ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: Μια αναγκαία ακαδημαϊκή απαίτηση; Παρατηρήσεις και σχόλια για την εφαρμογή της

Δημοσίευση: 23/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γιάννης  Καραγιάννης,   Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών , 2ο ΠΕΚΕΣ Ν.Αιγαίου, πρώην Σχολικός

Πριν απαντηθεί το ερώτημα αν η ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής) είναι ορθό μέτρο οφείλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, αν η εισαγωγή στα ΑΕΙ πρέπει να είναι ελεύθερη, η τουλάχιστον ελαστική, ή αν πρέπει να υπόκειται σε ακαδημαϊκά κριτήρια.

Από τη μία πλευρά η ελεύθερη (ή η ελαστική εισαγωγή) αποτελεί μια πολιτική επιλογή υπέρ μιας μαζικής εκπαίδευσης, ανοίγοντας το δρόμο σε υποψηφίους που ανήκουν  στα αδύναμα  κοινωνικοοικονομικά στρώματα, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την οικονομική και ακαδημαική υποστήριξη τους στη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και τη θετική έκβαση της περάτωσης των σπουδών τους σε λογικό χρονικό διάστημα.

Από την άλλη μεριά η θέσπιση βαθμολογικών  κριτηρίων εισαγωγής στα ΑΕΙ αποκλείει μεγάλο αριθμό αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ταυτόχρονα όμως εξασφαλίζει, σε μεγάλο βαθμό, την προοπτική  θετικής έκβασης περάτωσης των σπουδών των εισακτέων.

Αν σε μια ιδεατή κοινωνία η πολιτεία εξασφάλιζε επαρκώς την οικονομική-κοινωνική και ακαδημαική υποστήριξη των σπουδών των εισακτέων, που πιθανόν δεν πληρούν τα αρχικά ακαδημαϊκά κριτήρια που τίθενται για την εισαγωγή τους και αν, υποθετικά, το κάθε τμήμα ή σχολή μπορούσε να εκπαιδεύσει επαρκώς τον αριθμό των εισακτέων η λύση της ελαστικής εισαγωγής ίσως  θα αποτελούσε τη βέλτιστη δυνατή.

Όμως οι παραπάνω παραδοχές,  στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν ισχύουν, σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που δεν ισχύουν σε ορισμένα  δυτικοερωπαικά  εκπαιδευτικά συστήματα, και με τον τρόπο αυτό εισάγονται φοιτητές που είναι αμφίβολο αν και κατά πόσο μπορούν οι οικογένειές τους ή/και οι ίδιοι να υποστηρίξουν οικονομικά και ακαδημαϊκά την φοίτησή τους και να την ολοκληρώσουν σε λογικό χρονικό διάστημα (π.χ σε ν+2 έτη, όπως ισχύει τώρα).

Η πανεπιστημιακή κοινότητα διχάζεται, ως προς το αν είναι προτιμότερη η επιλογή της ελαστικής εισαγωγής φοιτητών στα ΑΕΙ  ή είναι προτιμότερη η επιλογή της θέσπισης ακαδημαϊκών κριτηρίων εισαγωγής. Η μία ομάδα πανεπιστημιακών  διαμαρτύρεται για το χαμηλό επίπεδο γνώσεων των εισακτέων, ως αποτέλεσμα μη επαρκούς εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια, χωρίς ωστόσο στο πρόγραμμα σπουδών τους να έχουν εντάξει και εισαγωγικά μαθήματα της βασικής επιστήμης που θεραπεύουν και η άλλη ομάδα επιθυμεί ανοικτά ΑΕΙ σχεδόν χωρίς προϋποθέσεις εισαγωγής.

Η παραπάνω ανάλυση, αλλά και η διεθνής πρακτική, δείχνει ότι η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών ενός εισακτέου προϋποθέτει ένα ελάχιστο βαθμό γνώσεων σε συγκεκριμένα αντικείμενα καθώς και σχετικές δεξιότητες, ώστε να υπάρχει το προσδόκιμο της περάτωσης των σπουδών. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι ποιος είναι αυτός ο ελάχιστος βαθμός γνώσεων και ποιος θα το  καθορίσει.

Το ευκολότερο να απαντηθεί είναι το ποιος θα το καθορίσει: Ο φυσικός υποδοχέας, δηλαδή το Πανεπιστημιακό τμήμα, μέσα από τις συλλογικές του διαδικασίες, με την εποπτεία της πολιτείας, δηλαδή του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ποιος είναι ο ελάχιστος βαθμός γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να φοιτήσει κάποιος σε συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές; Η απάντηση δεν είναι εύκολη και  πάντως αποτελεί, σε ένα βαθμό, υποκειμενικό-σχετικό θέμα και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί την ακαδημαϊκή συνέχεια και την προοπτική ενός εισακτέου μόνο από την βαθμολογική του επίδοση κατά την εισαγωγή του στη σχολή. Είναι όμως θεμιτό να συνυπολογίζονται αρκετοί παράγοντες για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ΑΕΙ και αφού δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα να έχουμε ένα αξιοκρατικότερο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ (π.χ. Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου) κατ' ανάγκη θα καταφύγουμε στην επίδοση των 4 πανελλαδικά  εξεταζομένων μαθημάτων (και επιπλέον των ειδικών μαθημάτων). Στην περίπτωση αυτή τα Τμήματα/σχολές των ΑΕΙ, εκτός του συντελεστή των Μέσων Όρων Επίδοσης ανά πεδίο,  πρέπει να προσδιορίσουν και το βασικό μάθημα,  τοποθετώντας πάλι μια ελάχιστη βάση για το μάθημα και έτσι να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος που θα συνυπολογίζει σταθμισμένα τα προηγούμενα. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε ακραία φαινόμενα στα οποία ενώ ένας υποψήφιος έχει καλή ή και άριστη (π.χ. δυνητικά 20) επίδοση στο βασικό μάθημα (π.χ. στη Φυσική), επειδή δεν ξεπερνά την ΕΒΕ δεν δικαιούται να υποβάλει δήλωση προτίμησης ορισμένων σχολών (π.χ. Φυσικό)  και αντίθετα υποψήφιος με κακή επίδοση στο βασικό μάθημα (π.χ 05 στα Μαθηματικά) αποκτά δικαίωμα δήλωσης στα Μαθηματικά τμήματα  διότι πληροί το κριτήριο της ΕΒΕ στο συνολικό μέσο όρο.

Όποιος όμως αλγόριθμος και να χρησιμοποιηθεί πάντα θα υπάρχει αριθμός υποψηφίων που δεν θα επιτυγχάνουν το κριτήριο εισαγωγής, αφού για κάθε αριθμό μορίων θα υπάρχει πάντα ο μικρότερος του! Ο συγκεκριμένος σημερινός  τρόπος υπολογισμού  της ΕΒΕ λύνει μεν ένα μέρος των προβλημάτων σε ό,τι αφορά στο ελάχιστο γνωστικό υπόβαθρο εισακτέων και δημιουργεί παράλληλα προβλήματα ορθολογικής εφαρμογής και ορισμένες αδικίες σε κατηγορίες μαθητών που με άλλον τρόπο υπολογισμού της ΕΒΕ, μάλλον δικαιότερο,  θα είχαν δικαίωμα προτίμησης μιας ομάδας σχολών (μηχανογραφικό).

Επιλέον, θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρξουν δημοσιευμένα στοιχεία από κρατικό φορέα (π.χ. την ΑΔΙΠΙΔΕ) που να αφορούν στον αριθμό εισακτέων συγκεκριμένων σχολών,  κατ' έτος, και πόσοι από αυτούς περάτωσαν τις σπουδές τους σε v+2 έτη, ανά κατηγορία σχολών και ανά  βαθμολογική κλίμακα εισακτέων. Αυτό θα αποτελούσε και ισχυρό τεκμήριο, τόσο για το σύστημα εισαγωγής εισακτέων όσο και για τη θέσπιση ακαδημαικών κριτηρίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για μελλοντική χρήση.

Τα τμήματα ή οι σχολές κυρίως κεντρικών ΑΕΙ επιθυμούν, και προτείνουν, μείωση του αριθμού εισακτέων σε αυτά χωρίς η πρότασή τους αυτή, διαχρονικά, να γίνεται δεκτή από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και επομένως ένας τρόπος να μειώσουν έμμεσα τον αριθμό των  εισακτέων τους ήταν να θεσπίσουν μεγάλο συντελεστή του μέσου όρου επίδοσης (1,20, δηλαδή τον ανώτερο επιτρεπτό). Αντίθετα, τμήματα ή σχολές περιφερειακών κυρίως πανεπιστημίων θέσπισαν τον κατώτερο  δυνατό συντελεστή (0,80) προκειμένου να παραμείνει ο αριθμός των εισακτέων στα ίδια περίπου περσινά επίπεδα. Η ανάλυση αυτή μας οδηγεί στη σκέψη ότι τα κριτήρια (συντελεστές) που θέσπισαν τα πανεπιστημιακά τμήματα ή οι σχολές δεν είχαν, σε όλες τις περιπτώσεις,  ως μοναδικό κριτήριο τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για την εισαγωγή των εισακτέων.

Ένα άλλο θέμα που τίθεται είναι η φοίτηση των μαθητών που δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα ΑΕΙ (η εισήχθησαν σε ένα τμήμα στο οποίο δεν επιθυμούν να φοιτήσουν). Η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει εναλλακτικές λύσεις-διεξόδους χωρίς αποκλεισμούς και να δίνει ευκαιρίες μόρφωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης στους νέους. Στη λογική αυτή αποτελεί θετικό σημείο η δυνατότητα συμπλήρωσης παράλληλου  μηχανογραφικού για τα Δ.ΙΕΚ , τα οποία η πολιτεία οφείλει να αναβαθμίσει τόσο ως προς την ποιότητα των σπουδών τους αλλά και τα προγράμματα τους, την κατάρτιση των εκπαιδευόμενων,  όσο και της πιστοποίησής τους θεσμικά.

Στον αντίποδα υπάρχει η λύση της φοίτησης ενός αριθμού αποφοίτων Λυκείου  στα ιδιωτικά κολλέγια στα οποία αναγνωρίζεται η επαγγελματική ισοτιμία (όχι η ακαδημαική). Τούτο είναι μεν  μια  υποχρέωση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως η χώρα μας να δεσμεύεται στον  τρόπο αξιολόγησης της προσφερόμενης ποιότητας των σπουδών τους και στην πιστοποίηση που θα υποβάλει τα ιδιωτικά κολλέγια, ώστε να αντιστοιχούν σε γνώσεις και δεξιότητες, ελεγμένες και πιστοποιημένες από κρατικούς φορείς, ισότιμα προς τα αντίστοιχα δημόσια Ανώτατα Ιδρύματα. Γιατί, όπως σχεδόν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, διαφοροποιούνται μεταξύ τους τα ιδιωτικά κολλέγια, τόσο ως προς τα προγράμματα σπουδών τους όσο και ως προς το εκπαιδευτικό  προσωπικό που απασχολούν.

Τέλος, την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς και την προηγούμενη, οι σχολικές μονάδες λειτούργησαν στο μεγαλύτερο μέρος με τηλεκπαίδευση που, παρ' όλες τις φιλότιμες προσπάθειες του εκπαιδευτικού προσωπικού,  υστερεί σε σχέση με την δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία. Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου διδασκαλίας ήταν και η μείωση της εξεταστέας ύλης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και η ακύρωση των ενδοσχολικών προαγωγικών-απολυτήριων  εξετάσεων, καθώς προέκυψαν πολλά προβλήματα στη διδασκαλία μαθημάτων και ιδιαίτερα των  πανελλαδικά εξεταζόμενων που οδήγησε, μερίδα μαθητών, σε πλημμελή προετοιμασία συνυπολογίζοντας και τα οικονομικά προβλήματα που προκλήθηκαν σε οικογένειες μαθητών λόγω της πανδημίας. Γενικότερα λοιπόν οι χρονιές αυτές δεν ήταν οι ενδεδειγμένες για να υλοποιηθούν εκπαιδευτικές ή/και διδακτικές καινοτομίες όπως είναι και η καθιέρωση της ΕΒΕ. Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΕΒΕ πρέπει ως ισχύον μέτρο για την τρέχουσα περίοδο να επανεξεταστεί και σε δεύτερο χρόνο να βελτιωθεί,  ώστε να αρθούν οι ακραίες περιπτώσεις στην εφαρμογή της. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ισχύσει η ΕΒΕ για την τρέχουσα περίοδο θα πρέπει να συνοδευτεί αυτό με χρονική παράταση στη δήλωση του μηχανογραφικού.

Σχόλια (40)

 
υπουργε στο καλό!
06 Αυγ 2021 11:05

δεν έπρεπε να εφαρμοστεί η ΕΒΕ τούτη τη χρονιά. Αδικο, ανήθικο, ανέντιμο. Ντροπή στο πρωθυπουργό που το εγκρίνει. Χαζοί που τον υποστηρίξαμε!!!

 
ψευδεσαι κα Κεραμέως, ντροπή
03 Αυγ 2021 12:31

Ψευδεται ότι παιδιά με 7000-9000 μορια δεν αποφοιτούν. Μεγα ψέμα εις βάρος παιδιών. Ησυχη συνειδηση?

 
@@Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
26 Ιουλ 2021 14:37

Τώρα τους είπαν Συντονιστές Σύμβουλος ήταν από πριν πολλά χρόνια.Για μας είναι ο φάρος μας!.Τι να προτείνει ο άνθρωπος συντονιστής είναι δεν είναι υπουργός!Έχει γρλαψει για προγράμματα σπιυδών ,τράπεζες θεμάτων, διαγωνίσματα κλπ και πολλά που δεν θυμάμαι.Είπε προκειμένου να αρθούν οι ακραίες αδικίες.Τώρα αυτό που λέτε είναι αξίωμα για τα μαθηματικά όπως και να γίνει κάποιοι θα μείνουν έξω όπως γινόταν και πριν.

 
@ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
26 Ιουλ 2021 10:06

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ε.Ε) ΑΣΚΕΙ ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΛΥΣΗ. ΛΕΕΙ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΒΕ ΑΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΠΟ. ΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΕΒΕ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΑ? ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ "Όποιος όμως αλγόριθμος και να χρησιμοποιηθεί πάντα θα υπάρχει αριθμός υποψηφίων που δεν θα επιτυγχάνουν το κριτήριο εισαγωγής, αφού για κάθε αριθμό μορίων θα υπάρχει πάντα ο μικρότερος του! ". ΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ

 
Αλεξης
26 Ιουλ 2021 00:58

Πόσα τμήματα είχαν βάση τα 7.000 8.000 9.000 μόρια ;;;πόσοι φοιτητές φοιτούσαν σε αυτά;;;; Σύμφωνα με την κ. Υπουργό δεν έχουν αποφοιτήσει τα παιδιά αυτά διότι είναι χαμηλότερου μορφωτικού επιπεδου !!! Ας την ενημερώσουν ότι πάνω από το 75% αποφοιτουν !!!Τι άλλο θα ακούσουμε;;;;;

 
Μιμης
26 Ιουλ 2021 00:41

Υπάρχουν παιδιά που γνωριζω ,καλοί μαθητές, που έγραψαν 8000 και 9000 σε προηγούμενα χρόνια και είχαν περάσει σε σχολές που τις τελείωσαν ακριβώς στα 4 χρόνια .Εάν αυτά τα παιδιά έδιναν φέτος δε θα περνούσαν πουθενά. Ειναι δίκαιο για παιδιά που έδιναν φέτος (και με τις φετινές συνθήκες) ;;;

 
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
25 Ιουλ 2021 19:43

Ο Σύμβουλος μας κάθε φορά αναπτύσσει ένα φλέγον θέμα από όλες τις μεριές. Άλλωστε οι ευρύτητα των γνώσεων του και η εμπειρία του το επιτρέπει. Αφήνει στον αναγνώστη να διακρίνει , μέσα από την παράθεση των γραφομένων του , ποια είναι η θέση του. Και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ΝΑΙ σε ΕΒΕ από του χρόνου με βελτιωμένο τύπο γιατί αυτή η ΕΒΕ έχει πολλά προβλήματα!

 
Επιτέλους ΕΒΕ........
25 Ιουλ 2021 14:28

Φρένο στην εισαγωγή φοιτητών με βαθμούς 3 και 4, έβαλε κ η κυβέρνηση και ξεσηκώθηκαν άπαντες..... έλεος δηλ... τι επιστήμονες θα βγουν από 1πανεπιστημιο με μια τέτοια βάση εισαγωγής;
Στο κάτω κάτω, ας διαβαζανε παραπάνω όσοι δεν εισήχθησαν. Η ΕΒΕ έπρεπε να εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν γίνεται όλοι οι απόφοιτοι λυκείου να γίνουν επιστήμονες.

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ
25 Ιουλ 2021 14:12

Όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας και τα θέλουμε στο πανεπιστήμιο. Εγώ ήρεμα και καλοπιστα ρωτάω. Ένα παιδί που γράφει έξι και εφτά είναι για πανεπιστήμιο; Μήπως να έψαχνε να κάνει κάτι άλλο; Στα χρόνια μου τα παιδιά που δεν περνούσαν στο πανεπιστήμιο πήγαιναν σε μια τεχνική σχολή η στην δουλειά του πατέρα τους. Δε υποτιμώ κανένα παιδί. Όλα έχουν τα χαρίσματα τους. Αλλά δείτε λίγο ρεαλιστικά. Εάν δεν αξίζει ας μην πάει στο πανεπιστήμιο. Ας ψάξει κάτι άλλο και θα τα πάει καλύτερα. Έτσι θα κατευθυνα εγώ το παιδί μου. Μην ψάχνουμε πάντα τον φταιχτη αλλού. Αν πρέπει να διορθωθεί κάτι σαφώς και να το δουν.

 
Σ.Ε.Φ.Α.Α. Φυσική Αγωγή
25 Ιουλ 2021 13:30

Υπάρχει μαθήτρια πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής η οποία έγραψε πάρα πολύ καλά στα μαθήματα και δεν έπιασε την ΕΒΕ των αθλημάτων, (σφαίρα, μήκος, 200μ, κολύμβηση), γιατί το άθλημά της δεν έχει σχέση με αυτά τα αγωνίσματα. Μένει έξω η πρωταθλήτρια. Μήπως και τα Σ.Ε.Φ.Α.Α., να δουν σοβαρά την ΕΒΕ? Δεν σημαίνει ότι οι κανόνες της ΕΒΕ, επειδή βγήκαν στο πόδι τελικά, είναι και αλάθητοι.

 
Η πραγματικότητα
25 Ιουλ 2021 11:59

Από σχόλια κατά του θεσμού της ΕΒΕ, νομίζω δεν είναι κατανοητά τα εξής

1) Η ΕΒΕ δεν έχει καμία σημασία και δεν αποκλείει κανέναν από τις θεωρούμενες "καλές" σχολές ("καλές" με την έννοια ότι προτιμούνται) γιατί πάντα είχαν και θα έχουν βάση εισαγωγής πολύ πάνω από υψηλή ΕΒΕ με συντελεστή 1.2. Παράδειγμα, δεν έχει καμιά σημασία η ΕΒΕ στη Βιολογία και τη Χημεία για να αναφέρουμε "μεσαίες" σχολές και όχι π.χ. Ιατρική.

2) Σε σχολές με ειδικές απαιτήσεις και ως εκ τούτου ειδικά μαθήματα (π.χ. Αρχιτεκτονική, ΤΕΦΑΑ), η ΕΒΕ στο ειδικό μάθημα (π.χ. σχέδιο, αγωνίσματα) μπορεί να δίνει μικρό προβάδισμα στο ΤΑΛΕΝΤΟ από τα "κανονικά" μαθήματα του σχολείου. Έτσι κρίνουν οι ειδικοί, οι καθηγητές των Σχολών και είναι απολύτως λογικό. Αλλά δυστυχώς μοιάζει "παράδοξο" για τη στρεβλή νοοτροπία στην εκπαίδευση και τη κοινωνία που καταπνίγει το ταλέντο και τις ειδικές ικανότητες. Μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει διακεκριμένος αρχιτέκτονας έχει αυτή(ός) που έχει 20 στα μαθηματικά-φυσική-χημεία-γλώσσα ή αυτή(ός) που έχει 20 στο σχέδιο?

3) Άτομα και παράγοντες που αγωνιούν για την τύχη περιφερειακών τμημάτων είναι αντίθετοι στην ΕΒΕ. Αλλά αυτό δεν ταυτίζεται με το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας.
Είναι παράλογο να στέλνουμε τα παιδιά της Αττικής σε κάθε κωμόπολη όπου κάποτε έγινε ένα τμήμα ΤΕΙ και ο κ. Γαβρόγλου το ονόμασε πανεπιστήμιο.

 
ΓΟΝΕΑΣ
25 Ιουλ 2021 11:04

Ο πρωθυπουργός μετά από όλο αυτό το φιάσκο και τον ξεσηκωμό,δεν θα έπρεπε να παρέμβει;;Δεν θα έπρεπε να έχει τραβήξει κανένα αυτάκι;;Δεν θα έπρεπε να έχει απαιτήσει να καταργηθεί η ΕΒΕ;;
Ούτε μία δήλωση για το θέμα δεν έχει κάνει…
Όχι πως τον ενδιαφέρει…τα δικά του παιδάκια εχουν το εισιτήριο στα χέρια για τις σχολές στην Αμερική….
Υπάρχει όμως και το πολιτικό κόστος που θα πρέπει να λάβει υπόψιν του….

 
ΣΤΗΝ ΑΠΕΞΩ
25 Ιουλ 2021 10:38

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 77.500 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ 17.500 ΛΟΓΩ ΕΒΕ, ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ 60000. ΒΡΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ. ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙ 150 ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥ 10 ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΟΤΙ Η ΕΒΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ (ΒΛΕΠΕ ΕΠΑΛ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ). ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΜΟΜΟ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ -20% ΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ ΕΒΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 
Ανθρωποι χωρις ηθος.
25 Ιουλ 2021 09:56

Χαντακωσαν τα παιδια φετος χωρις τυψειςς χωρις αναστολες!

 
TK9
24 Ιουλ 2021 21:40

Το θέμα δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει πολύς κόσμος πως λειτουργεί η ΕΒΕ.
Το θέμα είναι ότι αυτοί που την σκέφτηκαν και πάνε τώρα να την εφαρμόσουν δεν κατάλαβαν τι κάνανε.
Θα το ξαναγράψω,μια σωστή ιδέα πάει να εξευτελιστεί.

 
ΒΑΣΙΛΗΣ
24 Ιουλ 2021 21:25

ΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ!
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!

 
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ
24 Ιουλ 2021 20:40

Μακάρι να είχαν αυτή τη λογική οι ιθύνοντες.Όμως η λογική είναι όσο λιγότεροι τόσο καλύτερα.!

 
@Γονέας 1
24 Ιουλ 2021 20:20

Η ΕΒΕ είναι μια πολύ καλή ιδέα που έπρεπε να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια. Απλά πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει πως λειτουργεί και πως υπολογίζεται. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος όταν το παιδί του δεν περάσει στη σχολή που θέλει, αλλά το κράτος οφείλει να ξοδεύει τα λεφτά μας εκεί που θα πιάσουν τόπο.

 
Μελίνα
24 Ιουλ 2021 19:34

Συμφωνώ με την ανάλυση και τις απόψεις που περιέχονται στο άρθρο. Δεν θεωρώ ότι ο κ. Καραγιάννης έχει ρόλο Πόντιου Πιλάτου όπως αναφέρθηκε σε κάποιο σχόλιο, αφού κάθε ζήτημα (όπως και το νόμισμα) έχει δύο πλευρές. Υπάρχει προφανώς αναγκαιότητα πίσω από τη δημιουργία της ΕΒΕ, αλλά και σοβαρές αστοχίες στον σχεδιασμό της. Αυτά επισημαίνει με επιχειρηματολογία το άρθρο και αυτά πρέπει να λάβει υπόψη το υπουργείο, αναθεωρώντας πιθανόν και την εφαρμογή του μέτρου για φέτος.

 
ΛΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΡΙΟΙ.
24 Ιουλ 2021 18:37

Η χρονια δεν ηταν η ενδεδειγμενη για να εφαρμοστει η ΕΒΕ με τοσα προβληματα. Αντι να τα βοηθησουν τα χαντακωσαν. Τα δικα τους παιδια βεβαια ηδη ετοιμαζουν βαλιτσες.

 
Γονέας 1
24 Ιουλ 2021 17:54

Η ΕΒΕ έτσι όπως εφαρμόστηκε είναι ΛΑΘΟΣ . Οδηγεί σε ευτράπελα γεγονότα , κ οφείλει να διορθωθεί ! Ένας μαθητης του 15 μπορεί να εισαχθεί ενώ ένας μαθητης του 16 μπορεί να μην εισαχθεί . Στην ΙΔΙΑ σχολή !!!

Αυτός που πληρώθηκε / έλεγξε / εφάρμοσε την ΕΒΕ οφείλει να την διορθώσει και έπειτα να παραιτηθεί .

 
Στρ. Βούρβαχης
24 Ιουλ 2021 17:36

Υπάρχει και τρίτη επιλογή κ. Καραγιάννη: να εκσυγχρονιστούν τα απαρχαιωμένα μαθηματικά που διδκάσκονται στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να εξαφανιστούν.

 
Dinos
24 Ιουλ 2021 16:54

Κύριε Καραγιάννη,
ο ρόλος του Πόντιου Πιλάτου δεν σας αρμόζει.

Θα έπρεπε να πείτε την αλήθεια για την Ε.Β.Ε. ότι δηλαδή δεν στηρίζεται σε καμία σοβαρή μελέτη και δεν αφορά το επίπεδο Σπουδών ή την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων.

Μερικά ερωτήματα για απάντηση:
1. Ζητούν 77.415 φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Αν δεν χρειάζονται τότε γιατί βάζουν κόφτη στη βαθμολογία (Ε.Β.Ε.) και όχι στους εισακτέους.

2. Αν όλοι οι υποψήφιοι έπιαναν την Ε.Β.Ε. τότε θα ήταν όλα καλά; δεν θα είχαμε προβλήματα ποιότητας σπουδών ή οικονομική αιμορραγία των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα;

3. Ποια στοιχεία και ποιας έρευνας παρουσίασε η Υπουργός στη Βουλή ώστε να στηρίξει την εισαγωγή της Ε.Β.Ε.

4. Δεν μας λέτε πόσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει συμμετοχή στα ειδικά μαθήματα και πόσοι προσήλθαν;

5. Οι μη συμμετέχοντες βαθμολογήθηκαν; ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

6. Η μηδενική βαθμολογία που προκύπτει για τους μη συμμετέχοντες προσμετρήθηκε για να προκύψει ο Μ.Ο. της βαθμολογίας όπου τα πανεπιστήμια έβαλαν τους συντελεστές: 0,80 - 1,20.

7. Η Ε.Β.Ε. επομένως διαμορφώνεται από αστάθμητους παράγοντες και με υποκειμενικούς - συντεχνιακούς όρους αφού ως γνωστό αν προηγούνταν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα οι Ε.Β.Ε. θα ήταν πολύ κάτω από τις Ε.Β.Ε. που ανακοινώθηκαν.

8. Στα κολέγια θα υπάρχει Ε.Β.Ε. ;

Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα ερωτήματα.
Τα παραπάνω δείχνουν ανικανότητα από την υπουργό και αυτό είναι πολύ λυπηρό για τη νέα γενιά.
Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2021 δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ τι παιχνίδι παίχτηκε σε βάρος τους με την Ε.Β.Ε. η οποία νομοθετήθηκε μην το ξεχνάμε ένα μήνα πριν τις εξετάσεις με κλειστά σχολεία χωρίς δυνατότητα ενημέρωσης των υποψηφίων.

Συνεπώς η εισαγωγή της Ε.Β.Ε. δεν αντέχει σε καμία σοβαρή κριτική.

 
Η πραγματικότητα
24 Ιουλ 2021 15:24

Λογικά όσα γράφονται, αλλά να διευκρινήσουμε ορισμένα πράγματα που δεν λαμβάνει υπόψη ο αρθρογράφος.

1) Εισακτέοι με επιδόσεις πάνω αλλά κοντά στις χαμηλές ΕΒΕ (με συντελεστή 0.8) είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου. Πανεπιστημιακά τμήματα που δεν θέλουν ΕΒΕ, θα αποδέχονταν ακόμα χαμηλότερες επιδόσεις μόνο και μόνο για να αιτιολογήσουν την ύπαρξή τους. Να υπάρξουν εισακτέοι, αδιαφορώντας αν πραγματικά σπουδάσουν/αποφοιτήσουν.

2) Το κριτήριο της ΕΒΕ, με συντελεστή 0.8-1.2 στο μέσο όρο βαθμών των υποψηφίων, είναι πολύ έξυπνη επιλογή που ταιριάζει στο κεντρικό σύστημα εισαγωγής σε αποκλειστικά δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
(α) Ο συντελεστής επί τον μέσο όρο απεξαρτητοποιεί την ΕΒΕ από την δυσκολία ή ευκολία των θεμάτων κάθε χρονιάς. (ας θυμηθούμε τη κριτική για σταθερή βάση 10)
(β) Αν η επιλογή εισακτέου δινόταν στα παν/μια (όπως π.χ. ΗΠΑ) θα υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία στη συνεκτίμηση παραμέτρων. Αλλά δεν ισχύει αυτό, ούτε το διανοείται κανείς στη χώρα!

3) Τα Πανεπιστήμια έδωσαν προτάσεις για αριθμό εισακτέων και συντελεστές ΕΒΕ πριν γνωρίζουν τους εισακτέους. Λάθος υπόθεση ότι επέλεξαν ΕΒΕ για να περιορίσουν τους εισακτέους. Αν επέλεξαν υψηλή ΕΒΕ είναι για να ανεβάσουν το επίπεδο σπουδών, το διεθνές κύρος και τις προοπτικές των αποφοίτων τους.

4) Τα Τμήματα καθόρισαν συντελεστές βάρους στα μαθήματα των εξετάσων, και έτσι δίνουν προτεραιότητα σε ό,τι ακαδημαϊκά κρίνουν σημαντικό. Τμήματα Φυσικής δίνουν προτεραιότητα στα μαθηματικά, όχι τη φυσική.

5) Το γεγονός, ότι στο κεντρικό σύστημα των πανελλαδικών πρώτη φορά τα πανεπιστήμια καθόρισαν ακαδημαϊκά κριτήρια (ΕΒΕ, συντελεστές βαρύτητας) είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου προς τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

6) Εξίσου σημαντικό βήμα η εισαγωγή του μηχανογραφικού για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

 
Λευτέρης
24 Ιουλ 2021 13:41

Ας αφησουμε τα ν+1 και ας προσεγγίσουμε το θέμα στη σωστή του βάση. Όταν έχεις συνηθίσει να γράφεις κάτω του 10 και να περνας μαθηματικό, ιστορικό, φιλολογίες...σου κακοφαίνεται που δεν επιλέγεις σχολές αλλά σε επιλέγουν!

 
Κυβερνηση προς αποφυγη
24 Ιουλ 2021 13:04

Συγχαρητηρια που διατυπωσατε τεκμηριωμενα την αποψη σας. Συγχαρητηρια που ασχοληθηκατε οταν η κυβερνηση αδιαφορει για το αδικο, για τα ψυχολογικα και οικονομικα προβληματα και κλεινει τη πορτα καταμουτρα στους πολιτες. Ειστε παραδειγμα προς μιμηση.

 
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
24 Ιουλ 2021 12:03

ΗΣΑΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ.ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ!

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ?
24 Ιουλ 2021 10:46

Διαβαζοντας το αρθρο δημιουργουνται ευλογα ερωτηματα οπως
1. Γιατι υπαρχουν Πανεπιστημια δυο ταχυτητων και παλαιοτερα ΑΤΕΙ τριων και τεσσαρων ταχυτητων? Εχουν ευθυνη τα Πανεπιστημια?
2.Υπαρχει καποια εστω ελαχιστη συνδεση στα προγραμματα σπουδων δευτεροβαθμιας και τριτοβαθμιας? ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΜΙΑ.
3. Γιατι παντοτε το ΥΠΑΙΘ οριζει πολυ περισσοτερους εισακτεους απο τις θεσεις που προτεινουν τα Πανεπιστημια?
4. Τι σχεση εχει το μηχανογραφικο των ΙΕΚ που ανηκουν στη μη τυπικη καταρτιση? Ποσο ευκολο ειναι και ποσα χρονια χρειαζονται να αποφοιτησει ενας σπουδαστης ΙΕΚ, να δωσει εξετασεις πιστοποιησης που γινονται οποτε ναναι και να επιτυχει, να δωσει κατατακτηριες σε τρια μαθηματα να περασει και μετα να τελειωσει και το τμημα - σχολη που πετυχε?
5. Εν μεσω δυο ετων πανδημιας που κακα τα ψεματα δεν εγινε μαθημα οπως πρεπει η και καθολου (εργαστηριακα μαθηματα - σχεδιο δια ζωσης), ειναι τιμωρητικη η οχι η εφαρμογη της ΕΒΕ απο εφετος?
6. Απο ποιον φορεα εποπτευονται η μαλλον θα επρεπε να εποπτευονται τα ιδ. κολλεγια και σε ποιο επιπεδο σπουδων θα επρεπε να ειναι?
7. Ειναι ισοτιμος και δικαιος ο υπολογισμος της ΕΒΕ στα ΕΠΑΛ και της ΕΒΕ στα ΓΕΛ? Ειναι συμφωνα με το Π.Δ?
Αυτα και αλλα πολλα

 
Ο πρωθυπουργος ειναι εδω?
24 Ιουλ 2021 10:04

Στεκομαι οτι οι χρονιές αυτές δεν ήταν οι ενδεδειγμένες για να υλοποιηθούν εκπαιδευτικές ή/και διδακτικές καινοτομίες όπως είναι και η καθιέρωση της ΕΒΕ. Μπραβο για το λογο σας!

 
Γονιός
24 Ιουλ 2021 09:42

Ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ανάλυση. Ως γονιός θα ήθελα επιπλέον να γνωρίζω και την λεπτομερή κατανομή των βαθμών των εισακτέων. Κάθε χρόνο ανακοινώνεται ο βαθμός του πρώτου και ο βαθμός του τελευταίου. Τι ποσοστό, όμως, είναι κοντά στον βαθμό του πρώτου, και τι ποσοστό κοντά στον βαθμό του τελευταίου, δεν το μαθαίνουμε. Σε μια σχολή με βάση τα 5.000 μόρια, πόσοι έχουν γράψει, πχ, κάτω από 8.000 μόρια;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.