Τηλεκπαίδευση

Απόφαση “κόλαφος” για το υπουργείο Παιδείας, για τα προσωπικά δεδομένα, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Σε σχέση με το ζήτημα της διαβίβασης δεδομένων εκτός Ε.Ε. διαπιστώνεται ότι το ΥΠΑΙΘ παραβίασε τις υποχρεώσεις του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ,
Δημοσίευση: 17/11/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Απόφαση  “κόλαφο” για τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων από το υπουργείο Παιδείας , εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ειδικότερα, στην απόφαση , μεταξύ α΄λλων αναφέρονται τα εξής:
 
Είναι σαφές ότι η εταιρεία Cisco (εν προκειμένω ο όμιλος και οι εταιρείες του) υπόκειται στο δίκαιο των ΗΠΑ, συνεπώς, κατ’ αρχήν, δεν εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επομένως, κάθε διαβίβαση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά ως προς τη νομιμότητά της.

Όπως, όμως, έχει ήδη επισημανθεί παραπάνω στη σκέψη 17 κατά την εξέταση των απαιτήσεων για την ικανοποίηση της αρχής της διαφάνειας, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου υπάρχει ουσιώδης παράλειψη που συνίσταται στην έλλειψη ειδικής ενημέρωσης σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα (πολιτική) και αναφοράς στα στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ. Τέτοιες αναφορές υπάρχουν σε σχέση με ειδικότερες εφαρμογές ή ιστοσελίδες του Υπουργείου25, οι οποίες όμως δεν καλύπτουν την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 37 παρ. 7 του ΓΚΠΔ.

Η Αρχή κρίνει τα εξής:

α) σε σχέση με τα ζητήματα νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ιδίως εκτίθενται στις σκέψεις 11 έως και 16 της παρούσης, διαπιστώνεται ότι το Υπουργείο έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τους αναφερόμενους στις εν λόγω σκέψεις σκοπούς 3, 4 και 5, διαπιστώνει πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό ενός χρήστη κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, και ότι δεν έχει διενεργηθεί αναλυτική διερεύνηση της νομιμότητας των εν λόγω σκοπών, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί η νομιμότητά του με βάση το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ. Ως προς την εν λόγω παράβαση, η Αρχή κρίνει ότι, σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ και παράλληλα να του δώσει εντολή, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 δ’ ΓΚΠΔ, να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, αντιμετωπίζοντας τις παραβάσεις που αναλύονται στις σκέψεις 11 έως και 16 της παρούσας εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης. Μετά το διάστημα αυτό, το ΥΠΑΙΘ οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι λαμβάνει συγκατάθεση για την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό ενός χρήστη, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που ζήτησε ο χρήστης, και να έχει τεκμηριώσει αναλυτικά τη νομιμότητα των σκοπών επεξεργασίας με αριθμό 3 έως 5.

β) σε σχέση με τα ζητήματα διαφάνειας, όπως αναλύονται στη σκέψη 17 της παρούσας και όσον αφορά την ανακοίνωση στοιχείων ΥΠΔ, στη σκέψη 21 της παρούσας, διαπιστώνεται ότι το Υπουργείο έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ, το άρθρο 12 και το άρθρο 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι λιγότερες από όσες επιβάλλει ο ΓΚΠΔ, ότι οι πληροφορίες δεν είναι σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή και δεν χρησιμοποιείται σαφής και απλή διατύπωση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη και ότι πρόκειται για πληροφορία που απευθύνεται και σε παιδιά. Ως προς την εν λόγω παράβαση, η Αρχή κρίνει ότι σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ και παράλληλα να του δώσει εντολή, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 δ’ ΓΚΠΔ, να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, αντιμετωπίζοντας τις παραβάσεις που αναλύονται στη σκέψη 17 της παρούσας και τροποποιώντας τη διαδικασία και το περιεχόμενο της παρεχόμενης ενημέρωσης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης.

γ) Σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει η συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αναλύονται στη σκέψη 18 της παρούσης, διαπιστώνεται ότι το Υπουργείο έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, καθώς τα λαμβανόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα δεν προστατεύουν επαρκώς τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Ως προς την εν λόγω παράβαση, η Αρχή κρίνει ότι, σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ και παράλληλα να του δώσει εντολή, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 δ’ ΓΚΠΔ, να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ με τον τρόπο που αναλύεται στη σκέψη 18 της παρούσας εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης.

δ) Σε σχέση με την έκφραση γνώμης των υποκειμένων των δεδομένων ή των εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία, διαπιστώνεται ότι το ΥΠΑΙΘ παραβίασε την υποχρέωση του άρθρου 35 παρ. 9 του ΓΚΠΔ. Ως προς την εν λόγω παράβαση, η Αρχή κρίνει ότι, σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ.

ε) Σε σχέση με το ζήτημα της διαβίβασης δεδομένων εκτός Ε.Ε., όπως αναλύεται στη σκέψη 20 της παρούσης, διαπιστώνεται ότι το ΥΠΑΙΘ παραβίασε τις υποχρεώσεις του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της διαβίβασης με τον τρόπο που περιγράφεται στην εν λόγω σκέψη. Ως προς την εν λόγω παράβαση και λαμβάνοντας υπόψη την πολύ πρόσφατη σχετική καθοδήγηση του ΕΣΠΔ, η Αρχή κρίνει ότι, σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ και παράλληλα να του δώσει εντολή, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 δ’ ΓΚΠΔ, να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, αντιμετωπίζοντας τις παραβάσεις με τον τρόπο που αναλύεται στις σκέψη 20 της παρούσας, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την επίδοση της απόφασης.

Η Αρχή:

Α. Απευθύνει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006.

) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ, του άρθρου 12 και του άρθρου 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ.

γ) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

δ) Επίπληξη για την παράβαση του άρθρου 35 παρ. 9 του ΓΚΠΔ.

ε) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ.

Β. Δίνει εντολή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού και συγκεκριμένα όπως:

1) εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της παρούσας:

α) Αντιμετωπίσει τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006 με τον τρόπο που αναλύεται στις σκέψεις 11 έως και 16 της παρούσας.

β) Αντιμετωπίσει τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ, το άρθρο 12 και το άρθρο 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ, όπως αναλύονται στις σκέψεις 17 και 21 της παρούσας, τροποποιώντας τη διαδικασία και το περιεχόμενο της παρεχόμενης ενημέρωσης

γ) Αντιμετωπίσει τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ με τον τρόπο που αναλύεται στις σκέψη 18 της παρούσης.

2) εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της παρούσας αντιμετωπίσει τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ με τον τρόπο που αναλύεται στις σκέψη 20 της παρούσης.

Μετά την πάροδο της αντίστοιχης προθεσμίας, το Υπουργείο οφείλει να ενημερώσει την Αρχή για τη συμμόρφωσή του.

Σχόλια (25)

 
Διευθυντής Γυμνασίου
19 Νοε 2021 13:52

...Όχι παραιτήσεις,...αποπομπές!!Νομίζουν εκεί στη ΝΔ ότι θα τους φέρει ψήφους η Κεραμέως..τρομάρα τους..έρχεται η καταιγίδα!!!

 
KERAMEOS_GATE
18 Νοε 2021 15:26

Κάποιος θα πρέπει να παραιτηθεί, δε νομίζεται;
Ή έστω να κάνει χαρακίρι ...
Χάθηκε το φιλότιμο και η ευθιξία σε αυτό τον κόσμο;

 
Γιώργος Π.
18 Νοε 2021 12:08

Σαν πολύ μαϊντανός (που πάει παντού) έχουν γίνει τα "προσωπικά δεδομένα" .
Αν δεν υπάρχει προσοχή το όλο θέμα οδηγείται στον εκφυλισμό.

 
Αγωγή
18 Νοε 2021 10:26

Αναμένουμε από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ αγωγές γι αυτό το αίσχος. Οτιδήποτε άλλο θα είναι συγκάλυψη σκανδάλου. Η υπεύθυνη υπουργός πρέπει να λογοδοτήσει στα δικαστήρια.

 
Διαρροή
18 Νοε 2021 10:18

Αν η διαρροή προσωπικών δεδομένων τιμωρείται με μια απλή επίπληξη (!!!!) τότε δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία προστασία. Ας διαχειρίζεται ο καθένας τα προσωπικά μας δεδομένα και ας λαμβάνει αποφάσεις με βάση αυτά. Νόμοι-κουρελόχαρτα στη μπανανία του Μωυσή. Ακόμα να παραιτηθεί η α΄ριστη;

 
Αθώος κύριε Πρόεδρε
18 Νοε 2021 08:39

Δηλαδή πχ ο γιατρός(ή ο υπάλληλος ή ο ιδιώτης) που δεν εφάρμοσε ορθά τις οδηγίες για τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών-πελατών του(δε λέω καν ανήλικων), ΔΕΝ θα έχει νομικές συνέπειες? Κι αν θα έχει, επίπληξη θα του επιβάλλουν εισαγγελέας και δικαστής?
Στις άλλες χώρες που λειτούργησε η εξ αποστάσεως, παρόμοια ενήργησαν τα υπουργεία παιδείας τους?

@μη χαίρεστε
"να παραιτηθούν γιατί το θέλουν μερικοί"???
Όχι βέβαια! Να παραιτηθούν γιατί δεν έπραξαν αυτά που όφειλαν ως οι έχοντες την αποκλειστική ευθύνη. Σας φαίνετε παράξενο?
Προσωπικά επίσης, δεν χαίρομαι καθόλου. Ντροπή και αγανάκτηση νοιώθω που το υπουργείο λειτούργησε παρανόμος, σε ένα θέμα που αφορά 1εκατ. ανήλικους μαθητές και 150.000 εκπαιδευτικούς.

 
Κώστας
18 Νοε 2021 07:44

Όταν υπαρχει το ΠΣΔ που έχουμε όλα τα στοιχεία των σχολείων και η είσοδος στην πλατφόρμα γινόταν με αυτου΄ς τους κωδικούς δεν κινδυνεύουν. Ακόμα και στις τράπεζες με ισχυρά συστήματα ασφαλείας σπανε τους κωδικούς. Η ζωή μας χωρίς συνδέσεις και διαδίκτυο δε γίνεται. Τα μηνύματα με τα περιστέρια μας τελείωσαν. Κουράστηκε και ο ταχυδρόμος. Η ηλετρονική ψηφοφορία είναι καλύτερη από αυτή που στέλναμε το φάκελο με ταχυδρομείο ή γνωστού σε εκλογές ακομη και τη φωτοτυπημένη ταυτότητα. Μη μου πειτε ότι δεν το έχετε ακούσει;

 
Δημήτρης
18 Νοε 2021 05:58

Όταν μεσολαβεί το σχολικό δίκτυο δε διαρρέει. Η Cisco είναι ιδιωτικη εταιρεία αλλά το ΠΣΔ φιλτράρει και αποτελεί τοίχος προστασίας.

 
Μπούμερανγκ
18 Νοε 2021 02:21

Η υπουργός πήγε στα δικαστήρια τα συνδικαλιστικά σωματεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα πράξουν άραγε τα αντίστοιχα τώρα που παραβιάστηκαν οι νόμοι με απόφαση της Αρχής; Και πως θα αποζημιωθούν;

 
Anastasia
18 Νοε 2021 00:06

Κύριε Πλατάρε και ομοϊδεάτες, παραβίαζε η Υπουργός μας νόμους. Το πιστεύετε;

 
ΔΙΚΑΣΤΗΣ
17 Νοε 2021 23:14

Δε χρειάζεται πλέον να παραιτηθεί. Αρκεί να αρχίσουμε όλοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και Ομοσπονδίες τις αγωγές αποζημίωσης εις βάρος της κυρίας ΥΠΑΙΘ. Και επειδή είναι και πολυσπούδαστη νομικός των Παρισίων, να δούμε εάν θα δικαιωθεί στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Να δούμε, θα το ξεκινήσει η ΔΟΕ με τη δικηγόρο της; Όχι μόνον λόγια...

 
Ελένη
17 Νοε 2021 23:03

Ο κλάδος απαιτεί από τις ομοσπονδίες να προβούν σε νομικές ενέργειες με μηνύσεις εναντίον του υπουργείου. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποπεμφθεί άμεσα η υπουργός. Θέτει σε κίνδυνο μαθητές εκπαιδευτικούς γονείς. Η ίδια άνοιξε το δρόμο των δικαστικών ενεργειών. Τώρα θα λουστεί τα αποτελέσματα των πράξεών της.

 
Εύγε στην επιτροπή
17 Νοε 2021 22:05

για το σθένος και το ήθος που επέδειξε, καταδεικνύοντας τι θα όφειλε να γίνει. Δεν ξέρω αν αυτά που ζητά από το υπουργείο μπορούν να διορθωθούν εκ των υστέρων (μιας και τα δεδομένα διέρρευσαν), αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχουν παραβάσεις με νομικές συνέπειες και πολιτικές ευθύνες. Πρέπει οι αρμόδιες αρχές να επέμβουν, καθόσον η επιτροπή έκανε το καθήκον της και υπέδειξε τις παραβάσεις μια προς μία.

 
Σαράντος
17 Νοε 2021 21:16

Προτείνει επίπληξη για τη σκέψη 17 και τη σκέψη 18. Να καθόμασταν και να κοιτάζαμε τον ουρανό; Βολεύει ε;

 
μη χαίρεστε
17 Νοε 2021 21:13

Όχι βέβαια να παραιτηθούν γιατί το θέλουν μερικοί. Οι εταιρεία εξυπηρέτησε, τα στοιχεία υπαρχουν μόνο στο σχολικό δίκτυο για ένα διάστημα.

 
Πιτσιφλής
17 Νοε 2021 20:46

Για δύο χρόνια, να μην ξαναμπεί σε τάξη, μόνο από τα κάγκελα να βλέπει τα παιδιά.

 
Διδάσκων
17 Νοε 2021 20:33

Σιγά μην ιδρώσει το αυτί της κας Κεραμέως. Ξέρει αυτή. Όπως την έπαιρναν τηλέφωνο στο ΥΠΑΙΘ οι εκπαιδευτικοί ότι θέλανε ηλεκτρονική ψηφοφορία... Όπως την παίρνουν τώρα ότι θέλουν αξιολόγηση του δικού της τύπου (καθώς και η κοινωνία ολόκληρη που την ...στηρίζει στις επιλογές της)... Έτσι διόλου απίθανο είναι να υποστηρίξει ότι οι εκπαιδευτικοί θέλανε τη Cisco για να προχωρήσει η τηλεκπαίδευση γρήγορα εκχωρώντας ακόμη και τα προσωπικά τους δεδομένα!!! Έλεος κα Κεραμέως!!!

 
Επίπληξη;
17 Νοε 2021 18:32

Τι λέει η Αρχή; Ότι δεν έγινε «άριστη» εργασία στο υπουργείο; Δεν είναι δυνατόν με τη Νίκη μας! (που το παιδί της είπε σαν πρώτη λέξη «Κυριάκος» -για να μην ξεχνιόμαστε!)

 
Επίπληξη στην «άριστη»;;
17 Νοε 2021 18:30

Μα είστε σοβαροί τώρα; Η αρχή διαφάνειας κάνει επίπληξη στην «άριστη» υπουργό μας;
Απαιτούμε να αλλάξει πρόεδρο η αρχή άμεσα!
ΥΓ πέρα από το τραγελαφικό της υπόθεσης θα αποδοθούν οι ευθύνες που αρμόζουν ή απλά κάνουμε ότι θελουμε και έρχεται μια «επίπληξη» που δεν την προσέχει κανένας;

 
sto_zoumi
17 Νοε 2021 18:05

Εντός μίας ώρας επιβάλλεται η υποχρέωση σε παραίτηση της Υπουργού από τον Πρωθυπουργό. Σε κάθε άλλη περίπτωση απλά θα πρόκειται για σκάνδαλο. Δε μπορεί να παραμείνει περισσότερο από μία ώρα ακόμα στην καρέκλα της.

 
Γεωργία
17 Νοε 2021 17:48

Άντε να δούμε την ΟΛΜΕ και την ΔΟΕ... θα κινηθούν και αυτές δικαστικά μευά απότο σκεπτικό κατά παντός υπευθύνου... της Υπουργού,γενικού Γραμματέα ή θα τα "βρούνε" και κατά τα λοιπά θα θέτουν μπροστά τους εκπαιδευτικους σε θέματα αξιολόγησης.

Κύριοι της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ ακούτε; Θέλετε να κάνετε κάτι ουσιαστικό; Για εσάς βγαίνουν σε άλλαθέματα δικαστικές αποφάσεις μετις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι απλοίεκπαιδευτικοί, από τους οποίους ζητάτε στήριξη. Εσείς μιλάτε με ειλικρίνεια;

Για να δούμε με βάση αυτή την απόφαση αν τα νομικά σας τμήματα κάνουν κάτι...

 
Πιτσιφλής
17 Νοε 2021 16:08

Σιγά τα ωά! Λάθη γίνονται στο Υπουργείο εδώ και σαράντα χρόνια, έχουμε ένα αγνώστου ποιότητας εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε ώστε να το βελτιώσουμε, και ξαφνικά βρήκαμε άλλο ένα λάθος!..

 
Νίκη,
17 Νοε 2021 15:51

Λυπάμαι που το λέω αλλά σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα θα είχες ήδη παραιτηθεί.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
17 Νοε 2021 15:35

Τα λέγαμε από την αρχή αυτά και ιδού μία - ομολογώ - απροσδόκητη δικαίωση!
Περιμένουμε λοιπόν κάποια ευφυολογήματα από τη μεριά της υπουργού που να δικαιολογούν αυτή την ταπεινωτική γνωμάτευση!
Περιμένουμε επίσης από κάποιους διαπρύσιους υπερασπιστές της σχολιαστές (π.χ. Πλατάρος) να βρουν κάποιο καινούργιο ρητορικό τέχνασμα, για να δικαιολογήσουν και το δικό τους διασυρμό.

 
Διευθυντής
17 Νοε 2021 15:31

Αναμένουμε παραιτήσεις!!! Υπάρχει φιλότιμο σ' αυτό το Υπουργείο;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.