Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υπ. Παιδείας: Στα ΑΕΙ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με τη φυσική παρουσία φοιτητών και καθηγητών

Οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακών ελέγχων
Δημοσίευση: 02/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Από 1/10/2021 η εκπαιδευτική διαδικασία για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στα ΑΕΙ θα πραγματοποιείται δια ζώσης.

Β. Το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό κλπ), καθώς και όσοι εισέρχονται στους χώρους των ΑΕΙ, οφείλουν να είναι κάτοχοι είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακών ελέγχων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εκάστοτε ΚΥΑ που εκδίδεται και αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.

Γ. Όσον αφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους κάθε φορέα αντίστοιχα, δυνάμει σχετικών αποφάσεων.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας , ενώ όπως σημείωνει  η διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που ίσχυσαν και κατά την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2021.

Η επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για τα προγράμματα σπουδών α’ και β’ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής.

Η διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή:

α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,

β) είτε πιστοποιητικού νόσησης,

γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test,

ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό.

Εξ αποστάσεως

Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, παρέχεται ως τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η απόφαση της Συγκλήτου

Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.  θα πρέπει να κοινοποιηθεί    στο γραφείο της υπουργού  Παιδείας  Ν. Κεραμέως  και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

 

Σχόλια (48)

 
Ανύπαρκτη κάθε είδους προετοιμασία
03 Σεπ 2021 22:07

Ενώ έχει αρχίσει ήδη η επαναληπτική εξεταστική κανένα απολύτως μέτρο καταγραφής δεν έχει ληφθεί για την σύσταση μηχανισμού ελέγχου, καταρχήν όλων των εργαζομένων. Το μόνο που βλέπουμε να γίνεται είναι δημόσιες εκκλήσεις των πρυτανικών αρχών ή /και ορισμένων συγκλήτων που απλώς παροτρύνουν σε εμβολιασμό τους φοιτητές και το προσωπικό των πανεπιστημίων τους .
Μόνον με την μέθοδο της πειθούς για το εν λόγω ζήτημα, τα πανεπιστήμια ομολογούν έμμεσα ότι δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία κάποιου μηχανισμού ικανού να προστατεύσει το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να γνωρίζει εντός παν/μίου αν ο διπλανός του είναι φορέας ή εμβολιασμένος ώστε να μπορεί να προστατέψει τον ίδιο και την οικογένειά του. Για να γίνει αυτό, το κάθε πανεπιστήμιο οφείλει να αναπτύξει μια υπηρεσία frontend-backend όπου με τη μέθοδο client-server θα εισάγονται τα πιστοποιητικά από το τερματικό κάθε εργαζόμενου και φοιτητή (frontend) και στο backend θα υπάρχει αλγόριθμος που θα ελέγχει την εγκυρότητα και θα καταχωρεί τα δεδομένα ανά κατηγορία εργαζομένου ή φοιτητή ώστε να διαχωρίζει από αυτά τους ανεμβολίαστους ή/και νοσούντες, ειδοποιώντας την επιτροπή covid τοπικά για να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ανά ίδρυμα.
Για παράδειγμα, τον παρελθόντα 1,5 χρόνο (λόγω covid) στις περισσότερες (δημόσιες και μη) υπηρεσίες αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται ήδη συναλλαγές frontend-backend, όπου οι πολίτες υποβάλουν τα αιτήματα τους στο frontend, που κατόπιν αυτές δρομολογούνται και απαντιούνται από το backend κάθε αρμόδιου τμήματος. Τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν μια εφαρμογή αυτού του είδους ώστε οι αποφάσεις του καθενός τμήματός του για δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διδασκαλία να βασίζονται σε δεδομένα πραγματικού χρόνου. Από τους χάρτες του ECDC, ήδη η χώρα βρίσκεται στο κόκκινο (ή/και βαθύ κόκκινο), και εμείς θα πάμε σε δια ζώσης διδασκαλία μόνον με εκκλήσεις για εμβολιασμό?

 
Πορφυρογέννητοι
03 Σεπ 2021 21:26

@Εμβολιασμός στα ΑΕΙ
Σε ποιό ακριβώς σχόλιο, εντοπίσατε να "επικαλούνται τα προσωπικά δικαιώματα για να μην κάνουν το εμβόλιο"?
Ευχαριστούμε πάντως για την ενημέρωση. Επιβεβαιώνω κι εγώ.... ότι όσοι πάνε να σπουδάσουν στην Αμερική.... να εμβολιαστούν υποχρεωτικά.

 
Προκυρήξεις 407
03 Σεπ 2021 21:12

Έχουν γίνει ήδη. Αλλά για διάφορα γνωστικά αντικείμενα που δεν καλύπτουν οι ΔΕΠ, όχι για περισσότερα τμήματα διδασκαλίας στα υποχρεωτικά μαθήματα.

Αν παραμείνουν οι περσινοί όροι για τη χρήση των αιθουσών, δεν θα τα βγάλουν πέρα τα πανεπιστήμια, δεν έχουν τις υποδομές. Στις τηλεδιασκέψεις θα καταλήξουμε πάλι.

 
Υπάρχει και το Αφγανιστάν
03 Σεπ 2021 19:38

Αν διαβάσετε την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της 26.8.2021 (https://www.esos.gr/arthra/74344/sygklitos-ekpa-mono-me-me-arnitiko-apot...) θα δείτε ότι την Σύγκλητο την απασχολεί η υλοποίηση της δια ζώσης (5 άρθρα της απόφασης) αλλά παράλληλα πρέπει να να αντιμετωπίσουμε και τα "τεκταινόμενα στο Αφγανιστάν" (άρθρο 11).

Χαίρομαι που το ΕΚΠΑ έχει μεγαλύτερη επίγνωση από την Κυβέρνηση ότι οι δύο χώρες έχουν πολλά περισσότερα κοινά προβλήματα από όσα αναγνωρίζει η κοινή γνώμη (ίσως ένα από αυτά να είναι και η δια ζώσης έναρξη των μαθημάτων εκεί). Η απόφαση αυτή με συγκίνησε, διότι με πήγε πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια, όπου και εκεί μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους και τις παρατάξεις παλεύαμε για ένα καλύτερο Αφγανιστάν.

 
Η πραγματικότητα
03 Σεπ 2021 18:55

Όταν θα έρθει η 1 Οκτ τα πανεπιστήμια θα "ανακαλύψουν" ότι τα αμφιθέατρα των 100άδων φοιτητών δεν αερίζονται και δεν έχουν κάνει τίποτα όλον αυτόν τον καιρό.
Άλλη μια χρονιά εξ αποστάσεως εν όψει, με πρόσχημα τον ελλιπή εμβολιασμό!

 
Εμβολιασμός στα ΑΕΙ
03 Σεπ 2021 17:51

Σε όσους επικαλούνται τα προσωπικά δικαιώματα για να μην κάνουν το εμβόλιο να σας ενημερώσω ότι στην Αμερική το εμβόλιο είναι υποχρεωτικό και για τους καθηγητές και για τους φοιτητές στα περισσότερα Πανεπιστήμια.

 
Σ. Νταουσάνης
03 Σεπ 2021 17:20

Τα μέλη ΔΕΠ (και το λοιπό διδακτικό Προσωπικό) θα κληθεί να υποστεί τις συνέπειες τις ανεπαρκούς πολιτικής στο ζήτημα του COVID και της πολιτικής των συμβολισμών, της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Η υπουργός, η οποία προφανώς έχει πέσει από το διάστημα, θα υποχρεώσει, προκειμένου να δείξει ότι έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα, τα μέλη ΔΕΠ να εφαρμόσουν τα μέτρα για την "ασφαλή" διεξαγωγή των μαθημάτων σε ομάδες 200, 300 και 500 φοιτητών μετ' εφηβικής ηλικίας. Θα πρέπει να ελέγχουν πριν το μάθημα τα πιστοποιητικά τους, να τους τοποθετούν σε ασφαλείας αποστάσεις στο αμφιθέατρο, να φροντίζουν να φορούν όλοι μάσκες, να απολυμαίνουν τα έδρανα μετά το μάθημα και πριν την επόμενη διάλεξη. Ειλικρινά, από πιο πλανήτη έχει έρθει η ηγεσία του Υπουργείου; Είναι το λιγότερο αστείοι οι εμπνευστές της σχετικής ανακοίνωσης. Μάλλον είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι.

 
Dario Moutso
03 Σεπ 2021 16:38

@ΔΕΠ0 3 Σεπ 2021 13:22

Το διαβάσαμε και αυτό από Πανεπιστημιακό (;) δάσκαλο (;). Μόνο οι εμβολιασμένοι και αυτοί που έχουν κάνει τεστ δικαιούνται συγγράμματα; Μήπως θα έπρεπε μόνο οι εμβολιασμένοι επιτυχόντες να εγγραφούν στα Πανεπιστήμια;

 
Παναγιώτης
03 Σεπ 2021 16:18

Και πως θα γίνουν τα μαθήματα; Έδωσε χρήματα για 407; Η απάντηση είναι όχι ακόμα. Πόσες θέσεις θα δώσει; Γιατί την προηγούμενη σχολική χρονιά τους μείωσε στο μισό. Εργαστήρια πως θα γίνουν; Πότε θα τα κάνει όλα αυτά; Ο υπουργός και αντίστοιχος υφυπουργός μάλλον έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν.... Να στέλνουν τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία και κολέγια...

 
ΔΕΠ
03 Σεπ 2021 13:22

Για να γίνει διαζώσης διδασκαλία/εργαστήρια, θα πρέπει οι φοιτητές να δηλώσουν εμβολιασμό, νόσηση, ή rapid 2x εβδομαδιαίως μέσω της πλατφόρμας gov gr όπως γίνεται για όλους τους εργαζόμενους και να ενημερώνεται το πανεπιστήμιο ώστε να κριθεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις και στην απόκτηση συγγραμμάτων. Είναι αστείο να θεωρούν ότι μπορεί να γίνει έλεγχος από τους καθηγητές σε εκατοντάδες φοιτητές καθημερινώς!

 
Τα αμφιθέατρα δεν είναι σχολικές αίθουσες
03 Σεπ 2021 12:29

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εντός κάθε αίθουσας η αναλογία είναι ένας ενήλικας διδάσκων προς 25 ανήλικους μαθητές μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Στα αμφιθέατρα των (κεντρικών) πανεπιστημίων, στα υποχρεωτικά μαθήματα, η αναλογία είναι ένας ενήλικας διδάσκων προς 150 με 250 ενήλικους φοιτητές, προερχόμενους από διαφορετικές περιοχές (ειδικά οι πρωτοετείς). Οι διδάσκοντες και τα πανεπιστήμια δεν μπορούν ολημερίς να ελέγχουν την μετακίνηση τέτοιων μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων εντός των κλειστών χώρων τους (από αμφιθέατρο σε αμφιθέατρο, στα κυλικεία κλπ). Με αναλογία 1:200, πόσο φορτίο covid (τώρα με Δέλτα και Mu) μπορεί να αντέξουν ή να μεταδώσουν οι φορείς τους (εμβολιασμένοι και μη)?
Αρχή της Πολιτικής Προστασίας (όπως εκφράστηκε πρόσφατα στις πυρκαγιές) είναι πρώτα η διάσωση της ανθρώπινης ζωής και μετά άλλων αγαθών. Έτσι, πρώτα θα προστατευθεί η ζωή διδασκόντων και φοιτητών, δίχως να συνωστίζονται ανεξέλεγκτα σε κλειστούς χώρους. Αναγκαστικά, η τηλεκπαίδευση (παρότι κάνει μισή παιδεία) θα πρέπει να εφαρμοστεί με πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις του κάθε ενός τμήματος, ανάλογα την περίσταση. Επιβολή έξωθεν επιβεβλημένων αποφάσεων δεν χωρούν στα πανεπιστήμια, και θα προκαλέσουν γενικευμένες αντιδράσεις όπως τον Οκτώβριο του 2020! (Το δις εξαμαρτείν ουκ ...)

 
Ελεγχος
03 Σεπ 2021 09:26

Ποιοι θα πραγματοποιουν τους ελεγχους για την εισοδο στις αιθουσες διδασκαλιας και μαλιστα οπως καποιος αναγνωστης σημειωνει καθολη την ωρα του μαθηματος , διοτι πολλοι ερχονται αφου το μαθημα εχει ξεκινησει ? Εδω μιλαμε για χιλιαδες φοιτητες που θα ερχονται ειτε γιατι τους ενδιαφερει πραγματικα το μαθημα ειτε για να κανουν χαβαλε . Μηπως στο καθηκοντολογιο της γαλερας , δηλαδη των ΕΔΙΠ, προσθεσουν και το "καθηκον" του ελεγκτη της εισοδου των φοιτητων ? Να απαντησουν τωρα διοτι το πως θα γινεται ο ελεγχος ειναι το σημαντικοτερο και χωρις να απαντηθει αυτο δεν εχουν νοημα ολα τα αλλα.

 
ΔΕΠ
03 Σεπ 2021 08:17

Τελικά δε θα κάνουμε μάθημα στα μεγάλα ακροατήρια, θα ελέγχουμε κάθε λίγα λεπτά ποιος μπαίνει ποιος βγαίνει (υπάρχει μεγάλη κινητικότητα αφίξεων/αναχωρήσεων σε μεγάλα ακροατήρια). Τον έλεγχο πρέπει να τον αναλάβουν άλλοι (π.χ. φύλακες/security;)

 
παράξενη χώρα
03 Σεπ 2021 08:13

Δεν είναι δυνατόν να μην βλέπει που πηγαίνουμε η κ. Υπουργός.
Μάλλον περί το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να τα ξανασκεφτεί τα πράγματα.... Να αφήσει κάθε Πανεπιστήμιο με βάση τις δυνατότητές του να δει πως θα κινηθεί με ασφάλεια και σύνεση και όχι να εξαγγέλλει γενικούς κανόνες ερήμην της πραγματικότητας και της υγειονομικής κατάστασης.

 
ΔΕΠ ΕΚΠΑ
03 Σεπ 2021 05:13

Αυτά τα λέει η υπουργός.
Στη επιτροπή Λοιμωξιολόγων ποιούνται την νήσσαν;
Γιατί δεν εμφανίζονται να μας πουν ότι μπορούμε να ανοίξουμε χωρίς μεγάλο κίνδυνο; Γιατί κίνδυνος σίγουρα υπάρχει. Επίσης για αίθουσες και εξαερισμό ποιος θα μας πει; Ο Χάρυ Πόττερ μάλλον, γιατί τα Πανεπιστήμια δεν έχουν κάνει καμία πρόβλεψη.

 
Ερωτώμενος
02 Σεπ 2021 23:57

Το πώς θα γίνει στην πράξη όλο αυτό δεν εχει σημασία, αλλά το να δοθεί έμφαση στο μάρκετινγκ (γιατι αυτο προκειτε) του εμβολίου. Αρνουνται τα σελφ τεστ, ασχετα που για εναν χρόνο τα εκανα δεκτά παντού (και στις εξεταστικές), αρα μεγαλύτερη οικονομα για τα εργαστήρια κλπ.
Από ότι καταλαβαίνω τα σεκιούριτι στα ΑΕΙ (όσα θα έχουν) θα "φροντίσουν" για την τήρηση (;) των μέτρων και για οτιδήποτε άλλο θελουν να επιβάλλουν.
Επίσης, σελφ τεστ στην εξεταστική Σεπτέμβρη δεκτά, από τον Οκτώβρη δεν θα γίνονται δεκτά... ο κάθε σκεπτόμενος καταλαβαίνει...

 
Μέλος ΕΔΙΠ
02 Σεπ 2021 22:25

Τελικά δεν θα κάνουμε μόνο τη γραμματεία, αλλά επίσης το φύλακα και την καθαρίστρια.

 
Ζηγαρέλης Αναστάσιος
02 Σεπ 2021 21:00

Για το πως θα γίνει η επιστροφή όμως, ποιος θα ελέγχει, ποιος θα επιτρέπει την είσοδο, πόσα άτομα θα επιτρέπονται σε κάθε χώρο, ποιος θα απολυμαίνει, ποιος θα ελέγχει και θα εγκρίνει την επάρκεια αερισμού των αιθουσών κλπ κλπ κλπ ... κουβέντα.
Σαν όλες οι υποδομές να είναι πανέτοιμες και αναβαθμισμένες για να υποδεχθούν τους φοιτητές .... (;)

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ