ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς ΣΥΡΙΖΑ: Παραλάβαμε έναν φορέα σε πλήρη αποσύνθεση-Ελεγκτές ελέγχουν τα πεπραγμένα επί προηγούμενης κυβέρνησής

Ο έλεγχος των ελεγκτών επικεντρώνεται στο έτος 2016 και στις συνεχείς αναθέσεις / κατατμήσεις που είχε πραγματοποιήσει η τότε Διοίκηση

30/11/2021

Άκουσε το άρθρο

Η σημερινή διοίκηση   παρέλαβε τον Αύγουστο του 2019 έναν φορέα σε πλήρη αποσύνθεση, τονίζει σε ανακοινωθέν το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απαντώντας  στην πρόσφατη ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη φοιτητική μέριμνα, και υπογραμμίζει τα εξής:

Οι έλεγχοι των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ουδέποτε ολοκληρώθηκαν: Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το ζήτημα των ελέγχων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπου δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας τέτοιος έλεγχος για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Οι προηγούμενες Διοικήσεις είχαν μεν αναθέσει κατά καιρούς την διενέργεια ελέγχων σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές,  όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 4115/2013, οι επίμαχοι έλεγχοι ουδέποτε ολοκληρώθηκαν δε, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε θέματα χρηματοδότησης, ελέγχων τρίτων, αξιοπιστίας οικονομικών στοιχείων κλπ.

Έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τις διοικήσεις κατά την περίοδο 2011 - 2015, δεν αναφέρεται στον πρόσφατο έλεγχο ο οποίος διενεργείται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (αριθμ. πρωτ. Φ.1431/20/οικ.20911/30-7-2020 εντολή διενέργειας ελέγχου) για την περίοδο 2016-2019.

Συνεχείς αναθέσεις / κατατμήσεις: Μεταξύ άλλων ο έλεγχος επικεντρώνεται στο έτος 2016 και στις συνεχείς αναθέσεις / κατατμήσεις που είχε πραγματοποιήσει η τότε Διοίκηση αναφορικά με τις υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ύστερα από την ματαίωση του υπ΄ αριθμ. 621/12/2015 δημόσιου διαγωνισμού, με την υπ΄ αριθμ. 3776/181/1-2-2016 Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ το έτος 2016 αφού προέβη στην ανωτέρω ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού, ουδέποτε επαναπροκήρυξε σχετικό δημόσιο διαγωνισμό για λογιστικές υπηρεσίες αλλά αντιθέτως προτίμησε τις συνεχείς αναθέσεις, καταστρατηγώντας τις διατάξεις του 4412/2016 περί διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.

"Για όσα μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ"

Όσον αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες και για όσα μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει προκηρύξει δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης με βάση τον ν. 4412/2016. Η ολοκλήρωση των εν λόγω διαγωνιστικών διαδικασιών είναι ακόμα σε εξέλιξη είτε λόγω δικαστικών προσφυγών από τους συμμετέχοντες, είτε λόγω αναμονής έκδοσης απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ τούτου τα αντικείμενα των συμβάσεων που αναφέρονται (φύλαξη και σίτιση) βρίσκονται σε φοιτητικές εστίες όπου διαμένουν χιλιάδες  φοιτητές με αποτέλεσμα να κρίνεται από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας αναγκαία η άμεση υλοποίηση τους.

Αναλυτικότερα ως προς το ζήτημα της σίτισης της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας επισημαίνονται τα εξής: Κατά την ανάληψη της νέας Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τον Αύγουστο του 2019, διαπιστώθηκαν τα εξής:

  •     Δεν υφίστατο δημοσιευμένος δημόσιος διαγωνισμός όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης στην εν λόγω εστία. Αυτό συνέβη διότι ο διαγωνισμός που είχε δημοσιευθεί προγενέστερα ακυρώθηκε με σχετική απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ και δεν είχε επαναπροκηρυχθεί.
  •     Από τον Ιανουάριο 2018 η τότε Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είχε προβεί σε σωρεία αναθέσεων (μεταξύ άλλων και διήμερες) προκειμένου να εξασφαλιστεί η σίτιση των δικαιούχων φοιτητών.
  •     Το διάστημα Μαρτίου 2019 - Μαΐου 2019, η τότε Διοίκηση δεν είχε προβεί σε καμία διαγωνιστική διαδικασία ή άλλη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του εστιατορίου και συνεπακόλουθα την σίτιση στην Φοιτητική Εστία Πατρών, ενώ ο εργολάβος ο οποίος παρείχε μέχρι τότε τις υπηρεσίες σίτισης εξακολούθησε να το πράττει αυτό ακόμα και μετά την λήξη της συμβατικής ημερομηνίας της σύμβασής του. Δηλαδή παρείχε υπηρεσίες για τις οποίες δεν διέθετε ενεργή σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
  •     Για το λόγο αυτό η Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών με έγγραφη ενημέρωσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο (υπ΄ αριθμ. 130.2/153/16703/4-6-2019 έγγραφο) είχε ζητήσει την έκδοση σχετικής εντολής διακοπής της σίτισης, λόγω μη ύπαρξης ενεργού σύμβασης με τον εργολάβο, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα ότι η ανωτέρω (δηλαδή η Διευθύντρια) είχε επιχειρήσει να επιλύσει το ζήτημα της αδιάλειπτης σίτισης των φοιτητών μέσω σχετικών εισηγήσεων, οι οποίες ωστόσο είχαν απορριφθεί από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο.
  •     Η ανωτέρω κωλυσιεργία του τότε Διοικητικού Συμβουλίου για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, δηλαδή αυτό της σίτισης των φοιτητών, οδήγησε το τότε ΔΣ σε εκ των υστέρων ανάθεση των υπηρεσιών σίτισης τον μήνα Ιούνιο 2019, η οποία ωστόσο δεν ελάμβανε υπόψη το προγενέστερο διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος παρείχε τις υπηρεσίες του αδιάλειπτα, με αποτέλεσμα αυτός να προβεί σε δικαστικές ενέργειες εναντίον του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αξιώνοντας την αποπληρωμή των υπηρεσιών που παρείχε, πλέον τόκων υπερημερίας, καθώς  και δικαστικών δαπανών λόγω παραπομπής της υπόθεσης στα αρμόδια δικαστήρια.
  •     Η νέα Διοίκηση προκειμένου να αντιμετωπίσει την τραγελαφική κατάσταση όσον αφορά στην σίτιση στην Φοιτητική Εστία Πατρών ενέκρινε μέσω της  υπ΄ αριθμ. 6406/389/27-9-2019 Απόφασής της, την επαναπροκήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες σίτισης καθώς και του αντίστοιχου τεύχους του διαγωνισμού.
  •     Καθώς η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν θα είχε ολοκληρωθεί έγκαιρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η παροχή σίτισης στους φοιτητές, απεστάλη το από 10/9/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 604/319/36819/27-9-2019 έγγραφο με τα οποία αιτούμασταν από την Ενιαία  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων την έγκριση της διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για τις υπηρεσίες σίτισης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.  Δυστυχώς τα ανωτέρω αιτήματα απορρίφθηκαν με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να είναι υποχρεωμένο να προσφύγει σε διαδικασίες  απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς ήταν επιτακτική η συνέχιση της σίτισης των φοιτητών.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι ο δημόσιος διαγωνισμός για τις υπηρεσίες σίτισης των φοιτητών της Φοιτητικής Εστία Πάτρας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα καθότι έχουν υποβληθεί προδικαστικές προσφυγές από τις εταιρείες. Η δικάσιμος της αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο έχει οριστεί στις 10/12/2021.

Ως προς το ζήτημα της σίτισης της Φοιτητικής Εστίας ΑΣΠΑΙΤΕ επισημαίνονται τα εξής: Κατά την ανάληψη της νέας Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τον Αύγουστο του 2019, διαπιστώθηκαν τα εξής:

  •     Δεν υφίστατο δημοσιευμένος δημόσιος διαγωνισμός όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης στην εν λόγω εστία.
  •     Από τον Ιανουάριο 2018 η τότε Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είχε προβεί σε σωρεία αναθέσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η σίτιση των δικαιούχων φοιτητών.
  •     Η νέα Διοίκηση προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση όσον αφορά στην σίτιση στην Φοιτητική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ ενέκρινε μέσω της  υπ΄ αριθμ 6407/389/27.09.2019 Απόφασής της, την επαναπροκήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες σίτισης καθώς και του αντίστοιχου τεύχους του διαγωνισμού.

Καθώς η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν θα είχε ολοκληρωθεί έγκαιρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η παροχή σίτισης στους φοιτητές, απεστάλη το από 10/9/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 604/319/36819/27-9-2019 έγγραφο με τα οποία αιτηθήκαμε από την Ενιαία  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων την έγκριση της διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για τις υπηρεσίες σίτισης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.  Δυστυχώς τα ανωτέρω αιτήματα απορρίφθηκαν με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να είναι υποχρεωμένο να προσφύγει σε διαδικασίες  απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς ήταν επιτακτική η συνέχιση της σίτισης των φοιτητών.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι ο δημόσιος διαγωνισμός για τις υπηρεσίες σίτισης των φοιτητών της Φοιτητικής Εστίας ΑΣΠΑΙΤΕ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αν και έχει αναρτηθεί απόφαση προσωρινού αναδόχου καθότι έχει υποβληθεί αίτηση Ακύρωσης από οικονομικό φορέα η οποία δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε σε υπογραφή σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 372 του Ν.4412/2016.

Η δικάσιμος της αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο έχει οριστεί στις 18/01/2022.

Ως προς το ζήτημα των Φυλάξεων των Φοιτητικών Εστιών επισημαίνονται τα εξής:

Κατά την ανάληψη της νέας διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τον Αύγουστο του 2019, με απόφαση (ΔΣ 6749/417/10-02-2020) προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την φύλαξη των Φοιτητικών Εστιών, του οποίου ο νομιμοποιητικός φάκελος έχει σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και για τον οποίο  εκκρεμεί απόφαση της Ολομέλειας για την προδικαστική ανάκληση που υπέβαλε ο οριστικός ανάδοχος.

Καθώς η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν θα είχε ολοκληρωθεί έγκαιρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η παροχή φύλαξης  στους φοιτητές, η διοίκηση προχώρησε στην διαδικασία των απευθείας αναθέσεων και στην διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, απολύτως νόμιμα και πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας την φύλαξη των φοιτητικών εστιών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνεται ότι η παρούσα Διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια  και διαχειρίζεται σύννομα, άμεσα και αποτελεσματικά τα ζητήματα της φοιτητικής μέριμνας, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και προς όφελος των νέων της χώρας μας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (8)

@ANTONIOS 01 Δεκ 2021 08:07
|

Δεν έχω καμμία στράτευση. Απλά διαβάζω αυτά που βλέπω και δεν προσπαθώ να δημιουργήσω εντυπώσεις (wink wink).

Παντελής
|

Καλό είναι να λέγονται και ν υπάρχει λογοδοσία. Ειδικά όταν γίνεται θέμα αντιπολιτευτικού λόγου. Όποτε η δε γνώριζαν καν το γινόταν η εσκεμμένα ξεχνούν;

Ν.Σ.
|

Τα «μ´ ένα άρθρο κι ένα νόμο» του ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν «άναρθρες και άνομες» αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης!

Παρατηρητής
|

Όταν ρωτάς σε απαντούν.Απάντησε και εσύ αν αυτά είναι λάθος.Τα άλλα είναι για το κουβά !

ANTONIOS
|

@ANTONIOS
Είναι αδόκιμο κρατικός φορέας να καταφέρεται εναντίον πολιτικού κόμματος.
Είναι αλήθεια πως η στράτευση σας με την κυβέρνηση και η αγωνία σας για την ολοφάνερη κατρακύλα της, σας έχουν ανησυχήσει και προσπαθειτε εναγωνίως να την υποστηρίξετε αλλά στο τέλος θα μείνετε μόνο εσείς και η Κεραμέως.

@ANTONIOS
|

Δεν ξέρω αν διαβάσαμε το ίδιο κείμενο αλλά αυτό που γράφει είναι ότι κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση η οποία είναι τώρα στην αντιπολίτευση. Τέτοιες κλασσικές ατάκες το μόνο που καταδεικνύουν είναι τη στράτευσή σας.

Κωστας
|

Δηλαδή εγκατάλειψη αλλά τώρα θυμήθηκε και τη φοιτητική μέριμνα. Ένα ένα αποκαλύπτονται .

ANTONIOS
|

Φορέας του κράτους να κατηγορεί την αντιπολίτευση. Πόσο πιό χαμηλά θα πέσουμε;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ