ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1η Δεκεμβρίου ξεκινά η B΄ φάση επιμόρφωσης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Δημοσίευση: 24/11/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την  Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει  η B΄ φάση  επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας , του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)  και θα  ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022..

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 714 εκπαιδευτές/τριες, ήδη ενταγμένους/-νες στο μητρώο επιμορφωτών/-τριών, οι οποίοι/ες θα επιμορφωθούν από τους πολλαπλασιαστές της
προηγούμενης φάσης επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο της ΔΔ.

Η επιμόρφωση τους θα γίνει από τους/τις έως 20 πολλαπλασιαστές της προηγούμενης φάσης της επιμόρφωσης υπό την εποπτεία και την επιστημονική υποστήριξη της ΕΟΕ.

Εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν έως και 36 τμήματα από 15 έως 20 άτομα με εκπροσώπηση από την προσχολική, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης με ειδικότητες ΠΕ60, ΠΕ70, ειδικότητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τις ΔΥΕΚ και τα ΚΕΣΥ, που αποτελούν την ομάδα στόχο.

Κάθε τμήμα θα λειτουργήσει ως κοινότητα μάθησης.

Οι επιμορφούμενοι καλούνται:

(α) να παρακολουθήσουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα teams του ΙΕΠ σύγχρονη εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση εικοσιτεσσάρων ωρών (24) εκπαίδευσης και τριών ωρών ανά ημέρα σε οκτώ ημέρες.

(β) να επιλύσουν τις ασκήσεις και να συνεργαστούν ως κοινότητα μάθησης σε εργαστήρια πρακτικών ασκήσεων και εφαρμογών της εργαλειοθήκης της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

(γ) να μελετήσουν το υλικό της επιμόρφωσης στην τάξη B ́ του elearning ΙΕΠ

(δ) να εκπονήσουν σενάρια, καλές πρακτικές ή σχέδια μαθημάτων σύμφωνα με το πρότυπο της εργαλειοθήκης της Πράξης και να το καταθέσουν μετά την πάροδο ενός μηνός.

Οι εμπλεκόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και με ειδοποίηση σύνδεσης στις πλατφόρμες eleanring και teams του ΙΕΠ.

Οι ως και 36 κοινότητες μάθησης θα ελέγχονται από τα μέλη της ΕΟΕ του ΙΕΠ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Της έναρξης του επιμορφωτικού προγράμματος προηγείται εξοικείωση στα εργαλεία της επιμόρφωσης στην teams και καλές πρακτικές στην moodle.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της εικοσιτετράωρης σύγχρονης επιμόρφωσης διαμορφώνεται ως κάτωθι:

Πρώτη Ενότητα

1.1 Τι είναι διαφοροποιημένη διδασκαλία

1.2 Αναστοχαστικά εργαλεία & Πρωτόκολλα παρακολούθησης/αποτίμησης/αξιολόγησης προ και μετά τη διαφοροποιημένη παρέμβαση-

1.3 Πρακτική Άσκηση σε Εφαρμογές/καλές πρακτικές στα μέσα της διαφοροποιημένης διδακτικής προσέγγισης

Δεύτερη Ενότητα

2.1 Διαφοροποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος μάθησης

2.2 Παρουσίαση σεναρίων διαφοροποίησης του κοινωνικού περιβάλλοντος μάθησης

2.3 Εργαστηριακή επεξεργασία /Πρακτική Άσκηση σε εφαρμογές/Σενάρια, Καλές Πρακτικές

Τρίτη Ενότητα

3.1 Εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συμπερίληψη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

3.2 Παρουσίαση σεναρίων διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές/-θήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

3.3. Εργαστηριακή επεξεργασία Πρακτική Άσκηση σε εφαρμογές/Σενάρια, Καλές Πρακτικές

Τέταρτη Ενότητα

4.1 Εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συμπερίληψη μαθητών/τριών Ρομά

4.2 Παρουσίαση σεναρίων διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές/-θήτριες Ρομά

4.3 Εργαστηριακή επεξεργασία /Πρακτική Άσκηση σε εφαρμογές /Σενάρια, Καλές Πρακτικές

Πέμπτη Ενότητα

5.1 Εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συμπερίληψη μαθητών/τριών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο

5.2. Παρουσίαση σεναρίων διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές/-θήτριες

5.3. Εργαστηριακή επεξεργασία /Πρακτική Άσκηση σε εφαρμογές /Σενάρια, Καλές Πρακτικές

Έκτη Ενότητα

6.1 Σενάρια διαφοροποίησης σύμφωνα με τη μαθησιακή ετοιμότητα & τα μαθησιακά ενδιαφέροντα

6.2 Παρουσίαση σεναρίων διαφοροποιημένης διδασκαλίας σύμφωνα με τη μαθησιακή ετοιμότητα & τα μαθησιακά ενδιαφέροντα

6.3 Ασκήσεις, Εργαλειοθήκη, Εργαστηριακή επεξεργασία ανά βαθμίδα (μαθησιακή ετοιμότητα - ενδιαφέροντα)

Έβδομη Ενότητα

7.1 Σενάρια διαφοροποίησης σύμφωνα με τη μαθησιακή προτίμηση

7.2 Παρουσίαση σεναρίων διαφοροποιημένης διδασκαλίας σύμφωνα με τη μαθησιακή προτίμηση 7.3 Ασκήσεις, Εργαλειοθήκη, Εργαστηριακή επεξεργασία ανά βαθμίδα (μαθησιακή προτίμηση)

Όγδοη Ενότητα

8.1 Αναστοχαστική επεξεργασία σεναρίων κατά βαθμίδα (Σενάρια Γυμνασίου, Σενάρια ΕΠΑΛ, Σενάρια ΓΕΛ), Ομοιότητες –Διαφορές

8.2 Αναστοχαστική επεξεργασία σεναρίων κατά βαθμίδα (Σενάρια Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, ΔΥΕΠ), ), Ομοιότητες –Διαφορές

8.3 Έλεγχος συνεργατικών σεναρίων, Προγραμματισμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών-Κύρια Σημεία

Εργολαβικό Αντάλλαγμα

Κάθε Επιμορφωτής/Επιμορφώτρια Α’ αναλαμβάνει να επιμορφώσει δύο τμήματα των δεκαπέντε (15) έως και είκοσι (20) επιμορφούμενων /εκπαιδευτών/-τριών και έως του μέγιστου αντιτίμου των 960 ευρώ.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, ανά Επιμορφωτή/-φώτρια Α’, καθορίζεται με βάση την με αριθμ. 2/106902/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3276/τ ́Β/23-12-2013), εκτός εάν μέχρι και την πραγματοποίηση των πληρωμών εκδοθεί νέα σχετική ΚΥΑ, οπότε η προσαρμογή θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού των Πράξεων.

Στα ανωτέρω εργολαβικά ανταλλάγματα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι και τυχόν προκύπτουσες ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, όπως τυχόν προκύπτουν από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Ετικέτες: 
ΙΕΠ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ