ΒΟΥΛΗ

Πολλαπλό βιβλίο: Έξι νομικές επισημάνσεις στη νέα διάταξη από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής

Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.), στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των διδακτικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες
Δημοσίευση: 22/12/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ούτε μία ,ούτε δυο αλλά συνολικά έξι νομικές  επισημάνσεις κάνει  η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, ως προς τη    νέα διάταξη  για το πολλαπλό βιβλίο, η οποία έχει κατατεθεί  , προς ψήφιση,  στη Βουλή.

Με τη     ρύθμιση (άρθρο 122) η οποία κατατέθηκε από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως προς ψήφιση στη Βουλή , σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας , προβλέπεται η σύσταση:

α) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.), στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των διδακτικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τύπων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

β) στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Φ.Δ.Β.), η οποία περιλαμβάνει τα διδακτικά βιβλία που εντάσσονται στο Μ.Δ.Β., σε ψηφιακή μορφή.

Επιπρόσθετα καθορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την ένταξη των διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β και στην Ψ.Β.Δ.Β..

Οι 6 επισημάνσεις

Ειδικότερα, η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του άρθρου 122 για το παλλαπλό βιβλίο  :

  1. ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ το ερώτημα αν τα στελέχη του Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» περιλαμβάνονται στη συγκρότηση της επιτροπής ή παρίστανται μόνο στις συνεδριάσεις της επιτροπής, με αποκλειστική αρμοδιότητα την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων.
  2. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι το τελευταίο εδάφιο της προστιθέμενης στο άρθρο 84 του ν. 4823/2021 παραγράφου 11, με το οποίο ορίζεται ότι η κοστολόγηση των διδακτικών πακέτων από την Επιτροπή προηγείται της υπογραφής των συμφωνητικών «της παρ. 8», πρέπει να αναδιατυπωθεί στο ορθό «της παρ. 9».
  3. ΤΟΝΙΖΕΙ  τον προβληματισμό ως προς το αν η άσκηση της προσφυγής που προβλέπει η παράγραφος 14 υπάγεται στην κατηγορία των ιεραρχικών προσφυγών, δεδομένου ότι α) προβλέπεται από ειδική διάταξη, β) ασκείται εντός ορισμένης προθεσμίας και γ) ασκείται ενώπιον διοικητικού οργάνου (επιστημονικής επιτροπής) που συγκροτείται ειδικά προς τον σκοπό εξέτασης των προσφυγών κατά των αποφάσεων ένταξης, απένταξης και καθορισμού της τιμής των διδακτικών βιβλίων και, κατά τούτο, δεν συνιστά ιεραρχικώς προϊσταμένη αρχή της εκδούσας τις πράξεις αρχής.
  4. ΚΡΙΝΕΙ  σκόπιμο να διευκρινισθεί αν η προσφυγή της παραγράφου 14 συνιστά, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 25 ΚΔΔ/σίας, ειδική διοικητική ή ενδικοφανή προσφυγή, δεδομένου ότι δεν είναι σαφής η έκταση του ελέγχου που πρόκειται να ασκεί η συνιστώμενη ειδική επιστημονική επιτροπή, αν δηλαδή θα εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης ή και την ουσία της υπόθεσης, αντιστοίχως.
  5. ΑΝΑΦΕΡΕΙ ότι για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, η φράση «του άρθρου 84», που διατυπώνεται δύο φορές, θα πρέπει να απαλειφθεί, καθώς πρόκειται για το άρθρο στο οποίο εντάσσεται η παράγραφος 21.
  6. Διά της προστιθέμενης στο άρθρο 84 του ν. 4823/2021 παραγράφου 23 προβλέπεται η κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 1566/1985 (Α ́167), με την ακόλουθη διατύπωση: «Καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 1566/1985 (Α ́167), ως προς τον ορισμό των βιβλίων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Ερωτάται αν η φράση «ως προς τον ορισμό των βιβλίων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» προσδιορίζει το μέρος της ρύθμισης που καταργείται. Σε διαφορετική περίπτωση, αν η παρ. 1 του άρθρου 60 καταργείται συνολικά, η φράση «ως προς τον ορισμό των βιβλίων (...) εκπαίδευσης» σκόπιμο θα ήταν να απαλειφθεί, προς αποφυγή σύγχυσης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΕΠΊ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122 ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΑΛΠΛΌ ΒΙΒΛΙΟ

α. Το άρθρο 122 φέρει τον τίτλο «Διδακτικά βιβλία. Μητρώο και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων – Τροποποιήσεις του άρθρου 84 ν. 4823/2021». Παρατηρείται ότι διά των διατάξεών του τροποποιούνται, πέραν του άρθρου 84 του ν. 4823/2021, και συναφείς διατάξεις του π.δ. 18/2018. Για λόγους πληρότητας, χρήζει αναδιατύπωσης ο τίτλος, ως εξής: «Τροποποιήσεις του άρθρου 84 ν. 4823/2021 και των άρθρων 31-34 του π.δ. 18/2018».

β. Διά του άρθρου 122 παρ. 1 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 «Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» και προστίθενται οι παράγραφοι 6 έως 23. Με τις προστιθέμενες παραγράφους 6 και 7 ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των επιστημονικών επιτροπών για την αξιολόγηση των βιβλίων προς ένταξη στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.), ενώ προβλέπεται ότι οι ως άνω επιτροπές συνεπικουρούνται από εμπειρογνώμονες ως προς την εφαρμογή των τεχνικών χαρακτηριστικών. Στην παρ. 7 ορίζεται, ειδικότερα, ότι «(...) Για την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων μετέχουν στις επιτροπές και στελέχη του Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»». Γεννάται το ερώτημα αν τα στελέχη του Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» περιλαμβάνονται στη συγκρότηση της επιτροπής ή παρίστανται μόνο στις συνεδριάσεις της επιτροπής, με αποκλειστική αρμοδιότητα την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων.

γ. Το τελευταίο εδάφιο της προστιθέμενης στο άρθρο 84 του ν. 4823/2021 παραγράφου 11, με το οποίο ορίζεται ότι η κοστολόγηση των διδακτικών πακέτων από την Επιτροπή προηγείται της υπογραφής των συμφωνητικών «της παρ. 8», πρέπει να αναδιατυπωθεί στο ορθό «της παρ. 9».

δ. Διά της προστιθέμενης στο άρθρο 84 του ν. 4823/2021 παραγράφου 14 προβλέπεται η άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά των αποφάσεων ένταξης/απένταξης διδακτικών βιβλίων στο/από το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων, καθώς και κατά των αποφάσεων καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προτεινόμενη ρύθμιση, «Κατά των εν λόγω αποφάσεων ένταξης ή απένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων υποβάλλεται ιεραρχική προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου περιήλθε σε πλήρη γνώση του η υποκείμενη σε προσφυγή απόφαση, ενώπιον ειδικής επιστημονικής επιτροπής, η οποία συνίσταται από μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικούς ή και από άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.. Η άσκηση της προσφυγής αυτής προηγείται υποχρεωτικά του ένδικου βοηθήματος που δύναται να ασκηθεί κατά των αποφάσεων ένταξης ή απένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων, το οποίο διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτο».
Υπενθυμίζεται, συναφώς, ότι ιεραρχική προσφυγή αποτελεί, κατά το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́ 45), η αίτηση ακυρώσεως πράξης που απευθύνεται στην αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, ασκείται δε αν δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής. Προβληματισμός γεννάται ως προς το αν η άσκηση της προσφυγής που προβλέπει η παράγραφος 14 υπάγεται στην κατηγορία των ιεραρχικών προσφυγών, δεδομένου ότι α) προβλέπεται από ειδική διάταξη, β) ασκείται εντός ορισμένης προθεσμίας και γ) ασκείται ενώπιον διοικητικού οργάνου (επιστημονικής επιτροπής) που συγκροτείται ειδικά προς τον σκοπό εξέτασης των προσφυγών κατά των αποφάσεων ένταξης, απένταξης και καθορισμού της τιμής των διδακτικών βιβλίων και, κατά τούτο, δεν συνιστά ιεραρχικώς προϊσταμένη αρχή της εκδούσας τις πράξεις αρχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΚΔΔ/σίας, «1. Όπου προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από διοικητική πράξη, μπορεί, με προσφυγή του, η οποία ασκείται ενώπιον του προβλεπόμενου από τις διατάξεις αυτές διοικητικού οργάνου και μέσα στην οριζόμενη από τις ίδιες προθεσμία, να ζητήσει, κατά περίπτωση, την ακύρωση ή την τροποποίηση της πράξης. 2. Το διοικητικό όργανο, ανάλογα με την πρόβλεψη των σχετικών διατάξεων, είτε εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της πράξης, οπότε και μπορεί να την ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να απορρίψει την προσφυγή (ειδική διοικητική προσφυγή), είτε εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης, οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή (ενδικοφανής προσφυγή) (...)».

Υπό το φως των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί αν η προσφυγή της παραγράφου 14 συνιστά, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 25 ΚΔΔ/σίας, ειδική διοικητική ή ενδικοφανή προσφυγή, δεδομένου ότι δεν είναι σαφής η έκταση του ελέγχου που πρόκειται να ασκεί η συνιστώμενη ει- δική επιστημονική επιτροπή, αν δηλαδή θα εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης ή και την ουσία της υπόθεσης, αντιστοίχως.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 του π.δ. 18/1989 (Α ́8), «Η αίτηση ακυρώσεως είναι απαράδεκτη αν στρέφεται κατά εκτελεστής πράξης, κατά της οποίας προβλέπεται από το νόμο ενδικοφανής προσφυγή, που ασκείται κατά νόμο μέσα σε ορισμένη προθεσμία ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη ή άλλου οργάνου και καθιστά δυνατή την επανεξέταση της υπόθεσης κατ` ουσίαν. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ακυρώσεως επιτρέπεται μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται επί της προσφυγής», ενώ και κατά το άρθρο 63 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α ́97), «Στις περιπτώσεις που από το νόμο προ- βλέπεται, κατά της πράξης ή της παράλειψης, διοικητική προσφυγή, η οποία ασκείται, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, ενώπιον του ίδιου ή ιεραρχικώς προϊσταμένου ή άλλου ειδικώς κατεστημένου οργάνου, και συνεπάγεται τον έλεγχο της πράξης ή της παράλειψης κατά το νόμο και την ουσία (ενδικοφανής προσφυγή), το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται για την ενδικοφανή προσφυγή. (...) Το κατά τις προηγούμενες περιόδους απαράδεκτο του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης κατά της οποίας προβλέπεται από το νόμο η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, δεν ισχύει αν η αρ- μόδια διοικητική αρχή παρέλειψε να ενημερώσει πλήρως, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τον ενδιαφερόμενο, τόσο για την υποχρέωση, όσο και για τους όρους, άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής». Κατά τα ανωτέρω, η υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον προβλέπεται στις οικείες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι στη σχετική διοικητική πράξη αναφέρονται τα απαιτούμενα από το άρθρο 16 ΚΔΔ/σίας στοιχεία (δυνατότητα άσκησης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής, αρμόδιο για την κρίση όργανο, προθεσμία άσκησης και συνέπειες από την παράλειψη άσκησης), είναι αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης ακύρωσης ή προσφυγής (βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1, 2017, σελ. 229-230). Κατά τούτο, η διατύπωση της προστιθέμενης παραγράφου 14 στο άρθρο 84 του ν. 4823/2021, σύμφωνα με την ο- ποία, «Η άσκηση της προσφυγής αυτής προηγείται υποχρεωτικά του ένδικου βοηθήματος που δύναται να ασκηθεί κατά των αποφάσεων ένταξης ή πένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων, το ο- ποίο διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτο», προσιδιάζει στον τύπο της ενδικοφανούς προσφυγής.

ε. Διά της προστιθέμενης στο άρθρο 84 του ν. 4823/2021 παραγράφου 21 ορίζεται ότι «Ο χρόνος ολοκλήρωσης της δημιουργίας και θέσης σε πλήρη λειτουργία του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β. του άρθρου 84, από τον οποίο θα αρ- χίσουν να χρησιμοποιούνται τα διδακτικά βιβλία του άρθρου 84 στις σχολι- κές μονάδες όλων των βαθμίδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και δεν μπορεί να είναι προγενέστερος του χρόνου έναρξης του σχολικού έτους 2023-2024». Για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, η φράση «του άρθρου 84», που διατυπώνεται δύο φορές, θα πρέπει να απαλειφθεί, καθώς πρόκειται για το άρθρο στο οποίο εντάσσεται η παράγραφος 21.
στ. Διά της προστιθέμενης στο άρθρο 84 του ν. 4823/2021 παραγράφου 23 προβλέπεται η κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 1566/1985 (Α ́167), με την ακόλουθη διατύπωση: «Καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 1566/1985 (Α ́167), ως προς τον ορισμό των βιβλίων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Ερωτάται αν η φράση «ως προς τον ορισμό των βιβλίων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» προσδιορίζει το μέρος της ρύθμισης που καταργείται. Σε διαφορετική περίπτωση, αν η παρ. 1 του άρθρου 60 καταργείται συνολικά, η φράση «ως προς τον ορισμό των βιβλίων (...) εκπαίδευσης» σκόπιμο θα ήταν να απαλειφθεί, προς αποφυγή σύγχυσης.

Σχόλια (1)

 
μια φουσκα είναι όλο αυτό
23 Δεκ 2021 15:14

σε κάθε περίπτωση. πόσα σοφα βιβλία θα βγουν προς επιλογή και δεν μπορεί να γίνει ένα σοβαρό συμπίλημα-βιβλίο αναφοράς; κολοκύθια με τη ρίγανη, για σχολείο είναι

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ