Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι διαδικασίες κάλυψης κενών θέσεων μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Tεστ δεξιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών, που τυχόν προκύπτουν στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια
Δημοσίευση: 08/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για την εισαγωγή μαθητών/τριών στις κενές θέσεις στα Πρότυπα και {Πειραματικά Σχολεία, προβλέπει απόφαση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή Γ. Τόμπρα.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει tη διεξαγωγή συμπληρωματικής διαδικασίας:

α) της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών, που τυχόν προκύπτουν στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια και

β) την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών, που τυχόν προκύπτουν στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) το σχολικό έτος 2021-2022, ως εξής:

Α. Κάλυψη κενών θέσεων μαθητών/τριών που τυχόν προκύπτουν στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις των Πρότυπων Σχολείων (Γυμνάσια και Λύκεια)

1. Στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων, Λυκείων οι κενές θέσεις προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής που πραγματοποιήθηκε τον Ιού- νιο του 2021 και εφόσον δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/χουσών μαθητών/τριών. Στις Β ‘ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων, Λυκείων οι κενές θέσεις των μαθητών/μαθητριών προκύπτουν από τον τελικό αριθμό μαθητών/μαθητριών, που είχαν δικαίωμα να φοιτήσουν στην οικεία σχολική μονάδα στις Α’ και Β’ τάξεις αντίστοιχα κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

2. Για την κάλυψη των κενών θέσεων των μαθητών/τριών στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις στα Πρότυπα Σχολεία, οι οποίες προκύπτουν μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2022, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του κεφ. Α-Α1 και των παρ. 2 και 3 του κεφ. Α2-Α2α και Α2β της υπό στοιχεία 58877/Δ6/25.05.2021 (Β’ 2184) υπουργικής απόφασης, δηλαδή διενεργείται δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στα γνωστικά πεδία της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

3. Ειδικότερα, για τις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Σχολείων αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία των παραπάνω γνωστικών πεδίων, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στις προηγούμενες τάξεις της οικείας βαθμίδας.

Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση.

Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία.

4. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της οικείας σχολικής μονάδας πριν από την έναρξη των μαθημάτων και σε ημερομηνία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας μετά από απόφαση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου ή του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας σχολικής μονάδας στην περίπτωση που αυτό δεν έχει συγκροτηθεί.

Κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας στις υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β’ 2708) και Φ.251/107120/Α5/02.09.2021 (Β’ 4052) κοινές υπουργικές αποφάσεις καθώς και κάθε σχετική απόφαση και οδηγία που τίθεται σε ισχύ κατά την ως άνω χρονική περίοδο.

5. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια, κατά περίπτωση, του Προτύπου Γυμνασίου ή Προτύπου Λυκείου αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια δοκιμασίας δεξιοτήτων σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

6. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία κατατίθενται:

Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή 

Β) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr.

7. Σε κάθε αίτηση αναφέρεται ο κωδικός ο οποίος επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου αυτής.

8. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κατά περίπτωση Πρότυπο Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

9. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους, που φέρει τον κωδικό της αίτησης, για πλήρη ταυτοποίησή τους.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην οικεία σχολική μονάδα, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων.

10. Οι μαθητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, ταυτοποιούνται και σημειώνουν τον αριθμό Μητρώου στο/στα φύλλο/α εξέτασης σε σημείο/α που τους υποδεικνύεται από τους επιτηρητές, καλύπτεται/ονται κατά την παράδοσή του/τους και ανοίγουν μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας.

11. Η επιλογή των θεμάτων, στα οποία εξετάζονται οι μαθητές/τριες, γίνεται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του Διευθυντή/ντριας, κατά περίπτωση, της οικείας σχολικής μονάδας από επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων έχουν την μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και είναι είκοσι πέντε (25) στον αριθμό για κάθε γνωστικό πεδίο, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους/ιες για να απαντήσουν.

12. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150λ) για το Γυμνάσιο και εκατόν ογδόντα λεπτών (180λ) για το Λύκειο.

13. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια.

Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Σημειώνεται ότι, δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

14. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, κατά περίπτωση, επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών, σύμφωνα  με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κω- δικό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2022.

Σε περίπτωση ισοβαθμούντων/ ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ ες, είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση, οποία πραγματοποιείται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, παρουσία και των ενδιαφερομένων γονέων/κηδεμόνων, τηρουμένων των μέτρων που προβλεπόμενων από το ισχύ- ον υγειονομικό πρωτόκολλο για την πανδημία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στην περίπτωση που εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, τα κενά που προκύπτουν πριν την 20η Ιανουαρίου 2022 καλύπτονται με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3 της περ. Α’ της παρούσας.

Β. Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ως υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στην παρ. 8 της υπό στοιχεία 58877/Δ6/25.05.2021 (Β’ 2184) υπουργικής απόφασης, στην οποία καθορίζεται και ο τρόπος εξέτασης των παραπάνω μαθητών/τριών καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να προσκομιστούν στην σχολική μονάδα.

Γ. Κάλυψη κενών θέσεων μαθητών/τριών που τυχόν προκύπτουν σε όλες τις τάξεις των Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια)

1. Στην Α’ τάξη των Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) οι κενές θέσεις προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2021 και εφόσον δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

Στην τάξη των νηπίων στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, στις Β’ έως ΣΤ’ τάξεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και στις Β’ και Γ’ τάξεις στα Πειραματικά Γυμνάσια, Λύκεια οι κενές θέσεις των μαθητών/μαθητριών προκύπτουν από τον τελικό αριθμό μαθητών/μαθητριών, που είχαν δικαίωμα να φοιτήσουν στην οικεία σχολική μονάδα στις αντίστοιχες τάξεις κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

2. Για την πλήρωση των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία, ως ανωτέρω, οι οποίες προκύπτουν μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2022 εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 10 και 11 του κεφ. Β’ της υπό στοιχεία 58877/Δ6/25.05.2021 (Β’ 2184) υπουργικής απόφασης, δηλαδή διενεργείται κλήρωση.

3. Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται:

Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως ή

Β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr.

Σε κάθε αίτηση αναφέρεται ο κωδικός ο οποίος επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου αυτής.

Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/ τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο Πειραματικό Σχολείο.

Η συμμετοχή στην κλήρωση επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

4. Η κλήρωση διενεργείται στο οικείο Πειραματικό Σχολείο με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας από Τριμελή Επιτροπή κλήρωσης που ορίζεται από το ΕΠ.Ε.Σ. και τα όργανα διοίκησης του σχολείου.

Στην κλήρωση, δύναται να παρασταθούν εκπρόσωποι του Συλλόγου γονέων/κηδεμόνων του σχολείου. Η αρμόδια Επιτροπή Κλήρωσης έχει ως έργο της, την διεξαγωγή της κλήρωσης και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης, συνοδευόμενο από συνημμένο πίνακα κατάταξης, όπως προκύπτει από τη διαδικασία, το οποίο υποβάλλει στο ΕΠ.Ε.Σ., με το πέρας της διαδικασίας.

5. Στην επιτροπή κλήρωσης δύναται να συμμετάσχει και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

6. Η κλήρωση ολοκληρώνεται όταν εξαχθούν όλοι οι κλήροι από την κληρωτίδα και καταρτίζεται πίνακας με τη σειρά εξαγωγής του κλήρου και τον αντίστοιχο κωδικό.

7. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/ τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατ’ απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2022.

8. Στην περίπτωση που εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, τα κενά που προκύπτουν πριν την 20η Ιανουαρίου 2022 καλύπτονται με τη διαδικασία της παρ. 2 του κεφ. Γ’ της παρούσας.

Δ. Γενικές διατάξεις

1. Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών/ τριών στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. τον Ιούνιο του 2021 οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται την σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους.

Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.

2. Στην περίπτωση της κάλυψης των κενών με τη συμπληρωματική διαδικασία οι γονείς/κηδεμόνες των επι-τυχόντων/ουσών μαθητών/τριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται τη σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την γνωστοποίηση των επικυρωμένων πινάκων στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.

3. Κενές θέσεις μαθητών/τριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. που προκύπτουν πριν την 20η Ιανουαρίου 2022, προκηρύσσονται και καλύπτονται με τις παραπάνω διατάξεις κατά περίπτωση.

Σχόλια (4)

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
10 Σεπ 2021 10:38

@Αποδεδειγμενα
Άποψή σας.

 
Αποδεδειγμενα
09 Σεπ 2021 16:29

Η κυβερνηση της αχρηστειας.

 
Apodomisi
09 Σεπ 2021 00:06

"Μεγάλη επιτυχία" και ζήτηση τα νέα "στο πόδι" πειραματικά/πρότυπα που τρέχουν να εγγράψουν μαθητές με .....συμπληρωματικές διαδικασίες. Α(χ)ρηστοι!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.