Πέντε αλλαγές στην απόφαση για τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

Δείτε πως διαμορφώνεται η τελική απόφαση μετά τις αλλαγές

17/08/2021

Άκουσε το άρθρο

Πέντε αλλαγές στην απόφαση για τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, προβλέπει απόφαση του υφυπουργού παιδείας Α. Συρίγου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, προβλέπονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1Η ΑΛΛΑΓΗ

1. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».

Τι ίσχυε

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από ομοταγή ιδρύματα αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος με τους απονεμόμενους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής.

2Η ΑΛΛΑΓΗ

2. Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».

Τι ίσχυε

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από ομοταγή ιδρύματα αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος με τους απονεμόμενους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής.

3Η ΑΛΛΑΓΗ

3. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2, διαγράφεται η λέξη «Ειδικότερα».

4Η ΑΛΛΑΓΗ

4. Στο τρίτο εδάφιο της περ. γ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, η φράση «Ειδικότερα, τα μαθήματα αυτά εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς», αντικαθίσταται με τη φράση «Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς».

5Η ΑΛΛΑΓΗ

5. Στο πρώτο εδάφιο της περ. ε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, η φράση «Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS, εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να υλοποιεί-ται σε...»,αντικαθίσταται με τη φράση «Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε...».

Πως διαμορφώνεται η απόφαση μετά τις παραπάνω   τροποποιήσεις

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1
Κριτήρια συνάφειας διδακτορικών τίτλων σπουδών

1. Η συνάφεια διδακτορικών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. προκύπτει εφόσον το αντικείμενο της διατριβής εμπίπτει στους κάτωθι θεματικούς άξονες ή είναι συναφές με τους άξονες αυτούς:

α) θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ΕΑΕ: ζητήματα ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής, συνεκπαίδευσης, συμπερίληψης, μοντέλα της αναπηρίας, τάσεις και προοπτικές.

β) Ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

γ) Ζητήματα αξιολόγησης σε μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

δ) Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ε) Σχεδιασμοί και εφαρμογές των αρχών της διαφοροποίησης/διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του καθολικού σχεδιασμού μάθησης στην Ε.Α.Ε.

στ) Εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.

ζ) Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκ- παίδευση των ατόμων με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Η συνάφεια διδακτορικών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας προκύπτει εφόσον το αντικείμενο της διατριβής εμπίπτει στους κάτωθι θεματικούς άξονες ή είναι συναφές με τους άξονες αυτούς:

α) Ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

β) Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

γ) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

δ) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης, συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

ε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για θέματα μάθησης, ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, διαχείρισης κρίσεων και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

στ) Κατανόηση και αναγνώριση της ετερότητας στον μαθητικό πληθυσμό.

Άρθρο 1
Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

1. Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. καθορίζονται ως εξής:

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο

β) Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα με υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση, δηλαδή να έχει κατ’ ελάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

γ) Τα συναφή με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. διδασκόμενα μαθήματα και η διπλωματική εργασία να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των πιστωτικών μονάδων ECTS επί του συνολικού αριθμού ECTS του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Τα μαθήματα αυτά αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση, στην εξειδικευμένη και ερευνητική κατάρτιση καθώς και στον εφαρμοσμένο ρόλο του ειδικού παιδαγωγού σε όλα τα πλαίσια που υλοποιείται το ενέργημα της Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές.

Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς:

αα) Θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ΕΑΕ: ζητήματα ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής, συνεκπαίδευσης, συμπερίληψης, μοντέλα της αναπηρίας, τάσεις και προοπτικές.

ββ) Ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

γγ) Ζητήματα αξιολόγησης σε μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

δδ) Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

εε) Σχεδιασμοί και εφαρμογές των αρχών της διαφοροποίησης/διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του καθολικού σχεδιασμού μάθησης στην Ε.Α.Ε.

στστ) Εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.

ζζ) Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκ- παίδευση των ατόμων με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκ- παιδευτικές ανάγκες, ηη) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης.

δ) Συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. κατά την προηγούμενη περίπτωση είναι ιδίως τα ακόλουθα: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Αξιολόγηση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, Ζητήματα αξιολόγησης στην ειδική αγωγή, Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές στην ενταξιακή εκπαίδευση, Γλωσσικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Διδσκαλία δεξιοτήτων ζωής σε άτομα με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες, Δυσκολίες επικοινωνίας και διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών/τριων με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Ζητήματα έγκαιρης παρέμβασης και Συμβουλευτική γονέων, Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμός, Εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο, Εκπαίδευση και Αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με ΔΕΠ-Υ, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με κινητική αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με νοητική αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με βαρηκοΐα ή κώφωση, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με προβλήματα συμπεριφοράς, Εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών, Εκπαίδευση μαθητών/ τριων με μαθησιακές δυσκολίες, Η Ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης: εφαρμογές αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας και καθολικού σχεδιασμού, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη και εκπαιδευτικές μέθοδοι στη διδασκαλία για μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρίες, Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην ειδική εκπαίδευση, Εφαρμογές και διαφοροποιήσεις του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών/ τριων με αναπηρίες ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Ζητήματα έγκαιρης παρέμβασης και διαχείρισης αναλυτικού προγράμματος για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Η Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Εκπαίδευση, Η τέχνη στην ειδική αγωγή, Θεσμικά πλαίσια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης - Δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, Θεωρία της διαχείρισης των ομάδων στο πλαίσιο της ένταξης, Θεωρίες Μάθησης, με έμφαση στην αναπηρία, Κοινότητα Κωφών και Γλωσσολογία Νοηματικής Γλώσσας, Ανάγλυφοι κώδικες γραφής και ανάγνωσης: η περίπτωση του κώδικα braille, Μετάβαση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία, Μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, Νευρεπιστήμη και Ειδική Αγωγή, Ο ρόλος της συνεργατικής μάθησης και η διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο ενταξιακό σχολείο και δια βίου μάθηση, Παιδαγωγική της Ένταξης - Παιδαγωγική της Συμπερίληψης, Πολλαπλές αναπηρίες: Αίτια και εφαρμογές στην αξιολόγηση και στην εκπαίδευση, Πολύαισθητηριακά περιβάλλοντα μάθησης και εφαρμογές τους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Πρώιμη Παρέμβαση, Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μα- θητών, Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές για τα αναλυτικά προγράμματα - προσβασιμότητα, Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή: ζητήματα ένταξης, συνεκπαίδευσης και ενσωμάτωσης, Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός σε ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και πλαίσια, Συνεργατικές Πρακτικές, Το θέατρο ως διδακτική μέθοδος στα άτομα με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Ψυχολογική προσέγγιση παιδιών με αναπηρίες: κοινωνική και μαθησιακή περιθωριοποίηση, Ψυχοπαθολογία - Αναπτυξιακές διαταραχές, Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας και στατιστική, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Διπλωματική εργασία.

ε)Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες. Η πρακτική άσκηση, η πραγματοποίηση της οποίας βεβαιώνεται από τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/τρια του Π.Μ.Σ. και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο από τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή τον/την προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων της παρούσης παραγράφου, περιλαμβάνει:

αα) Παρατήρηση και σχεδιασμό μαθημάτων ή εκ- παιδευτικών παρεμβάσεων. Στην παρατήρηση και το σχεδιασμό μπορεί να περιλαμβάνεται συμμετοχή στη διδασκαλία ή εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία, με την προϋπόθεση της απαραίτητης προετοιμασίας με ευθύνη του επόπτη καθηγητή και την παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη των φοιτητών στην υλοποίηση των εργασιών τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης παιδαγωγικής, μάθησης και διδασκαλίας ή/και μελέτες περίπτωσης, για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας καθορίζονται ως εξής:

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

β) Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα με υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση, δηλαδή να αντιστοιχεί σε κατ’ ελάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

γ) Τα συναφή με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας διδασκόμενα μαθήματα και η διπλωματική εργασία να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των πιστωτικών μονάδων ECTS επί του συνολικού αριθμού ECTS του Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα αυτά αφορούν την θεωρητική κατάρτιση, την εξειδικευμένη κατάρτιση και τον εφαρμοσμένο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία στη Σχολική Ψυχολογία. Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς:

αα) Ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

ββ) Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

γγ) Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

δδ) Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης, συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

εε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για θέματα μάθησης, ψυχοκοινωνικής προσαρμογής διαχείρισης κρίσεων και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

στστ) Κατανόηση και αναγνώριση της ετερότητας στον μαθητικό πληθυσμό,

ζζ) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης.

δ) Συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας κατά την προηγούμενη περίπτωση είναι ιδίως τα ακόλουθα: Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εξελίξεις, Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάπτυξης: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση, Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, Διαπολιτισμική  Κοινωνική Ψυχολογία στη σχολική κοινότητα, Κοινωνική και Διαπολιτισμική Ψυχολογία στη σχολική κοινότητα, Κοινωνική και Οργανωσιακή Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής, Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων, Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής, Αξιολόγηση μαθησιακών και συμπεριφορικών δυσκολιών, Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης με εμπειρική τεκμηρίωση σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής, Ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, Εφαρμογές σε θέματα πρόληψης και παρέμβασης σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής, Σύνδεση Σχολείου- Οικογένειας, Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα, Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές, Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στο σχολείο και στην οικογένεια, Συμβουλευτική στο Σχολείο. Δεξιότητες Συμβουλευτικής, Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ι και II - Αρχές Δεοντολογίας, Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Ομάδων, Συμβουλευτική Παιδιών και Γονέων Παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες, Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός σε ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και πλαίσια, Εφαρμογές της Κοινωνικής και Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα, Ψυχοπαθολογία και Δυσκολίες Μάθησης και Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων, Ψυχοπαθολογία - Αναπτυξιακές διαταραχές, Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύγχρονες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια, Δυσκολίες Μάθησης: Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις, Γλωσσικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Πρόληψη καιπαρέμβαση, Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς, Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών, Μαθησιακές Δυσκολίες Παιδιών και Εφήβων, Ψυχολογία των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες, Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική Ι, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική II, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα, Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων, Διπλωματική εργασία,

ε) Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), σε διαπολιτισμικά σχολεία, σε Κ.Ε.Σ.Υ., σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέ- χουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υπο- στηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με την προϋπόθεση ότι στις παραπάνω δομές εργάζεται Ψυχολόγος. Η πρακτική άσκηση, η πραγματοποίηση της οποίας βεβαιώνεται από τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/ τρια του Π.Μ.Σ. και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο από τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή τον/την προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων της παρούσης παραγράφου, περιλαμβάνει:

αα) Παρατήρηση διαδικασιών αξιολόγησης, σχεδιασμού και εφαρμογής ψυχοκοινωνικών και συμβουλευτικών παρεμβάσεων, καθώς και συμμετοχή σε σχετικές παρεμβάσεις με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των ψυχολόγων των δομών που υλοποιείται η πρακτική άσκηση και με ευθύνη του επόπτη καθηγητή.

ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης, για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών στην υλοποίηση των εργασιών τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα ή/και μελέτες περίπτωσης, για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχόλια (23)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
|

Με συγχωρείτε, αλλά ποιος νοήμων άνθρωπος που δουλεύει ήδη, θα μπορέσει να εξασφαλίσει τρίμηνη τουλάχιστον άδεια από την υπηρεσία του και να ανταπεξέλθει στην οικονομική δαπάνη για να μπορέσει να πραγματοποιήσει την εν λόγω πρακτική άσκηση; Θα πρέπει να παίρνουμε άδειες άνευ αποδοχών για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μεταπτυχιακό τίτλο, δουλευόμαστε;

Ευαγγελος
|

Αυτές Κε Υφυπουργε είναι απαράδεκτες τροποποιήσεις που ουσιαστικά δεν εξυπηρετούν το όφελος της παιδείας, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των οικογενειών τους. Αντίθετα συμβάλλετε στην επιπλέον ταλαιπωρία και οικονομικη αιμορραγία τους, αίφνης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει και τα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών τους και βρίσκονται ήδη στην διαδικασία επιλογής των δομών υλοποίησης της ΠΑ. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε σε τριτοκοσμικες κοινωνίες. Λυπάμαι.

Λυκίνος
|

Καλησπέρα σας!

Έχει, άραγε, κανείς κάποια νεότερη πληροφόρηση σχετικά με το εάν η λόγω υπουργική απόφαση επηρεάζει και εμάς που ολοκληρώσαμε τις σπουδές μας (εγώ, προσωπικά, το εαρινό εξάμηνο του 2021) πριν από τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ;
Αποκτήσαμε, άραγε, ένα μεταπτυχιακό με συνάφεια στην ΕΑΕ και, άρα, μπορούμε να συμπεριληφθούμε στον σχετικό πίνακα των υποψηφίων εκπαιδευτικών, όταν αυτός ανανεωθεί, υποτίθεται, κάποτε μέσα στο 2022;

Ή… τι; Θα πρέπει να επιστρέψουμε για ένα ακόμη, πέμπτο εξάμηνο;! Και πώς, άραγε, θα βρούμε σχολεία αλλά και εκπαιδευτικούς πρόθυμους να μας αφήσουν να μαθητεύσουμε κοντά τους, όλοι μας – και οι παλιοί και οι καινούργιοι ασκούμενοι – και, μάλιστα, για 300 ολόκληρες ώρες; Και αν ενσκήψει πάλι κορωνοϊός; Και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να "βάλουμε στον πάγο" την εργασία μας, ενόσω κάνουμε αυτήν την επιπρόσθετη και… ατέρμονη Πρακτική;
Ούτως ή άλλως, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα προλάβουμε να κάνουμε οτιδήποτε, αφού θα πρέπει τα Πανεπιστήμια να αναδομήσουν τα προγράμματα σπουδών όλων των μεταπτυχιακών, και, μάλιστα, το ίδιο θα πρέπει να κάνουν αναδρομικά και για το Πρόγραμμα που μόλις ολοκληρώσαμε…;;;

Θεέ μου, τι έκαναν πάλι…

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας!

Συνταξιούχος
|

Η χειρότερη υπουργός που έχει περάσει.....

pakis
|

@ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Εκπροσωπείς την κοινωνία ; Ποιος είσαι εσύ ;

@ @@Αριστειδης
|

Δεν ισχύει αυτό που λέτε, μη βγάζετε συμπεράσματα χωρίς να ξέρετε από ο,τι φαίνεται. Το integrated master αποδίδεται όταν ακαδημαϊκά συμβαίνει το αντίθετο από αυτό που λέτε: εμβάθυνση σε ένα δεδομένο αντικείμενο του τμήματος!

Δείτε καλύτερα, εκτός της πενταετίας, τις επιπλέον προϋποθέσεις του σχετικού νόμου, για την απόδοση του integrated master (θεμελίωση βασικής επιστήμης, μαθήματα σε όλο το εύρος της ειδικότητας, εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο της ειδικότητας, πτυχιακή μελέτη ενός εξαμήνου τουλάχιστον). Και όλο αυτό ελέγχεται πρώτα από την ΑΑΘΕ (πρώην ΑΔΙΠ).

Άρα, πώς ισχυριζεστε, και με ποια ιδιότητα, το "υπερπτυχιουχους με 2 ειδικότητες και grecomaster, χωρίς να γνωρίζει σε βάθος καμία ειδικότητα";

Προσωπικά έχω ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στο ΓΠΑ με κατεύθυνση ειδικότητας στο 5ο έτος και ετήσια πτυχιακή μελέτη πάνω στην ειδικότητα (εμβάθυνση φουλ!). Υποχρεώσεις πτυχίου: 115 μαθήματα (64 θεωρίες και 51 εργαστήρια, όλα με ξεχωριστή εξέταση) και υποχρεωτική 4μηνη πρακτική άσκηση τα καλοκαίρια (ή 11ο εξάμηνο σπουδών) και υποχρεωτική ερευνητικής φύσεως πτυχιακή μελέτη τουλάχιστον ενός εξάμηνου. Σύνολο 350 ects περίπου (δείτε διαδίκτυο).

Ωστόσο, ξανά, integrated master στην ΕΑΕ δεν υπάρχει τώρα που γράφουμε.

παράξενη χώρα
|

@ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

Εσείς λοιπόν που "ξέρετε" μετράτε την εκπαίδευση των φοιτητών-μελλοντικών δυνάμει εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή σε οκτάωρα κι έτσι τα βγάζετε στο ζύγι του δημοσίου υπαλλήλου σε 3.5 μήνες.
Έχετε πλήρη άγνοια του τι ακριβώς συμβαίνει και γι' αυτό καλύτερα θα ήταν να σιωπάτε από το να λέτε "ότι νάναι" για να εκπροσωπήσετε μικρο-συντεχνιακά συμφέροντα.
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα Ειδικής Αγωγής δημιουργήθηκαν στη σημερινή τους μορφή με πολλές και διαφορετικές νομοθετικές παρεμβάσεις από το 2016 και σε γενικές γραμμές δουλεύουν καλά και προετοιμάζουν τις νέες γενιές εκπαιδευτικών, επιτέλους εκπαιδευμένων στα πανεπιστήμια στην Ειδική Αγωγή και όχι σε σεμινάρια και μέσα από ευνοικρατικές μετατάξεις.
Οι εκπαιδευτικές αλλαγές δεν γίνονται μια νύχτα του Αυγούστου με αποφάσεις του τύπου "500 ώρες" χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και στήριξη. Και πρωτίστως χωρίς καμία μεταβατική διάταξη γιατί προφανώς όλα έγιναν στο γόνατο.
Η απόφαση εκθέτει βαρέως τον κ. Υφυπουργό ο οποίος ομολογουμένως είχε επιχειρήσει να βάλει μια τάξη.
Κρίμα!!!!

Ελένη
|

Αυτά έχουν αναδρομική ισχύ; Αυτές οι τροποποιήσεις θα ισχύσουν και για όσους έχουν ήδη μεταπτυχιακά; Στο ΦΕΚ δεν το διευκρινίζει.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|

@παραξενη χωρα
500 ώρες πρακτική άσκηση είναι τρισήμιση μήνες περίπου κανονική οκτάωρη απασχόληση. Πολλές είναι;
Αυτό έλειπε να σας δίνουν τίτλους χωρίς κανένα προσόν.
Να μην μιλάτε αν δεν γνωρίζετε κάτι....
κ. Υπουργέ έχετε την στήριξη της κοινωνίας.

Πολιτική θα είναι η εξόντωση
|

@Εξόντωση ΕΒΕ
Τόσο πάθος για να υποστηρίξετε την ΕΒΕ, που την προμοτάρετε πλέον ακόμα και σε άσχετα δημοσιεύματα???
Αφήστε εμάς να ξέρουμε το καλό μας και να αποφασίζουμε εμείς για τον εαυτό μας. Κάντε τα κουμάντα σας στο δικό σας σπίτι κι όχι στα ξένα.
Τέλος, όσο η λέξη ΕΒΕ θα επαναλαμβάνεται, τόσο πιο γρήγορα θα αντιληφθείτε ότι κάνατε μια τεράστια πατάτα (πολιτικά μιλώντας πάντα).

@@ @Αριστειδης
|

Να σου πω τι συμβαίνει, βγάζει υπερπτυχιούχους (2 ειδικότητες + grecomaster) χωρίς να γνωρίζει σε βάθος καμία ειδικότητα.

παράξενη χώρα
|

Πραγματικά λυπηρή έμπνευση.
Τινάζει στον αέρα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν καλά, που εκπαιδεύουν εντατικά και σωστά τους αυριανούς εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής.
Η ρουκέτα "500 ώρες Πρακτική Άσκηση" αποτελεί πραγματική γελοιοποίηση κάθε διαδικασίας και λογικής καθώς είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ας μας πουν ένα παράδειγμα απανταχού της Γης που εκπαιδευόμενοι κάνουν Πρακτική Άσκηση 500 ωρών.
Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος και γιατί πήρε αυτή την πρωτοβουλία και που αποσκοπεί αυτή η διαλυτική επίθεση που γίνεται σε Προγράμματα που λειτουργούν με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια.
Λυπόμαστε για όσους υπέγραψαν, προφανώς ελαφρά τη καρδία, αυτή την ανερμάτιστη ρύθμιση. Ντροπή!!!!

Ν. Μ
|

Απάντηση "Εξόντωση ΕΒΕ"
ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΛΥΤΡΩΤΕΣ" ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ????
ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ???
ΟΥΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ !!!!!!
ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ !!!!!
ΑΝΤΕ ΠΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΤΟΥΣ!!!!!!!

Εξόντωση ΕΒΕ
|

Διαβάζουμε έναν καταγισμό σχολίων 2-3 γραμμών που μιλούν με δραματικούς τόνους για τη δήθεν «εξόντωση» που θα φέρει η ΕΒΕ στα παιδιά.

Ας δούμε λοιπόν τα στοιχεία (2019): Πάνω από το 30% των πρωτοετών ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ στα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια δε ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ τις σπουδές του σε Ν+2 χρόνια, με δυσβάσταχτο κόστος για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη;

Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να δημιουργούν όχι να λιμνάζουν καθηλωμένοι σε ερείπια.

Νομίζετε ότι αυτό δεν καταστρέφει μέχρι ΘΑΝΑΤΟΥ την ελληνική οικογένεια και κοινωνία;...

@ @Αριστειδης
|

Δεν υπάρχει (ακόμα) integrated master στην ΕΑΕ. Οπότε δεν λέμε ο,τι θέλουμε.

Όταν υπάρξει, το συζητάμε. Άλλωστε, θα σημαίνει ότι έχει κάνει ο εν λόγω πτυχιούχος περισσότερα πράγματα από έναν που δεν έχει.

mpoumpounas
|

Συνεχίζεται η αριστεία. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο.

@Αριστείδης
|

Το integrated master (grecomaster) σου δίνει ειδικότητα ΕΑΕ ;
Με ένα πτυχίο έχετε 2-3 ειδικότητες και δώρο το grecomaster και μοριοδότηση!
Τι άλλο ήθελες ;

@Αριστείδης
|

Το integrated master (grecomaster) σου δίνει ειδικότητα ΕΑΕ ;

Μαρία
|

Ξέρει κανείς αν θα ισχύσουν οι τροποποιήσεις για αυτούς που βρίσκονται στη τελική φάση του μεταπτυχιακού ( της πρακτικής άσκησης) ή θα αφορά μόνο τα μεταπτυχιακά που θα εγκριθούν από σήμερα και μετά..

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
|

Γιατί μόνο στην Ε.Α.Ε. και Σχολική Ψυχολογία; Στους άλλους τομείς; Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι άδικο και θα προκύψουν προσφυγές στη δικαιοσύνη;

Αριστείδης
|

δεν είναι μόνο η μοριοδότηση, δεν είναι και τα χρήματα που δεν αποδίδονται όπως στην Ευρώπη, σκεφτείτε και τους κατόχους integrated master που πάντα στην Ευρώπη υπήρχε η αποδοχή του τίτλου μονοετούς ενσωματωμένου μαστερ, ενώ στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε το 2018!!!!! χωρίς αποδοχές και χωρίς μοριοδότηση.
Σκεφτείτε ανθρώπους που κατείχαν το μάστερ τις δεκαετίες του 80,90 όταν σπάνια είχαν μεταπτυχιακό τίτλο άλλοι και δεν κατέλαβαν κάποια θέση ενώ είχαν μεταπτυχιακό τίτλο και μπορεί να τους έλειπαν αυτά τα 1-2 μόρια.
Σκεφτείτε και πόσα χρήματα έχουν χάσει από την απουσία χρημα΄των με τον τίτλο.
Άλλο Ελλάδα, άλλο Ευρώπη; τί γίνεται;

ΑΔΙΚΙΑ
|

Οι ωρες της πρακτικης μεχρι στιγμης ειναι 200 ωρες και αντι να μειωθουν στο μισο υπερδιπλασιοζονται με την παρούσα απόφαση . Δεν πρεπει να το αφησουμε να περασει οσοι φοιτητες ειμαστε στο εξαμηνο της πρακτικης.

ΔΙΚΑΙΟΣ
|

Γιατί δεν τα μοριοδοτεί στο πολυνομοσχέδιο, αφού τα αναγνωρίζει ,αλλοπρόσαλλα πράγματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ