ΜΑΘΗΤΕΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων

Φιλοσοφία και Μεθοδολογία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
Δημοσίευση: 04/08/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Πρόγραμμα Σπουδών της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων, καθορίζεται με απόφαση, την οποία υπέγραψε η υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Φιλοσοφία και Μεθοδολογία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

1.1. Σκοποί και στόχοι

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης.

Βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητριών και των μαθητών με σκοπό τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές.

Στους επιμέρους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

1.2. Οι Κύκλοι Δεξιοτήτων στα Εργαστήρια

Η τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να εφοδιάζει τους πολίτες με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που ανοίγουν το δρόμο για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχόληση. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκτός από τις στοιχειώδεις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, θετικών επιστημών και ξένων γλωσσών, και εγκάρσιες δεξιότητες και βασικές ικανότητες, όπως οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση.

Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να ενισχύονται δια βίου και να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να εξελίσσονται σε μεταβαλλόμενους χώρους εργασίας και στην κοινωνία, καθώς και να ανταπεξέρχονται στην πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου.

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι στοχοθετημένες δεξιότητες ομαδοποιούνται και καλλιεργούνται σε τέσσερεις κύκλους στοχοθεσίας ως εξής:

Εκπαιδευτικό Υλικό και Θεματικές Ενότητες

2.1. Θεματικές Ενότητες των Εργαστηρίων

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες. Οι Θεματικές Ενότητες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στη θεματολογία που ακολουθεί, η οποία διαμορφώθηκε στην τελική της μορφή από την πιλοτική εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021:

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί αντλείται από την ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΠ και περιλαμβάνει:

Α) προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά Θεματική Ενότητα και Τάξη,

Β) προτάσεις εκπαιδευτικού υλικού προς αξιοποίηση, όπως επίσης και σχετικούς οδηγούς εκπαιδευτικού,

Γ) οπτικοακουστικό και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ή/και φύλλα εργασίας, προτεινόμενες σχολικές δράσεις για εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του προς μελέτη θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης και σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη.

Στα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια προβλέπονται οι κατάλληλες προσαρμογές και διαφοροποιήσεις για τις μαθήτριες και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία, γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες.

2.2. Κατανομή Προγραμμάτων των Θεματικών Ενοτήτων ανά Τάξη

Είναι σημαντικό η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να έχει διδαχθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων έννοιες & δεξιότητες απ΄ όλες τις Θεματικές Ενότητες.

Για το λόγο αυτό σε κάθε τμήμα/τάξη με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων:

α) δημιουργείται ειδικός φάκελος επιτευγμάτων (portfolio) τμήματος/τάξης, στον οποίο θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστο τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων που θα εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως την Γ’ Γυμνασίου.

β) σε κάθε τάξη δημιουργούνται προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων από τις υποενότητες, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί, με σύνδεση κατά το δυνατό και με τα γνωστικά αντικείμενα των Προγραμμάτων Σπουδών (όπου είναι εφικτό). Για παράδειγμα η υποενότητα Παγκόσμια & τοπική φυσική κληρονομιά, μπορεί να συνδεθεί με τους στόχους του προγράμματος σπουδών της Γεωλογίας - Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου, ή η υποενότητα Διατροφή με τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Α΄ Δημοτικού, ή η Οδική ασφάλεια με την ενότητα «Ασφαλώς … κυκλοφορώ» της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού κ.λπ.

γ) Στην Γ΄ Γυμνασίου οι Θεματικές Ενότητες των εργαστηρίων συνδέονται με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό ως Θεματική Ενότητα «ομπρέλα». Για παράδειγμα στην πρώτη Θεματική Ενότητα μπορούν να συνδυαστούν θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με επαγγελματικό προσανατολισμό από το χώρο της Υγείας, στη δεύτερη από το χώρο του περιβάλλοντος κ.λπ.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί τηρείται υποχρεωτικά ως προς τις θεματικές που αναφέρονται σε κάθε τάξη και βαθμίδα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες: κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση, εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Σχόλια (9)

 
Μαρία
02 Φεβ 2022 21:14

Δεν ξέρω τι είναι αυτό το θέμα της μορφής

 
ΕΣΠΑ
19 Σεπ 2021 18:24

ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ.
ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΗ ...ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥΣ!

 
Στρ. Βούρβαχης
08 Αυγ 2021 23:44

Είναι καταδίκη για την νέα γενιά εν έτει 2021 να διδάσκεται Γεωμετρία. Όχι άλλα τρίγωνα. Εργαστήρια δεξιοτήτων στην θέση της Γεωμετρίας (εναλλακτικά η αξιωματοποίηση Tarski).

 
Γιατρός
08 Αυγ 2021 14:01

@Απορώ
Ίσως για τον ίδιο λόγο που ενώ όλοι έχουμε φαρμακείο στο σπίτι μας, δεν κλείνουν τα φαρμακεία. Εκεί που είναι, προσφέρουν περισσότερα από ότι εάν ήταν στο σχολείο.

 
Απορώ
08 Αυγ 2021 08:36

Εφόσον διατρέχουν όλα τα μαθήματα και οι δεξιότητες έχουν μπει στο αναλυτικό προγραμμα γιατί διατηρούν τους υπεύθυνους σχ δραστηριοτήτων και δεν τους έχουν στείλει στα σχολεία ακόμη; Τι νόημα έχει; Δεν περισσεύει κανεις εκτός.

 
Ιωάννης Κ.
07 Αυγ 2021 21:03

Ούτε σκέψη για ελληνική παιδεία. Γι αυτό και η αποτυχία είναι δεδομένη.

 
Δημήτρης Κ.
07 Αυγ 2021 18:51

Οι ΕΔ θα έπρεπε να διατρέχουν όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Δεν θα έπρεπε να "διδάσκονται" ως ξεχωριστό μάθημα αλλά μέσα από τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, κτλ. Βέβαια γι' αυτό χρειάζονται νέα αναλυτικά προγράμματα. Μέχρι τότε θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να ασκηθούν πρακτικά στις μεθοδολογίες τους με σταδιακές προσαρμογές. Η φλυαρία του υλικού, όμως, τελικά δημιουργεί συγχύσεις και μη εμπέδωση των βασικών αρχών των ΕΔ. Τα πρώτα σχόλια το δείχνουν...

 
Γιάννης.
04 Αυγ 2021 13:15

Πόσο πιο σημαντικές είναι οι δεξιότητες από τα άλλα μαθήματα που πρέπει να δώσουμε τόση προσοχή; Ας έδειχνε το υπουργείο έστω και το δέκατο της προσοχής του για τη διδασκαλία της γλώσσας, των μαθηματικών και των φυσικών. Μετά από δέκα χρόνια δε θα υπάρχει στο πρόγραμμα το μάθημα αυτό, όπως η ευέλικτη ζώνη. Μόδα, που θα περάσει γρήγορα και τις συνέπειές της θα τις φορτωθούν και πάλι τα υποζύγια, οι εκπαιδευτικοί.

 
Δον Κιχώτης
04 Αυγ 2021 09:22

Καλά όλα αυτά, αλλά για τη διδακτική μεθοδολογία των γνωστικών αντικειμένων δεν ακούω ούτε διαβάζω κάτι!... Πρώτα η Γλώσσα και τα Μαθηματικά, πρώτα τα θεμέλια, τοίχους στον αέρα δεν χτίζουμε. Ας πούνε κάτι και οι υποψήφιοι σύμβουλοι!...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ