Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Κατατέθηκαν δύο ακόμη πολυτροπολογίες 19 άρθρων στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Παιδείας

Αφορούν και τις τρεις βαθμίδες της εκπάιδευσης
Δημοσίευση: 24/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δύο ακόμη πολυτροπολογίες 18 άρθρων μετά τη πολυτροπολογία  επτά άρθρων, κατάθεσε  η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή, στο πολυνομοσχέδιο   «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

  • ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ ΟΚΤΩ ΑΡΘΡΩΝ
  • ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ ΕΝΤΕΚΑ  ΑΡΘΡΩΝ

Ειδικότερα:

Πολυτροπολογία οκτώ άρθρων

Το Άρθρο 1 για τη διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθορίζει ότι o Διευθυντής του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» Πρέπει να έχει την ιδιότητα του Κληρικού που κατέχει Θέση Εφημερίου και επιλέγεται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο για θητεία ενός (1) έτους. Επιπλέον ορίζεται ότι η συμμετοχή των προσώπων στα όργανα διοίκησης της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ήτοι στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και στη Θέση του Διευθυντή, πλέον, είναι άμισΘη.

Το Άρθρο 2  που αφορά στη σύσταση Θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού προβλέπει τη σύσταση τριών (3) Θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ως εξής: α) μια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού, β) μια θέση ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού και γ) μια Θέση ΔΕ Οδηγών.

Το Άρθρο 3  που αναφέρεται σε σύστημα επιβράβευσης απόδοσης των Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) δίνει τη δυνατότητα απονομής επιπλέον ανταμοιβής ως κίνητρο απόδοσης σε περίπτωση επίτευξης καθορισμένων στόχων από τους Συμβούλους του ΙΕΠ, στο πλαίσιο των επιστημονικών τους καθηκόντων.

Το Άρθρο 4  Θεμάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων αφορούν στην παροχή της δυνατότητας συμμετοχής ως μελών του Δ.Σ., αιρετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο .ΤΑ.).

Το Άρθρο 5  που φορά στην επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αποδοχές του Προέδρου και την αποζημίωση των λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής επιλύει το σχετικό ζήτημα, με αναδρομική ισχύ από τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της επιτροπής.

Το Άρθρο 6  για τις δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπεται η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, προς αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών, και ρυθμίζεται η διάθεση κονδυλίων με σκοπό την ενίσχυση της Θέσης της Χώρας διεθνώς και των συμφερόντων της, καθώς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπροσωπεί τη Χώρα σε διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η ΝΕ 5Ο και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

Το Άρθρο 7  αφορά στη μεταφορά σχολικής μονάδας ιδιωτικού ή ξένου σχολείου αφορά στη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων και ιδίως στην πρόβλεψη της προηγούμενης έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης και στη ρύθμιση της αρμόδιας υπηρεσίας για την εποπτεία της υπό μεταφορά σχολικής μονάδας, έως την ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Το Άρθρο 8  περί απαλλαγών σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται σχετικά ζητήματα ώστε να μην είναι απαραίτητο να εκδίδεται κάθε έτος η κοινή υπουργική απόφαση νια τον καθορισμό των κατηγοριών δικαιούχων απαλλαγών και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων, ενώ επίσης τακτοποιούνται υφιστάμενες εκκρεμότητες.

Η πολυτροπολογια 11  Άρθρων

Το Άρθρο 1 για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου αφορά στην παράταση της δυνατότητας αυτής και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού .

 Το Άρθρο 2 για το στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών φοιτητών κινητροδοτείται η φοίτηση σε περιφερειακά πανεπιστήμια που βρίσκονται σε παραμεθόριες και εθνικά ευαίσθητες περιοχές, καθιστώντας αυτά εξίσου ελκυστικά με τα πανεπιστήμια που εδρεύουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το Άρθρο 3  η που αφορά στα ζητήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ρυθμίζει την περιέλευση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και Κατοχή, κτιρίων εστιών στο εν λόγω πανεπιστήμιο.

Το Άρθρο 4 που αφορά στην απασχόληση επιστημονικών συνεργατών σε εργαστήρια και κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ρυθμίζει τα ζητήματα απασχόλησης του προσωπικού αυτού για τις ανάγκες έργων / προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), καθώς και ειδικότερα ζητήματα επιλογής, μισθοδοσίας και εποπτείας του.

Το Άρθρο 5 για το οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας αφορά στην καταβολή του κινήτρου αυτού και στους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας της ίδιας ειδικότητας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Άρθρο 6 για την παράταση του ανώτατου χρόνου αναστολής καθηκόντων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, αφορά στη δυνατότητα παράτασης της υπηρεσίας των μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις των εν λόγω νομικών προσώπων, για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω της διασποράς του κορωνοϊο ύ.

Το Άρθρο 7 που αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων των Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ρυθμίζει τα ζητήματα επιλογής, σχέσης εργασίας και αποδοχών του προσωπικού αυτού.

Το Άρθρο 8 που αφορά στην κατανομή και ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων των ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα της ανακατανομής των θέσεων αυτών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ερευνητικών Κέντρων.

Το Άρθρο 9 για τη διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) αφορά στην ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

Το Άρθρο 10  για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού αφορούν στη δυνατότητα χρήσης των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για την καταβολή του ποσού, το ύψος του οποίου αντιστοιχεί στη συμμετοχή κάθε Α.Ε.Ι. στο αρχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την ανωτέρω επωνυμία του άρθρου 51 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

Το Άρθρο 11 για την παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 (Α 114) αφορά στη μετάθεση της λήξης της εν λόγω προθεσμίας, από τις 30.6.2021 σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, στις 31.12.2021.

Σχόλια (7)

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26 Ιουλ 2021 09:06

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν είναι ακριτικό? Η ξεχασμένη διαχρονικά Ήπειρος δεν είναι ακριτική και ευαίσθητη περιοχή? Δεν δικαιούνται οι φοιτητές του αντίστοιχες παροχές με τους συναδέλφους τους των άλλων Πανεπιστημίων που αφορά η προτεινόμενη διάταξη? Γιατί το ΥΠΑΙΘ τιμωρεί τους φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν στα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων? Γιατί τέτοια εμπάθεια προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων? Ντροπή!!! Άμεση διόρθωση της αδικίας τώρα!!!

 
Φύτρωσαν λεφτόδεντρα
26 Ιουλ 2021 06:54

Στο Μαρούσι

 
ΠΠ
25 Ιουλ 2021 20:59

Τροπολογίες, τροπολογίες καμιά τροπολογία για τα διδακτικά έτη δε βλέπω. Διδακτικά έτη λογίζονται αυτά στην τάξη με μαθητές ας το καταλάβουν πια όλοι υπουργείο και οι δάσκαλοι της Α/Β και Β/Β εκπαίδευσης. Δεν μπορεί και δεν πρέπει τα χρόνια στην αγωγή υγείας και τα άλλα συναφή να είναι διδακτικά ΕΛΕΟΣ

 
Στράτος
25 Ιουλ 2021 14:51

Σε τρεις συνεδριάσεις της Ολομέλειας το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Β Ο Υ Λ Η Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ΄
Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021
Ώρα 18.30΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΕ΄
Τρίτη 27 Ιουλίου 2021
Ώρα 9.00΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ΄
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021
Ώρα 9.00΄

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Κωτσός και Νικόλαος Φίλης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 22ας Ιουλίου 2021 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε τρεις (3) συνεδριάσεις.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 
Αριστεία, όχι αστεία
25 Ιουλ 2021 14:22

Άρθρο 2 διοικητικές θέσεις στη μητρόπολη Αμαρουσίου που ανήκει στο β τομέα Αθηνών που εκλέγεται η υπουργάρα. Δεν έτυχε, πέτυχε.
Αριστεία.

 
Μ
24 Ιουλ 2021 18:09

Πολλά χρήματα εδώ κι εκεί. Κατά το «λεφτά υπάρχουν» ένα πράμα!

 
Ελεος
24 Ιουλ 2021 15:34

Καμία σχέση το αρχικό της διαβούλευσης με το τελικό τελικό που θα προκύψει μετά από τις παρεμβάσεις του κάθε συντεχνιακού φορεα

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.