ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Κυρώσεις στους εκπαιδευτικούς που δεν συμμορφώνονταν με την αξιολόγηση προέβλεπε και ο νόμος “Γαβρόγλου”

“Οι αξιολογητές αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης δεν μπορεί να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης”
Δημοσίευση: 18/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με την ποινή του αποκλεισμού από την διαδικασία επιλογής  στελέχους εκπαίδευσης, προέβλεπε ο νόμος  4547/18 του πρώην υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου   σε όσους εκπαιδευτικούς αρνούνταν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.

Ο Κ. Γαβρόγλου δεν πρόλαβε να εφαρμόσει το νόμο, λόγω των εθνικών εκλογών του 2019.

Ο νόμος "Γαβρόγλου" δενόριζε χρονική διάρκεια "αποκλεισμού" σε αντθεση με το νόμο Κεραμέως ο οποίος ορίζει μέχρι 5 χρόνια κι επιπλέον στους μη συμμορφούμενους  θα επιβληθεί και οικονομική "ποινή".

Η επίμαχη διάταξη

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη διάταξη του Κ. Γεβρόγλου, προέβλεπε τα εξής:

Άρθρο 45
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δεν αξιολογείται η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, σε σχέση με τη στοχοθεσία του προγραμματισμού, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι διαδικασίες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και της αποτίμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5, την παράγραφο 4 του άρθρου 8, την παράγραφο 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47.

2. Οι αξιολογητές, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, δεν μπορεί να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36, ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

3. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36, ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ ́ Κεφαλαίου.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 43 λήγει στις 30.7.2021.

6. Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα καθήκοντά του ως αξιολογητή, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α ́ και β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 38, ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του ίδιου Υπουργείου.

Ποιες κυρώσεις προβλέπει ο νόμος "Κεραμέως"

Ο νόμος της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, προβλέπει τις εξής κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με  τις διαδικασίες για την αξιολόγηση:

Η μη συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης στελέχους εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους βάσει των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου 109 είναι, μεταξύ άλλων:

1.    το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών,

2.    η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

3.    η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου  οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

4.    η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της,

5.    ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς,

Σε περίπτωση επιβολής των εν λόγω πειθαρχικών ποινών στο εκπαιδευτικό προσωπικό θα εκτιμηθεί η ιδιαίτερη θέση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνδυασμό με τα ειδικώς ισχύοντα για το προσωπικό αυτό, όπως μνημονεύονται κατωτέρω.

Επιπλέον, αν οι παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα υγείας, αναστέλλεται οποιαδήποτε διαδικασία εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει, αντικαθίσταται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ έτη.

Οι αξιολογητές και αξιολογούμενοι, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, για τα οκτώ έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης.

Σχόλια (42)

 
ΕΛΕΝΗ
24 Σεπ 2021 18:05

Ο νόμος Γαβρόγλου αφορούσε τον αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής στελέχους. Δε νομίζω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί ζούμε με αυτό το όνειρο. Της Κεραμέως είναι άλλο, είναι: θα σας διαλύσω μικρά φοβισμένα πλασματάκια.

 
Rip
20 Σεπ 2021 16:40

Μάλλον ξεχάσατε ότι εσείς είστε κυβέρνηση.... Οι προηγούμενοι κρίθηκαν από τον ελληνικό λαό.
Μήπως όμως εννοείται πως και ο πιο δημοκράτης από εμένα Γαβρογλου είχε και αυτός κυρώσεις άρα καλά κάνω και εγώ που είμαι λίγο πιο αυστηρή?

 
@Ερτ
19 Σεπ 2021 21:23

Πώς λειτουργεί το ΥΠΑΙΘ επί Κεραμέως?.... ε ακριβώς το αντίθετο....

 
Ερτ
19 Σεπ 2021 19:08

Πολύ θα ήθελα από κάποιον να μου εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με την έκφραση "Δημοκρατικό σχολείο", "Δημοκρατική...αξιολόγηση".

 
Ερτ
19 Σεπ 2021 14:57

@Εκπαιδευτικος: ...μέσα στα όρια του νόμου. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΔΕΣ, Ε; Ξανά λοιπόν...μέσα στα όρια του νόμου.μέσα στα όρια του νόμου.μέσα στα όρια του νόμου.μέσα στα όρια του νόμου.

 
Εκπαιδευτικός
19 Σεπ 2021 11:49

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
'Αρθρο 23: (Συνδικαλιστική ελευθερία)
1. Tο Kράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.
2. H απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων.
Aπαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ' αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Tο δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε μορφής επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Oι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του.
Σύνταγμα της Ελλάδας

 
Γιαμαλάκης Γρηγόρης
19 Σεπ 2021 10:03

Τι γράφετε για κυρώσεις Γαβρόγλου, αφού δεν τις είδαμε ποτέ;;; Οι εκπαιδευτικοί έχουν αγανακτήσει με όλα αυτά προσπαθούν να περάσουν στο ελληνικό σχολείο... Όλη μέρα να δουλεύουν (μέχρι αργά το βράδυ) και δε θα προλαβαίνουν τη σύνταξη portfolio, συμπλήρωση για φόρμες δεξιοτήτων, σχολικά συμβούλια, περιγραφικές αξιολογήσεις, προαιρετικές αλλά στην ουσία υποχρεωτικές ενδοσκοπικές επιμορφώσεις, προετοιμασία μαθημάτων, διορθώσεις γραπτών κλπ. "Γαλέρα" κανονική για όλους τους εκπαιδευτικούς... Επιτέλους, το Υπουργείο Παιδείας ας κάνει διάλογο με τις Ομοσπονδίες μας κι ας αφήσει στην άκρη τις αυταρχικές μεθόδους που ακολουθεί για την επιβολή μιας αξιολόγησης που τελικά είναι γεμάτη κυρώσεις, ποινές και τιμωρίες...κι ας λένε οι κυβερνώντες το αντίθετο... Ας το καταλάβει η "φωτισμένη" ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας: δίχως τη συναίνεση των εκπαιδευτικών, δεν γίνεται τίποτα κι αυτό δεν είναι εκβιαστικό, αλλά η πραγματικότητα...

 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
19 Σεπ 2021 09:49

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ,ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΕΣΑ 30 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΤΗΝ ΕΞΥΨΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ -ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ(ΝΕΑ ΜΟΔΑ ΚΕΡΑΜΕΩΣ), ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΙ ΑΛΛΟΥ.
ΖΗΤΑΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ,ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ,ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ.

 
Νίκος ΠΕ70
19 Σεπ 2021 09:03

Ο Δον Κιχώτης πενθεί.

 
ert
19 Σεπ 2021 00:04

Οι πρωτοετείς γνωρίζουν ότι έλεγχο συνταγματικότητας κάνουν τα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και όχι ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Για πες μας σε ποιο άρθρο του Συντάγματος προσκρούει ο νόμος;

 
Γιώργος Π.
18 Σεπ 2021 23:44

Ας αφήσουμε όλα τα άλλα που μπορεί να είναι συνταγματικά ή να μην είναι (τα δικαστήρια θα αποφασίσουν για αυτό αν χρειαστεί) και ας εστιάσουμε στο οικονομικό. Ποια είναι τα ποσοστά συμμετοχής στις απεργίες τα τελευταία χρόνια; Γιατί πιστεύει η ΟΛΜΕ ότι τώρα σε αυτή την απεργία θα την ακολουθήσει ο κλάδος, πόσοι θα συνεχίσουν να αρνούνται την αξιολόγηση αφού δουν τις πρώτες μειώσεις στις αποδοχές τους;

 
Ροντα
18 Σεπ 2021 22:51

Η αξιολογηση σας μαρανε εν μεσω πσνδημιας. Αντε κοιταξτε να βρειτε χωρους για σχολεια (υπαρχουν) να αισθανθουν ανθρωποι τα παιδια μας. Ντροπη!!!

 
Σπύρος
18 Σεπ 2021 22:41

Kουραστήκαμε με την καταστροφολογία. Αφήστε τους εκπαιδευτικούς να πράξουν κατά το δοκούν και μην επηρεάζετε. Αν οι μισοί θέλουν τη συμμετοχή γιατί να ακολουθήσουν τους άλλους μισούς; Μπαίνουμε στη μέση του υπουργείου και των συνδικαλιστών. Κουραστήκαμε.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
18 Σεπ 2021 21:44

Οι πρωτοετείς της νομικής γνωρίζουν ότι έναντι του νόμου υπερτερεί το σύνταγμα. Δεν είναι άρνηση καθήκοντος, είναι συμμετοχή σε συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα η απεργία των εργαζομένων.
Γνωρίζουν όμως όλοι ότι επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι και το λοκ ντάουν του εργοδότη για τον εργαζόμενο............

 
Εκπαιδευτικος
18 Σεπ 2021 19:32

Ας σκεφτούμε καλά ο καθένας από εμάς κι όλοι μαζί τι σχολείο θέλουμε κι αν το σχολείο που ονειρευόμαστε θα πάρει σάρκα και οστά με τα νομοθετήματα που καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Μετά την ανάρτηση στο blog του κάθε σχολείου των πεπραγμένων και των σχεδίων δράσης, ακολουθεί η επιλογή σχολείου. Αν νομίζετε, συνάδελφοι, ότι σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον με ελεγχόμενους εκπαιδευτικούς, θα προετοιμάσουμε τον κριτικά σκεπτόμενο πολίτη του αύριο, αναζητήστε τι έγινε στις χώρες που εφάρμοσαν τέτοιες πρακτικές. Όσο για τις κυρώσεις, και οι πρωτοετείς της νομικής γνωρίζουν ότι έναντι του νόμου υπερτερεί το σύνταγμα. Δεν είναι άρνηση καθήκοντος, είναι συμμετοχή σε συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

 
skeptomenospolitis
18 Σεπ 2021 18:41

Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία! Δεν θα μας λυγίσετε! Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια στον αυταρχισμό και την δουλοπρέπεια!

 
ΤΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ "ΜΕΛΑΝΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ !
18 Σεπ 2021 17:55

Οι εκπαιδευτικοί πάντα συζητούν και συνεργάζονται για θέματα που τους απασχολούν, ακόμη και στις κοινωνικές συναντήσεις τους.
Η αξιολόγηση θεσμοθετεί και συστηματοποιεί τέτοιου είδους συνεργασίες, που τις καθιστά πιο αποτελεσματικές. Αυτό βέβαια απαιτεί περισσότερο χρόνο, που με τον επιμερισμό μεταξύ των μελών της συνεργαζόμενης ομάδας βολεύεται.
Παλιότερα η αυτοαξιολόγηση ήταν αίτημα των εκπαιδευτικών συνδικάτων, αλλά ποτέ δεν πήραν την πρωτοβουλία να την κάνουν πράξη (όπως κάνουν για να την ακυρώσουν). Αν το είχαν κάνει θα είχαν το πάνω χέρι.
Αυτή η ατμόσφαιρα της ανησυχίας ή της επαναστατικής διάθεσης είναι εντελώς αναντίστοιχη με την πραγματικότητα και θεωρώ ότι κάποιοι την ανατροφοδούν για τους δικούς τους λόγους.

 
Ερτ
18 Σεπ 2021 17:45

Πόπη, αυτά τα τσεγκεβαριστικα κρατά τα για τα καφενεία, μην τα πεις παραμένω θα καείς. Φιλικά στο λέω Πόπη.

 
Σπάρτακος
18 Σεπ 2021 17:43

Πιστεύω άλλο Λούτσα κι άλλο βούρτσα για τα μαλλιά! Νομίζω?

 
Ένας Πληβείος
18 Σεπ 2021 17:32

Με την άδειά σας ΔΑΣΚΑΛΕ & KONSTANTINOS το επαναλαμβάνω όπως ακριβώς το γράφετε για να γίνει σαφές:

"Επειδή επιχειρείται ένας άκομψος συμψηφισμός, ας το πάρουμε χαμπάρι: η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, όταν έγινε κυβέρνηση, κατάργησε το ΠΔ 152/13 της Ν.Δ. για την ατομική αξιολόγηση που οδηγούσε σε απολύσεις, επανέφερε όλους τους απολυμένους εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες, δημοτικούς αστυνομικούς στην υπηρεσία τους, τις συλλογικές συμβάσεις, κατάργησε το ντροπιαστικό υποκατώτατο μισθό, προστάτεψε την εργασία και το δικαίωμα στην απεργία,, κλπ. Όλα αυτά δηλ. που σαρώνει σήμερα η δεξιά αυταρχική κυβέρνηση Μητσοτάκη!
Η αξιολόγηση του ν. 4547 αφορούσε ΜΟΝΟ τα στελέχη εκπαίδευσης και το αποτέλεσμα αυτής θα αξιοποιούνταν ΜΟΝΟ για να ξαναγίνουν στελέχη και τίποτα άλλο. Άρα καμία σχέση με τον οδοστρωτήρα Μητσοτάκη-Κεραμέως.
Τέλος, θυμίζω, ότι με τη διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης και ΜΟΝΟ συμφωνεί και η ΔΟΕ, με απόφαση συνεδρίου το 1993!"

 
Μπραβο ΔΑΣΚΑΛΕ
18 Σεπ 2021 16:42

Ετσι ακριβως ειναι. Η κυβερνηση εχει ισοπεδωσεθ τα παντα. Καποιοι βαφτιζουν το μαυρο ασπρο.

 
Πιτσιφλής
18 Σεπ 2021 16:32

Υπάρχει και μια άλλη, πολύ συγκινητική, φωτογραφία, όπου ο πρώην υπουργός μιλά στη σημερινή υπουργό σαν στοργικός πατέρας κι αυτή τον ακούει μετά του προσήκοντος σεβασμού. Εδώ στο esos την έχω δει και καλό θα είναι να την αναρτήσει πάλι, να συμβάλλουν και οι δημοσιογράφοι στην πολυπόθητη αλλαγή του κλίματος... Ας βοήθησει κι ο γερο-Δον κάποια στιγμή. Τι τις θέλει τις δεξιότητες σ΄αυτή την ηλικία; Άλλωστε επιδέξιος είναι!...

 
κασσάνδρα
18 Σεπ 2021 15:52

"μην τους φοβάσαι στο φόβο σου ποντάρουν"
είχε πει ο Παύλος Φύσσας

 
KONSTANTINOS
18 Σεπ 2021 15:31

Με την άδειά σου ΔΑΣΚΑΛΕ το επαναλαμβάνω όπως ακριβώς το γράφεις για να γίνει σαφές:
¨Επειδή επιχειρείται ένας άκομψος συμψηφισμός, ας το πάρουμε χαμπάρι: η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, όταν έγινε κυβέρνηση, κατάργησε το ΠΔ 152/13 της Ν.Δ. για την ατομική αξιολόγηση που οδηγούσε σε απολύσεις, επανέφερε όλους τους απολυμένους εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες, δημοτικούς αστυνομικούς στην υπηρεσία τους, τις συλλογικές συμβάσεις, κατάργησε το ντροπιαστικό υποκατώταο μισθό, προστάτεψε την εργασία και το δικαίωμα στην απεργία,, κλπ Όλα αυτά δηλ που σαρώνει σήμερα η δεξιά αυταρχική κυβέρνηση Μητσοτάκη!
Η αξιολόγηση του ν. 4547 αφορούσε ΜΟΝΟ τα στελέχη εκπαίδευσης και το αποτέλεσμα αυτής θα αξιοποιούνταν ΜΟΝΟ για να ξαναγίνουν στελέχη και τίποτα άλλο. Άρα καμία σχέση με τον οδοστρωτήρα Μητσοτάκη-Κεραμέως.
Τέλος, θυμίζω, ότι με τη διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης και ΜΟΝΟ συμφωνεί και η ΔΟΕ, με απόφαση συνεδρίου το 1993!"

 
Πόπη
18 Σεπ 2021 15:17

Ξεστραβωθείτε συνάδελφοι!
Ισχύουν όσα γράφει ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, για να μην τα επαναλαμβάνω.
Το ότι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, όπως μοιρολατρικά κάποιοι λένε, ΔΕΝ σημαίνει ότι είμαστε ηλίθιοι! Είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι! Αλλά για να σκεφτεί κάποιος, πρέπει πρώτα να έχει ενημερωθεί. Διαβάστε λοιπόν και μετά να συζητήσουμε...

 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ όλων
18 Σεπ 2021 15:11

των διευθυντών τώρα , προκήρυξη και άμεση επιλογή νέων διευθυντών εκπαίδευσης και βλέπουμε και για άλλα βήματα καλής θέλησης. ΑΝ θέλει ο κλάδος να έχει ίχνος αξιοπρέπειας. Για τη βελτίωση του μπάχαλου της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνει κάτι από τον κλάδο. δυστυχώς. ας ελπίσουμε - που δεν βλέπουμε φως- ότι οι σύμβουλοι θα είναι κάποιας προκοπής

 
Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Σύριζα
18 Σεπ 2021 14:03

Απευθύνονται σε φανατικούς ή λοβοτομημένους.Που δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ τους,για να λέμε την αλήθεια.

 
@Πιτσιφλής
18 Σεπ 2021 13:21

Αυτό πράγματι λείπει απ' τις πρόσφατες ελληνικές κυβερνήσεις. Δυστυχώς, η μπάλα χάνεται όταν απαντάμε μόνο σε πρόσωπα και όχι σε καταστάσεις.

 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
18 Σεπ 2021 12:49

Επειδή επιχειρείται ένας άκομψος συμψηφισμός, ας το πάρουμε χαμπάρι: η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, όταν έγινε κυβέρνηση, κατάργησε το ΠΔ 152/13 της Ν.Δ. για την ατομική αξιολόγηση που οδηγούσε σε απολύσεις, επανέφερε όλους τους απολυμένους εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες, δημοτικούς αστυνομικούς στην υπηρεσία τους, τις συλλογικές συμβάσεις, κατάργησε το ντροπιαστικό υποκατώταο μισθό, προστάτεψε την εργασία και το δικαίωμα στην απεργία,, κλπ Όλα αυτά δηλ που σαρώνει σήμερα η δεξιά αυταρχική κυβέρνηση Μητσοτάκη!
Η αξιολόγηση του ν. 4547 αφορούσε ΜΟΝΟ τα στελέχη εκπαίδευσης και το αποτέλεσμα αυτής θα αξιοποιούνταν ΜΟΝΟ για να ξαναγίνουν στελέχη και τίποτα άλλο. Άρα καμία σχέση με τον οδοστρωτήρα Μητσοτάκη-Κεραμέως.
Τέλος, θυμίζω, ότι με τη διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης και ΜΟΝΟ συμφωνεί και η ΔΟΕ, με απόφαση συνεδρίου το 1993!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.