Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Οι ποινές για τα στελέχη εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς που αρνούνται την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Δημοσίευση: 02/08/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αντικατάσταση από τη θέση που κατέχουν οκταετή αποκλεισμό   από τη διεκδίκηση  οποιασδήποτε θέσης, προβλέπεται για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνείται ή   παρακωλύει με τη στάση του την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”.

Επίσης η  παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκ- παίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

4. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή ε- σωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχο- λικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκ- παίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) και στα άρθρα 57, 61, , 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποι- νές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), όχι κατώτερη του προστί- μου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

5. Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στην παρ. 4, οι ανα- φερόμενες στην παρ. 4 παραλείψεις ή παραβιάσεις δια- τάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλη- τα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνι- στούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδι- κασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπερι- λαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προ- σμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

6. Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης με κάθε πρόσφορο τρόπο και με απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση του.

7. Αφότου ο λόγος αναστολής της εξέλιξης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει από το χρονικό σημείο της λήξης της ως άνω έκνομης συμπεριφοράς τους, χωρίς να συνυπολογίζεται για τη συνδρομή των χρονικών προϋποθέσεων της εξέλιξης το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης αναστολής μέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος που δικαιολογούσε την αναστολή.

8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α ́ της παρ. 6 του άρθρου 60 και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

9. Στις διατάξεις του παρόντος δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα.

Σχόλια (22)

 
Μπουρλότο....
05 Αυγ 2021 13:37

@Δον Κιχώτης
Είναι πάντα μια απόλαυση να σας διαβάζει ή να συνομιλεί κανείς μαζί σας. Κι αυτό, ανεξάρτητα από το εάν στους δικούς του γευστικούς του κάλυκες ταιριάζει περισσότερο η κεχριμπαρένια ρετσίνα, απ' ότι η γλυκόπιοτη ρακή ή ακόμη και η ακριβή Γαλλική σαμπάνια (όπως έγραψα και παλαιότερα σε θέμα σχετικό με τη μουσική μας παιδεία-παράδοση-κληρονομιά).

Το "απόσταγμα" στο σχόλιό σας νομίζω ότι είναι, "εμείς πρώτοι πρέπει να πείσουμε τον Λαό για τις προθέσεις μας και να κερδίσουμε την υποστήριξή του, ώστε όλα τα κόμματα να θεωρούν αναγκαίο τον διάλογο και τη συνεργασία με τις Ομοσπονδίες μας, πριν διατυπώσουν θέσεις και προγράμματα!".
Από τη μικρή μου εμπειρία, πιστεύω πως ότι κι αν κάνουμε και όσα-όποια επιχειρήματα κι αν επιστρατεύσουμε, δεν μπορούμε δυστυχώς να πείσουμε κάποιον, εάν εκείνος για τους δικούς του λόγους ΔΕΝ θέλει να πειστεί(δεν το κατάφερε ούτε ο ίδιος ο Χριστός.... που έκανε και θαύματα). Πολλώ δε μάλλον να πείσουμε έναν πολιτικό, που μπορεί οι "θέσεις και προγράμματα" του, να μην είναι καν δικές του επιλογές αλλά να είναι "αλλοδαπής προελεύσεως" που θα έλεγε και ο Ζήκος ο μπακαλόγατος.

Το Καλό και το Κακό υπάρχουν στην πραγματικότητα(τα έχω "συναντήσει" και τα δύο στη ζωή μου). Δεν είναι πάντα επινοήσεις των ανθρώπων. Απλά δεν είναι πάντα εύκολο να τα διακρίνουμε ή και πολλές φορές, δεν μας συμφέρουν κιόλας.

Καλή συνέχεια σας εύχομαι αγαπητέ συνάδελφε, στα όμορφα και δροσερά ορεινά του Ψηλορείτη. Για την εκλογή των στελεχών σας, θέλω να πιστεύω ότι εκεί στην Κρήτη έχετε τα δικά σας αλάνθαστα κριτήρια αξιολόγησης και ότι είναι μακράν καλύτερα-αποτελεσματικότερα από εκείνα του υπουργείου. Και σίγουρα, ότι δεν προέρχονται από την αλλοδαπή.

 
Ert
05 Αυγ 2021 11:39

@εκπαιδευτικος, σκέφτεσαι πολύ αθώα. Μάλλον δεν την ενδιέφερε η αυτοαξιολογηση, διότι η μη εφαρμογή ήταν ήδη πειθαρχικό παράπτωμα. Απλά τώρα θα σου ρίξει ΑΜΕΣΑ ένα μήνα στο κεφάλι και το ζήτημα έκλεισε. Για άλλη μια φορά, οι συνδικαλιστές αποδείχτηκαν αυτό που είναι...δε το λέω θα κοπεί το μήνυμα....

 
Δον Κιχώτης
05 Αυγ 2021 07:58

@ Μπουρλότο....
Αγαπητέ συνάδελφε,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι κοινωνικές, οι πολιτικές ή οι ιστορικές αναλογίες γενικώς δεν ισχύουν. Μικρό το κακό αν ένας ή δυο ιδιότροποι χαλάσουν μια παρέα, το πιο πιθανό είναι οι άλλοι να πάνε στο αγαπημένο στέκι για την κεχριμπαρένια ρετσίνα τους, εκεί που λύνονται μερικές φορές όλα τα προβλή-ματα του τόπου, μετά το τρίτο ή το τέταρτο ποτηράκι!...

Πολεμικές συγκρούσεις είχαμε και παλαιότερα, τις γνωρίζετε, δεν μας φτάνει που το βαπόρι είναι τρελό και οι ναύτες πονηροί, τα τελευταία σαράντα χρόνια μάχονται γύρω από το πηδάλιο οι Καλοί με τους Κακούς! Εδώ να δεις πόλεμο! Αυτοί έχουν προηγούμενα από τα παλιά χρόνια, τότε που εμείς δεν υπήρχαμε ακόμη. Στη σημερινή εποχή οι Καλοί δεν μπορούν ακόμη να αποδεχτούν το γένος των Κακών, δεν... δεν τους θέλουν, δεν μπορούν να τους βλέπουν... και ειδικά όταν κάθονται στον θρόνο της Εξουσίας!... Κι αυτός ο Λαός... να μην μπορεί να καταλάβει...

Θυμίσου τον υψηλό συμβολισμό της πολιτικής απόφασης του λαμπρού Μίκη, πριν από τριάντα χρόνια περίπου, τι έκανε και τι άκουσε, κυρίως τι άκουσε... και μάλιστα από πολλούς άκαπνους Καλούς! Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα! Οι Καλοί δεν θέλουν να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τους Κακούς για οποιο-δήποτε θέμα κι αυτό το διδάσκουν συνεχώς με τον τρόπο τους. Και ποιος είναι αυτός; Μα φυσικά ο ακραίος, μαύρος, απόλυτος υπερθετικός βαθμός του λόγου που διατυπώνεται για τα έργα των Κακών, τον διαβάζεις και τρέμεις! Πώωπωωω, κακό που μας βρήκε!... Δεν έχει νόημα ο διάλογος μαζί τους, κάθε απόπειρα είναι μάταιη!

Και σε ερωτώ, συνάδελφε!
Ο Λαός βλέπει, ακούει, αισθάνεται, κρίνει, διαισθάνεται και αποφασίζει!
Εμείς, ως επιστημονικός Κλάδος, τι αξιόλογο έχουμε κερδίσει σαράντα χρόνια τώρα, που ακολουθούμε τους μεν και τους δε, και μπορούμε με περηφάνεια να το διατυπώσουμε δημοσίως;

Πού είναι η άριστα τεκμηριωμένη και αντίστοιχη ως προς το εύρος Αντιπρόταση του Κλάδου, όχι μόνο στο νομοσχέδιο της ΝΔ, αλλά και σ' αυτά που εισήγαγαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα; Εμείς πρώτοι πρέπει να έχουμε επιχειρήματα για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στη Δημόσια Παιδεία, μία Πρόταση που θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες, μία Πρόταση που θα συνοδεύεται από επεξηγηματικά φυλλάδια και θα αναλύεται με τις δια ζώσης παρεμβάσεις μας, εμείς πρώτοι πρέπει να πείσουμε τον Λαό για τις προθέσεις μας και να κερδίσουμε την υποστήριξή του, ώστε όλα τα κόμματα να θεωρούν αναγκαίο τον διάλογο και τη συνεργασία με τις Ομοσπονδίες μας, πριν διατυπώσουν θέσεις και προγράμματα! Είμαστε 130.000 εκπαιδευτικοί και έχουμε πολλά λαμπρά πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά!...

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, το παράλογο της Δημοκρατίας γίνεται λογικό. Η ΝΔ βάδισε αναγκαστικά μονάχη και προφανώς προσδοκά στη στήριξη και στην επικύρωση από τον Λαό. Αν την πάρει και είναι ηχηρή, θα βαδίσουμε όλοι με τον τρόπο που μόνη της αποφάσισε, για άγνωστο χρόνο, ως συνήθως. Με τόσα χρέη στην πλάτη μας, με τόσα προβλήματα αλλά και με τόσο χρήμα που εξακολουθεί και έρχεται, ποιοι και πόσοι θα τολμήσουν να ανέβουν στο βουνό;...

.......
Έχει δροσιά εδώ στο ορεινό μετόχι... Βγαίνω έξω να πιω καφέ, είμαστε τρεις και σε λίγο θα αρχίσει η προεργασία για την εκλογή των στελεχών. Περιμένουμε αργότερα άλλους δύο και μόλις αρχίσουμε τις ρακές, θα προχωρήσουμε στην εκλογή τους!...
αχαχαχααααααα...
Καλό και δροσερό καλοκαίρι σου εύχομαι.

 
Λιλα
04 Αυγ 2021 23:32

Όπως έστρωσε ο καθένας ας κοιμηθεί...

 
@εκπαιδευτικος
04 Αυγ 2021 23:31

Να ήταν μόνο αυτό που δεν καταλαβαίνουμε...

 
εκπαιδευτικός
04 Αυγ 2021 19:00

Μέχρι τώρα 3 φορές (κάμερες, εκλογές για υπηρεσιακά συμβούλια, αξιολόγηση) είδε το Υπουργείο τη Ρόδο...
για αυτό και η πρεμούρα για τη θέσπιση του "ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος"

 
Ert
04 Αυγ 2021 16:01

Δεν υπάρχει απεργία αποχή, αυτό είναι φρούτο των συνδικαλιστών με την ένοχη ανοχή των υπουργών. Υπάρχει απεργία με περικοπή αποδοχών. Τίποτα αλλο. Ιδού η Ρόδος....

 
Μπουρλότο....
04 Αυγ 2021 14:11

@Δον Κιχώτης
Συμφωνώ γενικά μαζί σας. Όμως 40 χρόνια τώρα, είχαμε τουλάχιστον έναν στοιχειώδη διάλογο και διαύλους επικοινωνίας με το ΥΠΑΙΘ. Ακόμη κι αν δεν συμφωνούσαμε σε πολλά, είχαμε τουλάχιστον περιόδους ειρήνης και σχετικής "ομαλότητας" στην εκπαίδευση. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι έχουμε πόλεμο. Όλοι εναντίων όλων. Υπουργείο, εκπαιδευτικοί, μαθητές-φοιτητές, γονείς, πανεπιστήμια, υπόλοιπη κοινωνία. Κάτι-κάποιος "φταίει" γι'αυτό, δεν νομίζετε?

Λέτε επίσης "η Κυβέρνηση, προσδο-κώντας να πετύχει ό,τι δεν μπόρεσαν οι Άλλοι, σαράντα χρόνια τώρα". Όταν θέλεις να πετύχεις σε κάτι στο οποίο όμως εμπλέκονται και εξαρτάται και από άλλους, είναι προτιμότερο να έχεις επιχειρήματα-πειθώ-τη μέγιστη δυνατή συναίνεση ή να το πιστεύεις μόνο εσύ και να το επιβάλεις μόνον μέσω της Κοινοβουλετικής σου πλειοψηφίας?
Πχ το βράδυ που θέλω να βγω για ρετσίνα με παρέα, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε(τουλάχιστον στα βασικά), όπως τί ώρα, σε ποιά ταβέρνα, τί τραβάει ο ουρανίσκος τους? Αν αποφασίσω μόνος μου, νομίζω ότι και νηστικός θα μείνω στο τέλος.... και κυρίως χωρίς παρέα. Άδικο δεν θα ήταν?

 
Legend
04 Αυγ 2021 13:55

@Πληβείε, η προηγούμενη κυβέρνηση έριξε τόσο πολύ τον πήχυ που φαντάζει η τωρινή με όλες τις αστοχίες και τις παραλείψεις της ιδανική. Είναι πραγματικά οδυνηρά αυτά που θα μας βρουν μετά την διακυβέρνηση Μητσοτάκη κυρίως λόγω υπερχρέωσης του δημοσίου ταμείου, αλλά όσο ο καθείς κοιτάζει το συμφέρον του το πότε θα ρθει μνημόνιο ξανά δεν θα το αντιληφθεί. Υπομονή άλλα δυο έτη για τις εκλογές…

 
εκπαιδευτικός
04 Αυγ 2021 12:52

Για τον δημόσιο υπάλληλο, μεταξύ άλλων, είναι πειθαρχικά παραπτώματα (Ν. 3528/2007) τα παρακάτω:

άρθρο 107 παρ. 1-ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων
άρθρο 107 παρ. 1- κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας
άρθρο 107 παρ. 1-κστ) η απλή απείθεια
άρθρο 107 παρ. 1-κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του

άρθρο 109 παρ. 1-η) αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων (΄άνω [...] ημερών)

Για όλα αυτά όμως αν προκηρυχθεί απεργία/στάση εργασίας δεν μπορεί ο υπάλληλος που συμμετέχει σε αυτήν να διωχθεί πχ για ΄΄άρνηση ή παρέλκυσης υπηρεσίας, μη τήρηση ωραρίου, αδικαιολόγητη αποχή κλπ.

Η γνώμη μου είναι ότι αν προκηρύξουν ΔΟΕ-ΟΛΜΕ αποχή, απεργία, στάση εργασίας δεν θα μπορεί να αποδοθεί στους υπαλλήλους που συμμετέχουν το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα τον νόμου της Κεραμέως.

 
2021
04 Αυγ 2021 12:09

@Απεργία, Προφανώς αστιεύεστε....

 
εκπαιδευτικός
04 Αυγ 2021 11:43

Η Κεραμέως δεν έλεγε σε τηλεοπτικό κανάλι ότι αν κάποιος δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση θα έχει πρόστιμο έως και τις αποδοχές 1 μήνα;
Η διάταξη γράφει "όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός". Έχει καταλάβει τη διαφορά;

 
Ενας πληβείος
04 Αυγ 2021 04:51

Φτανει η ωρα που θα περάσετε στην ιστορια ως η χειρότερη και η πιο ανίκανη κυβέρνηση που πέρασε απο τη χώρα!!!

 
Τυροκροκετας
04 Αυγ 2021 00:43

Καλα... Από Σεπτέμβρη θα τα πούμε. νομίζει ότι όλα αυτά θα εφαρμοστουν από Σεπτέμβρη;;;;; . Μη φας, έχουμε γλαροσουπα.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
03 Αυγ 2021 23:46

Δηλαδή μας την έφερε πάλι η Κεραμέως όπως με τις καταλήψεις;

 
Δον Κιχώτης
03 Αυγ 2021 22:00

@ Μπουρλότο....
Εσείς έχετε δει μέχρι τώρα διάθεση για εποικοδομητικό διάλογο; Πηγαίνετε όσο πίσω θέλετε και δείξτε μας μία έντιμη προσπάθεια. Κάτι δεν πάει καλά εδώ και σαράντα χρόνια στον χώρο της Παιδείας και το Πολίτευμα αδυνατεί να βρει μία αποτελεσματική λύση. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, αγαπητέ συνάδελφε, και όχι το νομοσχέδιο που εισήγαγε στο Κοινοβούλιο η Κυβέρνηση, προσδο-κώντας να πετύχει ό,τι δεν μπόρεσαν οι Άλλοι, σαράντα χρόνια τώρα. Καλό ή κακό, είναι πιθανό να υπογραφεί τελικά και από τον Λαό, που πολλά τα κρίνει με τη διαίσθησή του και τη συναισθηματική του φόρτιση κι αν το «ναι» του είναι ισχυρό, εμείς θα την πληρώσουμε τη νύφη, αφού θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για κάτι καλύτερο και δεν το πράξαμε! Η πλήρης απόρριψή του από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, δεν είναι το κατάλληλο μήνυμα για τον Λαό που έχει πληρώσει πολλά για να μορφώσει τα παιδιά του και τώρα, ένα μεγάλο μέρος του, αδυνατεί να συνεχίσει να πληρώνει!...

 
Απεργία
03 Αυγ 2021 15:53

Ουσιαστικά καταργείται το ιερό δικαίωμα στην απεργία. Τι δικτατορία είναι αυτή ;

 
Μπουρλότο....
03 Αυγ 2021 15:51

@Δον Κιχώτης
που έλεγε και η αείμνηστη Σαπφώ Νοταρά. Είδατε ποτέ αγαπητέ μου δύο χρόνια τώρα, να λειτούργησε ποτέ πυροσβεστικά ή δια μέσω της πειθούς? Όλο τιμωρίες και απειλές, λες και είμαστε μαθητές που κάνουν σκανδαλιές τη δεκαετία του '70. Ευτυχώς που είναι δικηγόρος κι όχι εκπαιδευτικός. Ελπίζω να μην δούμε και προφυλακίσεις στο τέλος.....

 
Σπάρτακος
03 Αυγ 2021 14:45

Εκπαιδευτικός@ Εγώ φοβάμαι,κυριολεκτικά τρέμω από το φόβο μου!!!

 
Μαγδαληνή
03 Αυγ 2021 09:38

Έχουν οριστεί επακριβώς τα κριτήρια αξιολόγησης; Ξέρει ο εκπαιδευτικός ξεκάθαρα τι περιμένουν από αυτόν; Έχει αυτά τα κριτήρια τυπωμένα στα χέρια του;

 
Δον Κιχώτης
02 Αυγ 2021 21:47

ΜΗΝ ΑΝΑΒΕΤΕ ΔΑΔΙ

 
Εκπαιδευτικός
02 Αυγ 2021 19:55

Σας φοβήθηκαμε τώρα!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.