Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Τι αλλάζει από σήμερα Δευτέρα για μαθητές και εκπαιδευτικούς: Ηλεκτρονική κατηγοριοποίηση με χρώματα Πράσινο, κόκκινο και γκρι η μη και η επιτρεπτή παρουσία στα σχολεία

Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους Σχολική Κάρτα
Δημοσίευση: 01/11/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η  πλατφόρμα edupass.gov.gr , η οποία εγκαινιάζεται από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου  ,   για τα δημόσια σχολεία, δεν επιφέρει κανένα πρακτικό όφελος στους μαθητές και γονείς, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για μεταφορά της υποχρέωσης δήλωσης του διαγνωστικού τεστ από την  πλατφόρμα self-testing.gov.gr στην edupass.

Απλά οι Διευθυντές των σχολείων μέσα από τις Θυρίδες των σχολικών μονάδων έχουν την δυνατότητα έκδοσης κατάστασης με τις δηλώσεις παρουσίας μαθητών & εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους Σχολική Κάρτα

Tα φυσικά πρόσωπα (μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό)  που πρόκειται να συμμετάσχουν καθ ́ οιονδήποτε  τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να φέρουν πάντοτε μαζί τους το κατά περίπτωση   απαιτούμενο πιστοποιητικό/την απαιτούμενη βεβαίωση (π.χ.   ή πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, διενέργειας rapid/pcr test) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και να το επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο στα αρμόδια όργανα.

Η  σχολική κάρτα θα εκδίδεται από την πλατφόρμα  edupass.gov.gr

Κατηγοριοποίηση

Δίπλα στο ονοματεπώνυμο της  δήλωσης  διαγνωστικού τεστ του μαθητή, θα   αποδίδεται έναν λεκτικό χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις:

) μη επιτρεπτή παρουσία,
 
(β) επιτρεπτή παρουσία,

(γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Χρώματα Πράσινο, κόκκινο και γκρι

Οι τρεις αυτές κατηγορίες  αποτυπώνονται με   χρώματα και λεκτικά, ήτοι

το «ΚΟΚΚΙΝΟ» για την κατάσταση της μη επιτρεπτής παρουσίας,

το «ΠΡΑΣΙΝΟ» για την κατάσταση της επιτρεπτής παρουσίας και

το “ΓΚΡΙ” ή «ΑΓΝΩΣΤΟ» για την άγνωστη κατάσταση όπου απαιτείται περαιτέρω έλεγχος (όπως, παραδείγματος χάριν, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει (εγκύρως) υποβληθεί δήλωση μέσω της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» ή έχει εμφιλοχωρήσει κάποιο σφάλμα στη σχετική διαδικασία).

Υπόχρεοι υποβολής αίτησης στην  edupass

Υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι:

(α) οι μαθητές/τριες,

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτης»).

Τα ιδιωτικά σχολεία

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που φοιτούν σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet),, και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Ποιος είναι ο  τρόπος και η διαδικασία χρήσης της πλατφόρμας από τους/τις Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες (εφεξής «οι χρήστες»)

Ο/η Διευθυντής/ντρια / Προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας, ως εξουσιοδοτημένος αρμόδιος, χειριστής και διαχειριστής της θυρίδας, προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

α) Εκδίδει άπαξ κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ιστοσελίδας: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demos... demosias-dioikeses.

β) Επαληθεύει/επιβεβαιώνει την ταυτότητά του με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29810 ΕΞ /23-10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες».

γ) Στην συνέχεια, συνδέεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας του μέσω της ιστοσελίδας: https://thyrides-edu.services.gov.gr/ και επιλέγει «Σύνδεση».

δ) Στην συνέχεια ζητείται η αυθεντικοποίηση χρήστη μέσω του TaxisNet με χρήση των κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.

Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης, επιλέγει «Σύνδεση» και αφού εξουσιοδοτήσει το πληροφοριακό σύστημα για την παροχή βασικών στοιχείων, συνδέεται στην εφαρμογή.

ε) Αφού συνδεθεί στην εφαρμογή, από την ενότητα «Οι Θυρίδες μου», επιλέγει την θυρίδα της σχολικής μονάδας του, πατώντας επάνω στην ονομασία της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί (κωδική ή φιλική ονομασία της σχολικής μονάδας).

στ) Στην συνέχεια, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην ενότητα «Καταστάσεις EDUPASS». Οι συγκεκριμένες καταστάσεις ταξινομούνται βάσει ημερομηνίας. Με την επιλογή «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ZIP» για συγκεκριμένη ημερομηνία πραγματοποιείται λήψη («download») συμπιεσμένου φακέλου (zip folder) στον οποίο περιέχεται ο κατάλογος με τις δηλώσεις παρουσίας των μαθητών/τριών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μελών μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Ο συμπιεσμένος φάκελος (zip folder) αποθηκεύεται σε μέρος που έχει επιλέξει ο χρήστης (π.χ. «Στοιχεία Λήψης», «Επιφάνεια Εργασίας»). Επισημαίνεται ότι η λήψη και αποθήκευση του συμπιεσμένου φακέλου πραγματοποιούνται αποκλειστικά στον υπηρεσιακό Η/Υ του χρήστη, ο οποίος προστατεύεται με κωδικό εισόδου.

ζ) Στον –κατά τα ανωτέρω- συμπιεσμένο φάκελο περιέχεται ο κατάλογος των μαθητών/τριών Σελίδα 7 από 9
και του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σε δύο (2) μορφές αρχείων, τα οποία προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης: i) μορφή.csv και ii) μορφή .xlsx. Ο/Η Διευθυντής/ντρια / Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας επιλέγει τη μορφή αρχείου που τον/την εξυπηρετεί για τον έλεγχο του καταλόγου και με την πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης που έχει ορισθεί (ΑΦΜ Διαχειριστή θυρίδας) ανοίγει το αρχείο. Ο εν λόγω κωδικός δεν ανακοινώνεται ή καθίσταται καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστός (π.χ. μέσω σημειωμάτων) σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους (συμπεριλαμβανομένων μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)).

η) Ο συμπιεσμένος φάκελος διαγράφεται οριστικά (και από τον κάδο ανακύκλωσης του Η/Υ) με το πέρας της διαδικασίας ελέγχου και ανακτάται από την ηλεκτρονική θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής, όσες φορές αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να αποτραπεί κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν.

Αποθήκευση στοιχείων από την πλατφόρμα σε ηλεκτρονική συσκευή

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η εξαγωγή δεδομένων για περαιτέρω αξιοποίηση, ο/η Διευθυντής/ντρια, ο/η Προϊστάμενος/η λαμβάνει ειδικότερη μέριμνα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα αποτυπωθούν σε τυχόν άλλους φορείς, ήτοι σε ηλεκτρονικά αρχεία ή σε έντυπα έγγραφα – εκτυπώσεις.

Απαγορεύεται ρητώς τυχόν αποθήκευση σε αφαιρούμενα μέσα (USB HDD CD – DVD κοκ) και, εν γένει, η ηλεκτρονική αποστολή του συμπιεσμένου φακέλου ή/και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν σε οποιονδήποτε, ακόμα και στον ίδιο τον χρήστη της θυρίδας και με οποιοδήποτε μέσο.

Η, κατόπιν εξαγωγής, γνωστοποίηση δεδομένων σε εκπαιδευτικούς ή τρίτα πρόσωπα (π.χ. φύλακας, οδηγός σχολικού λεωφορείου) για την επιτέλεση του σκοπού της αποτροπής εισόδου στην εκπαιδευτική δομή και τη συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προσώπου που δεν πληροί τις σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις, κατόπιν του ηλεκτρονικού ελέγχου που διενεργεί η πλατφόρμα «edupass.gov.gr», είναι πιθανόν να κριθεί αναγκαία ιδίως σε μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους δομές. Ο/Η Διευθυντής/ντρια / προϊστάμενος/η της εκπαιδευτικής δομής γνωστοποιεί τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα και μόνον στους εκπαιδευτικούς και σε λοιπά μέλη του προσωπικού της εκπαιδευτικής δομής που θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να επιφορτιστούν με καθήκοντα ελέγχου- αποτροπής εισόδου.

Εκτύπωση δεδομένων από την πλατφόρμα

Η εκτύπωση δεδομένων οφείλει να λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον κρίνεται επιβεβλημένη. Σε κάθε περίπτωση, με το πέρας του διδακτικού ωραρίου, τα έγγραφα-εκτυπώσεις επιστρέφονται από τα επιφορτισμένα με καθήκοντα ελέγχου πρόσωπα στον/στην Διευθυντή/ντρια / Προϊστάμενο/η της εκπαιδευτικής δομής και καταστρέφονται οριστικά με ευθύνη του/της ιδίου/ας.

Απαγορεύεται ρητώς η λήψη ηλεκτρονικών αντιγράφων των εξαχθέντων από την πλατφόρμα «edupass.gov.gr» δεδομένων με χρήση προσωπικών έξυπνων συσκευών (π.χ. φωτογράφιση καταλόγου/τμήματος αυτού) από τους εκπαιδευτικούς και, εν γένει, τρίτα πρόσωπα που σχετίζονται με δημόσιες εκπαιδευτικές δομές.

Αρνητικό αποτέλεσμα

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.

Επίδειξη του αποτελέσματος

Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/ τρια/Υποδιευθυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη.

Θετικό αποτέλεσμα

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν.

Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται.

Κατ’ οίκον περιορισμό

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του.

Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του.

Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατεί- ας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test), με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).

Δύο   φορές ανά σχολική εβδομάδα

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφο- ρία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

Επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, επιπλέον των δύο (2) υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην περίπτωση των μαθητών/τριών και εργαστηριακών διαγνωστικών στην περίπτωση των μελών του προσωπικού), σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), που θα παρέχεται χω- ρίς κόστος, σε δημόσιους φορείς υγείας και συγκεκριμέ- να είτε στις πρωτοβάθμιες δημόσιες δομές είτε σε όλες τις δομές του ΕΟΔΥ (όπως είναι κάθε φορά αναρτημένες στην ηλεκτρονική του διεύθυνση: eody.gov.gr/komy- testing-eody/), δύο (2) φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διευκρινίζεται ότι αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά εργαστήρια.

Ειδικότερα:

Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1 καθώς και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα θα διενεργούνται τα επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου rapid test. Τις ημέρες 3 και 5, οι μεν ανεμβολίαστοι μαθητές/τριες θα υποβάλλονται στον τακτικό τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι δε ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μέλη του λοιπού προσωπικού θα υποβάλλονται στον τακτικό τους εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test).

Κατά τις ημέρες προσέλευσης των μαθητών/τριών για τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κατά τα παραπάνω οριζόμενα καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες. Αντιστοίχως, οι εκπαιδευτικοί καθώς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ που προσέρχονται σε δομές για την διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο/η COVID-19 της σχολικής μονάδας δεν θεωρούνται αδικαιολογήτως απόντες/απούσες. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές/τριες καθώς και οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μεταβαίνουν στις δομές για τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου επιδεικνύοντας βεβαίωση από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ότι αποτελούν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου θα προσκομίζονται κάθε φορά και θα καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα τα καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης . Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου συστηματικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, επιστρέφουν στην διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (2 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους μαθητές/τριες και 2 εργαστηριακοί διαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., ενώ για τα λοιπά μέλη του προσωπικού εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά ισχύει για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα).

Μαθητές ανεμβολίαστοι

Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο που:

1. ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19,

2. ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κ.λπ.) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον μια (1) διδακτική ώρα,

3. μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο και κάθονταν σε κοντινή θέση, όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο (εάν υπάρχει και η απόσταση είναι μικρότερη του 1,5 μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες 0 έως 1 και 7, από την τελευταία επαφή με το κρούσμα καθώς και σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των rapid test.
Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και ανήκουν στην κατηγορία αυτή, δε θα υπάρξει διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα υπό το στοιχείο 6.

Ανεμβολίαστοι μαθητές ή μέλη του προσωπικού ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, λόγω της συνεχιζόμενης και υψηλού κινδύνου έκθεσης, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της δεκαήμερης απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το κρούσμα και επιστροφή στις σχολικές δραστηριότητες την ενδέκατη ημέρα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου ή μοριακό τεστ PCR) τη δέκατη ημέρα. Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται άρση της απομόνωσης αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των δεκατεσσάρων ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύ- ον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.

Μετακινήσεις  μαθητών

Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07-10-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 4674), όπως εκάστοτε ισχύει, επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου:

α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.

β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών, απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου δια- λύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% [διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και ένα (1) μέρος χλωρίνης], ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.

γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, οι συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες φέρουν υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα (απλή χειρουργική ή υφασμάτινη με τις κατάλληλες προδιαγραφές) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης μάσκας του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.

δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη θέση, η οποία δεν θα αλλάζει. Προκρίνεται μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να κάθονται σε διπλανές θέσεις.

Σχόλια (56)

 
@Σωστης
22 Νοε 2021 00:43

Για ποιο επίδομα μιλάτε;;;;; Των 100 ευρώ;;;;;;

 
Πλατάρος Γιάννης
02 Νοε 2021 12:51

@Περί της τεραστίας σημασίας του edupass εν τω συγχρόνω σχολικώ βίω

1) ξέρουμε ΠΡΙΝ τον έλεγχο πόσοι έχουν κάνει δήλωση.
2) Μπορούμε να πιστέψουμε την δικαιολογία «ξέχασα την κάρτα σπίτι», «χάλασε ο εκτυπωτής» όταν φαίνεται στο σύστημα.
Αφήνω τελευταίο το καλύτερο:
3) Σε ενδεχόμενο ραπιντ (όχι σελφ) που θα γίνει από Δημόσιο σύστημα ή ιδιωτικό ενημερώνεται (δηλώνεται από το εργαστήριο) ο ΙΔΗΚΑ.
Κάποιοι σε αυτό το τεστ, επειδή έχει η επιπτώσεις ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ (Ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση με τεράστιες υποχρεώσεις που πρέπει να κλείσει 10 ΜΕΡΕΣ με ΜΗΔΕΝ ΤΖΙΡΟ) «ξεχνούν» να το δηλώσουν «κατανοητά» και «ανθρώπινα»
ΑΥΤΟ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!
Οι εγκληματικές παραλήψεις κατά του κοινωνικού συνόλου τελειώνουν εδώ και μια ενεργός εστία διάδοσης περιορίζεται έως εξαφανισμού.
Η βλακεία με τις τετραπλές έως επταπλές πανομοιότυπες εγγραφές περιορίζεται, σε ένα δίλεπτο χρονικό καθώς αν ταξινομήσουμε την στήλη του αποτελέσματος (με επέκταση σε όλες τις στήλες) κατά το αποτέλεσμα , αυτομάτως τακτοποιούνται τα τμήματα γενικής παιδείας συνεχόμενα κατά τάξη στ οσχήμα:
Α1,Α,2,Α3......(άσχετη πληροφορία) Β1,Β2,Β3, ....(άσχετη πληροφορία)...Γ1,Γ2,....άσχετη πληροφορία.
***Κάνουμε αντιγραφή επικόλληση τρεις φορές σε επόμενο φύλλο εργασίας
Τρεις φορές με τα συνεχόμενα τμήματα και μία φορά στα κόκκινα που είναι κι αυτά συνεχόμενα .
Τα παραπάνω τα γράφω και πειραματικά μιας και είμαι στα φόρα συνεχώς και αδιαλείπτως από το 1997 με τα «καινούργια» καινοτόμα Windows 89 .
Μου αρέσει να μελετάω το ύφος των σχολίων και ό,τι κρύβεται πίσω τους...
Οπωσδήποτε όμως δεν αποφεύγω πάντα στο σταυροκόπημα χωρίς να χαρακτηρίζομαι γενικά ως «θρησκευόμενος»

 
Θύμιος
02 Νοε 2021 09:43

Και πάνω που έλεγα για το παλιό σύστημα ότι "αφού βάζω το ΑΜΚΑ γιατί πρέπει να γράφω όλα τα στοιχεία του παιδιού;" τώρα πρέπει να βάζω και τα στοιχεία του σχολείου.
Δεν έχουν μάθει ότι αυτά μπορούν να τα βρουν με μια απλή αναζήτηση; Ή αφού τα βάζεις μία φορά, μπορούν να αποθηκευονται για να μην χρειάζεται να τα ξαναπληκτρολογείς την επόμενη;

 
Γιάννης
02 Νοε 2021 01:13

Έλεγχος διπλός και τριπλός για τους μαθητές που μεταδ΄ίδουν τον ιό σπάνια σε ενήλικες (το έγραφε ο ΕΟΔΥ πέρυσι) άραγε για την προστασία μας ή για να μείνει; Ο χρόνος θα δείξει, αλλά οι Διευθυντές θα τρέχουν επιπλέον και όλοι θα σαστίζουμε από την ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα που νομοθετούν 10 χρόνια τώρα..

 
@Πλατάρος Γιάννης
01 Νοε 2021 20:00

Τί είναι αυτά που γράφετε, κύριε; Αποφαίνεστε ότι όποια δήλωση δεν δηλώθηκε στο σύστημα είναι ψευδής; Από πού και ως πού;

 
Καπετάν Λιμπερτάκης
01 Νοε 2021 00:15

Άλλο ένα πείραμα ηλεκτρονικού ελέγχου! Που δυστυχώς τα αρνητικά αποτελέσματα του θα τα εισπράξουν τα παιδιά μας. Οι σχολικές τάξεις δεν μπορούν να γίνουν υγειονομικές φυλακές.

 
Τιραμόλα
31 Οκτ 2021 23:34

Προς @21:15 και @09:53
Μια χαρά τα λέει και μια χαρά ψύχραιμος είναι ο Ανήσυχος εκπαιδευτικός. Η γραφίδα του πιστεύω ότι εκφράζει εύγλωττα, την αγανάκτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών.
Συντριπτική πλειοψηφία, που μπορεί να αγνοεί και να μην εκφράζετε σε σχόλια σαν τα δικά σας -γιατί κουράστηκε να απαντά στα αυτονόητα κι ότι δεν είναι ελέφαντες- αλλά που σίγουρα θα εκφραστεί με την ψήφο της όταν έρθει η ώρα.
Ακόμη κι εδώ μέσα, από τα 48 σχόλια, τα 44 είναι λίαν αρνητικά(sic). Κι εσείς τί μας λέτε? Ότι όποιος δεν μπορεί, ας αφήσει τη θέση στον επόμενο? Ποιός νομίζετε ότι θα είναι δηλαδή ο επόμενος? Ο Τιραμόλα???
Έχετε καθόλου εικόνα, του τί συμβαίνει φέτος στα σχολεία ή απλά βάλατε τα κομματικά σας γυαλιά, για την υποστήριξη της πλέον αποτυχημένης πολιτικής ηγεσίας ever?

 
Έρεβος
31 Οκτ 2021 22:43

Πείτε στους φωστήρες να πάρουν μόνο τα τμήματα γενικής παιδείας από το myschool και όχι τα υπόλοιπα γιατί θα εμφανίζονται στα σχολεία οι τριπλάσιοι μαθητές!!!! Έλεος πια!!!

 
ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
31 Οκτ 2021 21:45

Καλυτερα να ζηταγαν να βλεπουν τις αρνητικες πλακετες. Ο μοναδικος σκοπος αυτης της μπαρουφσς ειναι το φακελωμα των παιδιων κ ολων μας, αφου και παλι καποιος το δηλωσει δεν το δηλωσει μπιρει να μην κανει self test στο παιδι. Αομα το μοτίβο ι με απλη υπευ

 
@Ανησυχος εκπαιδευτικος
31 Οκτ 2021 21:15

Χάνετε την ψυχραιμία σας και καταφέρεστε με άκομψες εκφράσεις και χονδροειδείς χαρακτηρισμούς.Οφειλετε να κατανοήσετε πως το εσος δίνει χώρο για απόψεις και σχόλια σε ολους.Το αν σας αρέσει η όχι τι περιεχόμενο δεν μας αφορά.Ο διευθυντης λαμβάνει επίδομα και κάνει ελάχιστες ώρες μάθημα.Μελετηστε το καθηκοντολογιο του.Επιμενω σε όποιον δεν αρέσει επιστρέφει στην τάξη ποιο το πρόβλημα;Και φυσικά οι παραιτήσεις γίνονται δεκτές μην γράφουμε ότι θελουμε.

 
Πιτσιφλής
31 Οκτ 2021 19:27

Νομίζω πως ήρθε ή ώρα να εμφιλοχωρήσει το esos στο Υπουργείο και να αναλάβει αυτό την ενημέρωση της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας. Αν μάλιστα αναλάβει τη σχετική Διεύθυνση η Λία, θα γίνει ένα θαύμα, θα γνωρίζουμε τις εγκυκλίους πριν καν εκδοθούν!
Λίγο είναι;

 
Στράτος
31 Οκτ 2021 19:23

Πολλή φασαρία για μια διαδικασία που έτσι κι αλλιώς "μπάζει" από παντού.
Ποιος σας βεβαιώνει ότι έχει γίνει ένα self-test που δηλώνεται; Ποιος σας βεβαιώνει ότι δηλώνεται αληθώς το αποτέλεσα του self-test και ότι ένα θετικό δεν δηλώνεται αρνητικό για να πάει το παιδί στο σχολείο γιατί ποιος το κρατάει σπίτι με απλά δέκατα;

Απλοποίηση τώρα. Εφόσον δηλώνεται στο σύστημα και ο Διευθυντής μπορεί να το δει, κανένας άλλος έλεγχος στην πόρτα, καμία εκτύπωση για τους μαθητές.

Η λογική του pass λες και οι μαθητές εισέρχονται σε άγνωστο χώρο είναι λανθασμένη. Είναι μαθητές ενός σχολείου, τους ξ΄έρουν οι εκπαιδευτικοί, ο Διευθυντής βλέπει τις δηλώσεις τους μέσω edupass, αυτά υπεραρκούν.

Ασχολίαστα τα περί χρωματισμού των χαρακτηρισμών των δηλώσεων των μαθητών. Θα έχει πλάκα να απαιτήσει κανείς από τους μαθητές και έγχρωμες εκτυπώσεις...

 
γραφειοκράτης
31 Οκτ 2021 19:18

Γραφειοκρατία στο φουλ. Έτσι μόνο με τη γραφειοκρατία φουλ θα πάμε μπροστά ε; κατά τα άλλα ενδιαφερόμαστε για την κλιματική αλλαγή λες και τα κλικ στον υπολογιστή δεν ξοδεύουν ενέργεια.

 
Πιτσιφλής
31 Οκτ 2021 19:10

@ Χρήστος
Ψυχανεμίστηκε ότι έχεις αρχίσει να νευριάζεις κι είπε «να του πω κάτι... λόγιον μπας και κάνει οπίσω». Έτσι είναι!...

 
απίστευτα μπα΄χαλα παντού
31 Οκτ 2021 18:43

παραίτηση όλων των διευθυντών στην επικράτεια , ανάληψη διεύθυνσης από τον αρχαιότερο (με βοήθεια συλλόγου και καταιγισμός υπομνημάτων από συλλόγους, όχι πρακτικά , δεν είναι νόμιμο, με τα κακώς κείμενα). πρέπει να φύγουν να έρθει ένας σοβαρ΄ος άνθρωπος : να λάβει πρακτικές αποφάσεις να λυθούν μερικά σοβαρά θέματα και να μπουν βάσεις για άλλα, να φύγουν όλοι οι ημε΄τεροι και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ευσυνείδητων. ο κακός χαμός θα γίνει, αν μείνουν αυτές με τη τραγική μοριοδότηση και την 4ετία ημετε΄ρων με συνέντευξη κλπ. έρχονται και εκλογές κλπ κλπ

 
Dissapointed
31 Οκτ 2021 17:24

Ελεος πια με την γραφειοκρατία!!!!!! Ειμαι Δ/ντρια και ευτυχώς θα συνταξιοδοτηθω. Οικτίρω οσους θα κάνουν αιτήσεις για Δ./ντες.
Ενα καλό δεν εχω δει στα 35 χρόνια υπηρεσίας μου....τα ίδια και τα ίδια....και μετα αναρωτιούνται μερικοί γιατί δημιουργήθηκαν Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολλέγια.... Μια Υπουργός που εσυρε στα δικαστήρια εκπ/κούς για να συμπληρωθούν copy paste δράσεις )γιατί αυτό θα γίνει) για να αισθανθεί οτι εκανε εργο ειναι οχι κατάπτυστη ειναι κάτι πολύ χειρότερο. Μπηκε ποτε αυτή σε τάξη να διδάξει?????? Τιποτα δεν θα αλλάξει στην εκπαιδευση.

 
Χρήστος
31 Οκτ 2021 16:22

Κάπως εκτός θέματος: εγώ σκάω κυριολεκτικά να γνωρίσω τον άνθρωπο που έβαλε στο κεί΄μενο τη λέξη "εμφιλοχωρήσει"

 
Λαυρεντης
31 Οκτ 2021 15:56

Είναι δυνατόν να μαθαίνουμε απ τα site τι θα ισχύει από Δευτέρα;;;; Δε θα έπρεπε να χε σταλεί στα σχολεία εδώ και μέρες η απόφαση αυτή;;;;; ώστε με τη σειρά τους και οι διευθυντές να ενημερώσουν γονείς και εκπ/κους;;;;; γιατί όλα να γίνονται την τελευταία στιγμή;;;;;;;; Κατα τα άλλα το υπουργείο θέλει αξιολόγηση και ζητάει απο εμάς 1000 πράγματα όταν το ίδιο δεν έχει καμία συνέπεια...

 
Β. Κ.
31 Οκτ 2021 15:53

Στα σχολεία πάντως ακόμη η εγκύκλιος δεν έχει έρθει...

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
31 Οκτ 2021 15:41

@@και μετά θα κάθεται!! 31 Οκτ 2021 09:53

Με τέτοιες χονδροειδείς αποστροφές δείχνετε καταφανώς ότι αγνοείτε πως ουδείς από τους εν ενεργεία διευθυντές δεν είναι δυνατόν να γνώριζε αυτά που ξαφνικά του φόρτωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αυτή την τελευταία διετία, όταν είχε αποφασίσει το 2017 να αναλάβει αυτή τη θέση!
Έλεος πια μ' αυτόν τον απάνθρωπο κυνισμό ορισμένων! Δε χάνετε ευκαιρία να λιβανίζετε ένα αυταρχικό υπουργείο που έχει μετατρέψει τη ζωή στα σχολεία σε έναν ατέλειωτο καθημερινό εφιάλτη με καταιγισμό εγγράφων και αποφάσεων που αλληλοαναιρούνται ή έχουν τόσο περίπολοκο περιεχόμενο, ώστε να είναι ανθρωπίνως αδύνατον να τα κατανοήσει και να τα εφαρμόσει κανείς επαρκώς.
Ξαναλέω λοιπόν ότι κανείς δεν εκπαιδεύτηκε σ' αυτό το πράγμα και κανείς δε θα 'πρεπε να υπερασπίζεται τέτοιες πολιτικές που μετατρέπουν το σχολείο από χώρο μάθησης σε χώρο λαβυρινθώδους γραφειοκρατίας χωρίς κανένα παιδαγωγικό αντίκρισμα! Ποτέ μα ποτέ στο παρελθόν δεν επικρατούσε αυτό το παρανοϊκό κλίμα στα σχολεία. Καιρός να το κατανοήσετε κάποιοι!
ΥΓ. Κάνετε ακόμη ένα λάθος στο σχόλιό σας. Δεν ισχύει καθόλου ότι "οι υποψήφιοι είναι πάντοτε πολύ περισσότεροι απι τις θέσεις...". Η σχέση είναι περίπου 1/1,6. Δηλαδή περίπου 50% πάνω από τον αριθμό των θέσεων. Και να είσαι βέβαιος ότι στις επόμενες κρίσεις αυτή η σχέση θα γίνει ακόμη χειρότερη, γιατί πολλοί σοβαροί συνάδελφοι που θα ήθελαν να προσφέρουν υπηρεσίες καθαρά εκπαιδευτικού περιεχομένου δεν έχουν πια την επιθυμία να βρεθούν σ' αυτό το παρανοϊκό και εξόχως αντιπαιδαγωγικό εργασιακό περιβάλλον! Είμαι βέβαιος ότι σε αρκετές περιοχές οι υποψήφιοι θα υπολείπονται κιόλας του αριθμού των θέσεων!

 
Άσχετοι κι επικίνδυνοι
31 Οκτ 2021 14:50

Φτάνει πια ο παραλογισμός. Κι εμείς να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε μοιρολατρικά όποια ιδέα κατεβάζει ο κάθε νοσηρός εγκέφαλος. Ας αναλάβουν οι τοπικοί μας σύλλογοι να ενημερώσουν Διευθύνσεις, Συντονιστές, Συμβούλους και λοιπούς ότι ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να εγκαταλείψουμε τα διδακτικά μας καθήκοντα για να κάνουμε τους διοικητικούς υπαλλήλους. Αν επιμείνουν σε αυτόν τον αχταρμά ας προσλάβουν υπαλλήλους. Τέλος.

 
Τώρα που συνήθισε....
31 Οκτ 2021 14:36

@ @και μετά θα κάθεται!! 31 Οκτ 2021 09:53
@ Σώστης 31 Οκτ 2021 06:54
Τα σχόλιά σας, θυμίζουν την άκρως διδακτική ιστορία του Χότζα με το γάιδαρο. «Τι ατυχία! Πάνω που έμαθα το γάιδαρο να μην τρώει, ψόφησε!».

 
Απορία
31 Οκτ 2021 14:30

Ειλικρινά δε καταλαβαίνω το λόγο τόσων παραπόνων στα σχόλια. Είμαι καθηγητής εμβολιασμένος και το δήλωσα ως όφειλα στο νέο σύστημα. Μου πήρε 3 λεπτά και τέλος. Οι μαθητές, αντί να το δηλώνουν στην παλιά πλατφόρμα, θα το δηλώνουν στη νέα. Αυτό επιτρέπει καλύτερο και άμεσο ΚΕΝΤΡΙΚΟ έλεγχο από τη διεύθυνση του σχολείου σε περίπτωση κρούσματος, τη λήψη άμεσων μέτρων, τον ακριβή καθορισμό των εμπλεκομένων κτλ. Τι δεν καταλαβαίνετε ; Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των μαθητών, ποιός είπε οτι θα κάνει ο διευθυντής το συστηματικό έλεγχο ; Ο καθηγητής της 1ης ώρας τη Τρίτη και Παρασκευή, αφιερώνει 5 λεπτά να διασχίσει τις σειρές των θρανίων της τάξης του για να ελέγξει τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις των μαθητών. Χάρη στη νέα πλατφόρμα, ο διευθυντής θα μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή συνολική εποπτεία της κατάστασης και θα κάνει χρήση αν χρειαστεί για λήψη μέτρων και άμεση αναγνώριση της έκτασης ενδεχόμενου προβλήματος.

 
Σωτηρης
31 Οκτ 2021 14:12

Όποιος στις επόμενες κρίσεις βάλει για διευθυντής μάλλον θα έχει σοβαρό θέμα . Η γραφειοκρατία πλέον είναι απίστευτη και εξαιρετικά χρονοβόρα μειώνοντας το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί να κάνουν προετοιμασία για το μάθημα. Το μάθημα σωστά είπε κάποιος πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Μας έχετε τρελάνει και δώσε πλατφόρμες και δώσε αξιολογήσεις και δώσε γραφειοκρατία στα εργαστήρια δεξιοτήτων και δώσε ελέγχους για κόβιντ και δώσε στατιστικά...
Όλα για το φαίνεσθαι και ουσία καμία. Αντί να αφοσιωθούμε στο μάθημα ασχολούμαστε με ένα σωρό παράπλευρα πράγματα. Σε περιμένουμε στις εκλογές κ. Υπουργέ. Θα τρίβεις τα μάτια σου.

 
για τα σχόλια στο "και μετά θα κάθεται!!"
31 Οκτ 2021 13:03

1. Όταν προκηρύχθηκαν οι θέσεις το καθηκοντολόγιο των Δντών ήταν εντελώς διαφορετικό, όχι μόνο ως προς τον φόρτο εργασίας αλλά και ως προς το πλαίσιο άσκησης καθηκόντων.
2. Σωστά, μπορούν να παραιτηθούν. Μόνο που οι παραιτήσεις δε γίνονται δεκτές ή απλά, λόγω νομικού κενού, τοποθετούν αυθαίρετα τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του Σχολείου. Αν αυτός δεν το επιθυμεί, δεν μπορείς να του αφήσεις την "καυτή πατάτα".

 
Πιτσιφλής
31 Οκτ 2021 11:55

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την πρώτη ώρα, θα βρίσκονται στην είσοδο από τις οκτώ. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Η Ελένη έχει δίκιο.

 
@και μετά θα κάθεται!!
31 Οκτ 2021 09:53

Αγαπητέ οποίος επιθυμεί να αναλάβει οποιαδήποτε θέση ευθύνης θα πρέπει να γνωρίζει και τις υποχρεώσεις του.Δεν τον ανάγκασε κάποιος να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής.Αλλωστε όπως γνψρθζετε οι υποψήφιοι είναι πάντοτε πολύ περισσότεροι απι τις θέσεις.Οποιος δεν θέλει απλα κάνει μάθημα διαλέγετε και παιρνετε

 
Ελένη
31 Οκτ 2021 08:07

Κάτι τέτοιο θα είχε νόημα αν τα σχολεία είχαν είσοδο ελεγχόμενη με barcode που θα ξεκλείδωνε την πόρτα μόνο σε όσους έχουν δικαίωμα πρόσβασης ή αν έλεγχε κάποιος τελις πάντων την είσοδο. Τώρα ας πούμε ότι ο διευθυντής κατά τις 8 το πρωί βλέπει ποιος πρέπει να μπει κλπ. Τι θα κάνει; θα στηθεί μπράβος στην πόρτα; κ ας πούμε μου λέει εμένα που εφημερεύω κ είμαι στην είσοδο ότι ο Γιάννης Δημητρίου του Α1 στο οποίο εγω δεν διδάσκω, δεν μπορεί να μπει. Πού θα ξέρω εγω ποιος είναι ο Γιάννης Δημητρίου; Κι αν είναι να κοιτάω τα χαρτιά στην είσοδο (που δρν γίνεται λόγω συνωστισμού), γιατί να υπάρχει κ όλη η ευφάνταστη διαδικασια της πλατφόρμας; Με τους γονείς που δεν δήλωσαν ποτέ ηλεκτρονικά κ απλώς συμπλήρωναν χειρόγραφα, τι θα γίνει; Τρίτη πρωί προβλέπω πανηγύρι, κουράγιο σ όποιον έχει πρώτη ώρα μάθημα.

 
Νηπιαγωγός
31 Οκτ 2021 08:03

Νηπιαγωγός με ΠΛΗΡΕΣ διδακτικό ωράριο 08.00-13.00, χωρίς δάλειμα ή κενό, με διοικητικά καθήκοντα 13.00-14.00 (τι να πρωτοκάνει κι η προισταμένη μόνη της και πότε;)Τηλέφωνα με υπηρεσίες και γονείς, email, φόρμες, προγραμματισμοί, αποτιμήσεις, ανύπαρκτες παράλληλες στηρίξεις, όμιλοι, υπεύθυνη COVID, ενημερώσεις γονέων για τα κάθε είδους πρωτόκολλα και " καινοτομίες" , προσωπικές ενημερώσεις γονέων, συνεργασία με φορείς και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Οι νηπιαγωγοί είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ανταποκριθούμε στα διδακτικά μας καθήκοντα με όλον αυτό τον εξωδιδακτικό φόρτο. Αυτό δεν είναι Σχολείο, είναι πασάλειμα!!! Αυτό το Σχολείο ονειρεύεται το υπουργείο;

 
Σώστης
31 Οκτ 2021 06:54

@Και μετά θα κάθεται…, δεν νομίζω να υποχρεώθηκε κενείς να αναλάβει θέση ευθύνης! Ούτε παίρνει το επίδομα θέσης με το ζόρι. Γιατί γκρινιάζετε; Παραιτηθείτε! Ας αναλάβει άλλος που αντέχει στην πίεση και στο βάρος των αρμοδιοτήτων.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.