Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος: Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία

Δημοσίευση: 25/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο  για την διενέργεια υγειονομικών  ελέγχων  στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2021 – 2022, του  υπουργείου Υγείας διαβιβάστηκε από το υπουργείο Παιδεία σε όλα τα σχολεία της χώρας..

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Η πανδημία της νόσου του κορωνοιού (COVID-19) παραμένει σε εξέλιξη. Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων έως σήμερα και ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2021-2022 λόγω των εκτάκτων μέτρων που ισχύουν εξ’ αιτίας της πανδημίας από τον κορωνοιό SARS-COV-2, κρίνεται αναγκαία η εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις εκπαιδευτικές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Α. ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι, αποχωρητήρια κ.λ.π) των σχολείων, των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σύμφωνα με την σχετ. (4) Υ.Δ.. Ειδικότερα πρέπει να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι σχετικά με τον τακτικό αερισμό των αιθουσών, τον επαρκή καθαρισμό όλων των χώρων, των θρανίων, των γραφείων σε καθημερινή βάση κ.λπ.

Κατά την διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων πρέπει να δίνεται προσοχή στην τήρηση της εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης της υγιεινής της ύδρευσης και της αποχέτευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και απολύμανση ανωτ. σχετ. (13) των εγκαταστάσεων των αποχωρητηρίων καθώς επίσης στον εφοδιασμό τους με χαρτί, σαπούνι, αντισηπτικό διάλυμα και κάδους απορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων, την γενικότερη τήρηση της καθαριότητας, της επάρκειας του αερισμού και του κλιματισμού ούτως ώστε ο σχολικός πληθυσμός να δραστηριοποιείται σε υγιεινό περιβάλλον και να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Επισημαίνεται σε περίπτωση χρήσης επιβατηγών οχημάτων μεταφοράς μαθητών πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ανωτ. σχετ. (10) εγκύκλιο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που χρησιμοποιούνται και εκτός σχολικών μονάδων.

Β. ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων (και παράλληλα να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις ανωτ. (2 & 3) σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

Αναφορικά με τα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία (π.χ. ετοίμων γευμάτων, φρούτων, κ.α.) τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων αρμόδιων Υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας. Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τους προμηθευτές – παρασκευαστές των γευμάτων με πλήρη στοιχεία αυτών (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση), ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν οι αρμόδιες οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προβούν σε τακτικούς ή/και έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους.

Για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αναφορικά με τον ιατρικό έλεγχο του προσωπικού τους και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, επισημαίνουμε την εφαρμογή των ανωτέρω (6 & 7) σχετικών Αποφάσεων & σχετ (9) εγκύκλιο. Κρίνεται σκόπιμο, να διεξάγονται Υγειονομικοί έλεγχοι και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Ειδικότερα μέτρα πρόληψης & προφύλαξης COVID-19 σε σχέση με την λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων .

 • Λήψη μέτρων περιορισμού συγχρωτισμού, τήρησης αποστάσεων (π.χ. διαφορετικά διαλείμματα, διαγράμμιση σε χώρους σίτισης - κυλικεία, χώρος διανομής τροφίμων σε προγράμματα σχολικών γευμάτων)
 • Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής με έμφαση στην συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών.
 • Τοποθέτηση αντλίας αλκοολούχου διαλύματος στα σημεία πλύσης των χεριών
 • Σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς & μαθητές με μέριμνα για την σχετική εκπαίδευση καθώς και του βοηθητικού προσωπικού και των εργαζομένων σε
 • χώρους σίτισης.
 • Τακτικός αερισμός αιθουσών (και εφόσον γίνεται χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων να εφαρμόζεται η Δ1δ/ΓΠ. οικ. 26635/23-4-2020 εγκύκλιος «Λήψη μέτρων διασφάλισης της
 • Δημόσιας Υγείας από ιογενείς λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων»).
 • Καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και χώρων
 • Ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών σε κατάλληλα σημεία, ενημέρωση του σχολικού πληθυσμού για τον τρόπο μετάδοσης του ιού.
 • Τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος.

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία κυλικείων & χώρων εστίασης:

Για την προστασία των μαθητών και των εργαζομένων στη σχολική μονάδα πρέπει να τηρούνται τα σχετικά των ανωτ. σχετ. ( 2, 3 & 8 ).

Eιδικότερα :

 • Απασχόληση του προσωπικού των κυλικείων-καντίνες (αναφορικά με τη μη μετάδοση της λοίμωξη Covid-19) σύμφωνα με τις γενικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως κάθε φορά ισχύουν για τα ΚΥΕ.
 • Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό κατά την διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων).
 • Τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των χεριών του προσωπικού (οδηγίες του ΕΟΔΥ ) με σαπούνι και ζεστό νερό.
 • Χρήση γαντιών μιας χρήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797, 11-4-2012 (Β’1199), όπως κάθε φορά ισχύει και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής.
 • Εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού – απολύμανσης (σχετ. 11) και απεντόμωσης – μυοκτονίας της επιχείρησης.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής
 • Τακτικός & καλός αερισμός του χώρου.
 • Διάθεση των προσυσκευασμένων τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικά επισημαίνεται για τα προιόντα που διατίθενται μετά από επεξεργασία από το κυλικείο, ότι πρέπει να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα.
 • Μέριμνα για την αποφυγή συνωστισμού κατά την διάρκεια του διαλείμματος σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Τοποθέτηση φιάλης αλκοολούχου διαλύματος με αντλίας έγχυσης σε ευκρινή θέση για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των μαθητών και του προσωπικού.
 • Ανάρτηση αφισών σε εμφανή θέση για την σωστή χρήση του αντισηπτικού αλλά και των μέτρων ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.

Σχόλια (8)

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
26 Σεπ 2021 19:58

Και υπάλληλοι του Υπ.Υγείας έξω από κάθε σχολική μονάδα να ελέγχουν τα self tests/πιστοποιητικά κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

 
"Jean Valjean" Γιάννης Αγιάννης
25 Σεπ 2021 21:32

...διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς...
βρε Θανάση, κύριε Υπουργέ μας , εγώ θα έλεγα να συμπεριλάβεις και οτιδήποτε άλλο συνορεύει ή καταλήγει ή προσκρούει ή έχει επαφή ή εφάπτεται με τους παραπάνω τύπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δε θα μας ξεφύγει τίποτα...τι στο καλό ... αυτό το Υπουργείο και κατά το παρελθόν είχε θέσει ψηλά τον πήχη της πολιτικής δράσης... όπως το να παροτρύνει όλους τους πολίτες αυτής της χώρας να βγουν στα παράθυρα, στα μπαλκόνια, στις πυλωτές , στους ακάλυπτους κτλ ...για να βαρέσουν παλαμάκια...και το πράξαμε όλοι μας με βαθιά αίσθηση της πολιτικής ευθύνης που διέκρινε την συγκεκριμένη πράξη μας...
...και αφού τελειώσεις με αυτό το σημαντικό έργο ... μια και ξεκίνησες με ορμή....απλώσου και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ... δες και εκεί μήπως πρέπει να πλένονται πιο συχνά τα λάστιχα των τροχών να σκουπίζονται τακτικά οι χειρολαβές και διάφορα άλλα που μόνο εσύ ξέρεις... γιατί κυρίως τέτοιου είδους προβλήματα έχουν τα αστικά μέσα μεταφοράς... όπως τουλάχιστον διαμαρτύρεται ο κόσμος , οι πολίτες , ο λαός , η κοινωνία ...
...καμαρώνουμε...

 
Μαίρη Κατ
25 Σεπ 2021 16:57

Κι εκεί που υπάρχουν δύο , σφυρίζουν κλέφτικα!!! Είναι θέμα συνείδησης να κάνουν τη δουλειά τους σωστά κ καλά είτε είναι μια , είτε δύο,!!! Δυστυχώς ούτε κ με τις παρατηρήσεις κάνουν τα αυτονόητα!!!
Δεν φταίει το υπουργείο λοιπόν ....

 
Ερώτηση
25 Σεπ 2021 16:41

Εργαστήριο πληροφορικής με 10pc και 27 μαθητές και όλα τα μέτρα πάνε στραφι...

 
Βασίλης
25 Σεπ 2021 16:09

Ο Θανάσης με τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια.

 
@Καλη η εγκυκλιος
25 Σεπ 2021 14:55

Φυσικα, το υπουργειο απουσιαζει. Τωρα το καταλαβατε; Αποδεδειγμενο περιτρανα καιρο τωρα.

 
Ωραία ολα αυτά.
25 Σεπ 2021 14:42

Καμιά ιδέα για το ολοήμερο όπου τα παιδιά αναμειγνύωνται απο διαφορετικά τμήματα υπαρχει; Αν φτιάξουμε τμήματα των 10 παιδιων π.χ. το υπουργείο θα στείλει εκπαιδευτικους να καλυφθούν οι ώρες αυτές;
Για μενα εκεί είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στα Δημοτικά απο πλευράς τήρησης κανόνων υγιεινής.

 
Καλή η εγκύκλιος
25 Σεπ 2021 09:11

Αλλά στα περισσότερα σχολεία υπάρχει μόνο μία καθαρίστρια. Το υπουργείο ζει σε άλλη χώρα;;;;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.