ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)

Δημοσίευση: 02/12/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως , με την οποία καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

Αρμοδιότητες

1. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., στο πλαίσιο της αποστολής του, οφείλει να διατυπώνει προτάσεις και να προβαίνει σε εκτιμήσεις, να διαμορφώνει και να υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εισηγήσεις για τις εξελίξεις και τις μεταβολές της αγοράς εργασίας, καθώς και για τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης σε σχέση με αυτές, για τη συστηματική αναπροσαρμογή των επαγγελματικών τομέων και των ειδικοτήτων που προσφέρονται στ α Ι.Ε.Κ., το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ. Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) καθώς και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού διάγνωσης τ ων αναγκών της αγοράς εργασίας του άρθρου 85 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).

Για την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας το Συμβούλιο δύναται να ζητά μελέτες, εισηγήσεις και προτάσεις από τα Κλαδικά Συμβούλια της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020, από εργοδοτικούς φορείς, από Τριτοβάθμιες Οργανώσεις εκπροσώπησης εργαζομένων, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, τον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.

Επίσης το Συμβούλιο δύναται να συνεργάζεται τόσο με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας όσο και με το Παρατηρητήριο Μετάβασης των Αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς την Αγορά Εργασίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων στην αγορά εργασίας των εκπαιδευτικών διαδρομών επιπέδων τρία (3) και πέντε (5).

2. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας την αναγνώριση Κλαδικών Συμβουλίων κατόπι ν αιτήματος συνεργαζόμενων συνδέσμων, οι οποίοι μπορούν να το αιτηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4763/2020.

3. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. οφείλει επίσης να διαμορφώνει και να υποβάλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εισηγήσεις για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των Ε.Σ.Κ και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στις δομές της διά βίου μάθησης μετά από επεξεργασία και αξιολόγηση των τεκμηριωμένων προτάσεων που κατατίθενται από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και άλλους φορείς αρμοδίως.

Οι προτάσεις από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και τους φορείς κατατίθενται έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ., Δ.Β.Μ.& Ν.

4. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις, την κατάργηση ή την αναστολή λειτουργίας ειδικοτήτων που λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα το υ Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. με βάση τη χωροταξική απόσταση μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες παρέχονται, τον κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό/ προσωπικό κατάρτιση ς και το δυναμικό μαθητών/καταρτιζόμενων/μαθητευομένων και εφόσον εντοπίζει άλλες αδυναμίες, εισηγείται τρόπους για την αντιμετώπισή τους.

Για την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας το Συμβούλιο δύναται να ζητά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί την εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού υποδομών, εξοπλισμών, υπηρεσιών, εκπαιδευτικού υλικού και διαδικασιών και την παροχή εύλογων προσαρμογών σε όλα τα επίπεδα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον εντοπίζει αδυναμίες και ελλείψεις, τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Προς τούτο συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

6. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κριτήρια για την επαναχωροθέτηση των εκπαιδευτικών μονάδων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που αντιστοιχούν στα επίπεδα τρία (3),τέσσερα (4) και πέντε (5), ύστερα από αξιολόγησή τους σε βάθος τριετίας.

7. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των εισροών και εκροών της παρεχόμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης και για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αντίληψης για τα θέματα πιστοποίησης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Παροχή εισηγήσεων, προτάσεων και γνωμοδοτήσεων του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. Α.-Για τη Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.:

1. Δίνει σύμφωνη γνώμη, για την ίδρυση ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Στο πλαίσιο της αποστολής του, οφείλει να μεριμνά για την αναπροσαρμογή των επαγγελματικών τομέων και των ειδικοτήτων που προσφέρονται στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.). και να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

3. Επιπλέον, αξιολογεί τεκμηριωμένες προτάσεις που κατατίθενται από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και άλλους φορείς αρμοδίως για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ε.Σ.Κ. και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, (Π.ΕΠΑ.Λ.) το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.:

1. Γνωμοδοτεί και διαμορφώνει πρόταση κατόπιν εισήγησης του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε. για την ίδρυση Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.

2. Εισηγείται τα κριτήρια καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης από την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) για το χαρακτηρισμό ενός ΕΠΑ.Λ. ως Π.ΕΠΑ.Λ.

3. Επίσης γνωμοδοτεί, κατόπιν εισήγησης του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε. για το χαρακτηρισμό ως Πρότυπο Ε.Π.Α.Λ. για Ε.Π.Α.Λ. που ήδη λειτουργούν, καθώς και Ε.Π.Α.Λ. που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χα- ρακτήρα που δεν χρηματοδοτούνται από Δημόσιους πόρους

Για την Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρ- τιση - I.E.K. το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.:

1. Εισηγείται την ίδρυση πειραματικών και θεματικών Ι.Ε.Κ., μετά από γνώμη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής.

2. Εισηγείται τη μετατροπή

α)Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας που ήδη λειτουργούν, καθώς και

β) Ι.Ε.Κ. που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν χρηματοδοτούνται από Δη- μόσιους πόρους σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ή Θεματικά Ι.Ε.Κ., μετά από γνώμη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής.

3. Εισηγείται την ίδρυση πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε δημόσια Ι.Ε.Κ. μετά από γνώμη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής.

4. Τέλος, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν., σχετικά με τον καθορισμό, προσθήκη, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση των ειδικοτήτων που παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ. 

Για τη Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση- Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.:

1. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. σχετικά με τον καθορισμό των ειδικοτήτων που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας (άρθρο 38 του ν. 4763/2020), με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.

2. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. σχετικά με τον καθορισμό, προσθήκη, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση των ειδικοτήτων που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας (παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020).

3. Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με τον καθορισμό κάθε ειδικότερου θέματος για τη σύσταση ειδικοτήτων και τη λειτουργία τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, (παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020).

Ρύθμιση τρόπου, διαδικασίας Σύνταξης και Υποβολής Εισηγήσεων, Προτάσεων και Γνωμοδοτήσεων

1. Εισηγήσεις προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. δύνανται να υποβάλουν:

α. Τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), του άρθρου 6 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), τα οποία συνιστώνται σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Ειδικότερα θέματα για τα οποία τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων- γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. αποτελούν τα θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.

β. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Κεντρικό Συμβούλιο, μέσω των εκπροσώπων τους - μελών του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.

γ. Άλλοι κεντρικοί - εθνικοί Φορείς, Συνομοσπονδίες, Ομοσπονδίες, Κεντρικές ενώσεις (π.χ. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων).

δ. Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι. ε. Τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Λοιποί φορείς, όπως φορείς παροχής υπηρεσιών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ., εκπαιδευτικές δομές όλων των επιπέδων, Δήμοι, τοπικές επιχειρηματικές ενώσεις, τοπικοί κλαδικοί φορείς, τοπικά επιμελητήρια, επιστημονικές ενώσεις σχετικές με τους τομείς της Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. κ.λπ., δύνανται να εισηγούνται θέματα αρμοδιότητας Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., αποκλειστικά μέσω των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειάς τους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει θέματα λειτουργίας των Σ.Σ.Π.Α.Ε.

3. Οι εισηγήσεις

α) των Σ.Σ.Π.Α.Ε. κάθε Περιφέρειας, όπως αυτές έχουν και

β) των λοιπών φορέων της παρ. 1 αποστέλλονται στο τμήμα Α’ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ., της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ., στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, το οποίο διαβιβάζει τις εισηγήσεις στον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., μέσω του/της γραμματέας του Συμβουλίου, συνοδευόμενες από τυχόν υλικό τεκμηρίωσης τους.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου καταρτίζει με βάση την πληρότητα και αξιοπιστία των εισηγήσεων την ημερήσια διάταξη, η οποία αποστέλλεται, μαζί με την πρόσκληση στα μέλη για τη σύγκληση της συνεδρίασης του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάτα- ξη συνοδεύεται από τις αντίστοιχες, για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισηγήσεις

Σχόλια (1)

 
διακοσμητικό και ανούσιο οπως όλα της κεραμέως
02 Δεκ 2021 12:33

εντωμεταξύ ο νόμος που το προέβλεπε έχει ψηφιστεί εδώ και έναν χρόνο , δηλαδή τίποτα δεν γινόταν εντωμεταξύ για αναβάθμιση της κατάρτισης;;;;;; θα τρελαθώ, θα πέσω από τα σύννεφα , βγάζει κανείς φωωτό στο μαρούσι να με απαθανατίσει;;;;; αλλά εδώ οι κρίσεις - οι έτοιμες εδώ και τρία χρονια- πάνε μάλλον στον αγύριστο ! (από πέρυσι τον φλεβάρη, το καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι, τον οκτώβριο, τα χριστούγεννα, τον φλεβάρη τώρα, αχαχαχαχαχα- γελοίοι απλώς)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ