Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Εσωτερική αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Δημοσίευση: 29/10/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γεώργιος Δ. Τσαντάκης, Συγγραφέας-Εκπαιδευτικός

Στις εκπαιδευτικές συζητήσεις που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυριαρχεί η άποψη ότι η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση πρέπει να προσλάβει έναν πιο διευρυμένο χαρακτήρα και να περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες. Με τον τρόπο αυτό οι συντελεστές της σχολικής εκπαίδευσης πρέπει να καθίστανται συνυπεύθυνοι για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου και να συμμετέχουν ισότιμα στον σχεδιασμό του. H συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά στα κράτη-µέλη να υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης μέσω:

1. Της υποστήριξης και, εάν χρειάζεται, της δημιουργίας διαφανών συστημάτων αξιολόγησης της ποιότητας, με στόχο:

α) Να εξασφαλίσουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα θα προωθούν την κοινωνική ένταξη, και ίσες ευκαιρίες για μαθητές/μαθήτριες,

β) να διαφυλάξουν την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης, ως βάση για τη δια βίου μάθηση, σύμφωνα με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση,

γ) να ενθαρρύνουν την αυτοαξιολόγηση των σχολείων, ως μέθοδο δημιουργίας σχολείων μάθησης και επιμόρφωσης, μέσα σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης του σχολείου και εξωτερικής αξιολόγησης,

δ) να αναπτύξουν την εξωτερική αξιολόγηση προκειμένου να παρασχεθεί μεθοδολογική υποστήριξη για την αυτοαξιολόγηση των σχολείων και να δοθεί μια εκ των έξω άποψη του σχολείου, ενθαρρύνοντας τη συνεχή του βελτίωση και φροντίζοντας η διαδικασία αυτή να μην περιορίζεται σε διοικητικούς ελέγχους και μόνον.

2. Της ενθάρρυνσης και, όπου χρειάζεται, της υποστήριξης της συμμετοχής των σχολικών παραγόντων, όπως Διευθυντών, εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών, γονέων και εμπειρογνωμόνων, στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης στα σχολεία με στόχο να προωθηθεί η κατανομή της ευθύνης για τη βελτίωση των σχολείων.

3. Της υποστήριξης της κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης και χρήσης εργαλείων αυτοαξιολόγησης, με στόχο:

α) Να καταστεί η αυτοαξιολόγηση ένα αποτελεσματικό εργαλείο που θα ενισχύει τη δυνατότητα βελτίωσης του σχολικού έργου,

β) να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διάδοση παραδειγμάτων καλών πρακτικών και νέων εργαλείων στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης.

4. Της ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ όλων των αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση και της προώθησης της δικτύωσής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνεργασία αυτή μπορεί να καλύψει τους ακόλουθους τομείς:

α) Την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, ιδίως σχετικά με τις μεθοδολογικές εξελίξεις και τα παραδείγματα ορθής πρακτικής, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και, εάν είναι απαραίτητο, οργανώνοντας ευρωπαϊκές διασκέψεις, σεμινάρια και εργαστήρια,

β) τη συλλογή στοιχείων και την ανάπτυξη εργαλείων όπως δείκτες και σημεία αναφοράς που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την αξιολόγηση της ποιότητας στα σχολεία,

γ) τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της σχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές εκάστου κράτους μέλους και των εκπαιδευτικών του ιδρυμάτων, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα για τις αρχές των κρατών μελών,

δ) χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων διεθνών ερευνών για την ανάπτυξη της αξιολόγησης της ποιότητας στα σχολεία (Συναπόφαση 2000/0022 COD, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2001).

Ύστερα από την αναδίφηση στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, καθώς και τα συμπεράσματα από την ερευνητική μας προσέγγιση, παρουσιάζουμε πρόταση για την εσωτερική αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Η μορφή αυτή της συλλογική εσωτερικής αξιολόγησης εδράζεται σε διαδικασίες αποτίμησης συγκεκριμένων Θεματικών περιοχών, τομέων/δεικτών και κριτηρίων ποιότητας, που σχεδιάζονται, υλοποιούνται, παρακολουθούνται και αποτιμώνται από τους παράγοντες της σχολικής μονάδας, όπως Διευθυντής/Διευθύντρια, Υποδιευθυντής/Υποδιευθύντρια, εκπαιδευτικοί ή ακόμη και μαθητές/μαθήτριες, Σύλλογος Γονέων, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τις επικρατούσες τοπικές εκπαιδευτικές συνθήκες. Στόχος, λοιπόν, της εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης δεν είναι να αναδειχθούν μόνο οι δυνατότητες και οι αδυναμίες ή τα σημεία υπεροχής και υστέρησης του σχολείου, αλλά η σύνδεσή της με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την ενδυνάμωση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας με τη μεταφορά αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στο συλλογικό της όργανο, αλλά και την ενημέρωση των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών, των γονέων-κηδεμόνων, της τοπικής κοινωνίας για την ποιότητα του παραγόμενου σχολικού έργου.

Προτεινόμενες Θεματικές περιοχές με τους αντίστοιχους τομείς/δείκτες και τα κριτήρια ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα:

Για παράδειγμα, ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας

Α. Θεματική περιοχή: Οργάνωση και Διοίκηση της σχολικής μονάδας

Τομέας 3. Σχολική κοινότητα

Δείκτης ποιότητας: 3.2 Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών

Κριτήρια: 1. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας σέβονται την προσωπικότητα, τις ατομικές ανάγκες (μαθησιακές δυνατότητες, το φύλο, τις ικανότητες, τα κίνητρα, το πολιτισμικό περιβάλλον κ.λπ.) και τις ιδιαιτερότητες (φυσικές, νοητικές, συναισθηματικές, κινητικές) των μαθητών/τριών, χρησιμοποιώντας διδακτικές στρατηγικές που τους εμπλέκουν ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία.

2. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν θετικό παιδαγωγικό κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας (προσδιορισμός και τήρηση των κανόνων λειτουργίας, αισθητική του χώρου, ανάπτυξη σχέσεων θετικής αλληλεπίδρασης, γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μαθητών/τριών και της Ομάδας, ικανοποίηση των βιολογικών και συναισθηματικών αναγκών κ.λπ.), με στόχο την ενεργοποίηση των κινήτρων και της διάθεσης για μάθηση.

3. Οι εκπαιδευτικοί συμπεριφέρονται με πνεύμα δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, αλληλοσεβασμού, ενισχύοντας τις προσωπικές και κοινωνικές αξίες των μαθητών/τριών.

4. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν σε σχολικές γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις (επιστημονικές διαλέξεις, συζητήσεις, ποιητικές ή μουσικές συναντήσεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.) και αθλητικές διοργανώσεις.

5. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τις όποιες αποκλίσεις από τη νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου με παιδαγωγικό τρόπο αλλά και την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων, γιατί η ανοχή στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει τη συνοχή και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, αλλά και της αίθουσας διδασκαλίας.

6. Το Σχολείο διοργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών, την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα και τις διαφυλικές σχέσεις.

Ωστόσο, μεσούσης της πανδημίας και της ευρείας διασποράς του SARS-CoV-2 η διεξαγωγή συλλογικών και συνεργατικών διαδικασιών αποτελεί απόφαση που λαμβάνεται κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και δεν συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες.

Πηγή:

Συναπόφαση 2000/0022/COD, Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2001, περί ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση, 2001/166/ΕC, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2001.

 

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ