Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Κυρώσεις στους εκπαιδευτικούς που δεν συμμορφώνονταν με την αξιολόγηση προέβλεπε και ο νόμος “Γαβρόγλου”

“Οι αξιολογητές αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης δεν μπορεί να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης”
Δημοσίευση: 18/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με την ποινή του αποκλεισμού από την διαδικασία επιλογής  στελέχους εκπαίδευσης, προέβλεπε ο νόμος  4547/18 του πρώην υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου   σε όσους εκπαιδευτικούς αρνούνταν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.

Ο Κ. Γαβρόγλου δεν πρόλαβε να εφαρμόσει το νόμο, λόγω των εθνικών εκλογών του 2019.

Ο νόμος "Γαβρόγλου" δενόριζε χρονική διάρκεια "αποκλεισμού" σε αντθεση με το νόμο Κεραμέως ο οποίος ορίζει μέχρι 5 χρόνια κι επιπλέον στους μη συμμορφούμενους  θα επιβληθεί και οικονομική "ποινή".

Η επίμαχη διάταξη

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη διάταξη του Κ. Γεβρόγλου, προέβλεπε τα εξής:

Άρθρο 45
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δεν αξιολογείται η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, σε σχέση με τη στοχοθεσία του προγραμματισμού, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι διαδικασίες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και της αποτίμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5, την παράγραφο 4 του άρθρου 8, την παράγραφο 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47.

2. Οι αξιολογητές, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, δεν μπορεί να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36, ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

3. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36, ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ ́ Κεφαλαίου.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 43 λήγει στις 30.7.2021.

6. Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα καθήκοντά του ως αξιολογητή, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α ́ και β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 38, ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του ίδιου Υπουργείου.

Ποιες κυρώσεις προβλέπει ο νόμος "Κεραμέως"

Ο νόμος της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, προβλέπει τις εξής κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με  τις διαδικασίες για την αξιολόγηση:

Η μη συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης στελέχους εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους βάσει των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου 109 είναι, μεταξύ άλλων:

1.    το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών,

2.    η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

3.    η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου  οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

4.    η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της,

5.    ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς,

Σε περίπτωση επιβολής των εν λόγω πειθαρχικών ποινών στο εκπαιδευτικό προσωπικό θα εκτιμηθεί η ιδιαίτερη θέση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνδυασμό με τα ειδικώς ισχύοντα για το προσωπικό αυτό, όπως μνημονεύονται κατωτέρω.

Επιπλέον, αν οι παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα υγείας, αναστέλλεται οποιαδήποτε διαδικασία εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει, αντικαθίσταται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ έτη.

Οι αξιολογητές και αξιολογούμενοι, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, για τα οκτώ έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης.

Σχόλια (42)

 
Αγάπη μόνο
18 Σεπ 2021 12:45

@Πιτσιφλής
Φοβάμαι να μην τους δω, και πιο αγαπημένους στο μέλλον.... Χάθηκε και ο αγαπητός Δον τελευταία(ελπίζω λόγω φόρτου εργασίας και δεξιοτήτων), που τα λέει ωραία περί αγνών συναισθημάτων!

 
Ξ. Ν.
18 Σεπ 2021 12:35

Αν όλοι πουμε όχι, τότε θα χουμε μεγάλη νίκη
Γιατί ένας σύλλογος συσσωμος αν πει όχι, άρα θα αποκλειστεί από οποιαδηποτε εξέλιξη, άρα ποιος θα γίνει του χρόνου υπ/ντης στο σχολείο;;;;;; δε θα χουν υποδιευθυντες τα σχολεία;;; ; Αν πουν και οι διευθυντές όλοι όχι στην αξιολόγηση άρα;;;;; Σε θα χουμε ούτε διευθυντες αφού θα χουν αποκλειστεί;;;;;; Ξυπνήστε όσοι φοβάστε...
Επίτηδες τα λένε, θέλουν να μας τρομοκρατησουν.

 
ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
18 Σεπ 2021 12:31

Σε άλλη σχολική μονάδα από την περσινή, πλείστοι όσοι νεοδιόριστοι και στην ίδια μοίρα χιλιάδες αναπληρωτές. Πώς θα αξιολογήσουμε κάτι για το οποίο δεν έχουμε ιδέα; Εκτός κι αν στόχος είναι να πάμε σε νέα τηλεκπαιδευση και πάλι, ώστε να αξιολογήσουμε το γουεμπεξ που θα δουλέψουμε φέτος. Τι, όχι;;;

 
Κωστας
18 Σεπ 2021 12:23

Όλα ήταν στο νόμο 4547/18 . Ουσιαστικά τον ψηφισμένο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει. Τα άλλα είναι κενά λόγια !!

 
Δημήτρης
18 Σεπ 2021 11:33

Ο Νόμος Γαβρόγλου όριζε μόνιμο αποκλεισμό, ενώ της Κεραμεως 5ετη. Επίσης τώρα υπάρχει και οικονομική ποινή, όπως σε όλες τις απεργίες. Τι το παράξενο ;

 
Βενετία
18 Σεπ 2021 11:19

Αποκλείεται να απολυθούμε. Τόσες χιλιάδες εκπ/κοι. Στο δημόσιο μόνο αν κάνεις φόνο χάνεις τη δουλειά σου. Επομένως, εκπ/κοι, μη φοβάστε. Προχωρήστε σε απεργία αποχή.

 
Γ. Π.
18 Σεπ 2021 11:16

Όπως τότε έγινε μια τρύπα στο νερό και δεν εφαρμόστηκε τπτ έτσι θα γίνει και τώρα. Δε φοβόμαστε. Όλος ο κλάδος ενωμένος. Να μας απολύσουν όλους;;; αποκλείεται.

 
παράξενη χώρα
18 Σεπ 2021 11:06

Μήπως εκτός από το άνθος της "αντίστασης" είμαστε και δημόσιοι λειτουργοί; Μήπως σε μια δημοκρατία ο Νόμος πρέπει να εφαρμόζεται; 'Η μήπως θα διαλέγουμε τους Νόμους που θα εφαρμόζουμε;
Περιμένω με συστολή κάθε κήρυγμα επαναστατικού και αντιστασιακού φρονήματος.

 
Εχουμε τρελαθει,
18 Σεπ 2021 11:00

Φοβερες κυρωσεις ειχε...

 
Ροντα
18 Σεπ 2021 10:01

Η ουσια ειναι μια. Καπως πρεπει να αιτιολογηθουν οι πολυποθητες απολυσεις.... που για την ωρα χαρακτηριζονται αναστολες. Θα ακολουθησουν κι αλλα ωραια. Αρκει να συμμορφωθουν ολα τα προβατακια. Μεχρι τοτε θα γινουν επιπλεον συγχωνευσεις σχολικων μοναδων,τμηματων κ.α. ...

 
Πιτσιφλής
18 Σεπ 2021 09:56

Έτσι πρέπει να είναι οι υπουργοί Παιδείας, όπως στη φωτογραφία του esos, αγαπημένοι, να στηρίζει ο ένας τον άλλο!...

 
....
18 Σεπ 2021 09:32

Α! Τόσο σοβαρές κυρώσεις είχε? Καμία σχέση επομένως με τις κυρώσεις που θέλουν να επιβάλλουν τώρα!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.