Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Προσθήκη-τροπολογία: Η απαγόρευση “εισόδου” στους ανεμβολίαστους αφορά πανεπιστημιακούς , εκπαιδευτικούς σχολείων , Φροντιστηρίων , ΚΞΓ. Κολλεγίων, ΙΕΚ κλπ

Ποινή στέρησης αποδοχών σε όσους δεν συμμορφώνονται με το νόμο και περαιτέρω συνέπειες για όσους παραβαίνουν άπαξ ή και επανειλημμένως
Δημοσίευση: 30/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με προσθήκη στην τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, παρέχεται η δυνατότητα στην υπουργό   Παιδείας  να καθορίζει  και άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού, εν γένει διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και κατάρτισης και όλων των δομών αυτών, δημόσιων ή ιδιωτικών, στις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι ακόλουθες , καθώς και να προβλέπονται ορισμένες από αυτές:

Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου,  , τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου.

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), στον Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου,  δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, εφαρμόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 και η παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, αντίστοιχα.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες για όλους τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που μετά την ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επανειλημμένως τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Άρθρο 111
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

1. Kατά το διδακτικό έτος 2021-2022, οι υποψήφιοι του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) δύνανται να προσλαμβάνονται και ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση που μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευ-τικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο ή δεν προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α ́ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου - κατόχου του όσον α- φορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α ́ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 2650/10.4.2020 (Β ́ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύ- ει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., εφόσον κατά την αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της, το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τους όρους της παροχής της υπηρεσίας του προσωπικού της παρούσας, ιδίως για την παροχή τηλεκπαίδευσης, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για τηνεφαρμογή της.

2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ. 1 καλούνται οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α ́, Β ́ και Γ ́ (Γ1 ́ και Γ2 ́), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν της δήλωσης προτίμησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί λειτουργική ανάγκη λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται σε λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για όλο το διδακτικό έτος 2021-2022 και είναι αμετάκλητη. Ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που αδυνατεί να παρέχει διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο ή δεν προσκομίζει πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1.

3. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102).

4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται από τους προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης. Οι μονάδες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της ίδιας περίπτωσης.

5. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

6. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός αναπληρωτής έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

7. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 1, δια- τίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του είτε δια ζώσης είτε στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκ- παιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί.

8. Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1, τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις οποί- ες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται πι- στοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), στον Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, εφαρμόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 και η παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, αντίστοιχα.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες για όλους τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που μετά την ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επανειλημμένως τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού, εν γένει διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και κατάρτισης και όλων των δομών αυτών, δημόσιων ή ιδιωτικών, στις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι συνέπειες που προβλέπονται στην παρ. 8, καθώς και να προβλέπονται ορισμένες από αυτές.

Σχόλια (17)

 
Γιατί όχι;
03 Αυγ 2021 13:57

Καλό είναι να διδεται η δυνατότητα αν δεν θέλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες οι εκπαιδευτικοί να κάθονται στο σπίτι τους άνευ αποδοχών!

 
@δικαστήρια
02 Αυγ 2021 10:09

"Εφόσον αποδεδειγμένα ο ιός μεταδίδεται εξίσου από εμβολιασμένους και μη", ποιος σου είπε ότι διαδίδεται εξίσου και μάλιστα αναφέρεις ότι αποδεδειγμένα συμβαίνει αυτό;;;
Οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι ελάχιστα εως καθόλου μεταδίδουν οι εμβολιασμενοι. Ενημερωθείτε καλύτερα πριν διαδίδεται fake news

 
Σας βλέπω κομμένους και τον Σεπτέμβρη
01 Αυγ 2021 14:09

Τα ανεμβολίστα παιδάκια κολλάνε τον εμβολιασμένο δάσκαλο εξ ίσου με τα εμβολιασμένα παιδάκια. Οπότε αντί να σκούζετε για τα παιδάκια εμβολιαστείτε οι δάσκαλοι, βάλτε τη μασκούλα σας και κάντε και 2 τεστάκια τη βδομάδα ως ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας, αφού και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουμε το ίδιο με τους ανεμβολίαστους.

 
Να βγάλουμε τη μάσκα
31 Ιουλ 2021 20:45

Οι εμβολιασμένοι ας μπορούμε να βγάζουμε τη μάσκα στην ώρα του μαθήματος. Δεν παλεύεται εφτάωρο με μάσκα με τίποτα.

 
@ΦΦΦΦΦ κοβεσαι
31 Ιουλ 2021 19:08

Μια χαρά τα λέει η ΦΦΦ. Εσύ μάλλον κοβεσαι. Διότι τα ανεμβολιαστα παιδιά θα κολλήσουν τους δασκάλους τους, οι οποίοι ναι μεν κατά μεγάλη πιθανότητα θα το περάσουν ελαφρά, αφού θα είναι εμβολιασμενοι, αλλά δεν παύει να κλείνει το τμήμα πάλι, αφού θα νοσεί ο δασκαλος. Επομένως, σαφώς και πρέπει να είναι εμβολιασμενοι οι μαθητές, ώστε να μη μεταδίδουν στον δάσκαλο τον ιό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπ/κη διαδικασία.

 
Δήμος
31 Ιουλ 2021 18:34

Άρα θα ανοίξουν δια ζώσης κ τα ΑΕΘ όπως κ οι υπόλοιπες βαθμίδες;
Γτ υπό όρους δηλώνουν οι του αυτοδιοικητου..

 
ΦΦΦΦ κόβεσαι
31 Ιουλ 2021 14:33

Μετά απο τόσους μήνες ακόμα δεν κατάλαβες το νόημα; Εμβολιαστήκαμε για να μη νοσήσουμε, οι μαθητές δεν νοσούν και δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν. Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι κολλάμε και μεταδίδουμε το ίδιο.

 
Βασίλης Ιωαννίδης
31 Ιουλ 2021 14:03

Μεταφυσική Λογική (θεμελιωτής: Υπουργείο Παιδείας)
- Οι εμβολιασμένοι κολλάνε τον ιό; ΝΑΙ
- Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον ιό; ΝΑΙ

- Οι μη εμβολιασμένοι κολλάνε τον ιό; ΝΑΙ
- Οι μη εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον ιό; ΝΑΙ

- Οι μη εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου; ΝΑΙ
- Οι εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου; ΟΧΙ

 
Να αποφασίσετε εντός του Αυγούστου
31 Ιουλ 2021 12:01

αν θα προχωρήσουν τα Πανεπιστήμια και τα σχολεία με τηλεκπαίδευση. Να κάνουμε τους προγραμματισμούς μας. Αφήστε την μίρλα, τον αρνητισμό και την τρομοκράτηση κάθε μέρα. Θέλουμε δροσιά και ηρεμία. Τέλος!

 
Δικαστήρια
31 Ιουλ 2021 09:56

Εφόσον αποδεδειγμένα ο ιός μεταδίδεται εξίσου από εμβολιασμένους και μη είναι λογικό αυτός ο νόμος να ακυρωθεί και να την πληρώσουν οι διευθυντές που θα έχουν μηνυθεί.

 
@Ελεοςςςςςςςςς
31 Ιουλ 2021 03:59

Κίνητρο δόθηκε στους νέους γιατί αυτοί στην ουσία κάνουν το εμβόλιο για να προστατέψουν την υπόλοιπη κοινωνία αφου δύσκολα οι ίδιοι θα νοσήσουν βαριά.
Σε εσένα γιατί να σου δώσουν κίνητρο για να μη διασωληνωθεις; Κίνητρο είναι ο εμβολιασμός από μόνος του στις ηλικίες μας αν θέλεις να είσαι ασφαλής

 
@Ελεοςςςςςςςςς
30 Ιουλ 2021 22:56

Θέλεις κίνητρο για να εμβολιαστείς; Δηλαδή για να προστατέψεις τη ζωή σου και αυτή των γύρω σου; Αν χρειάζεσαι χαρτζηλίκι ή 5ήμερη άδεια για ως "κίνητρο", έχεις άλλα προβλήματα....

 
Κλεων
30 Ιουλ 2021 22:54

Άρα, αφού θα είμαστε όλοι εμβολιασμενοι οι εκπαιδευτικοι, θα μπορούμε να κατεβαίνουμε στις πορείες!!! Με άνεση!! Από Σεπτέμβρη!!! Ευχαριστουμε που μας σκέφτεστε!!

 
Ελεοςςςςςςςςς
30 Ιουλ 2021 22:52

Ε, δώστε και κάνα κίνητρο... Στην αξιολόγηση δε δίνετε. Δώστε έστω στον εμβολιασμό. Στα σώματα ασφαλείας έμαθα 5ημερμη άδεια, ε;;; Αίσχος. Πάλι στο τζαμπα... Στις πλάτες μας... Αχ... Πόσα έχει πληρώσει αυτός ο κλάδος... Και πόσα βάζει απ την τσέπη του...

 
Ουφ!!!
30 Ιουλ 2021 22:49

Σας παρακαλούμε, αφήστε μας έστω εμάς τους εμβολιασμενους εκπαιδευτικους, να βγάλουμε τη μάσκα... Δεν την παλεύουμε άλλο τόσες ώρες με τη μάσκα να μιλάμε. Εξάλλου θα έχουμε ανοικτά παράθυρα... Σας παρακαλώ, σκεφτείτε το.

 
Φ. Φ. Φ.
30 Ιουλ 2021 22:48

Ξαναλεω: δεν έχει νόημα να είναι εμβολιασμενοι 21 εκπ/κοι (τόσοι είναι στο σχολείο μου) και οι 180 μαθητές να είναι ανεμβολιαστοι (εργάζομαι σε δημοτικό (

 
Ζικ ζακ
30 Ιουλ 2021 22:47

Ε, βέβαια... Στους μαθητές δεν το κάνετε υποχρεωτικό γιατί ξέρετε τις αντιδράσεις των γονέων και ότι μπορεί να σας στοιχίσει μέχρι και τις εκλογές... Ενώ τους εκπαιδευτικούς έτσι και αλλιώς τους έχετε χάσει από ψηφοφόρους με το νομοσχέδιο περί αξιολόγησης και με τον εμβολιασμό.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.