Τηλεκπαίδευση

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Οι επιπτώσεις της τηλεκπαίδευσης σε εκπαιδευόμενους, στις οικογένειές τους και στους εκπαιδευτικούς

Η μαζική στροφή προς τη διαδικτυακή εκπαίδευση ανέδειξε την ανάγκη για ταχύτερες μεταρρυθμίσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων, κατάρτιση εκπαιδευτικών
Δημοσίευση: 25/10/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε και άσκησε πρωτοφανή πίεση στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίως και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής:

Αλλαγές στη διδασκαλία και τη μάθηση: Οι περιορισμοί προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και στην επικοινωνία και τη συνεργασία εντός των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Αυτοί οι περιορισμοί είχαν επιπτώσεις στους εκπαιδευόμενους, στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές, τους ερευνητές και τους επικεφαλής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο μιας κοινότητας και ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη νεολαία.

Πολλοί νέοι άνθρωποι βιώνουν απομόνωση, άγχος και κατάθλιψη: Η μάθηση κατέστη σε πολλές περιπτώσεις δυσχερέστερη λόγω της έλλειψης στενής αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές, της λιγότερης έμφασης στη λεπτομέρεια κατά τη διδασκαλία, καθώς και λόγω των καθυστερήσεων. Η σωματική και συναισθηματική ευεξία διακυβεύτηκαν, καθώς τα σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν δομημένες δραστηριότητες ή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η κοινωνικοποιητική διάσταση της εκπαίδευσης έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και πολλοί νέοι άνθρωποι βιώνουν απομόνωση, άγχος και κατάθλιψη. Επιπλέον, οι νέοι από μειονεκτούντα περιβάλλοντα είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκτεθούν σε αγχωτικές καταστάσεις στο σπίτι.

Κινδύνεψαν να αποκλειστούν από τη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση: Η πανδημία ανέδειξε τις προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε ό,τι αφορά τις μαθησιακές ευκαιρίες των παιδιών στο σπίτι. Ολόκληρες ομάδες εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, των μεταναστών και προσφύγων, των νέων με ειδικές ανάγκες και άλλων ατόμων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, κινδύνεψαν να αποκλειστούν από τη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση. Πολλές οικογένειες και πολλοί εκπαιδευόμενοι δεν είχαν τις ικανότητες, τους πόρους και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως· αυτό αποτέλεσε μείζον ζήτημα για εκείνους που σε κανονικές συνθήκες θα λάμβαναν στοχευμένη μαθησιακή υποστήριξη, επιδοτούμενα γεύματα ή πρόσβαση σε πλειάδα εξωσχολικών δραστηριοτήτων και καθοδήγηση.

Δεν είναι ακόμη σαφείς οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της διαταραχής: Εν ολίγοις, ενώ το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επηρέασε, σε κάποιον βαθμό, τη μαθησιακή πρόοδο όλων των εκπαιδευομένων, η στροφή στη μάθηση εξ αποστάσεως είχε δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο σε εκείνους που βρίσκονταν ήδη σε μειονεκτική θέση, αυξάνοντας την πιθανότητα εγκατάλειψης της εκπαίδευσης για τους εκπαιδευομένους που διέτρεχαν τέτοιον κίνδυνο. Μετά τη σταθερή μείωση του ποσοστού των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) κατά τα προηγούμενα έτη, το 2020 αυτό το ποσοστό επανήλθε στο επίπεδο του 2017 (13,7%). Μια πρώτη αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων καταδεικνύει επίσης άνοδο του επιπέδου κοινωνικού αποκλεισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Οι νέοι και τα παιδιά εμφανίζονται να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνων που βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση. Δεν είναι ακόμη σαφείς οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της διαταραχής, όμως μπορεί να επηρεάσει τα μελλοντικά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και το επίπεδο απόκτησης δεξιοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Πρωτοφανείς επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική υγεία των νέων: Επιπλέον, η νόσος COVID-19 έχει πρωτοφανείς επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική υγεία των νέων, που αποτελούσε ήδη αντικείμενο προβληματισμού και πριν από την πανδημία. Μετασχηματίζει με τρόπο συγκλονιστικό τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και προκαλεί αισθήματα έντονης ανησυχίας και φόβου. Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες επηρεάστηκαν σοβαρότατα από τη διαταραχή των οικογενειακών και των κοινωνικών δεσμών, η δε οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία έπληξε ιδιαίτερα τους νεαρούς Ευρωπαίους.

Ανισότητες μεταξύ των νεαρών Ευρωπαίων στην αγορά εργασίας: Η COVID-19 έχει επιδεινώσει τις προϋπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των νεαρών Ευρωπαίων στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τον υπόλοιπο εργαζόμενο πληθυσμό. Παρότι το 2020 τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν για όλες τις ηλικιακές ομάδες, η αύξηση ήταν εντονότερη στους νέους. Από τη σύγκριση των ποσοστών της ανεργίας των νέων το 2019 και το 2020 προκύπτει ότι η πτωτική τάση στο διάστημα μεταξύ των ετών 2013-2019 αντιστράφηκε το 2020 για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Επλήγησαν οι νεαροί Ευρωπαίοι:  Οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση ήταν εκείνοι στους οποίους απασχολούνται οι περισσότεροι νεαροί Ευρωπαίοι (δηλαδή λιανεμπόριο, φιλοξενία, εστίαση). Οι νεαρές γυναίκες, ειδικότερα, είναι πιθανότερο να πληγούν επειδή τα ποσοστά απασχόλησής τους σε αυτούς τους τομείς είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τους νεαρούς άνδρες. Τα άτομα με σταθερές θέσεις εργασίας όπου υπάρχει δυνατότητα τηλεργασίας επλήγησαν σε μικρότερο βαθμό από την ανεργία σε σύγκριση με τα άτομα με επισφαλείς συμβάσεις απασχόλησης, ειδικά σε τομείς στους οποίους δεν είναι δυνατή η τηλεργασία.

Επίσης σύμφωνα με την έκθεση:

Ο ρόλος της δημοκρατίας: Η πανδημία ανέδειξε  τη σημασία του αναστοχασμού σχετικά με τον ρόλο της δημοκρατίας στην κοινωνία και τόνισε τον θεμελιώδη ρόλο της αγωγής του πολίτη, του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παραπληροφόρηση και των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους με σκοπό την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής και στράτευσης των νέων.

Κατάρτιση εκπαιδευτικών και εργαζομένων: Η μαζική στροφή προς τη διαδικτυακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους ανέδειξε την ανάγκη για ταχύτερες μεταρρυθμίσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων, κατάρτιση εκπαιδευτικών και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων, νέες παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς και αυξημένη ψηφιακή ετοιμότητα, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη θεμελιώδη σημασία των διά ζώσης δραστηριοτήτων για ορισμένες κατηγορίες νέων.

Προγράμματα Erasmus+: Τα προγράμματα Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ της περιόδου 2021-2027 είναι κατάλληλα για να ανταποκριθούν στον απαραίτητο ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα προγράμματα θα είναι περισσότερο συμπεριληπτικά και θα ενθαρρύνουν τις θετικές αλλαγές ώστε να καταστήσουν τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού πιο ανθεκτικούς στις αλλαγές, σε αυστηρή εναρμόνιση με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και με εκείνες του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχόλια (7)

 
Εξειδικευμένα
26 Οκτ 2021 11:48

Εγώ πάλι εύχομαι, να έχει κανείς την υγειά του, ώστε να μπορεί να ασχολείται με τις δευτερογενείς συνέπειες σε σχολεία και αγορά. Κι αυτό, είτε δεν μπορεί να δει τις πρωτογενείς συνέπειες, είτε κάνει ότι δεν τις βλέπει ή τις θεωρεί ήσσονος σημασίας μόνο και μόνον για μικροπολιτικές, φιλοκυβερνητικές σκοπιμότητες.

 
Ειδικότερα
26 Οκτ 2021 10:12

Το να μην μπορεί κάποιος να δει τις σοβαρότατες δευτερογενείς συνέπειες ενός ξανακλεισίματος των σχολείων και της αγοράς γενικότερα είναι κατανοητό.

Δεν είναι όμως καθόλου φρόνιμο το να κάνει ότι δεν τις βλέπει ή να τις θεωρεί ήσσονος σημασίας μόνο και μόνον για μικροπολιτικές, αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες.

 
Γενικώς και ειδικώς
25 Οκτ 2021 23:13

@Γενικό σχόλιο
- Δεν κολλούν-νοσούν-κινδυνεύουν μόνο οι "ηλικιωμένοι".
- Δεν κολλούν-νοσούν-κινδυνεύουν μόνο οι μη "πλήρως εμβολιασμένοι".
- Δεν είναι πάντα δυνατόν "να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα (όπως παιδιά)" αφού σε πολλές περιπτώσεις ζουν στο ίδιο σπίτι ή αναλαμβάνουν αναγκαστικά τη φροντίδα τους, όταν οι γονείς εργάζονται.
- Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες δεν "έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο ημερησίως", εκτός από το σχολείο τους.
- Τα σελφ τεστ που δίνονται σε παιδιά (και όχι σε μεγάλους) δωρεάν από το κράτος, ούτε απόλυτα αξιόπιστα είναι(το γράφουν τα ίδια), ούτε είναι εύκολο να εφαρμόζονται πάντα σε όλα τα παιδιά 3-4-5 ετών.
- "Δεν θα πρέπει να διαλυθεί μια ολόκληρη γενιά" (αποδημήσει εις Κύριον) γονιών και στενών συγγενών, επειδή κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν μια εικόνα κανονικότητας ενώ βράζει ο τόπος και τα νοσοκομεία έχουν ξεχειλίσει.
ΥΓ. Σχολεία ανοίγουν και κλείσουν σε όλο τον κόσμο, ΑΝΑΛΟΓΑ με την πορεία της πανδημίας και σύμφωνα με τις συστάσεις ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ! Δεν μπορεί να είναι πολιτική η απόφαση, ούτε και η Ελλάδα, η εξαίρεση σε όλο τον κόσμο.

 
Γενικό σχόλιο
25 Οκτ 2021 17:27

Όλοι οι ηλικιωμένοι οφείλουν να είναι πλήρως εμβολιασμένοι και να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα (όπως παιδιά) που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο ημερησίως. Επίσης τα σελφ τεστ που δίνονται σε παιδιά και μεγάλους από το κράτος δεν δίνονται για πλάκα, δίνονται για να γίνονται τεστ δυο φορές την εβδομάδα.

Δεν θα πρέπει να διαλυθεί μια ολόκληρη γενιά παιδιών επειδή κάποιοι ηλικιωμένοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν ή τους υποχρεώνουν τα παιδιά τους να φυλάνε τα εγγόνια τους ενώ είναι υπέργηροι ή έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Επίσης η αντιπολίτευση ας σταματήσει να κάνει αντιπολίτευση και μέσω της πανδημίας ε΄νω γνωρίζει ότι δεν υπάρχει η "πολυτέλεια" να ξανακλείσουν τα σχολεία.

 
Apotel
25 Οκτ 2021 15:56

@Risperdal
Εγώ μόλις γύρισα από κηδεία συγγενούς, που κόλλησε covid από τα ασυμπτωματικά εγγόνια του ηλικίας 4 και 5 ετών, στα τμήματα του 50%+1.
Περαστικά ασφαλώς στο τέκνο σας αλλά τέτοιου είδους προβλήματα, πιστεύω ότι αντιμετωπίζονται-θεραπεύονται. Επίσης, τα παιδιά που δεν πήγαν πέρυσι σχολείο, δεν έπαθαν δα και όλα κατάθλιψη.
ΦΥΣΙΚΑ και πρέπει να κλείσουν σχολεία, όταν γίνεται ο "κακός χαμός".

 
Αναστασία
25 Οκτ 2021 15:10

Να τα διαβάσει το Υπουργείο αυτά. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει αναπροσαρμογή της ύλης για ένα-δυο χρόνια ώστε να καλύψουμε κενά. Αλλά όχι, το Υπουργείο πιστεύει ότι δεν χρειάζεται.

 
Risperdal
25 Οκτ 2021 13:03

Η ευρωπαική επιτροπη ένα πράγμα έχει να κάνει, να φροντίσει να μην ξανακλείσει ποτέ τα σχολεία.

Υ.Γ.
Μολις γύρισα από το ραντεβού με τον παιδοψυχολόγο για το παιδί μου που έπαθε κατάθλιψη εξαιτίας του lockdown.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.