Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Οι ποινές για τα στελέχη εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς που αρνούνται την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Οκταετή αποκλεισμό από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης
Δημοσίευση: 06/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αντικατάσταση από τη θέση που κατέχουν οκταετή αποκλεισμό   από τη διεκδίκηση  οποιασδήποτε θέσης, προβλέπουν νέες διατάξεις  για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται ή   παρακωλύουν  με τη στάση τους την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του esos του περασμένου Φλεβάρη (24-2-2021).

Επίσης η  παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις έχουν ως εξής:

  • Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή ε- σωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχο- λικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκ- παίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) και στα άρθρα 57, 61, , 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποι- νές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), όχι κατώτερη του προστί- μου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.
  • Ανεξαρτήτως των παραπάνω οριζόμενων   στις παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλη- τα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνι- στούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδι- κασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπερι- λαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προ- σμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.
  • Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης με κάθε πρόσφορο τρόπο και με απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση του.
  • Αφότου ο λόγος αναστολής της εξέλιξης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει από το χρονικό σημείο της λήξης της ως άνω έκνομης συμπεριφοράς τους, χωρίς να συνυπολογίζεται για τη συνδρομή των χρονικών προϋποθέσεων της εξέλιξης το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης αναστολής μέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος που δικαιολογούσε την αναστολή.
  •  Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των παραπάνω αναφερομένων, αντικαθίσταται  και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.
  •  Στις παραπάνω διατάξεις  δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα.

Σχόλια (27)

 
Κιτ κατ
10 Σεπ 2021 22:32

ΌΧΙ στην τρομοκράτηση των εκοαιδευτικων και στην άλωση της δημόσιας εκπαίδευσης!!!!!

 
Πολ
07 Σεπ 2021 16:02

Πως γίνεται η πολιτικη ηγεσία να θέλει αξιολόγηση, όταν είναι τόσο ασυνεπής, ανακόλουθη, ανοργάνωτη και απρογραμματιστη...;;;;;;;;;;; Ανοίγουμε τη Δευτέρα και δεν έχει έρθει ούτε μια ενημέρωση για τπτ...!!!!!!!!!!!!!!!! Περιμένουν πάλι τελευταία στιγμή. Ε, δε γίνεται να ζητάς αξιολόγηση, η οποία βασίζεται σε οργάνωση και προγραμματισμό και να θες να πούμε και ναι!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
@ert
07 Σεπ 2021 16:00

Κι αν η γιαγια μου είχε ρόδες...

 
Ουφ!!!
07 Σεπ 2021 15:59

Πολύ αυστηρές οι ποινές... Μου χει ανοίξει η όρεξη από τη στεναχωρια. Γι αυτό όλο τρώω... Δε μας χε... Λέω εγω... Ένα μπάχαλο. Μου θέλετε και αξιολόγηση... Όταν μια εγκύκλιος δεν έχει έρθει για την έναρξη της χρονιάς και σε 5 μέρες ανοίγουμεεεεεεεεεε

 
Φ. Φ. Φ.
07 Σεπ 2021 15:57

Αν πουμε όλοι όχι στην αξιολόγηση αυτό σημαίνει ότι δε θα γίνει κανείς διευθυντης, εφόσον θα αποκλειστουμε. Παρά πολύ ωραία!!!! Αυτό να κάνουμε. Όχι στην αξιολόγηση. Και αποκλεισμός.

 
Ert
07 Σεπ 2021 10:34

Εντάξει, δε μπορούσα να φανταστώ ότι δεν θα τρέξει ούτε τις κενουμενες. Είναι προφανές πλέον ότι όλα γίνονται για την διατήρηση των προσωρινών ΔΕ. Ένας πραγματικά δεξιός και φιλελεύθερος δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοια τερτίπια. Τα λέμε στις εκλογές.

 
@Ert
07 Σεπ 2021 00:20

06 Αυγ 2021 21:55
Μα θα βγει νέα προκήρυξη! Ποιος σας είπε ότι δεν θα βγει; (Αξιολόγηση τώρα!).
Μήπως θυμάσαι ποιος το είπε αυτό;

 
@Ert
07 Σεπ 2021 00:05

Μα σε όλα να πέφτεις μέσα! Σε όλα!

 
Οσονουπω...
06 Σεπ 2021 23:08

Θα αξιολογηθουν καταλληλως στις εκλογες. Υπομονη.

 
Ert
06 Σεπ 2021 23:03

Καμία κενούμενη δεν καλύφθηκε όταν η υπογραφή θα λέει "αναπληρωτής διευθυντής". Επιπλέον, εγώ δεν είχα πει θα κάνει κρίσεις, είχα δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ΑΝ ήθελε να κάνει κρίσεις. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει μιλάμε για αυτογκόλ επικών διαστάσεων.....

 
@Ενδιαφερον
06 Σεπ 2021 22:41

Εμεις την εχουμε ηδη αξιολογησει. Μηπως αναρωτιεται τι πηρε;

 
@ert
06 Σεπ 2021 22:40

Και στο έλεγα... Μέσα στον Αύγουστο... Μην εκτίθεσαι με αυτά που λες. Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα... Δε με άκουσες...

 
Μιμη
06 Σεπ 2021 22:38

Η τιμωρια το σημα κατατεθεν τους. Μα τι κανουν; πανε καλα;

 
Ενδιαφέρον
06 Σεπ 2021 22:13

Τι θα έλεγε η υπουργός να αξιολογηθεί από τους εκπαιδευτικούς;

 
@ ert
06 Σεπ 2021 21:21

έχεις πλάκα, ποιες κενούμενες ;;;;; καλύφθηκαν . πού ζεις;

ποιες κρίσεις; ψάχνουμε βίδες για την πλατφόρμα ακόμα

 
CHARALAMPOS TSOULOUCHAS
06 Σεπ 2021 18:20

Μόνο με την απειλή επιβολής ποινών σχεδιάζει το υπουργείο να επιβάλει την αξιολόγηση. Και σου λέει ότι η αξιολόγηση δεν ... είναι τιμωρητική!

 
Poyet
06 Σεπ 2021 18:00

Διαβάζοντάς τα όλα αυτά (φυλάκιση,ποινές, αποκλεισμοί) κοίταξα από το παράθυρο να δω μήπως και διακτινίστηκα σε μια Βόρεια Κορέα και δεν το πήρα χαμπάρι.

 
ΑΛΦΑΔΗΣ
06 Σεπ 2021 14:43

"Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχω ξαναδεί", όπως λέει κι ο θυμόσοφος!

 
Προσωρινοι
06 Σεπ 2021 14:36

Τα σχολεία ξεκίνησαν να λειτουργούν με προσωρινούς διευθυντές προσωρινούς υποδιευθυντές προσωρινούς διευθυντές διεύθυνσης προσωρινούς συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και προσωρινά ΠΕΚΕΣ προσωρινά συμβούλια κλπ.Τελικα ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.Αυτη είναι η οργάνωση ι σχεδιασμός και ο προγραμματισμός κεντρικά.

 
αχαχαχαχα, βασανιστε
06 Σεπ 2021 13:33

και μαστιγώστε μας , μας αρέσει...

 
Ert
06 Σεπ 2021 13:17

Τι θα γίνει με τις κενουμενες; Έχουμε κανένα νέο σχετικά με τις επιλογές στελεχών;

 
Ρένος
06 Σεπ 2021 13:07

Το να αποκλειστούν από οκταετή συμμετοχη από τη διαδικασία στελέχους είναι λογικό γιατί θα χρειαστεί ως στέλεχος να εφαρμόσεις.

 
Αριστεία, όχι αστεία
06 Σεπ 2021 12:50

Ποινές το ένα άρθρο, φυλάκιση το άλλο, τόσο καλά τα πράγματα για την υπουργάρα;
Άσχετο, τα πρωτάκια φέτος θα πάρουν παγουρίνα και μασκούλες αερόστατο, που τόσο επιτυχημένα αντιμετώπισαν τον κορονοϊό πέρυσι; Ξέρουμε κάτι;

 
Pe19
06 Σεπ 2021 12:39

Κρίσεις πότε θα κάνετε ? Αν βρεθούν άνθρωποι να πάρουν μέρος δηλαδή !!!!!

 
KONSTANTINOS
06 Σεπ 2021 12:31

Τίποτα δεν πέρασε κι ούτε θα περάσει με εξαναγκασμό, ποινές και τρομοκρατία. Κανένας νόμος δεν έχει πραγματική ισχύ άνευ της αποδοχής όσων τον εφαρμόζουν. Η εκπαίδευση δεν είναι επιχείρηση για να έχουμε αφεντικά και επιστάτες. Είναι χώρος δημιουργίας, δημοκρατίας και ελευθερίας. Σε ένα - δύο το πολύ χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά κι όσοι επιχειρήσουν να τα επιβάλουν θα μείνουν στην ιστορία ως ένα αλήστου μνήμης τίποτα.

 
Στο κελί 33
06 Σεπ 2021 12:15

Αν δεν βάλετε ποινές, σε όποιον θα ψηφίσει και άλλο κόμμα στις εκλογές, δεν τη σώζετε την παρτίδα (ούτε στον Κορυδαλλό).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ