Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύνοδος Πρυτάνεων: Οι 21 αποφάσεις

Δημοσίευση: 22/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κείμενο με 21 αποφάσεις εξέδωσε η Σύνοδος Πρυτάνεων η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , στους Δελφούς Φωκίδας, από τις 15 έως και τις 17 Ιουλίου.  

Ειδικότερα, οι αποφάσεις έχουν ως εξής:   

1.    Πραγματοποίηση εξεταστικής Σεπτεμβρίου και χειμερινού εξαμήνου – Επιστροφή στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία - Προτάσεις και προβληματισμοί

Η Σύνοδος εισηγείται τη διεξαγωγή των μαθημάτων, εργαστηρίων, κλινικών και πρακτικής άσκησης δια ζώσης από το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Με στόχο την ασφαλή επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, η Σύνοδος θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον εμβολιασμό όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Κατά συνέπεια προτείνει: (α) να εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας άμεσα ΚΥΑ για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021 παρόμοια με αυτή που εκδόθηκε για τον Ιούνιο 2021 (δυνατότητα καθορισμού από την Σύγκλητο κάθε Ιδρύματος του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων) (β) το χειμερινό εξάμηνο να διεξαχθεί δια ζώσης με εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαιδευομένους εμβολιασμένους. Επίσης η Σύνοδος χαιρετίζει την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για δημιουργία κέντρων εμβολιασμού στα Πανεπιστήμια  προκειμένου να αυξηθεί το συντομότερο δυνατόν το ποσοστό εμβολιασμού της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

2.    Σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκφράζει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής κυρίως σε τμήματα περιφερειακών πανεπιστημίων, τα οποία διαθέτουν επαρκείς πόρους λειτουργίας και προσφέρουν ποιοτικές σπουδές. Παράλληλα η Σύνοδος ζητά  υπό το καθεστώς των έκτακτων συνθηκών της παρατεταμένης κρίσης της πανδημίας, να διερευνηθούν μέτρα στήριξης βιωσιμότητας των τμημάτων αυτών. Επίσης, η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί απαραίτητη τη συστηματική μελέτη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας ώστε να εκπονηθεί ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε πανεπιστημίου, των περιφερειών και των επιστημονικών κλάδων.

3.    Δημόσιες Επενδύσεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι αλλαγές στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η ενεργοποίηση του Ταμειακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ-Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Η Σύνοδος επεσήμανε τις δυσκολίες της μετάβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Απαιτείται ένα εργαλείο που να οδηγεί στην ομαλή μετάπτωση στη νέα κατάσταση. Επιπλέον, πολλά Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνικής επάρκειας, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις της μετάβασης αυτής. Ζητήθηκε, επίσης, η αύξηση του ποσού των 90 εκ ευρώ που θα διατεθούν από το ΥΠΑΙΘ στην πρώτη φάση υλοποίησης του ΕΠΑ.

4.    Προγραμματικές Συμφωνίες των Πανεπιστημίων

Το ΥΠΑΙΘ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τις βασικές εθνικές προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους για τη δεκαετία 2021-2030, προκειμένου τα Ιδρύματα να εναρμονίσουν τη στρατηγική τους με τις βασικές εθνικές στρατηγικές επιλογές για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Είναι αναγκαίο να δοθεί εύλογος χρόνος για την κατάθεση των Προγραμματικών Συμφωνιών από τα Πανεπιστήμια, μετά την γνωστοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής από το ΥΠΑΙΘ.

5.    Λειτουργικά Θέματα Μονάδων Εσωτερικών Ελέγχων

Η Σύνοδος θεωρεί ότι οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένας σημαντικός θεσμός για τα Πανεπιστήμια, ο οποίος δεν αφορά μόνο διαδικασίες με δημοσιονομικό περιεχόμενο, όμως η έλλειψη του απαραίτητου για τη στελέχωσή τους προσωπικό  θα επιβαρύνει πολύ περισσότερο τη διοικητική λειτουργία των Πανεπιστημίων.

6.    Νέο Νομικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων: μια Αναπτυξιακή και Χρηματοδοτική Ευκαιρία για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Η Σύνοδος εισηγείται τον συμψηφισμό των χρηματοδοτήσεων που πραγματοποιούν οι Δήμοι ή ΦΟΔΣΑ προς τα Πανεπιστήμια για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμματικών συμβάσεων, με αντικείμενο τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, με τα «Τέλη Ταφής» που θα καταβάλουν στο Πράσινο Ταμείο με βάση το νέο Νομικό Πλαίσιο.

7.    Βελτίωση του Νομικού Πλαισίου για τις Ανταποδοτικές Υποτροφίες

Η Σύνοδος καταθέτει πρόταση για αλλαγές στο ισχύον νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να απαλλαγούν  από φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές οι ανταποδοτικές υποτροφίες φοιτητών που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, σε αντιστοιχία με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ανταποδοτικές υποτροφίες που  χρηματοδοτούνται από τους ΕΛΚΕ.

8.    Οι Εταιρείες Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας των ΑΕΙ ως εργαλείο Ανάπτυξής τους

Η Σύνοδος εισηγείται την έκτακτη ενίσχυση των προϋπολογισμών των ΑΕΙ με σκοπό την οικονομική στήριξη των Ε.Α.Δ.Π. λόγω των προβλημάτων τα οποία προέκυψαν από την πανδημία. Επίσης εισηγείται τη δυνατότητα επιδότησης δαπανών μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ για δαπάνες που υλοποιήθηκαν το 2020 και το 2021, την επίσπευση της έγκρισης ίδρυσης νέων Ε.Α.Δ.Π.  οι οποίες έχουν υποβάλει αίτημα ίδρυσης στο ΥΠΑΙΘ και να παραμείνουν οι Ε.Α.Δ.Π. ανεξάρτητες δομές.

9.    Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων Πανεπιστημίων – Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «Ηλέκτρα»

Το Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο που αφορά στην Ενεργειακή αναβάθμιση των Κτηρίων των Πανεπιστημίων.  Η Σύνοδος προτείνει την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από το ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ειδικά για τα Πανεπιστήμια, ή από το ΠΔΕ των συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και τη δυνατότητα συνένωσης των ποσοστών χρηματοδότησης από διαφορετικές πηγές, με την έννοια της συγχρηματοδότησης. Επίσης, προτείνει τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ανά κτίριο και στην περίπτωση μη ύπαρξης σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας.

10.    Διεθνοποίηση Σπουδών – Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών  και Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Σύνοδος συμφωνεί ότι η Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τον λόγο αυτό προτείνει, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό
των δράσεων των Αντιπρυτάνεων που ασχολούνται με τα διεθνή θέματα , τη διεξαγωγή ειδικών συνεδριάσεων για τα θέματα διεθνοποίησης στο πλαίσιο της Συνόδου Πρυτάνεων, την πρόβλεψη στον Τακτικό Προϋπολογισμό για χρηματοδότηση της διεθνοποίησης και τη δυνατότητα Μορφωτικών ακολούθων των Πρεσβειών να παρεμβαίνουν στη Σύνοδο Πρυτάνεων, εφόσον το επιθυμούν. Επίσης η Σύνοδος εισηγείται την απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ για την χρηματοδότηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών καθώς και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στην πιστοποίηση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.

11.    Έκδοση Ξενόγλωσσων Πιστοποιητικών και Τίτλων Σπουδών

Η Σύνοδος ζητά από το Υπουργείο να επικαιροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο και να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα έκδοσης ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών.

12.    Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Η Σύνοδος εκφράζει το αίτημα να μειωθεί ο μεγάλος αριθμός δεικτών αξιολόγησης (~150 για κάθε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και ~70 δείκτες για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).

13.     Έλλειψη Διοικητικού Προσωπικού – Οργανισμοί Πανεπιστημίων

Με δεδομένη τη μεγάλη μείωση προσωπικού στο τομέα των Διοικητικών Υπηρεσιών των ΑΕΙ, η Σύνοδος εισηγείται τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ με διοικητικό έργο, καθώς και την άμεση ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος έγκρισης των Οργανισμών προκειμένου τα Πανεπιστήμια να μπορούν να στελεχωθούν με το αντίστοιχο προσωπικό. Στην περίπτωση που δεν εγκριθούν άμεσα οι Οργανισμοί των Ιδρυμάτων θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα προσλήψεων βάσει των παλαιών οργανογραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα μετατροπής θέσεων που πλέον δεν είναι αναγκαίες σε άλλες που καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες, αντίστοιχου οικονομικής επιβάρυνσης.

14.    Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ελληνικά ΑΕΙ είναι αναρμόδια για πιστοποίηση επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από πτυχία που δεν έχουν απονεμηθεί από αυτά, καθώς και ότι η διαδικασία αναγνώρισης είναι ακατάλληλη, εφόσον δεν εδράζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια, η Σύνοδος εισηγείται την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 4, παρ. 3, άρθρα 54 κα 57 στο  ΠΔ  38/2010  με  τροποποιήσεις από το άρθρο 164 του Ν. 4763/2020).

15.    Στήριξη φοιτητών με αναπηρία (ΦμεΑ) ή/και μαθησιακές Δυσκολίες στα ΑΕΙ

Η Σύνοδός αναγνωρίζει τη σημασία των Μονάδων Προσβασιμότητας στα Ιδρύματά και επικροτεί ως πολύ θετική τη μέχρι τώρα στάση και το ενδιαφέρον της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για τους ΦμεΑ και τις Μονάδες Προσβασιμότητας των Πανεπιστημίων. Εισηγείται, μεταξύ άλλων, τη θεσμοθέτηση του Δικτύου των Μονάδων Προσβασιμότητας των ΑΕΙ και τη συνέχιση της χρηματοδότησης της λειτουργίας των Μονάδων Προσβασιμότητας μέσω Προγραμμάτων έως ότου ενταχθούν οργανικά στις υπηρεσίες των Ιδρυμάτων, καθώς και τη διασύνδεση αυτών με δίκτυο τοπικών φορέων στήριξης ΑμεΑ.

16.    Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.

Με πρωτοβουλία του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Προϊσταμένους Μ.Ο.Δ.Υ. και νομικούς του Προεδρείου καθώς και εκπροσώπους των Εταιριών Αξιοποίησης των Πανεπιστημίων, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. και των Εταιριών Αξιοποίησης. Η Σύνοδος εισηγείται  να διαμορφωθεί ένα υπόμνημα, όπου θα καταγράφεται το ισχύον καθεστώς λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε, ο σκοπός σύστασης, οι βασικές έννοιες της οικονομική διαχείρισης των προγραμμάτων και η διάκριση των πηγών χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και  η αναγκαιότητα προώθησης βελτιώσεων του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.

17.    Θέματα επί της διαδικασίας είσπραξης οφειλών από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ

Η Σύνοδος προτείνει να εξεταστεί, σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ.: (α) ο συμψηφισμός των οφειλών των υπόχρεων που προκύπτουν για την περίοδο 2000-2017 και εφεξής και σε οποιαδήποτε ρύθμιση (β) να προβλεφθούν ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις (γ) να προβλεφθεί περίοδος εφαρμογής οποιασδήποτε επερχόμενης τροποποίησης σε βάθος επταετίας για την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων/διαφορών (δ) να υπάρξει ρητή πρόβλεψη, ώστε οι οφειλές των υπόχρεων που έχουν καταβληθεί στους Ε.Λ.Κ.Ε. ως και το έτος 1999 να μην αναζητούνται και (ε) να ακυρωθούν οι πράξεις προσδιορισμού που έχουν εκδοθεί για το αντίστοιχο διάστημα 2000-2017. Επίσης η Σύνοδος κρίνει επιβεβλημένη την ενημέρωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το περιεχόμενο των σχεδιαζόμενων διατάξεων για το εν λόγω θέμα, προκειμένου οι τελικές διατυπώσεις να διαμορφωθούν από κοινού με απώτερο στόχο την εξεύρεση οριστικής και δίκαιης λύσης.

18.    Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Η Σύνοδος επαναδιατυπώνει το πάγιο αίτημα των Πανεπιστημίων για την ανάγκη της εξεύρεσης οριστικής λύσης, η οποία να απαλλάσσει τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από την υποχρέωση καταβολής πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), αναδρομικά από την έναρξη της λειτουργίας τους.

19.    Συνεργασία Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίων με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Ως προς την ένταξη των Πανεπιστημίων σε Μητρώο ποιοτικών παρόχων κατάρτισης το οποίο μελετά ο Ο.Α.Ε.Δ. επισημαίνεται ότι δεν κρίνεται απαραίτητο τα Πανεπιστήμια να πιστοποιηθούν από οποιονδήποτε εξωτερικό φορέα πιστοποίησης, καθώς τα Πανεπιστήμια είναι ο κατεξοχήν φορέας κατάρτισης και εκπαίδευσης της χώρας.

20.    Διαχειριστικό καθεστώς παροχής υπηρεσιών από τα εργαστήρια των Πανεπιστημίων.

Δεδομένου ότι κατ΄ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 θα πρέπει να εκδοθεί ένα Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με το καθεστώς παροχής υπηρεσιών από τα εργαστήρια των Πανεπιστημίων, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Θεσσαλίας, Αιγαίου και Ε.Κ.Π.Α. για την επεξεργασία ενός προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.

21.    Νομοθετικό πλαίσιο καινοτομίας - επιχειρηματικότητας (Spin Off).

Η Σύνοδος εισηγείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να σταλεί το σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε επεξεργασία καθώς και τη στενή συνεργασία για την από κοινού διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου Καινοτομίας - Επιχειρηματικότητας (Spin Off), με βασικό στόχο τη δημιουργία και διασφάλιση ενός ισχυρού περιβάλλοντος κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας εντός των Πανεπιστημίων.

Σχόλια (11)

 
κρίμα τους Δελφούς
22 Ιουλ 2021 19:14

και περιμέναμε κάτι καλύτερο από τους Πρυτάνεις που ανέβηκαν στου Δελφούς να εμπνευστούν. Παράθεση πάγιων θεμάτων που εμφανίζονται συνεχώς χωρίς να λύνονται, το κερασάκι με τους ΕΔΙΠ ώστε να τους βάλουν στην θέση τους (τώρα που δεν έχουν λόγο στην εκλογή Πρυτάνεων) και καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους...

 
Οφειλές ΕΛΚΕ προς μελη ΔΕΠ
22 Ιουλ 2021 16:49

Δεν υπάρχει καμία απόφαση πως θα επιστραφούν τα χρήματα που έχουν καταβάλλει τα μέλη ΔΕΠ (15% στο μικτό ποσό) στους ΕΛΚΕ και θα πρέπει να επιστραφούν. Η σύνοδος αναφέρθηκε μόνο στα μέλη ΔΕΠ που χρωστάνε στους ΕΛΚΕ αλλά όχι στους συνεπείς. Για αυτούς δεν θα υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση? Αλλά ξέχασα, για του συνεπείς κανείς δεν ενδιαφέρεται, αποτελούν τα μόνιμα κοροϊδα σε αυτήν τη χώρα.

 
@@ΕΔΙΠ, Δρ.ΕΔΙΠ κλπ
22 Ιουλ 2021 15:19

Τα καθήκοντα των ΕΔΙΠ βάσει νομοθεσίας είναι ακριβώς τα ίδια με τα καθήκοντα των μελών ΔΕΠ πλην της επίβλεψης διδακτορικών διατριβών. Όλα τα υπόλοιπα δύνανται να τα κάνουν μετά από έγκριση του Τμήματος και οι περισσότεροι τα κάνουν. Αν δεν υπάρχει έγκριση του Τμήματος για αυτοδύναμο διδακτικό έργο τότε κάνουν διδακτικό έργο αλλά όχι αυτοδύναμο, δηλαδή κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα απλά δεν ονομάζεται αυτοδύναμο (και θεωρητικά δεν θα έπρεπε να βαθμολογούν γιατί έτσι έχει οριστεί το αυτοδύναμο διδακτικό έργο, αλλά όπως γνωρίζουμε σχεδόν πάντα βαθμολογούν), αλλά αυτές είναι πλέον ελάχιστες περιπτώσεις.

 
@ΕΔΙΠ, Δρ.ΕΔΙΠ κλπ
22 Ιουλ 2021 15:05

Επειδή κι εμείς ζουμε μέσα στα ΑΕΙ 20 χρόνια και τα έχουμε δει όλα, μπορείτε να μας πειτε ποιά ακριβώς είναι τα καθήκοντα των ΕΔΙΠ απ'όσο γνωρίζετε;

 
Δρ ΕΔΙΠ
22 Ιουλ 2021 14:57

Τα κάνω όλα σε τιμή προσφοράς!! 9-11 αυτοδυναμο μάθημα, 11-13 υπάλληλος στη γραμματεία να μοιράζω βεβαιώσεις, 13-15 φύλακας (παράλληλα μπορώ να διορθώνω γραπτά η να κάνω κανένα review), 15-18 αυτοδυναμο στο μεταπτυχιακό, 18-19 επίβλεψη διπλωματικών. 19-21 έρευνα, 21-23 δημοσιεύσεις. Κατούρημα μετά από άδεια του Πρύτανη.

 
ΕΔΙΠ
22 Ιουλ 2021 14:53

Οι ΕΔΙΠ έχουν προσληφθεί με συγκεκριμένα κριτήρια και για συγκεκριμένο έργο. Αυτό δεν μπορεί να αλλάζει όποτε θέλει ο καθένας. Δυστυχώς κάποιοι ΕΔΙΠ το μόνο που θέλουν είναι να γίνουν ΔΕΠ επειδή έχουν διδακτορικό. Ο σύλλογος τόσα χρόνια τι κάνει εκτός από αυτό;

 
ΕΔΙΠ στο γιαλό
22 Ιουλ 2021 14:49

"Είναι δυνατόν ;;; Τα μέλη ΕΔΙΠ έχουν καθορισμένα από τον Νόμο καθήκοντα. Δεν είναι διοικητικό προσωπικό! Είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των ΑΕΙ! Με την ίδια λογική να αναλάβουν και οι ΔΕΠ διοικητικό έργο επίσημα στις αρμοδιότητες τους! Αυτή είναι η αναγνώριση της προσφοράς μας στο ερευνητικό και διδακτικό έργο των Πανεπιστημίων από τους Πρυτάνεις μας;;;"

Δεν θα μπορούσε να γραφεί καλύτερα....
Ή στραβός είναι ο γιαλός...

Τους Καθηγητές Εφαρμογών από τα πρώην ΑΤΕΙ θέλουν να τους βάλουν και αυτούς σε διοικητικό έργο; Και από την άλλη οι ΕΔΙΠ (με διδακτορικό) περιμένουν αναγνώριση του Εργου και μετάβαση σε βαθμίδα ΔΕΠ με βάσει προσόντων...

Δεν εισηγείται η Σύνοδος τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων και με καθαριστικές / διεκπεραιωτικές εργασίες;

 
@ ΕΔΙΠ
22 Ιουλ 2021 14:09

Ποιος σας είπε ότι τα μέλη ΔΕΠ δεν είναι επιφορτισμένα με διοικητικό έργο;
Πώς διοικούνται τα Τμήματα, οι τομείς, τα θεσμοθετημένα εργαστήρια, κ.ά.; Ποιοι συμμετέχουν σε κάθε είδους επιτροπές στα Τμήματα και στις συνελεύσεις;
Θα έπρεπε να τα γνωρίζεται πολύ καλά όλα αυτά.

 
Γιώργος
22 Ιουλ 2021 13:23

Το πρωί θα πρωτοκολλώ έγγραφα, το μεσημέρι θα κάνω το αυτοδύναμο μάθημα που έχω, το απόγευμα τα εργαστήρια και το βράδυ το ερευνητικό μου έργο. Ευτυχώς η Σύνοδος (με κεφαλαίο Σ) με φρόντισε και μου κάλυψε τον ελεύθερο χρόνο που δεν ήξερα τι να κάνω! Ευχαριστώ πολύ Σύνοδε (με κεφαλαίο Σ)! Αν χρειαστείτε και προσωπικό καθαριότητας να μας προτιμήσετε!

 
ΕΔΙΠ ΑΠΘ
22 Ιουλ 2021 13:02

Λίγους μήνες νωρίτερα, η άποψη των Πρυτάνεων για τις μελλοντικές αρμοδιότητες των μελών ΕΔΙΠ διέφερε.
"Τα μέλη της Συνόδου είναι υπέρ της εξέλιξης των μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ με διαδικασίες αξιοκρατίας και ισονομίας." ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
95ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των ΑΕΙ, Δεκέμβριος 2020,

 
ΕΔΙΠ M.Sc., PhD h index 21, 72 research articles
22 Ιουλ 2021 12:30

"13. Έλλειψη Διοικητικού Προσωπικού – Οργανισμοί Πανεπιστημίων
Με δεδομένη τη μεγάλη μείωση προσωπικού στο τομέα των Διοικητικών Υπηρεσιών των ΑΕΙ, η Σύνοδος εισηγείται τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ με διοικητικό έργο"...

Είναι δυνατόν ;;; Τα μέλη ΕΔΙΠ έχουν καθορισμένα από τον Νόμο καθήκοντα. Δεν είναι διοικητικό προσωπικό! Είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των ΑΕΙ! Με την ίδια λογική να αναλάβουν και οι ΔΕΠ διοικητικό έργο επίσημα στις αρμοδιότητες τους! Αυτή είναι η αναγνώριση της προσφοράς μας στο ερευνητικό και διδακτικό έργο των Πανεπιστημίων από τους Πρυτάνεις μας;;;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.