Τίτλοι σπουδών απόφοιτων ΕΠΑΛ ως προσόν διορισμού και πρόσθετης μοριοδότησης

Κατά τη διαδικασία κάλυψης θέσεων στο δημόσιο τομέα που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ

17/08/2021

Ενημερώθηκε: 17/08/2021, 18:53

Άκουσε το άρθρο

Tο απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) επιπέδου 4 και πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 αποτελούν διακριτούς μεν τίτλους σπουδών, απαιτούνται, όμως, αθροιστικά, ως προσόν διορισμού για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ στο δημόσιο τομέα που διενεργούνται κατόπιν σχετικής προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Οι κάτοχοι και των δύο τίτλων σπουδών δεν δικαιούνται πρόσθετη μοριοδότηση (λόγω κατοχής δεύτερου τίτλου σπουδών), αφού αυτοί αθροιστικά αποτελούν τον βασικό τίτλο σπουδών για τη συμμετοχή σε διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω τίτλοι δεν είναι ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ στο δημόσιο τομέα που προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ.

Την παραπάνω Γνωμοδότηση εξέδωσε το Γ΄τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από τα ακόλουθα ερωτήματα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας:

1) Aν κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4186/2013 (Α ́193) και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, το Απολυτήριο (ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου) και το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που λαμβάνουν οι απόφοιτοι του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» των ΕΠΑ.Λ., συνιστούν ενιαίο τίτλο σπουδών ή αν αποτελούν διακριτούς τίτλους σπουδών και

2) Σε περίπτωση κατά την οποία αποτελούν διακριτούς τίτλους σπουδών ερωτάται :

α. Αν οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. που είναι κάτοχοι και των δύο τίτλων σπουδών δικαιούνται πρόσθετη μοριοδότηση (λόγω κατοχής δεύτερου τίτλου σπουδών) στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα που διενεργούνται κατόπιν σχετικής προκήρυξης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και

β. Αν το Απολυτήριο και το Πτυχίο Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ΕΠΑ.Λ. λογίζονται ως ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών για την κάλυψη θέσεων στο δημόσιο τομέα που προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π..

Απαντήσεις επί των ερωτημάτων.

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γ ́ Τμήμα), γνωμοδότησε  ομόφωνα, ως εξής:

Πρώτο ερώτημα

Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 και πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 αποτελούν διακριτούς μεν τίτλους σπουδών, απαιτούνται, όμως, αθροιστικά, προκειμένου ο κάτοχος αυτών να συμμετάσχει σε διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα που διενεργούνται κατόπιν σχετικής προκήρυξης του ΑΣΕΠ σε όλους του Κλάδους ΔΕ για τους οποίους απαιτείται
ως τυπικό προσόν το πτυχίο ΤΕΕ Β ́ κύκλου σπουδών. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να προσκομιστεί ως τυπικό προσόν διορισμού μόνο το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. για την πλήρωση θέσεων των Κλάδων ΔΕ «Διοικητικών Γραμματέων», «ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού», «ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων» και «ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων», ως ισότιμος τίτλος σπουδών με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, το οποίο προβλέπεται ως προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των Κλάδων αυτών.

Δεύτερο ερώτημα

Οι κάτοχοι και των δύο τίτλων σπουδών δεν δικαιούνται πρόσθετη μοριοδότηση (λόγω κατοχής δεύτερου τίτλου σπουδών), αφού αυτοί αθροιστικά αποτελούν τον βασικό τίτλο σπουδών για τη συμμετοχή σε διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα.

Τρίτο ερώτημα

Οι εν λόγω τίτλοι δεν είναι ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών για την κάλυψη θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο δημόσιο τομέα που προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ, αφού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18, 22 και 23 του π.δ/τος 50/2001), το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. δύναται αυτοτελώς να αποτελέσει τον βασικό τίτλο σπουδών για την πρόσληψη σε θέσεις των Κλάδων «Διοικητικών Γραμματέων», «ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού», «ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων» και «ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων» (καθώς επίσης και επικουρικό τίτλο για την πρόσληψη σε θέση του Κλάδου «ΔΕ Οδηγών» και «ΔΕ Τηλεφωνητών»).

Ιστορικό

Δίδεται το ακόλουθο πραγματικό : Στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν υποβληθεί, ερωτήματα πολιτών, με τα οποία ζητείται να διευκρινιστεί αν το Απολυτήριο (ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου) και το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που λαμβάνουν οι απόφοιτοι του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» των ΕΠΑ.Λ. συνιστούν ενιαίο τίτλο σπουδών ή αν, αντίθετα, αποτελούν διακριτούς τίτλους σπουδών με δυνατότητα, στη δεύτερη περίπτωση, ο κάτοχός τους να λαμβάνει πρόσθετη μοριοδότηση (λόγω κατοχής δεύτερου τίτλου σπουδών) στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα που διενεργούνται κατόπιν σχετικής προκήρυξης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Αντίστοιχα, ζητείται να διευκρινιστεί αν οι ως άνω τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ΕΠΑ.Λ. λογίζονται ως ισοδύναμοι τίτλοι για την κάλυψη θέσεων στο δημόσιο τομέα βάσει των ανωτέρω προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π..

Με αφορμή τα παραπάνω, η ερωτώσα υπηρεσία αναφέρεται στον ν.4186/2013 (Α ́193), με τον οποίο αναθεωρήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και θεσπίσθηκαν νέοι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του νέου επαγγελματικού λυκείου με τη δημιουργία δύο κύκλων σπουδών.

Ειδικότερα, στο άρθρο 12 παρ. 1 του ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.4310/2014 (Α ́258), με το οποίο καθορίζονται οι τίτλοι σπουδών (Απολυτήριο και Πτυχίο) που χορηγούνται στους αποφοίτους των     Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Εκκρεμεί η αποδοχή

Μέχρι στιγμής εκκρεμεί η αποδοχή της παραπάνω Γνωμοδότησης από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Σχόλια (4)

Sofia
|

Θα ήθελα να ρωτήσω στον 7κ22 έχουν σαν δεύτερο πτυχίο του α κύκλου σαν συναφή είναι σωστό αυτό από τιν στιγμή που είναι ίδιο πτυχίο στον ίδιο κλάδο ευχαριστώ

αννα δαμδαν.
|

ερωτηση αν καποιος εχει απολυτήριο τεχνικου λυκείου οχι επαλ πως μπορει να το προχωρησει

ΧΡΗΣΤΟΣ Α.
|

Δεν μπορεί να μηδενίζετε την εξειδίκευση μετά του πτυχίου του ΕΠΑΛ αφού έχουν προηγηθεί εξετάσεις για την απόκτησή του από το δημόσιο!
Ανάμεσα στο επίπεδο 4 και 5 επίπεδο πτυχίου υπάρχει και το 4,5...

Δεν μπορεί να μην αναγνωρίζεται επιπλέον πτυχίο των ΕΠΑΛ και μάλιστα αναδρομικά...αυτά δε συμβαίνουν ούτε στην Μποτσουάνα !

Νίνα
|

αν και εννοείτε η παραπάνω γνωμοδότηση, μισή την βλέπω. γιατί καλώς τα λέει ότι θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος απολυτήριο και πτυχίο φυσικά για την συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά γιατί να μην γίνει αναφορά και στη τρίτη περίπτωση όπου μπορεί να υπάρχει δεύτερο πτυχίο επαλ να μοριοδοτείτε ανάλογα ; αν υπάρχει και ειδικά σε συναφή ειδικότητα των επάλ θα έπρεπε σαφώς να μοριοδοτείτε το δεύτερο πτυχίο ανάλογα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ