Placeholder

ΤΡ/ΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τράπεζα Θεμάτων: Επεκτείνεται στην Β’ και Γ ́ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων -Θεματοδοτών -Αιτήσεις έως 27 Αυγούστου

Αμοιβές: 4 ευρώ ανά θέμα για τους θεματοδότες/αξιολογητές και 1.920,00€) ανά ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης για τα στελέχη της Επιστημονικής Ομάδας
Δημοσίευση: 03/08/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)    απευθύνει  προς τους εκπαιδευτικούς Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής στο ενιαίο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)».

Κατά τη Φάση Α το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου αφορούσε στην Α ́ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και με την παρούσα πρόσκληση (Φάση Β) το πεδίο εφαρμογής του μητρώου επεκτείνεται στην Β’ και Γ ́ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ).

Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά στην Πληροφορική και Οικονομία της Γ’ Τάξης ΓΕΛ.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται υποβολή αίτησης για τους ήδη ενταγμένους στο Μητρώο (Φάση Α), εφόσον δεν επιθυμούν επικαιροποίηση της αίτησής τους .

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση (Β’ Φάση) αφορά τη

Α. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδα Επιλογής Θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (Συντονιστές/τριες) Έως έντεκα (11) Συντονιστές/τριες για τη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Β. Σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά εξεταζόμενο μάθημα (Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες)

Έως εκατόν πενήντα (150) Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες για τη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), για τα γνωστικά αντικείμενα και τις θέσεις που αφορούν στα εξεταζόμενα μαθήματα της B’ και Γ ́ Τάξης Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Για τις ανάγκες της υλοποίησης της Δημιουργίας και χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, από το οποίο θα επιλεγούν έπειτα από αξιολόγηση Συντονιστές και Θεματοδότες/Αξιολογητές (οι ρόλοι του Θεματοδότη και του Αξιολογητή μπορούν να αφορούν στο ίδιο πρόσωπο).

Το ενιαίο μητρώο αφορά την επιλογή για τη:

Α. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδα Επιλογής Θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (Συντονιστές/τριες)

Έως είκοσι πέντε (25) Συντονιστές/τριες.

Β. Σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά εξεταζόμενο μάθημα (Θεματοδότες/τριες- Αξιολογητές/τριες)

Έως τετρακόσιους πενήντα (450) Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες.

Για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τα εξεταζόμενα μαθήματα χωρίστηκαν σε 18 Γνωστικά Αντικείμενα, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ο επιμερισμός του αριθμού των θέσεων και ο αριθμός των επιστημονικών ομάδων καθορίζεται ανά γνωστικό αντικείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξεταζόμενων μαθημάτων ή/και των διδακτικών ωρών κ.ά.

Θα ακολουθήσει Γ’ Φάση με τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συντονιστών/τριών και Θεματοδοτών/τριών-Αξιολογητών/τριών για τα γνωστικά αντικείμενα της Β’ και Γ’ Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), και ειδικότερα για τα γνωστικά αντικείμενα με α/α 10-18.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

Τα απαραίτητα προσόντα τα οποία αποτελούν υποχρεωτικά κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο είναι τα παρακάτω:

Α) Για τις θέσεις των Συντονιστών:

Εν ενεργεία Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Β) Για τις θέσεις των Θεματοδοτών/Αξιολογητών:

Εν ενεργεία Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής.

Σημειώνεται ότι τα στελέχη του ΙΕΠ δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως για το διάστημα που υπηρετούν στο ΙΕΠ. Όλοι οι Υποψήφιοι οφείλουν, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους, να υποβάλουν αποδεικτικά παραστατικά του επιστημονικού/γνωστικού αντικειμένου και της σχετικής εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Β.

Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο μητρώο κατά την Α’ φάση δεν υποβάλλουν αίτηση, παρά μόνο εάν επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ ́ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 με ΑΔΑ:6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α Πρόσκληση (Φάση Α) και συγκεκριμένα:

Βαθμολογούμενα Κριτήρια

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια βαθμολόγησης ομαδοποιημένα σε τέσσερις (4) κατηγορίες.


* Σημειώσεις:

(1)* α) Αν ο/η υποψήφιος/α έχει συναφή με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου Διδακτορικό τίτλο, και συναφή με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται μόνο για τον Διδακτορικό τίτλο.

β) Αν ο/η υποψήφιος/α έχει συναφείς με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περισσότερους από έναν Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται μόνο για έναν από αυτούς (για τον ανώτερο).

γ) Αν ο/η υποψήφιος/α έχει Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο, που δεν είναι συναφής με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, δεν μοριοδοτείται.

(2) Αν ο υποψήφιος έχει πιστοποίηση στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (Α’ και Β’ Επιπέδου ή άλλη αντίστοιχη πιστοποίηση )

(3)* Το βιβλίο θα πρέπει να έχει διανεμηθεί στα σχολεία τα τελευταία 10 χρόνια. Αρκεί η συμμετοχή σε ένα βιβλίο για το σύνολο των μορίων.

(4)* Δύο (2) μόρια ανά έτος για τους Συντονιστές και τέσσερα (4) μόρια ανά έτος για τους Θεματοδότες/ Αξιολογητές (βλ. Παράρτημα 2: Βεβαίωση Διδακτικής Προϋπηρεσίας σε Λύκειο).

(5)* Πέντε (5) μόρια για κάθε έτος συμμετοχής για τους Συντονιστές (κατά μέγιστο 10 μόρια) και 10 μόρια για κάθε έτος συμμετοχής για τους Θεματοδότες/ Αξιολογητές (κατά μέγιστο 20 μόρια).

(6)* Το Ι.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και για την απλούστευση των διαδικασιών να καθορίζει για κάθε γνωστικό αντικείμενο τον αριθμό των υποψηφίων που θα καλέσει για συνέντευξη, που σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερος από το τριπλάσιο των θέσεων που προκηρύσσονται.

Βασικές Επισημάνσεις για τους Υποψήφιους

 • Κάθε υποψήφιος/α δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, επιλέγοντας να αξιολογηθεί για μία μόνο θέση (Συντονιστή/τρια ή Θεματοδότη/τρια-Αξιολογητής/τρια).
 • Κάθε υποψήφιος/α δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, επιλέγοντας να αξιολογηθεί για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο.
 • Οι υποψήφιοι συμμετέχουν με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τα όρια αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου που θα πρέπει να λάβουν για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου (αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους).
 • Οι ήδη ενταγμένοι έχουν δικαίωμα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους ως προς τα τυπικά προσόντα, ήτοι τα Κριτήρια 1 «Πτυχία», Κριτήριο 2α «Συμμετοχή σε συγγραφή Προγραμμάτων Σπουδών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα», 2β «Συμμετοχή σε συγγραφή Βιβλίων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και το Κριτήριο 3. «Εμπειρία στο αντικείμενο της πρόσκλησης».

Το κριτήριο Δ’ (Συνέντευξη/Δείγμα) δεν επανεξετάζεται και δεν επικαιροποιείται για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Τρέχουσα εμπειρία στην εν λόγω Πράξη δεν μοριοδοτείται.

4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. επαφίεται η ανάθεση έργου ή μη, παραιτουμένων των ενδιαφερομένων, ρητώς και ανεπιφυλάκτως, κάθε αξίωσης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν βάσει των μοριοδοτούμενων κριτηρίων επιλογής από τις αρμόδιες Επιτροπές του Ι.Ε.Π.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι με την παρούσα πρόσκληση διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, η ανάθεση έργου ανά γνωστικό αντικείμενο/εξεταζόμενο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά κατάταξης, έπειτα από την επικαιροποίηση των Οριστικών Πινάκων, ανεξαρτήτως εάν οι Εμπειρογνώμονες έχουν ήδη επιλεγεί κατά την Α ́ Φάση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο δύναται να καλυφθεί από άλλους ενταγμένους στο Μητρώο, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, του ίδιου Γνωστικού Αντικειμένου σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του/της Συντονιστή/τριας προς την Επιστημονική Ομάδα Έργου και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με τον επόμενο στη σειρά κατάταξης στο μητρώο.

Επισημαίνεται ότι ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να λάβει την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), προκειμένου να συναφθεί σχετική σύμβαση ή να γίνει ανάθεση έργου.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το αντικείμενο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.

Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αντικείμενο κάθε Γνωστικού Αντικειμένου περιλαμβάνει τη δημιουργία Επιστημονικών Ομάδων οι οποίες διακρίνονται σε:

Α) Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστές/τριες): Στο πλαίσιο του ΠΕ1.2 «Επιστημονικός Συντονισμός» προβλέπεται η σύσταση, μέσω πρόσκλησης εγγραφής σε μητρώο, της Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων η οποία είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και τις ανά γνωστικό αντικείμενο αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΤΘΔΔ, καθώς και τα κριτήρια και τις παραμέτρους που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες των εξεταζόμενων μαθημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου τους. Διευκρινίζεται ότι η Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων αναλαμβάνει τον Επιστημονικό Συντονισμό σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης.

Στην Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων συμμετέχουν (ως Συντονιστές/τριες) εν ενεργεία Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Β) Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες): Στο πλαίσιο του ΠΕ1.3 «Ανανέωση και Συμπλήρωση θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» προβλέπεται η σύσταση, μέσω πρόσκλησης εγγραφής σε μητρώο, Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά εξεταζόμενο μάθημα στις οποίες συμμετέχουν εν ενεργεία Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής.

Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα δημιουργούνται Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες με κύριο ρόλο τη συγγραφή, διόρθωση και αξιολόγηση θεμάτων που θα ενταχθούν στην ΤΘΔΔ. Οι ρόλοι του/της Θεματοδότη/τριας και του/της Αξιολογητή/τριας μπορούν να αφορούν στο ίδιο πρόσωπο αλλά σε διαφορετικό θέμα. Τα μέλη αυτών των ομάδων παράγουν το υλικό συμπλήρωσης της ΤΘΔΔ.

6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Οι ακριβείς ημερομηνίες παράδοσης του υπό ανάθεση έργου θα περιλαμβάνονται στην υπό κατάρτιση σύμβαση ή στην απόφαση ανάθεσης έργου. Οι παρούσες ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή την απόφαση ανάθεσης έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή κάθε παραδοτέου των μελών της Ειδικής Επιστημονικής Ομάδας ευθύνης του, ο Συντονιστής δύναται να ζητήσει από τους Θεματοδότες/Αξιολογητές τροποποιήσεις, διορθώσεις κ.λπ. εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος που θα καθορίζεται στη σύμβαση ή στην απόφαση ανάθεσης έργου. Οι Θεματοδότες/ Αξιολογητές θα πρέπει να επανυποβάλουν το αναθεωρημένο Παραδοτέο προκειμένου να το παραλάβει ο Συντονιστής. Σε περίπτωση μη υποβολής εκ νέου του αναθεωρημένου Παραδοτέου ή εάν το Παραδοτέο δεν υποβληθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες, ο Συντονιστής δεν προβαίνει σε βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Συντονιστή και Θεματοδότη/Αξιολογητή υπερισχύει η γνώμη του Συντονιστή.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του ή της απόφασης ανάθεσης έργου, το Ι.Ε.Π. δύναται, με απόφαση Δ.Σ., να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως.

Εν συνεχεία, ο Συντονιστής προβαίνει στη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παραδοτέων εκάστου Θεματοδότη/Αξιολογητή και την υποβάλλει στον Υπεύθυνο Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου εισηγείται την αποδοχή των παραδοτέων στο Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Ο Υπεύθυνος του Έργου προβαίνει στη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παραδοτέων του Συντονιστή ή οποία υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Η παραλαβή των παραδοτέων των Συντονιστών/τριών θα πραγματοποιείται βάσει των σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του Υπευθύνου της Πράξης και της έγκρισης από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Η παραλαβή των παραδοτέων των Θεματοδοτών/τριών-Αξιολογητών/τρών θα πραγματοποιείται βάσει των σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του/της Συντονιστή/τριας και εισήγησης του Υπεύθυνου του Έργου προς έγκριση από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Α) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1.2.1: Εισηγήσεις, Εκθέσεις, Πλαίσιο Θεμάτων, Προδιαγραφές θεμάτων
Χρόνος Παράδοσης: έως δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή της απόφασης ανάθεσης.

Π1.2.2: Εισηγήσεις για ανάθεση έργου στα μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Ομάδας ευθύνης και χρονοδιάγραμμα τετραμήνου
Χρόνος Παράδοσης: έως δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή της απόφασης ανάθεσης. Π1.2.3: Τετραμηνιαίες Εκθέσεις προόδου, χρονοδιάγραμμα επόμενου τετραμήνου και πιθανή εισήγηση νέας ανάθεσης έργου

Χρόνος Παράδοσης: ανά τετράμηνο αναφοράς από την υπογραφή της σύμβασης ή της απόφασης ανάθεσης.

Π1.2.4: Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των παραδοτέων εκάστου μέλους της Ειδικής Επιστημονικής Ομάδας ευθύνης
Χρόνος Παράδοσης: ανά τετράμηνο αναφοράς από την υπογραφή της σύμβασης ή της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή των παραδοτέων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του ΙΕΠ.

Β) ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1.3.1: Συγγραφή/Διόρθωση Θεμάτων (Θεματοδότης/τρια)
Χρόνος Παράδοσης: μηνιαία

Π1.3.2: Αξιολόγηση Θεμάτων (Αξιολογητής/τρια)
Χρόνος Παράδοσης: μηνιαία.

Η υποβολή και η αξιολόγηση των θεμάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του ΙΕΠ. Ο/Η Συντονιστής/τρια παραλαμβάνει ή επιστρέφει προς διόρθωση το θέμα στον

Θεματοδότη/Αξιολογητή. Τα εγκεκριμένα θέματα αποκτούν μοναδικό αριθμό, βάσει του οποίου θα γίνεται η παραλαβή του θέματος.

7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ

Α) Για την Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστές/τριες):

Η αμοιβή για τα στελέχη της Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής για τη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) ορίζεται σε χίλια εννιακόσια είκοσι ευρώ (Αμοι,όπου συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν ΦΠΑ.

Η εκτιμώμενη διάρκεια απασχόλησης της Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής θεμάτων υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί συνάρτηση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων, τον αριθμό των Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων τις οποίες εποπτεύουν/συντονίζουν επιστημονικά:

Οι ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης δύναται να καλυφθούν μέχρι τις 31/07/2023.

Σε περίπτωση επανεπιλογής των Συντονιστών/τριών της Α’ τάξης Λυκείου θα αυξηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που τους έχει ανατεθεί κατά τη Φάση Α με νέα απόφαση ανάθεσης και τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης από τη Φάση Α.

Η παραλαβή των παραδοτέων των Συντονιστών/τριών θα πραγματοποιείται βάσει των σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του Υπευθύνου της Πράξης και της έγκρισης από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Β) Για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες)

Η αμοιβή για κάθε Θεματοδότη/Αξιολογητή υπολογίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά θέμα συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ. Από την Τ.Θ.Δ.Δ. κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα, είτε ενότητες θεμάτων. Ως «θέμα» νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες). Κάθε «ενότητα θεμάτων» βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 173678/ΓΔ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 5787/30.12.2020) με την επιφύλαξη τυχόν μελλοντικής τροποποίησης. Με απόφαση του Ι.Ε.Π. καθορίζεται σε ποιο μάθημα επιλέγονται θέματα ή ενότητα θεμάτων. Για κάθε θέμα θα απασχολούνται 2 στελέχη, ένας/μία στο ρόλο του Θεματοδότη/τριας και ένας/μία στο ρόλο του Αξιολογητή/τριας.

Στις ανωτέρω αμοιβές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι και τυχόν φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όπως τυχόν προκύπτουν από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Ο ακριβής αριθμός των θεμάτων που δύναται να συγγράψει ή/και να αξιολογήσει κάθε Θεματοδότης/Αξιολογητής θα καθορίζεται σύμφωνα με την Εισήγηση για ανάθεση έργου του αρμόδιου Συντονιστή/τριας (βλ. Κεφ. 6/Α Παραδοτέα) λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (ΕΟΕ) της Πράξης και την πορεία υλοποίησης της Πράξης. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, για κάθε Θεματοδότη/Αξιολογητή εκτιμάται η συγγραφή και αξιολόγηση έως εκατόν εξήντα (160) θεμάτων ή ογδόντα (80) ενοτήτων θεμάτων. Οι Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες που έχουν επιλεγεί για την Α ́ τάξη δύναται να επιλεγούν και για τη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου.

Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή προκύπτει από τα θέματα που θα παραδώσει ή θα αξιολογήσει ο Θεματοδότης/Αξολογητής τα οποία καθορίζονται τόσο προϋπολογιστικά όσο και απολογιστικά από τον/την αρμόδιο Συντονιστή/τρια και τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου.

Η παραλαβή των παραδοτέων των Θεματοδοτών/τριών-Αξιολογητών/τρών θα πραγματοποιείται βάσει των σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του/της Συντονιστή/τριας και εισήγησης του Υπεύθυνου του Έργου προς έγκριση από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Η πληρωμή των Συντονιστών/τριών και των Θεματοδοτών/τριών-Αξιολογητών/τριών θα γίνεται ανά τετράμηνο αναφοράς με βάση τα υποβληθέντα παραδοτέα/αριθμό θεμάτων που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Αναλυτικότερα, το χρονοδιάγραμμα υποβολής παραδοτέων και πληρωμής θα αποτυπώνεται στη σχετική Σύμβαση/Ανάθεση έργου.

Σε κάθε περίπτωση, για τους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (παρ. 2 του άρθρου 104 Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ́), εδ. β ́ της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α ́), σε συνδυασμό με την 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β ́/31.12.18) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που από μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο πρόσθετων αμοιβών κατώτερο από τον συμβατικό, η αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται αυτοδίκαια στα όρια του νόμου ή της κανονιστικής πράξης από το χρόνο ισχύος της σχετικής πρόβλεψης.

Ειδικότεροι όροι δύναται να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. στις σχετικές συμβάσεις ή στην ανάθεση έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, Αυτεπιστασίες, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των Αντισυμβαλλόμενων, εφόσον αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα πραγματοποιηθεί, βάσει των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τα όρια αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου που θα πρέπει να λάβουν για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ), ως ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα που κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. δεν δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής ή να επιλεγεί στο παρόν Μητρώο για το διάστημα που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π.

Με την υποβολή αίτησης ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει ότι συμφωνεί για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων του στο αρχείο του Ι.Ε.Π., όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και για την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των υποψηφίων θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων ένταξης και αξιολόγησης στο
μητρώο:

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος, βασικό πτυχίο), επικυρωμένα όπου απαιτείται κατά τις διατάξεις του Ν.4250/2014, όπως ισχύουν.
 • Βεβαίωση για αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από τον αρμόδιο Φορέα Υλοποίησης.
 • Φωτοαντίγραφο του εξώφυλλου του βιβλίου όπου αναγράφεται ο συγγραφέας.
 • Βεβαίωση για αποδεδειγμένη εμπειρία στο συντονισμό και οργάνωση ομάδων εργασίας παιδαγωγικού χαρακτήρα από τον αντίστοιχο Φορέα Υλοποίησης.
 • Βεβαίωση εμπειρίας στο αντικείμενο της Πρόσκλησης (ανάπτυξη θεμάτων για ΤΘΔΔ) από τον αρμόδιο Φορέα Υλοποίησης.
 • Βεβαίωση Πιστοποίησης στις ΤΠΕ

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι για τους υποψήφιους, που έχουν συμμετάσχει σε Πράξεις /Δράσεις του Ι.Ε.Π. και το έργο των οποίων έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί αρμοδίως από το Ι.Ε.Π., αρκεί η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν το συγκεκριμένο έργο, που μοριοδοτείται σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και τα απαιτούμενα για τη μοριοδότηση στοιχεία. Το Ι.Ε.Π., με βάση τα τηρούμενα σε αυτό αρχεία, προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφονται στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και στην αντίστοιχη μοριοδότηση του υποψηφίου.

Βεβαίωση που αποδεικνύει ότι α) οι εκπαιδευτικοί είναι εν ενεργεία και β) τα έτη απασχόλησης σε Λύκειο κατά την τελευταία πενταετία (2016-2021). Τη βεβαίωση χορηγεί το Λύκειο (εάν υπηρετεί στο ίδιο σχολείο συνεχώς) ή η Διεύθυνση Εκπαίδευση της οργανικής θέσης (σε περιπτώσεις υπηρέτησης σε περισσότερα του ενός Λύκεια) (Παράρτημα 2).

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μαζί με τους τίτλους τους, απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών στη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, επί ποινή απαραδέκτου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και απλό αντίγραφο της επίσημης μετάφρασής της.

4. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία πτυχιούχου (για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο), αρκείβεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από το Πανεπιστήμιο.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών, όπως  και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον αυτά
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6. Τα ανωτέρω δημόσια έγγραφα ημεδαπής (τίτλοι άδειες - πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επίσης, τα ανωτέρω έγγραφα (τίτλοι - άδειες - πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και, επιπλέον, φέρουν είτε επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).

7. Στην περίπτωση υποψηφίων από Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικού για τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε Γ2 επίπεδο.

8. Βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις).

9. Υπόδειγμα σύμφωνα με το Παράρτημα 1.

*Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται επανυποβολή των δικαιολογητικών για τους ήδη ενταγμένους στο Μητρώο της Α’ Φάσης, εφόσον δεν επιθυμούν επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όπως περιγράφεται στις βασικές επισημάνσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/§ 3 κ.ε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo έως 27-08- 2021 και μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

 Οι νέες αιτήσεις και αιτήσεις επικαιροποίησης των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων από τις αρμόδιες Επιτροπές που θα ορισθούν από το Δ.Σ του Ι.Ε.Π. Τα δε πρακτικά των Επιτροπών αυτών θα εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Οι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο θα μεταφερθούν με τη βαθμολογία που κατοχύρωσαν από τη Φάση Α στους Προσωρινούς Πίνακες (Φάση Β).

Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν, επί ποινή αποκλεισμού, οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα και εφόσον πληρούν τα υποχρεωτικά κριτήρια εγγραφής στο μητρώο.

Α. Σε πρώτο στάδιο θα εξεταστούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σε σχέση με την αιτούμενη θέση (Συντονιστής ή Θεματοδότης/Αξιολογητής) και εφόσον διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου ΙΙ ανωτέρω (ΙΙ. Δικαιολογητικά) και του Μέρους ΙΙΙ της παρούσας (ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) καταχωρούνται σε δύο λίστες (Συντονιστές/στριες και Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες) με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται και κατατάσσονται σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανά θέση και γνωστικό αντικείμενο με φθίνουσα σειρά με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια πλην της συνέντευξης, ο οποίος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://iep.edu.gr).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει:

 • Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα κατάταξης.
 • Εξέταση Ενστάσεων από αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π.

Β. Σε δεύτερο στάδιο, θα προσέλθουν για συνέντευξη υποψήφιοι, ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί από το ΔΣ του Ι.Ε.Π. στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες από τις θέσεις.

Μετά τις συνεντεύξεις θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι και θα καταταχθούν σε προσωρινό Μητρώο κατάταξης με φθίνουσα σειρά ανά θέση και γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://iep.edu.gr), με βάση όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει:

 • Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού Μητρώου κατάταξης.
 • Εξέταση Ενστάσεων από αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π.
 • Κατάρτιση οριστικού Μητρώου και ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Στις Επιτροπές Αξιολόγησης για την επιλογή των Συντονιστών συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (ΕΟΕ) της Πράξης και στελέχη του Ι.Ε.Π.

Στις επιτροπές αξιολόγησης για την επιλογή των Θεματοδοτών/ Αξιολογητών συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (ΕΟΕ) της Πράξης και στελέχη του Ι.Ε.Π. και δύναται να συμμετέχουν και μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστές).

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης διατηρούν το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση τους, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψηφίων και πριν τη σύνταξη του τελικού Πρακτικού αξιολόγησης ανά φάση να ζητήσουν από τους υποψηφίους διευκρινίσεις σχετικά με τους τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ. Οι Επιτροπές δύνανται να ζητήσουν από τους ενδιαφερόμενους/ες επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να τα υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών.

Όσον αφορά στη δημοσιοποίηση Πρακτικών (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.) της Επιτροπής Αξιολόγησης ή/και Ενστάσεων όπου υπάρχει αναφορά σε φυσικά πρόσωπα, (προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων, Αποφάσεις ανάθεσης έργου, αποδοχή ή απόρριψη ένστασης), η αναφορά σε φυσικά πρόσωπα θα γίνεται με ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων, χρησιμοποιώντας ως μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του/της υποψηφίου/ιας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η διαδικασία εγγραφής/κατάταξης φυσικού προσώπου/εγγεγραμμένου στο Μητρώο θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές του ΙΕΠ, κατόπιν σχετικών Εγκριτικών Αποφάσεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Κατόπιν της κατάρτισης του οριστικού πίνακα,, θα επακολουθήσουν τα παρακάτω στάδια:

Απόφαση Ανάθεσης από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, στην οποία θα καθορίζεται το ακριβές αντικείμενο του Αντισυμβαλλόμενου και η σχετική αμοιβή, και ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επιπλέον στη σχετική απόφαση,
μόνο για τους Συντονιστές, θα αναφέρεται ότι για να έχει ισχύ θα υπογραφεί και η σχετική σύμβαση. Επί
της σχετικής απόφασης δεν υπάρχει η δυνατότητα ένστασης.

Προσκόμιση αίτησης και άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, εφόσον απαιτείται (για δημοσίους υπαλλήλους), που να καλύπτει το χρονικό διάστημα της ανάθεσης και τους συνολικούς ανθρωπομήνες (ΑΜ) εργασίας από τους επιλεχθέντες/σες υποψήφιους/ες του προσωρινού πίνακα ανάθεσης στους οποίους πρόκειται να γίνει η ανάθεση έργου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη σχετική ειδοποίηση που του/της αποστέλλεται.

Υπογραφή Σύμβασης και ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ισχύει μόνο για τους Συντονιστές).

Το Ι.Ε.Π. δύναται να προβεί στην ανάθεση έργου ή μη μετά την ανάρτηση του ως άνω πίνακα. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση έργου ή μη, παραιτουμένων των ενδιαφερομένων, ρητώς και ανεπιφυλάκτως, κάθε αξίωσης κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος που επελέγη δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, το Ι.Ε.Π. με απόφαση Δ.Σ. μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για τους/τις υποψήφιους/ες, οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα καταρτίσουν α) Προσωρινό Πίνακα με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια, β) Προσωρινό Μητρώο Κατάταξης μετά τις συνεντεύξεις. Επί του Προσωρινού Πίνακα και επί του Προσωρινού Μητρώου Κατάταξης, αφού εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτηθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων (στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι, επί ποινή απαραδέκτου, συγκεκριμένες. Απορρίπτονται ενστάσεις που υποβάλλονται κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων.

Οι ενστάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. της ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Ε.Π. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούντους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Δεν είναι δυνατή υποβολή ένστασης για τους ήδη ενταγμένους και για κριτήριο που δεν επικαιροποιείται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Σχόλια (1)

 
θεματοδότης
04 Αυγ 2021 00:31

Και αυτοί που έχουν εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα κλπ κλπ, πως την απέκτησαν;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ