:12

αυτό πώς ξέφυγε από τον έλεγχο της ΠΕΣΣ;;;

 
Μαρια
19 Ιουλ 2021 16:30

Εγώ με μεταπτυχιακό από ιταλικό Πανεπιστήμιο εργάζομαι στην ΕΕ στις Βρυξελλες και εννοείται πως κανείς δεν αμφισβήτησε ούτε με " εξέτασε " στα ιταλικά.... Ή Ελλαδα γιατί να
αμφισβητεί τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στα οποία και τα δικά της εντάσσονται; Και αν είχε αμφισβήτηση γιατί πριν αναγνωριστούν από τον ΔΟΑΤΑΠ δεν εξέταζε τους υποψηφίους προς αναγνώριση;Και γιατί σε άλλα υπουργεία δεν γίνεται κάτι ανάλογο αλλά δέχονται ότι ισχύει από τον ΑΣ Ε Π;

 
Για πείτε μου παρακαλώ
19 Ιουλ 2021 15:04

Το δεύτερο πτυχίο υπέρ μοριοδοτείται! Και ερωτώ : οποίος έχει τελειώσει ΤΕΙ και έδωσε εξετάσεις ακαδημία και φοίτησε ένα χρόνο παίρνει μόρια για δεύτερο πτυχίο; Κι ας τελείωσε ΤΕΙ ηλεκτρονικός;

 
Σοβαρά τώρα ...
19 Ιουλ 2021 14:15

Πως είναι δυνατόν να δίδονται μόνο 2 στο συμβουλευτικό υποστηρικτικό έργο και 12 στο διοικητικό 12! Ποιος ήταν ο νομοθέτης;

 
20 ΧΡΟΝ7Α ΠΙΣΩ
19 Ιουλ 2021 13:40

Ήθελα να ξέρω όσοι το έγραψαν δεν διαβάζουν τους νόμους και απλά αντιγράφουν;Όπως σε όλα τα νομοσχέδια γράφιυς"στμωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ισχύει έως σήμερα..."Μα πόσοι άσχετοι πια!!

 
@ΞΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
19 Ιουλ 2021 13:27

Όχι τυχαίος, απλά φίλα προσκείμενος στην εκάστοτε κυβέρνηση.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
19 Ιουλ 2021 13:14

ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ.

 
ΞΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
19 Ιουλ 2021 13:11

ΔΗΛ, ΕΝΑΣ ΤΥΧΑΙΟΣ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ? ΕΤΣΙ, ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
19 Ιουλ 2021 12:22

Είναι καθαρή αβλεψία και χρειάζεται άμεσα λογοτεχνική βελτίωση . Στο μεγαλύτερο μέρος του δεν ισχύει πλέον αφού έχει τροποποιηθεί βελτιωθεί πολλές φορές παρ. 19 του άρθρου μόνου του π.δ. 347/2003 και την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006,  το Π.Δ. 146/2007.  Σε όλες τις προκηρύξεις δημοσίων φορέων μέσω ΑΣΕΠ μετά το 2003 ισχύουν τα παραπάνω.

 
Δάσκαλος
19 Ιουλ 2021 12:20

Σωστή επισήμανση.
Πρέπει να γίνονται δεκτά όσα δέχεται και ο ΑΣΕΠ.

 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας
19 Ιουλ 2021 11:50

Είναι αδιανόητο στη μοριοδότηση το Πιστοποιητικό Proficiency, να παίρνει 3 μόρια όσο παίρνει ένα Πτυχίο ΑΕΙ και ένα μόνο μόριο λιγότερο από ένα μεταπτυχιακό.
Το σωστό και δίκαιο θα ήταν να παίρνει 2 μόρια το Πιστοποιητικό Proficiency και 1 το Lower.
Επίσης το Πιστοποιητικό ΤΠΕ Β1και Β2, από τη στιγμή που δε δόθηκε η δυνατότητα σε όλες τις ειδικότητες να το αποκτήσουν, παρότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς την επιμόρφωση Β1, Β2 δε θα πρέπει να μοροδοτηθεί, να αντικατασταθεί από την επίπεδου Α που έχει δοθεί η ευκαιρία σε όλες τις ειδικότητες.
Το δίκαιο θα είναι να γίνουν αυτές οι αλλαγές διαφορετικά δημιουργείται η καχυποψία για "βόλεμα" ημετέρων.

 
G.B.
19 Ιουλ 2021 11:15

"Στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 αναγράφεται:
Η απαιτούμενη κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας ξένη γλώσσα και το επίπεδο της γνώσης αυτής καθορίζεται είτε με τους οργανισμούς είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
2. Όπου ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, για τη διαπίστωση της γνώσης αυτής απαιτείται κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α) ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ή πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό, κατά περίπτωση γλώσσας, ως εξής:"
Στο Π.Δ. η φράση "ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις," συμπεριλαμβάνει πτυχία ξενόγλωσσων πανεπιστημίων. Την επάρκεια και την άδεια διδασκαλίας το υπουργείο την δίνει και με κατάθεση πτυχίων ξενόγλωσσων πανεπιστημίων, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών.
Συνεπώς, φάσκει και αντιφάσκει το νομοσχέδιο...
Χρειάζεται να τα δουν αυτά.

Επίσης: είναι αδιανόητο να δέχονται για τον ΑΣΕΠ χαρτιά και να μην τα δέχονται για τις κρίσεις στελεχών.
Η απόλυτη παράνοια!

Επίσης: είναι αδιανόητο να μην αναγνωρίζεται πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ευρωπαϊκού πανεπιστημίου (Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας, Αυστρίας, Δανίας, κλπ.) και να πρέπει να εξεταστεί στην ξένη γλώσσα για να πιστοποιήσει ότι κατέχει τις γνώσεις επιπέδου διδακτορικού, μεταπτυχιακού, κλπ.
Αυτό αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για ισοτιμία τίτλων σπουδών εντός της Ε.Ε.
Ας γίνεται η εξέταση για τα πτυχία χωρών εκτός Ε.Ε.

Πρέπει να διορθωθούν αυτά, αλλιώς θα υπάρξουν προσφυγές.

 
glgiannis
19 Ιουλ 2021 10:50

Πολύ σωστή η παρέμβαση!

 
εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας
19 Ιουλ 2021 10:04

Στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 αναγράφεται:
Η απαιτούμενη κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας ξένη γλώσσα και το επίπεδο της γνώσης αυτής καθορίζεται είτε με τους οργανισμούς είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
2. Όπου ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, για τη διαπίστωση της γνώσης αυτής απαιτείται κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α) ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ή πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό, κατά περίπτωση γλώσσας, ως εξής:
Α' Γ ια την Αγγλική γλώσσα:
1) Πτυχίο τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή
2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
3) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Αγγλόφωνου ΑΕΙ ή
4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή
5) Απολυτήριος τίτλος Αγγλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή
7) Πιστοποιητικό Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα.

Άρα, δέχεται τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων ως αποδεικτικά ξένων γλωσσών επιπέδου Γ2.
Αν δέχεται αυτό, γιατί ζητάει εξέταση της ξένης γλώσσας στη συνέντευξη;

 
Αντώνης Γ.
19 Ιουλ 2021 10:02

Τελικά πόσες εκπλήξεις, θα κρύβει ακόμα αυτό το πολυνομοσχέδιο. Είναι πραγματικά κρίμα, να γίνεται αντιγραφή των χειρότερων σημείων του νόμου Γαβρόγλου.
Κριτήρια ΑΣΕΠ παντού, για να μην μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις και αμφισβητήσεις.
Συγχαρητήρια στο esos που εντοπίζει τις προβληματικές διατάξεις.

 
ΣΩΣΤΟΣ!
19 Ιουλ 2021 10:01

Νομίζω, ότι αν και η διατύπωση είναι ασαφής, παραπέμπει η διάταξη σε αυτά που γράφεις. Διαφορετικά θα υπάρχει δικαίωση μέσω προσφυγών/ενστάσεων...

 
Γ.Β.
19 Ιουλ 2021 09:59

Σωστή επισήμανση.
Μάλλον πρόκειται για αβλεψία.
Το ίδιο συνέβη και στο περσινό ΦΕΚ για επιλογή εκπαιδευτικών με θητεία στα ΠΠΣ και δόθηκε διευκρίνιση να ληφθούν υπ' όψιν τα όσα ισχύουν για τον ΑΣΕΠ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ