ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ιατρική για ξένους με δίδακτρα 13.000 ετησίως θα λειτουργήσει στο ΕΚΠΑ

Αποκλειστικά για αλλοδαπούς φοιτητές χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημοσίευση: 10/11/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ θα λειτουργήσει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Ξ.Π.Π.Σ.)  με τίτλο «Μedical Degree» και γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική, αποκλειστικά για αλλοδαπούς φοιτητές χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Γλώσσα διοργάνωσης του προγράμματος

Ως επίσημη γλώσσα διοργάνωσης, διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται καθ’ ολοκληρίαν η αγγλική γλώσσα.

Τίτλος Σπουδών

Το Ξενόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απονέμει δίπλωμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική με τίτλο «Medical Degree».

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές κατ’ έτος.

Κριτήρια Εισδοχής -Επιλογή φοιτητών

1. Οι υποψήφιοι εισακτέοι στο Ξ.Π.Σ. είναι αποκλειστικά αλλοδαποί πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή και έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο Ξ.Π.Π.Σ. οφείλουν να έχουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου αποδεικτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας του αιτούντος.

γ) Απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πρωτότυπο και μεταγραφή στα αγγλικά) με βαθμό Λίαν Καλώς ή Άριστα και βαθμολογία όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης λυκείου (πρωτότυπο και μεταγραφή στα αγγλικά). ή αποτελέσματα εξετάσεων όπως, για παράδειγμα, ΙΒ, A-level, BMAT, SAT.

δ) Βαθμολογία τυχόν εθνικών εξετάσεων για εισαγωγή σε τμήμα επιστημών υγείας ιδρύματος της αλλοδαπής.

ε) Πιστοποιητικό επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

στ) Συστατικές επιστολές εάν υπάρχουν.

ζ) Βιογραφικό Σημείωμα.

η) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία
αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει ο υποψήφιος να εγγραφεί στο Ξ.Π.Π.Σ.

3. Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών διενεργείται από μέλη της Επιτροπής του Ξ.Π.Π.Σ. ή της Επιτροπής Επιλογής, που συγκροτείται ειδικά για αυτό τον σκοπό, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής.

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση τίτλου σπουδών είναι έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

Πρόγραμμα σπουδών - Μαθήματα

1. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται συνολικά από 48 υποχρεωτικά μαθήματα και 12 κατ’ επιλογήν υποχρε- ωτικά μαθήματα, καθώς και κλινικές ασκήσεις και εργα- στήρια. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς συνολικά σε 60 μαθήματα, συγκεντρώνοντας συνολικά τριακόσιες εξήντα (360) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Ξ.Π.Π.Σ. παρατίθεται στο παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της πα- ρούσας απόφασης. Στο παράρτημα αναλύονται τόσο στην ελληνική, όσο και την αγγλική γλώσσα οι τίτλοι των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, οι πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα, η χρονική αλληλουχία ή η τυχόν αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα και οι κλινικές ασκήσεις.

2. Το πρόγραμμα σπουδών δύναται να τροποποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., μετά από πρόταση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

Τέλη φοίτησης -Πόροι του Προγράμματος

Τα τέλη φοίτησης ανά εισακτέο καθορίζονται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων (13.000) ευρώ ανά έτος φοίτησης.

Πόροι του Προγράμματος

1. Οι πόροι του Ξ.Π.Π.Σ. μπορούν να προέρχονται από:

α) τέλη φοίτησης,

β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις,

γ) κληροδοτήματα,

δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα,

ε) από ίδιους πόρους του Ιδρύματος.

2. Οι πόροι της παρ. 1 απεικονίζονται στον προϋπολογισμό του προγράμματος που κατατίθεται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ετησίως σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το άρθρο 60 του ν. 4485/2017 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. από την Επιτροπή του Ξ.Π.Π.Σ. και υποβάλλεται προς έγκριση προς το αρμόδιο όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε.

3. Δαπάνες που δύνανται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος αφορούν στην προμήθεια ειδών και υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την οργάνωση και λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ., στην προβολή και προώθηση του προγράμματος, σε δαπάνες αμοιβών διδακτικού και λοιπού προσωπικού, προσκεκλημένων επιστημόνων, δαπάνες μετακινήσεων και κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος. Εάν, μετά την κάλυψη του συνόλου των δαπανών που είναι αναγκαίες για την οργάνωση και λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ., υφίσταται αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο, είναι δυνατή η κάλυψη εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. εις βάρος του προϋπολογισμού του Ξ.Π.Π.Σ., μετά από έγκριση της Επιτροπής.

4. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ξ.Π.Π.Σ. και η εκτέλεση δαπανών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησής του και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛ.Κ.Ε., κατόπιν απόφασης της Επιτροπής και αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος.

Δικαιώματα - υποχρεώσεις φοιτητών

Με την εγγραφή του κάθε φοιτητή ορίζεται από την Επιτροπή ακαδημαϊκός σύμβουλος που είναι διδάσκων στο Ξ.Π.Π.Σ. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος παρακολουθεί και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τον φοιτητή σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και ένταξής του στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίας του Ε.Κ.Π.Α. και να χαίρουν αντίστοιχων δικαιωμάτων με τους φοιτητές του ελληνόγλωσσου Π.Π.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές η αίτηση θα υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και αφού παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα ισχύει για όσα έτη υφίσταται η φοιτητική ιδιότητα.

Η εγγραφή πραγματοποιείται κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες κάθε εξαμήνου (χειμερινό-εαρινό). Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν εντός προθεσμίας, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας http://my-studies.uoa. gr, τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, αλλά και να εξεταστούν. Επισημαίνεται ότι όλοι οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν «username” και “password” έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στη φοιτητική τους κατάσταση. Το όριο των δηλώσεων των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για κάθε εξάμηνο θα αναρτάται με σχετική ανακοίνωση από την Γραμματεία του προγράμματος στην ηλεκτρονική σελίδα ανακοινώσεων του προγράμματος https://medicen.uoa.gr.

Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η εξόφληση των διδάκτρων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η προμήθεια απαραίτητων συγγραμμάτων για κάθε μάθημα από κατάλογο προτεινόμενων συγγραμμάτων από τον υπεύθυνο διδασκαλίας του μαθήματος.

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού κλινικού και εργαστηριακού τους έργου, κατά τους ορισμούς των αποφάσεων της Επιτροπής. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αλλοδαπών φοιτητών του Ξ.Π.Π.Σ. στην Ιατρική είναι αντίστοιχα με αυτά των φοιτητών του ελληνικού Π.Π.Σ. στην Ιατρική.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα διακοπής/αναστολής των σπουδών τους για 4 εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη. Η σχετική διαδικασία δρομολογείται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή στη Γραμματεία του Ξ.Π.Π.Σ., συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, έγγραφα και αξιολογείται από την Επιτροπή του Ξ.Π.Π.Σ. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από την Επιτροπή του Ξ.Π.Π.Σ., τα εξάμηνα αυτά δεν θεωρούνται χρόνος φοίτησης και, κατά συνέπεια, δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η φοιτητική ιδιότητα, με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Επιτροπής, περίπτωση κατά την οποία διατηρείται.

Οργάνωση, Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος ορίζονται τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,

β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών,

γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος.

2. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος ασκεί τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:

α) εγκρίνει και τροποποιεί την απόφαση ίδρυσης του
προγράμματος σπουδών,

β) εγκρίνει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του προγράμματος σπουδών,

γ) συγκροτεί την Επιτροπή .

δ) καταργεί το πρόγραμμα σπουδών,

ε) ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετικά με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα του Ξ.Π.Π.Σ., τα οποία δεν έχουν ανατεθεί από την κείμενη νομοθεσία ή τον παρόντα κανονισμό σε άλλο όργανο του Ξ.Π.Π.Σ.

3. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Επιτροπή) έχει διετή θητεία και αποτελείται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση ή άλλη παροχή για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αναθέτει το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών στις κατηγορίες του διδακτικού προσωπικού και ορίζει το ύψος της αμοιβής κάθε διδάσκοντος, εφόσον η απασχόλησή του είναι αμειβόμενη,

β) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ξ.Π.Π.Σ. καθώς και τυχόν αναμορφώσεις του, υποβάλλοντας αυτόν προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.,

γ) εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ., οι οποίες πρόκειται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Π.Σ.,

δ) εγκρίνει τις μετακινήσεις του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, εφόσον το κόστος μετακίνησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Π.Σ.,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Π.Σ.,

στ) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Π.Σ. και του Κανονισμού λειτουργίας του Ξ.Π.Π.Σ., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ., για το οποίο απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου,

ζ) ορίζει τον Διευθυντή του προγράμματος και τον Αναπληρωτή του από τα μέλη της,

η) συντάσσει και επικαιροποιεί τον οδηγό του προ- γράμματος σπουδών,

θ) εγκρίνει τον κατάλογο των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του Ξ.Π.Π.Σ.,

ι) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ. και

ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος, η οποία δεν εμπίπτει ρητώς στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

4. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ξ.Π.Π.Σ., ορίζονται κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής και έχουν ισόχρονη θητεία με την Επιτροπή.

Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και προεδρεύει των εργασιών της,

β) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής, την εφαρμογή της απόφασης ίδρυσης και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ξ.Π.Π.Σ.,

γ) εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα του Ε.Κ.Π.Α. και του Ε.Λ.Κ.Ε. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ.,

δ) ορίζεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του προ- γράμματος, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η διαχείριση των πόρων του Ξ.Π.Π.Σ. από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 και όσες ορίζονται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ε) παρακολουθεί την είσπραξη των εσόδων και τη διενέργεια των δαπανών σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής,

στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Π.Σ. ή του ανατίθεται από την Επιτροπή.

5. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες του Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και δύναται να οριστεί ως Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαχείριση των πόρων του Ξ.Π.Π.Σ. από τον Ε.Λ.Κ.Ε.

Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Π.Σ. ανατίθεται κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικείου Τμήμα- τος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους.

β) Ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.

γ) Διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (A ́ 112).

δ) Ακαδημαϊκούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (A ́ 195).

ε) Επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.4009/2011.

στ) Ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.

ζ) Νέους επιστήμονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Π.Σ.

2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Π.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Π.Σ. Η ανάθεση διδακτικού έργου σε Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος αφορά αποκλειστικά σε πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος και περιλαμβάνει τον/ους διδάσκοντα/ες ανά μάθημα του προγράμματος σπουδών, τις ώρες που ανατίθενται ανά διδάσκοντα, εάν το διδακτικό έργο ενός μαθήματος ανα- τίθενται σε παραπάνω από έναν διδάσκοντα, την κατηγορία στην οποία εντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος και το ύψος της προτεινόμενης αμοιβής για την ανάθεση του διδακτικού έργου, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Π.Σ.

3. Οι αμοιβές του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Π.Σ. βαρύνουν αποκλειστικά τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ξ.Π.Π.Σ. Το ύψος της αμοιβής ανά διδάσκοντα καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής της παρ. 2 κατ’ αντιστοιχία της αμοιβής των διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, του διδακτικού έργου που ανατίθεται ανά περίπτωση και του ανώτατου ορίου αμοιβής ανά κατηγορία διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον υφίσταται.

4. Οι δαπάνες μετακινήσεις (έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης) διδακτικού προσωπικού, δύνανται να βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος του Ξ.Π.Π.Σ., μετά από έγκριση της Επιτροπής σύμφωνα με την περ. δ ́ της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον το εν λόγω προσωπικό διαμένει μόνιμα εκτός Αθηνών και η μετακίνηση πραγματοποιείται με σκοπό τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ξ.Π.Π.Σ.

5. Με απόφαση της Επιτροπής δύναται να προσκαλούνται Καθηγητές Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή διακεκριμένοι Επιστήμονες με σκοπό τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διαλέξεων). Δαπάνες μετακίνησης και τυχόν αμοιβή των φυσικών προσώπων της παρούσας βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του προ- γράμματος του Ξ.Π.Π.Σ.

6. Υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος δύνανται να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο στο Ξ.Π.Π.Σ. κατόπιν απόφασης της Επιτροπής. Ειδικότερα, ως επικουρικό διδακτικό έργο ορίζεται:

α) η επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμη διδασκαλία,

β) η διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών,

γ) η υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθημάτων, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του διδακτικού προσωπικού,

δ) η διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηριακών μαθημάτων και ε) η επιτήρηση των φοιτητών κατά τις εξετάσεις. Η παροχή επικουρικού διδακτικού έργου δύναται να αποζημιώνεται κατόπιν απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος.

7. Το διδακτικό προσωπικό του Ξ.Π.Π.Σ. οφείλει να γνωρίζει επαρκώς την Αγγλική γλώσσα για την ορθή και επιμελή εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

Λοιπό προσωπικό (άρθρο 85 ν. 4692/2020)

1. Το Ξ.Π.Π.Σ. δύναται να υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από:

α) τακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Π.Α. με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των υποχρεώσεων της οργανικής του θέσης,

β) πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

2. Το προσωπικό της περ. α ́ της παρ. 1 δύναται να απασχολείται για την υποστήριξη των αναγκών του Ξ.Π.Π.Σ. αποκλειστικά πέραν του ωραρίου του και μετά την εκ- πλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση, κατόπιν ανάθεσης πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 και την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. Για την απασχόληση της εν λόγω κατηγορίας απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή και απόφασης της Επιτροπής του Ξ.Π.Π.Σ.

3. Το πρόσθετο προσωπικό της περ. β ́ της παρ. 1 απασχολείται δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρό- νου ή έργου και επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.

4. Οι αμοιβές του προσωπικού της παρ. 1 βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος του Ξ.Π.Π.Σ., μετά από έγκριση της Επιτροπής.

5. Το προσωπικό της παρούσας οφείλει να έχει κατ’ ελάχιστον πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Ξένων Γλωσσών.

Σχόλια (14)

 
Αφελής ερώτηση
14 Νοε 2021 12:59

Κάποιος με διπλή υπηκοότητα, Ελληνική και π.χ. Γερμανική, Αλβανική, Γεωργιανή κλπ. θα γίνεται δεκτός;

 
@@Ελλάδα 3.0
14 Νοε 2021 10:23

Έτσι δουλεύουν τα τοπ αμερικανικά (δημόσια ή ιδιωτικά) πανεπιστήμια. Δυσθεώρητα δίδακτρα για τους έχοντες που θέλουν να σπουδάσουν εκεί και έχουν ένα επίπεδο αρκετό να τελειώσουν τα δύσκολα προγράμματα σπουδών τους και τα δίδακτρα αυτών επιδοτούν φοιτητές εξεχόντων ικανοτήτων να σπουδάσουν δωρεάν στο ίδιο πρόγραμμα. Έτσι γινόταν και στην Αρχαία Ελλάδα με τα εισιτήρια των θεάτρων (που ήταν και η "μόρφωση" των πολλών). Οικονομικά εύρωστοι χορηγοί πλήρωναν το κόστος εισιτηρίων των οικονομικά αδύναμων. Προσωπικά θα ήμουν υπέρ του εξής συστήματος (για να μη φτάνουμε σε τέτοια άκρα και διενέξεις): σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων ως έχει για δωρεάν φοίτηση, δικαίωμα διακοπής σπουδών λόγω εργασίας/εγκυμοσύνης/στρατού/οικογενειακών προβλημα΄των κτλ, αλλά όταν επέλθει το ν+1/ν+2 έτη φοίτησης να εισάγονται δίδακτρα ή εξέταστρα για τους φοιτητές της τάξης του βασικού μηνιαίου μισθού ανά εξάμηνο (δηλ 500-600 ευρώ το εξάμηνο με σημερινές τιμές). Τα έσοδα από τα δίδακτρα/εξέταστρα θα πηγαίνουν για βελτίωση των σπουδών όλων (εργαστήρια/αίθουσες/υπολογιστές) και για υποτροφίες/βοήθεια σε εξαιρετικούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες. Είμαι όμως σίγουρος ότι το "προοδευτικό τόξο" θα διαφωνήσει αν και δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο τρόπο να γίνει ανακατανομή του πλούτου από τους "αιώνιους φοιτητές" που έχουν την οικονομική δυνατότητα να είναι "αιώνιοι" προς τους εξέχοντες "μη έχοντες".

 
@Ελλάδα 3.0
13 Νοε 2021 20:22

19000 μόρια και _δωρεάν_. 13000 αν δεν πιάσεις 19000 μόρια. Λογικό μου φαίνεται.

 
@Θύμιος
13 Νοε 2021 20:20

Δε νομίζω ότι θα απαγορεύεται να σπουδάζουν Έλληνες πολίτες. Απλά πχ θα μπορούν να μην αποδέχονται το Ελληνικό Απολυτήριο ή κάτι αντίστοιχο που θα το καταστά σύννομο. Υπάρχουν τρόποι.

 
πανος
11 Νοε 2021 23:57

το ρωμαλεο φοιτητικο κινημα αναμενεται να αγωνιστει με καταληψεις.

 
Θύμιος
11 Νοε 2021 22:26

Θα επιτρέπεται σε φοιτητές από την ΕΕ αλλά όχι από την Ελλάδα; Να δω πώς θα αντιμετωπίσουν την πρώτη καταγγελία έλληνα που δεν θα γίνει δεκτός τα ευρωπαϊκά δικαστήρια...

 
Γονιός
11 Νοε 2021 09:44

Πολλά Ελληνόπουλα που έδωσαν μάχη, αλλά δεν κατάφεραν να μπουν στα ελληνικά Πανεπιστήμια για να σπουδάσουν ιατρική, στρέφονται προς την Κύπρο με ετήσια δίδακτρα 20.000 ευρώ! στο αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο της ιατρικής (κι άλλες 10.000 ευρώ για διαμονή τον χρόνο). Σαφώς και θα συνέφερε τον Έλληνα γονιό να σπουδάσει το παιδί του στη χώρα του με 13.000 ευρώ στο αγγλόφωνο ΕΚΠΑ!

 
Β2
11 Νοε 2021 09:21

Με Β2 δεν μπορείς να βρεις δουλειά ούτε ως γκαρσόνι. Στο Ελλαδιστάν της Νίκης όμως μπορείς να σπουδάσεις Ιατρική. Απαραίτητη προϋπόθεση; τα 13 χιλιαρικάκια...Περάστε κόσμεεεεεεεεεεεεεεεεεε

 
Σκεπτομενος
11 Νοε 2021 08:54

Kαι οι Ελληνες να σπουδαζουν, Οχι μονο οι ξενοι. Το Β2 ειναι πολυ χαμηλο επιπεδο. Να διδασκουν οχι μονο μελη ΔΕΠ, αλλα και ΕΕΠ και ΕΔΙΠ με προσοντα. Να γινει νομος σε σχεση με αυτο. Τα ΔΕΠ δεν ειναι θεοι.

 
Ελλάδα 3.0
11 Νοε 2021 08:24

Τα ελληνόπουλα με εξετάσεις και 19000 μόρια στην Ιατρική. Οι ξένοι με 13.000 ευρώ. Αυτή είναι το σύστημα που ονειρεύονται οι άριστοι. Αλήθεια, τι ΕΒΕ θα έχουν αυτοί; Η επιλογή θα βασίζεται στο βαθμό απολυτηρίου; Τι άλλα κριτήρια μπορεί να βάλει κάποιος σε έναν απόφοιτο λυκείου; Πόσο σανό θα ταΐσετε ακόμα το λαουτζίκο;

 
Γιάννης
11 Νοε 2021 07:25

Με τέτοια χαμηλά δίδακτρα πουθενά στον κόσμο ιατρική. Εμείς θα πλουτίσουμε φαίνεται.

 
ΝΔ
11 Νοε 2021 06:50

Ξέκαθαρη κίνηση αριστείας στην Ελλάδα 2.0

 
Μεγάλη ουρά βλέπω
10 Νοε 2021 22:54

- Πέρα από τις 13.000 ευρώπουλα, κάποιο άλλο σοβαρό κριτήριο εισαγωγής (πχ ένα τύπο ΕΒΕ ή βαθμό σε ειδικά μαθήματα) ΔΕΝ βλέπω....
- Το δε Β2 στα Αγγλικά α) οι σημερινοί 20αριδες το έχουν από τη Στ' του Δημοτικού και β) το θεωρώ ανεπαρκές ως επίπεδο για την παρακολούθηση σπουδών στην τριτοβάθμια(σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο) πλην ίσως στον τουρισμό....
- Τέλος, ελπίζω η λήψη του πτυχίου να δίνει και επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα μας στο ΕΣΥ, μήπως και θελήσουν να εργαστούν μετά....

 
N
10 Νοε 2021 22:10

Οι Έλληνες έχουμε ψώρα και δεν μπορούμε να σπουδάσουμε με τον ίδιο τρόπο στη χώρα μας;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ