ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Απόφαση: Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο

Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης
Δημοσίευση: 10/09/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση, η οποία ορίζει τις διαδικασίες του συλλογικού προγραμματισμού   εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και στόχοι της εσωτερικής αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών σημείων, των αδυναμιών, των περιθωρίων βελτίωσης και των αναγκών που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα. H διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας:

α) Της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,

β) της διοικητικής λειτουργίας, και

γ) της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα.

Άρθρο 2
Προγραμματισμός - Υλοποίηση - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας εφαρμόζουν κάθε έτος διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, ως προς τη λειτουργία τους και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Αφορά στον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ο οποίος περιλαμβάνει τον καθορισμό εκ- παιδευτικών στόχων και τον σχεδιασμό αντίστοιχων συλλογικών δράσεων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου

. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει στόχους και συγκροτεί ομάδες εκπαιδευτικών που καταρτίζουν Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των στόχων αυτών

. Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. Αφορά στην υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και στην εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης.

Οι υπεύθυνες Ομάδες Δράσης υλοποιούν, μελετούν και αποτιμούν τα σχετικά δεδομένα, προσαρμόζοντας και παρεμβαίνοντας διορθωτικά, εάν χρειάζεται.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού.

Ο Σύλλογος προβαίνει σε ανασχεδιασμό ή σε τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, εάν το κρίνει απαραίτητο, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Αφορά στην αποτίμηση: (α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, και (β) των επιμέρους Δράσεων, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τις Ομάδες Δράσης και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει σε σχέση με την επίδρασή τους στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.

Το στάδιο αυτό συμπίπτει με το τέλος του διδακτικού έτους, οπότε ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να συντάξουν την ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται και αναρτάται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ από τις 15 έως τις 25 Ιουνίου κάθε έτους.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης- αυτοαξιολόγησης έχει ο/η Διευθυντής/ντρια/Προϊστάμενος/η του σχολείου.

Άρθρο 3
Λειτουργίες, άξονες και δείκτες για την εσωτερική αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς τις τρεις (3) βασικές της λειτουργίες, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω σε εννιά (9) επιμέρους άξονες. Κάθε άξονας περιγράφεται μέσω της παράθεσης μιας σειράς ενδεικτικών δεικτών.

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας γίνεται ανά άξονα, σε τετράβαθμη κλίμακα: 1= μη επαρκής λειτουργία, με αρκετά σημεία προς βελτίωση, 2=επαρκής λειτουργία με κάποια σημεία προς βελτίωση, 3=καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς βελτίωση, 4=εξαιρετική λειτουργία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αξιολογεί το έργο του σχολείου ως προς κάθε λειτουργία και άξονα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, τις διαθέσιμες υποδομές, και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της.

Άρθρο 4
Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας.

Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση έως την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση είναι δυνατόν να προσκληθούν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, στελέχη του ΚΕΔΑΣΥ, του Κ.Ε.ΠΕ.Α., καθώς και μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα και επιστήμονες άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αξιοποιώντας:

α) Την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του προηγούμενου σχολικού έτους,

β) τις παρατηρήσεις του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης,

γ) τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν την ειδική συνεδρίαση, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, και

δ) τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού:

(i) στην καταγραφή των στόχων βελτίωσης για την εκάστοτε σχολική χρονιά, ανά άξονα, και

(ii) στην καταγραφή των τίτλων των επιλεγμένων Σχεδίων Δράσης. Για τον σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν προτάσεις για Σχέδια Δράσης, με βάση τους 9 άξονες (άρθρο 3). Τα τελικά Σχέδια Δράσης επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε μία τουλάχιστον Ομάδα Δράσης, με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους στόχους της σχολικής μονάδας, καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα. Για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσεων, οι Ομάδες Δράσης μπορούν να συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, που διδάσκουν στα ίδια ή σε διαφορετικά τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες και τον σχεδιασμό της κάθε Δράσης. Ειδικά για τον άξονα 1 («Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση»), προτείνεται η ανάπτυξη δράσεων συνδιδασκαλίας ή ετεροπαρατήρησης, εφόσον είναι εφικτό. Διευκρινίζεται ότι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό προγραμματισμό, σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις ανατροφοδότησης, στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ωραρίου. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας φροντίζει ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα να παρέχει τις σχετικές χρονικές διευκολύνσεις. Εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν σε Δράση της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες.

Ο ετήσιος Συλλογικός Προγραμματισμός, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, μετά από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι επιλεγμένες Ομάδες Δράσης, στη συνέχεια, προ- βαίνουν στον αναλυτικό σχεδιασμό των Δράσεων, τον οποίο επίσης αποτυπώνουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, αναφέροντας τους στόχους, το περιεχόμενο, τα μέσα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ. Ο/Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδιασμού των Δράσεων, στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ.

Άρθρο 5
Διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης - Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, κατά την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πραγματοποιείται η εσωτερική αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συμπληρώνεται και καταχωρίζεται μέχρι τις 25 Ιουνίου κάθε έτους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, και αποτυπώνει:

1. Τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολικής μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.). Στο πε- δίο αυτό καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της,

2. την αποτίμηση των λειτουργιών της σχολικής μονάδας, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, με βάση τους εννέα (9) άξονες (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης),

3. τη συνοπτική τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής,

4. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας,

5. τους στόχους βελτίωσης που είχαν τεθεί στο Συλλογικό Προγραμματισμό με εστίαση στις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας,

6. τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων που υλοποιήθηκαν και το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί,

7. τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των Δράσεων,

8. την πιθανή ανάδειξη καλών πρακτικών με προτάσεις για αξιοποίησή τους,

9. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,

10. προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης ή ανάληψης πρωτοβουλιών για το επόμενο σχολικό έτος.

Στο τέλος του διδακτικού έτους, δύνανται οι Ομάδες Δράσεις να παρουσιάσουν την εργασία τους σε ειδική εκδήλωση του σχολείου, σε διασχολικές συναντήσεις ή σε εκπαιδευτικές ημερίδες ανάλογης θεματικής, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών.

Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ τα τεκμήρια που συνδέονται με την αποτίμηση των επιμέρους αξόνων παραμένουν στο αρχείο του σχολείου και είναι διαθέσιμα στην περίπτωση που ζητηθούν από τον/την αρμόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 6
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης

Α. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονά- δα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Στην Έκθεση αυτή έχει πρόσβαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου καθώς και ο αρμόδιος Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει:

1. ανατροφοδοτικές παρατηρήσεις καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης σχετικά με τον Συλλογικό Προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης της σχολικής μονάδας,

2. την τεκμηριωμένη αποτίμηση των λειτουργιών του σχολείου ανά άξονα (σε δεκάβαθμη κλίμακα),

3. συνολική εκτίμηση των θετικών σημείων και των αδυναμιών του σχολείου όσον αφορά τις τρεις λειτουργίες, καθώς και προτάσεις βελτίωσης.

Β. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Συνόλου των Σχολείων Ευθύνης του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε έτους.

Η Έκθεση αυτή των Συμβούλων Εκπαίδευσης αποτυπώνει συνοπτικά:

1. Τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των σχολικών μονάδων ευθύνης τους

2. προτάσεις για τη βελτίωση των λειτουργιών τους και την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών

3. συνολική αποτίμηση των Δράσεων των σχολικών μονάδων ευθύνης τους με αναφορά στα σημαντικότερα αποτελέσματά τους, στις καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν, στα θέματα που χρήζουν μελέτης στο άμεσο μέλλον καθώς και σε προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Άρθρο 7
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τον Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης

Α. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης

Οι Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων καθώς και τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης, συντάσσουν, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

1. συνολικές συνοπτικές παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης στα σχολεία της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς τους, ανά άξονα,

2. προτάσεις βελτίωσης ανά βαθμίδα και τύπο σχολείου,

3. καταγραφή των καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν, με παράθεση του υλικού που παρήχθη και προτείνεται για την εφαρμογή σε άλλες σχολικές μονάδες,

4. προτάσεις για διάχυση των επιτυχημένων πρακτικών που αναπτύχθηκαν στις σχολικές μονάδες,

5. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,

6. καταγραφή των αναγκών και των τάσεων που αναδείχθηκαν μέσα από τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης,

7. άλλες επισημάνσεις, κατά την κρίση των Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης.

Β. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν γνώση των παραπάνω Εκθέσεων, υποβάλλουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Αξιολόγησης, με συγκεντρωτικά στοιχεία για τα σχολεία της Περιφέρειάς τους, έως τις 10 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Οι ως άνω Εκθέσεις Αξιολόγησης των σχολείων εκάστης Περιφέρειας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Άρθρο 8
Συντονισμός και Παρακολούθηση

Την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού της διαδικασίας του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων έχουν:

1. σε περιφερειακό επίπεδο, ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας,

2. σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης,

3. σε εθνικό επίπεδο η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το Ι.Ε.Π.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ψηφιακής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και εστιάζοντας κυρίως στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης: (α) συντάσσει ετήσια Έκθεση (ν. 4142/2013) αναφορικά με τα επιτεύγματα, τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τις τάσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης και (β) εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των διαδικασιών του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Οι ετήσιες Εκθέσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο.

Άρθρο 9
Ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. για τη σύνταξη του Συλλογικού Προγραμματισμού, της Εσωτερικήςκαι της Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018, το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην οποία συντάσσονται (α) ο Συλλογικός Προγραμματισμός των σχολικών μονάδων, (β) η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, (γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, (δ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης και (ε) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 10
Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4823/2021:

(α) Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.

(β) Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριμένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει αμελλητί ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες.

2. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων, όπως και η διευκόλυνση και προώθηση της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας, λόγω των επιδιωκόμενων με αυτήν σκοπών, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκ- παιδευτικούς, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4, 5 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 11
Διατάξεις για την εφαρμογή του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, οι σχολικές μονάδες προβαίνουν σε γενική εκτίμηση του έργου και των λειτουργιών της σχολικής μονάδας του προηγούμενου έτους (2020-21), και υποβάλλουν συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., πριν τη διαδικασία του Συλλογικού Προγραμματισμού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας και όχι αργότερα από το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

2. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει μόνο τα σημεία 1-4 που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας, ήτοι:

1. Τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολικής μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.). Στο πεδίο αυτό καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της,

2. την αποτίμηση των λειτουργιών της σχολικής μονάδας, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, με βάση τους εννέα (9) άξονες (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας),

3. τη συνοπτική τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής,

4. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας.

Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ τα τεκμήρια που συνδέονται με την αποτίμηση των επιμέρους αξόνων παραμένουν στο αρχείο του σχολείου και είναι διαθέσιμα στην περίπτωση που ζητηθούν από τον/την αρμόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4.

3. Για την υλοποίηση του συστήματος συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 4823/2021 (A’ 136), Μέρος Ζ’, Κεφ. Α’, άρθρο 231.

Σχόλια (57)

 
ΠΕ19
13 Σεπ 2021 15:56

@Dario Moutso
Αυτό κατάλαβες ????
Το ότι δηλαδή είπε κάτι (το παράδειγμα με την ιστοσελίδα είναι κάτι οικείο για μένα) και όχι σήμερα όχι αύριο, πότε κουτάλι δε έχουμε πότε ... δε βρίσκουμε δε το κατάλαβες και πού πήγαινε η μομφή ???

 
Dario Moutso
13 Σεπ 2021 07:40

@ΠΕ19 11 Σεπ 2021 15:02

Εάν θέλει το σχολείο μοντέρνα-ωραία ιστοσελίδα, άμεση ενημέρωσή της να συνεργαστεί με κάποιον επαγγελματία του χώρου τόσο για την δημιουργία συντήρησή και ενημέρωσή της.

 
Κώστας
12 Σεπ 2021 22:16

Μιλάει για προγραμματισμό έργου το ...Μαρούσι!!! που δεν αξιώθηκε, δεν μπόρεσε, δεν τόλμησε ή απλά δεν θέλησε να κάνει κρίσεις στελεχών!!! Η υπουργός των παρατάσεων....σύντομα θα κάνει παρέα με την υπουργό της φωτοτυπίας....

 
Ert
12 Σεπ 2021 21:23

Χαλαρος είμαι αλλά από την άλλη δεν γίνεται να μείνει αναπάντητη αυτή η τεράστια ΠΡΟΚΛΗΣΗ.

 
Οπαδός του Σιλωάμ?
12 Σεπ 2021 21:06

@K.B. 11 Σεπ 12:53
Στην Ελλάδα. Στο δυτικό ημισφαίριο αξιολογούνται ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. Και όταν κάνουν λάθη (και έχουν και τσίπα) παραιτούνται από μόνοι τους πριν τις εκλογές.

 
Πίπης ο χαρτογιακούλης
12 Σεπ 2021 21:05

Διαβάζοντας το νομοσχέδιο μια πρώτη καινοτόμα διδακτική πρακτική που μου έρχεται στο μυαλό είναι να αφήνω τον καλύτερο μαθητή της τάξης να κάνει το μάθημα ενώ όσο εγώ συμπληρώνω την χαρτούρα της αξιολόγησης στην έδρα.

 
PE19
12 Σεπ 2021 17:12

@Θέσεις διευθυντων
Το υπουργείο αν αξιολογούνταν θα έπρεπε να βγει απαράδεκτο αφού εδώ και 3 χρόνια (απ' όταν ήταν αντιπολίτευση) μας κοπανάει ότι θα κάνει κρίσεις και θα εκλέξει τους τους άριστους και τελικά 2.5 χρόνια κάνει μόνο .... αναπληρώσεις !!!!!
Δεν εφαρμόζει νόμο που ψήφισε με τα βαΐων και κλάδων αλλά εφαρμόζει νόμο 36 ετών !!!! (Αθάνατο ΠΑΣΟΚ).
Ερώτηση: πότε θα αλλάξουν οι Δ/ντες σχολείων κανονικά.
Απάντηση: με το ΣΥΡΙΖΑ
Δεν πρόκειται να αλλάξουν με κρίση αφού:
Δεν έχει οριστεί ακόμα χρονοδιάγραμμα και στην Καλύτερη περίπτωση πρόκειται να ξεκινήσουν 1/9.
Μέχρι να φτάσουν στους Δ/ντες σχολείων θα χρειαστούν 3 άλλες επιλογές (Δ/ντων Εκπ/σης, Συμβουλων, Εποπτών και διαφόρων άλλων) αλλά και ίσως Περ/κων Δ/ντων. Τουλάχιστον δηλαδή 6-8 μήνες ΑΝ δεν έχουμε εκλογές.
Αν δεν έχουμε εκλογές δηλαδή μόλις και με τα βίας οι νέοι Δ/ντες θα είναι στα σχολεία στην αρχή του Επόμενου έτους. Αν γίνουν δηλαδή καθυστέρηση 2 μήνες τουλάχιστον ίσως και τον μεθεπόμενο χρόνο. !!!!!!!!!!!

 
@Ερτ
12 Σεπ 2021 12:53

Μήπως για να συνεχίσετε να είστε "χαλαρός" όπως είχατε γράψει?....

 
Τυχαία και μοιραία
12 Σεπ 2021 12:47

@Επιτέλους 10 Σεπ 21:45
Τυχαία είναι μια υπουργός παιδείας, που η τελευταία επαφή της με το ελληνικό σχολείο ήταν όταν τελείωσε το λύκειο.... και με το ελληνικό πανεπιστήμιο.... ανύπαρκτη.

 
Ερτ
12 Σεπ 2021 11:05

Να μας πει γιατί δεν κάνει κρίσεις κενούμενων θέσεων και γιατί δεν ξεκινά η διαδικασία κρίσεων των στελεχών. #Κεραμέως_παραιτήσου.

 
Τίμος
12 Σεπ 2021 06:39

Μην αγχώνεστε. Συμπλήρωση φόρμας θα γίνει όπως τα προγράμματα δραστηριοτήτων, ας δεχόμασταν τις πιο ήπιες μορφές αυτοαξιολόγησης Χρονια πριν και θα είχαμε τελειώσει προ πολλού. Αλλά το όχι σε όλα μας ταλάνισε χρονια .

 
Ξεκινάμε
11 Σεπ 2021 23:58

Τώρα που ακούστηκε η περικοπή μισθού,πάνε οι τζάμπα μαγκιές,τα περί 93%, και αρχίσαμε τα "μετά από 2 χρόνια δεν θα υπάρχουν". Κουβέντα για κινητοποιήσεις από τους περισσότερους.Τελος πάντων, περασμένα ξεχασμένα.Καλό θα ήταν να γίνει μια κανονική αξιολόγηση,που να συνδεθεί και με μισθολογική ανταμοιβή ή στασιμότητα.Δεν μπορεί να αμείβεται το ίδιο αυτός που εργάζεται για το δημόσιο σχολείο με εκείνον που ενδιαφέρεται για τα απογευματινά μαθήματά του.Και μετά μας πιάνει απελπισία με την αδιαφορία και τα χάλια των μαθητών.Ας ελπίσουμε σε δεύτερο στάδιο να προχωρήσουμε σε ουσιαστική αξιολόγηση.Π.χ. απόκλιση του προφορικού βαθμού από τον γραπτό της τράπεζας, σε συνδυασμό με την σύνδεση απολυτηρίου(ποσόστωση και των τριών τάξεων)-πανελλαδικών.

 
Λα λα λα
11 Σεπ 2021 22:46

Να σημειώσω πως κανείς στον δημόσιο τομέα δεν αξιολογείται και αν κάπου γίνεται αυτό, πρόκειται για απλή διαδικασία μιας ημερας (όπως αναγράφεται εδω σε σχόλιο "μετά ταγμένος") συμπληρώνοντας τυπικά, βάζοντας ένα "τικ" σε κάποιες ερωτήσεις. Ενώ στον κλάδο των εκπαιδευτικών πρόκειται για άκρως εξουθενωτική διαδικασία... Ώρες επί ωρών για συνεδριάσεις, πρακτικά, ομάδες εργασίας κλπ... Που φυσικά κανένας εκπ/κος δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε τέτοια διαδικασία και γιατί να το κάνουμε άλλωστε??????????

 
Legend
11 Σεπ 2021 22:30

Χάνουμε χρόνο που θα αφιερώναμε σε δράσεις με τους μαθητές μας. Καλή η αξιολόγηση, αλλά η τόση γραφειοκρατία είναι άνευ ουσίας. Η ατομική αξιολόγηση θα ήταν χρήσιμη. Τη σχολική μονάδα οι σύμβουλοι δεν μπορούν και τώρα να την αξιολογήσουν; Ή οι περιφερειακοί που δεν ξέρω πραγματικά γιατί υπάρχουν;

 
Βλακεια, οχι αστεια
11 Σεπ 2021 19:24

Ετσι ειναι οι αριστοι; δε ντρεπονται!

 
KONSTANTINOS
11 Σεπ 2021 19:11

Σε ένα ή δύο το πολύ χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.Κι όσοι θα επιχειρήσουν να τα επιβάλουν με αυτόν τον αυταρχικό - καθεστωτικό τρόπο θα φύγουν ως ένα αλήστου μνήμης τίποτα.!!!

 
Θέσεις διευθυντων
11 Σεπ 2021 18:12

Στο υπουργείο μιλάνε για προγραμματισμό και αξιολόγηση και έχουν ξεχάσει να στείλουν από τις 5 Αυγούστου την κανονιστικη απόφαση για να πάνε διευθυντές στα σχολεία που είχαν κενουμενες θέσεις διευθυντών. Δίνουν το σωστο παράδειγμα πως πρέπει να προγραμματίσει τις υποχρεώσεις του ένα σχολείο.

 
Τζα
11 Σεπ 2021 17:46

Και μετά τα βάζετε με τους δασκάλους... Ότι δε θέλουν την αξιολόγηση... Είναι δυνατόν να τη θέλουν;;;;;;; Να βάλουν το κεφάλι τους στη λαιμητομο ;;;;; αυτά που προτείνονται δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί είναι εκτός εργασιακού ωραριου...

 
Λευτέρης
11 Σεπ 2021 17:36

Κάποτε, και μετά από δεκαετίες ανούσιων αντιδράσεων και προκαταλήψεων, πρέπει και στη χώρα μας να εφαρμοστεί η επίσημη και αντικειμενική αξιολόγηση !!! Επίσημη, γιατί και τώρα μας αξιολογούν άτυπα όλοι από τον κοινωνικό περίγυρο και το αποτύπωμα στη μνήμη, για πολλούς από εμάς, είναι ειλικρινά οδυνηρό. Αντικειμενική, γιατί βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που θεμελιώθηκαν καιρό τώρα. Πολύ αρνητική διάθεση, γνώμη και εικόνα σχηματίζει στην κοινωνία, της οποίας είμαστε κομμάτι, η στείρα άρνηση και εθελοτυφλία !!!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
11 Σεπ 2021 16:04

@Μια ζωή μιζέρια!
Αγαπητέ φίλε, θεωρώντας apriori καλόπιστο το σχόλιό σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι κάθε άλλο παρά κινείται ενάντια στην επιστημοσύνη των εκπαιδευτικών ο ευρύτατος αυτός σκεπτικισμός που εκφράζεται για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου και ειδικότερα γι' αυτές που αναφέρονται στη λεγόμενη "εσωτερική" αξιολόγηση. Θα έπρεπε εύκολα να αντιλαμβάνεστε κι εσείς κι ο καθένας ότι μια τόσο μαζική αντίδραση που υπερβαίνει καταφανώς τα στενά αντιπολιτευτικά όρια, εκ των πραγμάτων δεν είναι "κομματική"! Όπως προφανώς δεν ήταν κομματική η αντίδραση στην ηλεκτρονική ψηφοφορία του περασμένου Δεκέμβρη, όταν αποδοκιμάστηκε η μεθόδευση της υπουργού σε ποσοστό 93%!!!
Αντίθετα λοιπόν μ' αυτά που αναφέρετε ως επιχειρήματα υπέρ της υπουργού, θα έλεγα ότι δε βλέπω να έχετε καμία απολύτως επιφύλαξη για την προωθηση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης εν μέσω πανδημίας, γεγονός που αυτομάτως μας οδηγεί σε μια εντελώς ειδική συνθήκη, εξαιρετικά δύσκολη, η οποία δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί ο καθένας πόσο πιεστικές προτεραιότητες άλλου είδους επιβάλλει, ώστε κάθε σκέψη για εισαγωγή μεταρρυθμίσεων αυτή τη στιγμή να μοιάζει απολύτως ανεπίκαιρη, ανεδαφική, ματαιόδοξη και τελικά καταδικασμένη σε αποτυχία και απαξίωση. Κάθε πράγμα απαιτεί και τις κατάλληλες συνθήκες, για να ευοδωθεί. Με αυταρχισμούς και εντολές κόντρα στη λογική δουλειά δε γίνεται. Σκεφτείτε κιόλας τη φοβερή γραφειοκρατική επιβάρυνση που έχει φορτωθεί αυτή τη στιγμή σε κάθε σχολείο λόγω πανδημίας, ώστε να θέλουμε να εξαντλήσουμε εντελώς τα όρια αντοχής των εκπαιδευτικών με επιπλέον φόρτο.
Και κάτι τελευταίο: Μπορούμε να συμφωνήσουμε επί της αρχής για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης σε όλες τις εκδοχές της. Γιατί όμως καταφεύγουμε σε όλον αυτόν τον απίστευτο γραφειοκρατικό κυκεώνα που προφανέστατα θα αποβεί σε βάρος της κύριας δουλειάς μας που είναι η διδασκαλία; Είναι λογικό να απλώνεται ένα τέτοιο πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και αμέτρητους πίνακες και εκθέσεις που πρέπει να συντάσσονται; Δε νομίζετε ότι από μόνο του όλο αυτό το σχέδιο αυτοϋπονομεύεται και δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί σωστά και αποτελεσματικά; Γιατί επιτέλους δε βρίσκουμε απλές, ευέλικτες και λειτουργικές λύσεις;

 
Τας
11 Σεπ 2021 15:59

Οι άριστοι της Νέας Δημοκρατίας, που δεν πέρασαν ούτε έξω από δημόσιο σχολείο , άσχετοι και με την παιδεία. Ας τους χαίρονται οι εκπαιδευτικοί που τους ψήφισαν, ενώ είχαν δείγματα γραφής από την εποχή Αρβανιτοπουλου, που ενώ έκλεινε ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και απέλυσε όλους τους εκπαιδευτικούς, την άλλη μέρα εγκαινίαζε τις ίδιες ειδικότητες στα ιδιωτικά ΙΕΚ.Οταν πάμε στην κάλπη προσέχουμε, τώρα περαστικά μας.

 
Τάσος
11 Σεπ 2021 15:45

Θλίψη προκαλεί το νομοσχέδιο... Χαρά που θα κάνουν οι δικηγόροι κι οι συριζαιοι...!!!

 
Fg
11 Σεπ 2021 15:02

Αυτά όλα δε γίνεται να γίνουν. Κ; ο δεν πρέπει να γίνουν!!!! Κύριοι και κυρίες εκεί στο υπουργείο βάλτε καλά στο μυαλό σας ότι ο εκπ/κους κλάδος δεν πιστεύει πως με όλα τούτα θα επέλθει βελτίωση στα σχολεία. Επομένως, δε θα βάλουμε τα χέρια μας να βγάλουμε τα μάτια μας...

 
ΠΕ19
11 Σεπ 2021 15:02

Ένα σχολείο το 2019 στην αρχική του συνεδρίαση αποφασίζει θα πρέπει να αναμορφωθεί η ιστοσελίδα του σχολείου. Ο δ/ντης (που είναι εντελώς καινούριος) λέει ότι έχει ξέρει ότι πρέπει να γίνει και έχει έτοιμο σχέδιο. Περνάνε οι μήνες τίποτα έπρεπε να ξεκινήσει το σχολείο πως θα αναμορφωθεί η ιστοσελίδα αν δεν αρχίσει το σχολείο. Μετά σκάει η πανδημία και για 6 μήνες δεν ασχολείται κανείς με την αναμόρφωση της ιστοσελίδας γιατί από εκεί θα μαθαίνανε τα νέα οι μαθητές του σχολείου οπότε δεν θα ήταν σωστό να αλλάξει εν μέσω πανδημίας, άλλωστε στον πόλεμο δεν αλλάζεις το στρατηγό. Τελειώνει η χρονιά τίποτα με την καινούρια πάλι το θέμα αυτό ήταν άμεσης προτεραιότητας αλλά πάλι δεν έγινε τίποτα αφού μέχρι να αρχίσει η χρονιά να σου πάλι τα λοκ ντάουν. Κάπου εκεί προς το τέλος του Μάρτη άλλαξε το επίσημο email του σχολείου γιατί ο πάροχος ήθελε περισσότερα χρήματα και το σχολείο αποφάσισε να χρησιμοποιεί παντού το εμαιλ του σχολικού δικτύου. Λίγο πριν την τελική συνεδρίαση του συλλόγου το καλοκαίρι ο Δ/ντης παρουσιάζει το (έτοιμο) σχέδιο του για την ιστοσελίδα και ο σύλλογος αποφασίζει ότι είναι μια χαρά και θα πρέπει να υλοποιηθεί γιατί η ιστοσελίδα δεν «άντεχε» το φόρτο από τις νέες δραστηριότητες που θα έπρεπε να υλοποιηθούν μέσω αυτής.
Το καλοκαίρι πέρασε και παρόλο που προθυμοποιήθηκαν αρκετοί να βοηθήσουν στο στήσιμο η διοίκηση του σχολείου δεν έκανε απολύτως τίποτα με αποτέλεσμα η σελίδα να χακαριστεί και να μη λειτουργεί μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι να στηθεί η νέα ιστοσελίδα οι λειτουργίες που θα γίνονταν μέσω της ιστοσελίδας θα αναπληρώνονταν από την ιστοσελίδα του αρχαιότερου εκπαιδευτικού στο σχολείο, Εν τω μεταξύ δεν είχε ανατεθεί σε κανένα να φτιαχτεί η νέα ιστοσελίδα.
Πως θα αξιολογούνταν ένα τέτοιο σχολείο ?
(Η ιστορία είναι μας είναι προϊόν μυθοπλασίας οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματικοί)

 
Δώσε το παράδειγμα....
11 Σεπ 2021 14:14

Γιατί δεν κάνει την αξιολόγηση, πρώτα στους υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ, να δούμε τα θετικά της αποτελέσματα???

 
@K.B.
11 Σεπ 2021 12:53

Οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις αξιολογούνται στις κάλπες, με εκλογές. Ίσως το έχεις ακούσει αυτό κάποτε.

 
Εκπαιδευτικος
11 Σεπ 2021 12:40

Οι προγραμματισμοί κλπ είναι δάνειο από τα ευρωπαϊκά σχολεία.
Ας δώσουν κ τον ανάλογο μισθό

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 Σεπ 2021 12:29

κ. Υπουργέ κλείστε τα αυτιά σας στα παρακάτω μηνύματα του Σωτήρη, του Κωνσταντίνου, του μεταταγμένου, της Αναστασίας και όλων αυτών που αντιδρούν και προχωρήστε σύντομα σε αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών των σχολικών μονάδων για να βρεθούν οι ελλείψεις που διαιωνίζονται. Προχωρήστε επίσης σε αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικού προσωπικού για να βρεθούν αυτοί που δεν προσφέρουν χρόνια καλυπτόμενοι πίσω από τους συνεπείς συναδέλφους.
Υπάρχει αρκετός χρόνος από το εβδομαδιαίο 30ωρο να ασχοληθεί ο καθένας με την αξιολόγηση του σχολείου.
Δεν είναι τα πράγματα όπως τα παρουσίασαν κάποιοι ότι αντέδρασαν οι εκπαιδευτικοί. Οι περισσότεροι Δντές ούτε καν συγκάλεσαν σύλλογο σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Αυτοί δεν δικαιούνται να ξαναείναι υποψήφιοι για στελέχη εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων.

 
Αποτελειώνουν το Σχολείο
11 Σεπ 2021 11:05

Συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων συλλόγων, ομάδων, ομίλων, διαφοροποιημένες διδασκαλίες, σχέδια δράσης, επιμορφώσεις, μέντορες κ.ο.κ. Απογεύματα, βράδυα, Σαββατοκύριακα, καλοκαίρια και χειμώνες... Δεν σφάξανε!!

 
απλουστατο
11 Σεπ 2021 10:13

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΜΗΔΕΝ. Καποια στιγμη θα το εμπεδωσετε.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ