Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Πρόεδροι ΕΛΜΕ: Ναι στην απεργία- αποχή από την αξιολόγηση το 92% των ΕΛΜΕ, αλλά με όχι υψηλή συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις

Το υπουργείο Παιδείας θα εκτιμήσει το κλίμα που επικρατεί στα σχολεία και με βάσει αυτό θα αποφασίσει εάν θα κάνει προσφυγή κατά της απεργίας-αποχής
Δημοσίευση: 25/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Υιοθετήθηκε η πρόταση του ΔΣ της ΟΛΜΕ για απεργία- αποχή από την αξιολόγηση , από την συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων των ΕΛΜΕ στη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποίησαν σήμερα Σάββατο , στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα από τις 86 ΕΛΜΕ, στις Συνέλευση παραβρέθηκαν   78 πρόεδροι και ψήφισαν:

  • Ναι στην απεργία- αποχή   οι 72, και,
  • Λευκό οι 6.

Στη Συνέλευση, ένας αριθμός προέδρων-ο οποίος ωστόσο σύμφωνα με απάντηση που δόθηκε από την ΟΛΜΕ στο esos  δεν έχει καταγραφεί -δεν έφεραν απόφαση Γενικής Συνέλευσης , αλλά Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται γαι κάτι που συμβαίνει σε όλες της Συνελεύσεις προέδρων.

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι η συμμετοχή των καθηγητών στις Γενικές Συνελεύσεις, σε όσες ΕΛΜΕ πραγματοποιήθηκαν,  δεν ήταν υψηλή.

Επίσης σε σχέση με άλλες Συνελεύσεις της ΟΛΜΕ ο αριθμός των συμμετεχόντων  προέδρων ΕΛΜΕ ήταν μεγαλύτερος.

Η αντίδραση του υπ. Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας θα εκτιμήσει το κλίμα που θα διαμορφωθεί στα σχολεία αυτή τη εβδομάδα , προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προσφύγει δικαστικά κατά της απεργίας-αποχής.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έκανε δεκτές δύο προσφυγές του υπουργείου Παιδείας, κατά ανάλογης απεργίας  που κήρυξε η ΟΛΜΕ, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Η πρώτη αφορά την απεργία στις Πανελλαδικές (Διαβάστε εδώ)
 
Η δεύτερη αφορά τη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ μέσα στις εξετάσεις των μαθητών για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Σχολεία (Διαβάστε εδώ).

Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα  και αναμένεται να αποσταλεί προς όλα τα σχολεία της χώρας , προειδοποιεί ότι (σ.σ. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ κήρυξαν απεργία -αποχή από την αξιολόγηση):

Α. Η αξιολόγηση (εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών) αποτελεί μια διαδικασία εκπαιδευτικής ανατροφοδότησης προς το συμφέρον πρωτίστως των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, εν γένει.

Και τούτο διότι η συμμετοχή στην ως άνω διαδικασία στοχεύει στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και έχει βελτιωτικό χαρακτήρα.

Β. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση, η οποία απορρέει από τους με αριθμό 4692/2020 (Α’ 111) και 4823/2021 (Α’ 136) νόμους.

Γ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Διατάξεις για την εφαρμογή του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, οι σχολικές μονάδες προβαίνουν σε γενική εκτίμηση του έργου και των λειτουργιών της σχολικής μονάδας του προηγούμενου έτους (2020-21), και υποβάλλουν συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., πριν τη διαδικασία του Συλλογικού Προγραμματισμού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας και όχι αργότερα από το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

2. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει μόνο τα σημεία 1-4 που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας, ήτοι:

  • Τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολικής μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.). Στο πεδίο αυτό καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της,
  • την αποτίμηση των λειτουργιών της σχολικής μονάδας, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, με βάση τους εννέα (9) άξονες (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας),
  •  τη συνοπτική τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής,
  • τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας.

Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ τα τεκμήρια που συνδέονται με την αποτίμηση των επιμέρους αξόνων παραμένουν στο αρχείο του σχολείου και είναι διαθέσιμα στην περίπτωση που ζητηθούν από τον/την αρμόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4.

3. Για την υλοποίηση του συστήματος συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 4823/2021 (A’ 136), Μέρος Ζ’, Κεφ. Α’, άρθρο 231.

Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας.

Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση έως την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση είναι δυνατόν να προσκληθούν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, στελέχη του ΚΕΔΑΣΥ, του Κ.Ε.ΠΕ.Α., καθώς και μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα και επιστήμονες άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αξιοποιώντας:

α) Την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του προηγούμενου σχολικού έτους,

β) τις παρατηρήσεις του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης,

γ) τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν την ειδική συνεδρίαση, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, και

δ) τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού:

(i) στην καταγραφή των στόχων βελτίωσης για την εκάστοτε σχολική χρονιά, ανά άξονα, και

(ii) στην καταγραφή των τίτλων των επιλεγμένων Σχεδίων Δράσης. Για τον σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν προτάσεις για Σχέδια Δράσης, με βάση τους 9 άξονες (άρθρο 3). Τα τελικά Σχέδια Δράσης επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε μία τουλάχιστον Ομάδα Δράσης, με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους στόχους της σχολικής μονάδας, καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα. Για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσεων, οι Ομάδες Δράσης μπορούν να συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, που διδάσκουν στα ίδια ή σε διαφορετικά τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες και τον σχεδιασμό της κάθε Δράσης. Ειδικά για τον άξονα 1 («Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση»), προτείνεται η ανάπτυξη δράσεων συνδιδασκαλίας ή ετεροπαρατήρησης, εφόσον είναι εφικτό. Διευκρινίζεται ότι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό προγραμματισμό, σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις ανατροφοδότησης, στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ωραρίου. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας φροντίζει ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα να παρέχει τις σχετικές χρονικές διευκολύνσεις. Εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν σε Δράση της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες.

Ο ετήσιος Συλλογικός Προγραμματισμός, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, μετά από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι επιλεγμένες Ομάδες Δράσης, στη συνέχεια, προ- βαίνουν στον αναλυτικό σχεδιασμό των Δράσεων, τον οποίο επίσης αποτυπώνουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, αναφέροντας τους στόχους, το περιεχόμενο, τα μέσα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ. Ο/Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδιασμού των Δράσεων, στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ.

Οι ποινές για τα στελέχη εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς που αρνούνται την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Αντικατάσταση από τη θέση που κατέχουν οκταετή αποκλεισμό   από τη διεκδίκηση  οποιασδήποτε θέσης, προβλέπουν νέες διατάξεις  για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται ή   παρακωλύουν  με τη στάση τους την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του esos του περασμένου Φλεβάρη (24-2-2021).

Επίσης η  παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις έχουν ως εξής:

Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή ε- σωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχο- λικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκ- παίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) και στα άρθρα 57, 61, , 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποι- νές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), όχι κατώτερη του προστί- μου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Ανεξαρτήτως των παραπάνω οριζόμενων   στις παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλη- τα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνι- στούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδι- κασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπερι- λαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προ- σμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης με κάθε πρόσφορο τρόπο και με απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση του.

Αφότου ο λόγος αναστολής της εξέλιξης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει από το χρονικό σημείο της λήξης της ως άνω έκνομης συμπεριφοράς τους, χωρίς να συνυπολογίζεται για τη συνδρομή των χρονικών προϋποθέσεων της εξέλιξης το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης αναστολής μέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος που δικαιολογούσε την αναστολή.

 Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των παραπάνω αναφερομένων, αντικαθίσταται  και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

 Στις παραπάνω διατάξεις  δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα.

Ετικέτες: 
ΑξιολόγησηΟΛΜΕ

Σχόλια (31)

 
@Εκπαιδευτικός 28 Σεπ 2021 15:56
29 Σεπ 2021 15:19

Αν νομίζετε ότι γίνεται καλύτερο το σχολείο αν συμπληρώσει κάποιος τη φόρμα της αξιολόγησης, έχει χάσει το νόημα η λέξη καλύτερο. Μπορεί να λέγεται πλέον.... άριστο!

 
Εκπαιδευτικός
28 Σεπ 2021 15:56

Αν νομίζετε ότι γίνεται αγώνας αν δεν συμπληρώσει κάποιος τη φόρμα της αξιολόγησης εχει χάσει το νόημα η λέξη αγώνας. Δε χρειάζονται καθοδήγηση οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ώριμοι να αποφασίσουν μόνοι τους.

 
Τι λέτε; Αλήθεια;
28 Σεπ 2021 10:27

Το 90% + για άλλη μια φορά θα φανεί από τα σχολεία που υπογράφουν μαζικά με συντριπτικά ποσοστά των Σ.Δ. υπέρ της αποχής απεργίας από την "αξιολόγηση"

Θα ειναι πολιτικό αστείο να παραγγείλει η πιο αποτυχημένη ( κι εκλεκτή του πρωθυπουργού) υπουργός παιδείας περικοπή μισθού για το 90%- 95% του κλάδου !!! Περιμένουμε να κάνει πράξη τις παράνομες απειλές τους!

Είμαστε όρθιοι κι έτσι θα μείνουμε αποχαιρετώντας την άνοιξη την πιο αυταρχική κι αποτυχημένη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά !

 
Ολοι στον αγώνα!
28 Σεπ 2021 09:17

Όλοι στον αγώνα συνάδελφοι! Απεργία-αποχή χωρίς καμία περικοπή μισθού! Μην φοβάστε για τυχόν κυρώσεις καθώς θα μπούμε και εμείς (που απεργούμε) στις ομάδες εργασίας της αξιολόγησης (ήδη γίνεται στους συλλόγους). Με αυτό τον τρόπο ακόμα και ζητηθούν ονόματα για κυρώσεις θα φαίνεται ότι συμμετείχαμε! Μην φοβάστε λοιπόν και όλοι στον Αγώνα κατά της αξιολόγησης!

 
@ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
27 Σεπ 2021 23:43

Γράφεις ότι ήταν παρόντες στη συνέλευση της ΕΛΜΕ 77.
Πόσοι είναι οι καθηγητές στο σύνολό τους;

 
@ @Παγκόσμια πρωταθλήτρια 15:57
27 Σεπ 2021 23:23

Ο ιστορικός του μέλλοντος (ή του παρελθόντος) πχ στην Ελλάδα, έγραψε τα ίδια πράγματα με τον ιστορικό "από άλλες κοινωνίες", πχ της Τουρκίας?....
Μια μεταρρύθμιση στη Σουηδία ή στην Ιαπωνία, σημαίνει ότι "κουμπώνει" και μπορεί να εφαρμοστεί μια χαρά και στη Νικαράγουα?.....
Πέφτω από τα σύννεφα!

 
@Παγκόσμια πρωταθλήτρια
27 Σεπ 2021 15:57

Στην περίπτωση των μεταρρυθμίσεων,δεν χρειάζεται να κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος, γιατί τα πράγματα αυτά έχουν κριθεί από άλλες κοινωνίες εδώ και πολλά χρόνια.Εχει κρίνει ο ιστορικός του παρελθόντος,απλώς πολλοί επιλέγουν να ζουν εκεί.Γι'αυτό και θα δούμε σε κανένα μήνα πόσο την υποστηρίζει η κοινή γνώμη.Εχει το πλεονέκτημα ότι οι αντίπαλοί της έρχονται σε αντίθεση με το κοινό συμφέρον.Προς το παρόν συμφωνούμε ότι ο καθένας κρίνει από τη δική του οπτική.

 
ΑΤΙΣΤΡΟΦΑ
27 Σεπ 2021 11:18

Η ΟΛΜΕ μέσω των τοπικών ΕΛΜΕ, να αποτυπώσει με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία τη λειτουργία και λειτουργικότητα των Σχολείων. Ενδεχομένως να είναι μία φωτογραφία στιγμής, ωστόσο θα προκύψουν αλήθειες. Όσο για τις ομελέτες και τα αυγά , σταματήστε το.

 
Τα βουνά....
27 Σεπ 2021 11:17

@Πιτσιφλής
Θα καταφύγουμε στον Ψηλορείτη και θα το ρίξουμε στις ρακές.... Και καλή παρέα θα έχουμε και ωραίο κλίμα έχει.

 
Παγκόσμια πρωταθλήτρια
27 Σεπ 2021 11:05

@Χωρίς αντίπαλο
- "η Κεραμέως εξελίσσεται σε δυνατό χαρτί για τον πρωθυπουργό".....
Παραδόξως, εδώ και 2,5 χρόνια είναι σταθερά η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ σε δημοφιλία-δημοτικότητα (η "κοινή γνώμη" που λέτε) υπουργός, με ποσοστά του 3%!!!.... Άρα "η εξέλιξη της σε δυνατό χαρτί", ίσως να επιτευχθεί (καλώς εχόντων των πραγμάτων) το 2032....

- Πράγματι δεν έχει αντίπαλο. Στην αλαζονεία, στην έπαρση, στην αδιαλλαξία, στις ιδεοληψίες και τις εμμονές της.

- Όσο για τις "προοδευτικές μεταρρυθμίσεις" που θέλει (πα΄λι) "η κοινή γνώμη" :
α) κι εγώ όταν αφορά τους άλλους (κι όχι τον εαυτό μου και τη δουλειά μου) μπορεί πχ να θέλω να γίνουν όλοι Φινλανδοί(οι άλλοι....),
β) το τί είναι και το ποιές είναι, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, δεν το "βαφτίζουμε" εμείς οι ίδιοι επειδή είναι δική μας ιδέα. Ο ιστορικός του μέλλοντος το καταγράφει πάντα.

 
Εκπαιδευτικός
27 Σεπ 2021 02:26

Στις ΕΛΜΕ με μηδαμινές συμμετοχές . Όλα οκ ε;

 
Εκπαιδευτικος
26 Σεπ 2021 23:20

Εχουμε ηθικη υποχρεωση να υπερασπιστουμε το δημοσιο σχολειο που η αξιολογηση Κεραμεως με μαθηματικη ακριβεια οδηγει στην καταστροφη!

 
Χωρίς αντίπαλο
26 Σεπ 2021 22:54

Εκτός πραγματικότητας ορισμένοι,δεν καταλαβαίνουν ότι η Κεραμέως εξελίσσεται σε δυνατό χαρτί για τον πρωθυπουργό.Ειναι τέτοια η αρρώστια που επικρατεί στην εκπαίδευση,που η κοινή γνώμη σιχαίνεται όλες τις φτηνές δικαιολογίες.Θελει προοδευτικές μεταρρυθμίσεις έναντι της συντηρητικής αφασίας και οι δημοσιοϋπαλληλικές νοοτροπίες το κάνουν πολύ εύκολο για την κυβέρνηση να τις περάσει.Εδω θα είμαστε σε κανένα μήνα και θα το δούμε.

 
@ ΣΑΚΗ
26 Σεπ 2021 19:57

ΣΥΜΦΩΝΩ ! Η υπουργάρα όχι, με μυστική ψυφοφορία και μια πλατφόρμα για σχόλιο η συμμετοχή θα ήταν 97% και ! Στις συνελέυσεις δεν πατάμε , δεν θέλουμε τους συνδικάλες αλλά εδώ είμαστε όλοι για΄τι ούτε η αξιολόγηση είναι σοβαρή ούτε η αυτοαξιολόγηση ! Να σοβαρευτούν στο υπουργείο. Εκλογέςςςςςςςςςς έρχονται ! Ήττα και ανικανότητα σε ΟΛΑ ! Ας απολύσει το σύμπαν , έχει διαλύσει τα σχολεία, τα αποτελέιωσε δηλαδή , αφού τα τελευταία 40 χρόνια που θυμάμαι δεν έχει περάσει ΚΑΝΕΙΣ σοβαρός

 
Πιτσιφλής
26 Σεπ 2021 19:57

Κι αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και ξαναγίνει υπουργός η Κεραμέως, τι θα κάνουμε βρε παιδιά;

 
Θανος
26 Σεπ 2021 19:22

Να μας πουν οι πρόεδροι σε ΠΟΣΕΣ ΕΛΜΕ υπήρχε συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις πάνω από το 10% των εγγεγραμμένων μελών τους;

 
...έρχονται.... ας τις προϋπαντήσουμε....
26 Σεπ 2021 18:41

...οι εκλογές έρχονται, η αξιολόγηση φεύγει...

 
SHASA
26 Σεπ 2021 18:15

Οι εκλογές έρχονται.......

 
Παντελής
26 Σεπ 2021 17:47

Φαίνεται τόσο άσχημο να προσπαθούν να βρουν τρόπους παρακώλησης της αυτοαξιολόγησης. Ποιας αυτοαξιολόγησης δηλαδή, μιας συμπλήρωσης φόρμας. Και χωρίς αντίκρισμα. Ούτε αυτό μερικοί. Θέλουν συζήτηση ακόμη. Για ποιο λόγο και με ποιο αντικείμενο δε ξέρουμε. Στις συνελεύσεις που μαζεύεται ελάχιστος αριθμός δε μας πειράζει. Άλλα μας πειράζουν.

 
ΣΑΚΗΣ
26 Σεπ 2021 17:17

Επειδή οι συλλογικές διαδικασίες ("γενικές" συνελεύσεις, με ελάχιστους συμμετέχοντες και Σύλλογοι Διδασκόντων , με αρκετό ιδιόμορφο εκφοβισμό) πάσχουν, μόνο με υποχρεωτική μυστική ψηφοφορία σε κάθε σχολείο θα αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα σχετικά΄ με την απεργία - αποχή.

 
Χαρά Νίκα
26 Σεπ 2021 17:11

Η υπουργός και το επιτελείο της έχουν ηττηθεί πολιτικά εδώ και πολύ καιρό. Όσο μας τρίζουν τα δόντια τους, τόσο θα ψηλώνουμε σε ανάστημα. Δεν έχουν σχέση με τη δημόσια εκπαίδευση, δεν στηρίζουν το δημόσιο σχολείο, φέτος μόνο εκτόπισαν 40000 υποψηφίους/ες από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν πείθουν πια ούτε τους δικούς τους! Εμπρός συνάδελφοι και συναδέλφισσες για ένα ακόμη ηχηρό χαστούκι στην πολιτική των αποκλεισμών, της διαίρεσης και των απειλών! Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια εκπαίδευση! Βάζουμε πλάτη για το δημόσιο σχολείο!

 
Ekpaideytikos DIDE
26 Σεπ 2021 14:21

Μπράβο πάντως....για την άμεση αντίδραση-άρθρο του esos, στο συντριπτικό όχι των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών. Έχει να πέσει μαύρο με την απεργία-αποχή που πλέον τέτοια άρθρα, εγκύκλιοι και εκβιασμοί από την υπουργό...απλά θα αυξάνουν τα ποσοστά αντίδρασης. Μπράβο, εύγε, συνεχίστε έτσι, σας ευχαριστούμε.

 
@το υπουργείο να προστατέψει ...
26 Σεπ 2021 14:15

o tempora o mores

 
Δασκάλα
26 Σεπ 2021 14:08

Oχι στους εκβιασμούς και τις απειλές. Αν ζούμε σε δημοκρατία χρησιμοποιείτε τον διάλογο και αποδεχθειτε την θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών. Αυτή η αξιολόγηση θα μείνει στα χαρτιά γιατί δεν έχει τίποτε θετικό να προσφέρει πάρα μόνο να διαλύσει τα δημόσια σχολεία και να δημιουργήσει φοβισμένους υποτακτικούς εκπαιδευτικούς. Μόνο που σκυμμένος παιδαγωγός δεν μπορεί να εκπαιδεύσει υγιείς και ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους.

 
Θέμος πανουργιάς φιλολογος
26 Σεπ 2021 13:27

Νηφάλια αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια αποδυνάμωσης ης δημόσιας εκπαίδευσης.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
26 Σεπ 2021 13:12

Στη Λάρισα μια από τις μεγαλύτερες ΕΛΜΕ οι παρατάξεις Παρεμβάσεις, ΣΥΝΕΚ, Αγωνιστική Συσπείρωση κατέθεσαν ένα κείμενο που πήρε την έγκριση του σώματος με ψήφους 68 υπέρ και 9 λευκά και το οποίο τάσσεται υπέρ της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση. Παρόντες στη συνέλευση δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικών 77

 
Ερωτήματα
26 Σεπ 2021 13:09

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ είναι πολιτικά πρόσωπα, αποφασίζουν πολιτικά και ενεργούν πολιτικά εφαρμόζοντας τις αποφάσεις τους, νόμους και εγκυκλίους, ή καθιστούν τις αποφάσεις τους ανεφάρμοστες και ανενεργές.
Το ΥΠΑΙΘ γνωρίζει ότι δεν πραγματοποιούνται συνελεύσεις
Το προηγούμενο σχολικό έτος επέλεξε να μην δώσει συνέχεια στην άρνηση του κλάδου να συμμετάσχει στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
Φέτος θα εφαρμόσει το ΥΠΑΙΘ τις αποφάσεις του ή μόνο δημιουργεί αναστάτωση στα σχολεία;

 
Το Υπουργείο να προστατέψει τους εκπαιδευτικούς...
26 Σεπ 2021 13:03

... που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους συμμετέχοντας στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως η συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, αλλά πιέζονται από φωνακλάδες να απέχουν.

 
προσωρινοι διευθυντές
26 Σεπ 2021 12:36

και παρατάσεις : αυτή είναι η αξιολόγηση και η αξιοκρατία και η ικανότητα του υπαιθ. ας προσφύγει, αφού δεν έπιασε ο μπαμπούλας της μη στελεχοποίησης ! αφού με τις συνεντευξεις και τις μεθόδευσεις ξέρουν ΄όλοι τι παίζει. είναι θέμα επίδειξης ισχύος , καθόλου δε νοιάζονται για τα σχολεία. υπάρχει και άλλος τρόπος μετά, ας περιμένουν τα καλύτερα . τους φτύνει το σύμπαν (όχι οι ψηφοφόροι τους ) και νομίζουν ότι βρέχει. μήνυμα για έναν άξιο κλάδο και πολυπληθή. το υπόλοιπο δημόσιο (πλην γιατρών) χαλαρά . και καλά τους κάνουν.

απαράδεκτο το λευκό - δεν υπάρχει ούτε στο σύλλογο. ΝΑΙ ή ΟΧΙ .

η πλατφόρμα στελεχών έτοιμη ; ή θα προλάβουν οι εκλογές άρα οι προσωρινοί διευθυντές θα πάνε για 3+ χρόνια , αφου θα έχουμε συνεχόμενες εκλογές και ίσως και εθνικές κρίσεις ;;;;; (ο τούρκος στη γωνία περιμένει, αλλά τα δικά μας παιδιά στις διευθυνσεις και το τουπέ της κεραμέως , τα άλλα στάχτη και μπούρμπερη)

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.