Σε ΦΕΚ το "μίνι" νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας 12 άρθρων με επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης

Σχολικά βιβλία, , Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κ.Ε.ΠΕ.Α., προσλήψεις αναπληρωτών, Μαθητεία, ΕΑΠ, Φροντιστήρια

25/12/2021

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνηης το "μίνι" Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας , αποτελούμενο από  12 άρθρα , το οποίο ψηφλίστηκε, κατά πλειοψηφία, στη Βουλή, ενταγμένο στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Οι ρυθμίσεις ,οι οποίες στο πολυνομοσχέδιο χαρακτηρίζονται "επείγουσες"   για τη λειτουργία των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, αφορούν:

 Άρθρο 121 Διδακτικά βιβλία. Μητρώο και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων - Τροποποιήσεις του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 και των άρθρων 31-34 του π.δ. 18/2018.

Άρθρο 122 Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου

Άρθρο 123 Εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση δράσεων-προγραμμάτων και ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες μέχρι την επιλο- γή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Άρθρο 124 Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελμα- τικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Άρθρο 125 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Άρθρο 126 Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Άρθρο 127 Μεταβατική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών της Μαθητείας - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Άρθρο 128 Έγκριση δαπανών για το σχολικό έτος 2021-2022 για την έκδοση πιστοποιητικού χορηγίας από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου/ Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου

Άρθρο 129 Αξιολογητές εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 130 Παράταση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Άρθρο 131 Ρυθμίσεις για τις άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας -Τροποποίηση της περ. 6 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 120
Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) για τη λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.

2. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) για τη δυνατότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη δυνατότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής δια- δικασίας, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γε- νικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό, παρατείνεται από τη λήξη του έως την 31η.3.2022.

Άρθρο 121
Διδακτικά βιβλία - Μητρώο και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων - Τροποποιήσεις του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 και των άρθρων 31-34 του π.δ. 18/2018

1. Στο άρθρο 84 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) αντικαθίσταται οι παρ. 1-5 και προστίθενται παρ. 6 έως 23 ως εξής:

«Άρθρο 84
Διδακτικά βιβλία Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

1. Διδακτικά βιβλία είναι όλα τα βιβλία, έντυπα ή ψη- φιακά, τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές και μα- θήτριες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα ωρο- λόγια προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Στα διδακτικά βιβλία συγκαταλέγεται και κάθε άλλο συμπλη- ρωματικό έντυπο ή ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο συνδέεται με αυτά ή αναφέρεται εντός αυτών και είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας.

2. Συνιστάται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.), στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των διδακτικών βιβλίων της παρ. 1, τα οποία έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα ειδικό- τερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Το Μ.Δ.Β. υποδιαιρείται σε Υπομητρώα, τα οποία αντιστοιχούν σε καθένα από τα μαθήματα που διδάσκονται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί- δευσης και περιλαμβάνουν το σύνολο των διδακτικών βιβλίων της παρ. 1. Την ευθύνη για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη του Μ.Δ.Β. έχει το Ι.Ε.Π.

3. Συνιστάται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), η οποία περιλαμβάνει τα ενταγμένα στο Μ.Δ.Β. διδακτικά βιβλία της παρ. 1 σε ψηφιακή μορφή. Την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για την ένταξη και διαχείριση του υλικού της Ψ.Β.Δ.Β. έχει το Ι.Ε.Π. Την ευθύνη για τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική ανάπτυξη και δια- χείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της Ψ.Β.Δ.Β. έχει το Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

4. Η πρόσβαση στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. και η χρήση των ενταγμένων σε αυτά διδακτικών βιβλίων της παρ. 1 είναι ελεύθερη.

5. Για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων της παρ. 1 προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. εκδίδεται πρό- σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουρ- γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και στην οποία αναφέρονται ιδίως τα σχετικά με τις προ- διαγραφές και τα χαρακτηριστικά των βιβλίων, τις επι- στημονικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις ένταξης, το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των παραδοτέων από τους ενδιαφερομέ- νους.

Τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην εκτύπωση ή την ψηφιακή εκδοχή των παραδοτέων βιβλίων εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑ- ΝΤΟΣ». Η διαδικασία έκδοσης της πρόσκλησης αυτής δύναται να επαναληφθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως επί μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επί υποβολής μίας πρότασης προς σύνταξη βιβλίου.

6. Η αξιολόγηση των βιβλίων προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. πραγματοποιείται από επιστημονικές επιτροπές ανά γνωστικό αντικείμενο, με κριτήρια ποιότητας που προσ- διορίζονται με βάση προδιαγραφές και χαρακτηριστι- κά επιστημονικής και παιδαγωγικής καταλληλότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτίμηση ιδίως της επιστημονικής, παιδαγωγικής και διδακτικής εγκυρότη- τας του βιβλίου και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού, της εν-θάρρυνσης της αυτενέργειας των μαθητών/τριών και της καλαισθησίας, καθώς και προδιαγραφές που σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βιβλίων, όπως δια- στάσεις, εικαστικό υλικό και παράμετροι τυποποίησης.

7. Οι επιστημονικές επιτροπές της παρ. 6 συνίστανται από μέλη Δ.Ε.Π, εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων στο επιστημονι- κό και παιδαγωγικό αντικείμενο των βιβλίων. Το έργο των εν λόγω επιτροπών συνεπικουρούν εμπειρογνώ- μονες, όσον αφορά στον έλεγχο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην εκτύπωση ή την ψηφιακή εκδοχή των παραδοτέων βιβλίων. Τα μέλη των επιστημονικών επι- τροπών και οι εμπειρογνώμονες δεν σχετίζονται με τη συγγραφική διαδικασία των υπό ένταξη βιβλίων. Η συ- γκρότηση των επιστημονικών επιτροπών και η επιλογή των εμπειρογνωμόνων πραγματοποιείται από το Διοι- κητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π., μετά από πρόσκλησή του. Για την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων μετέχουν στις επιτροπές και στελέχη του Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Η θητεία των μελών των επιστημονικών επιτροπών λήγει αφότου οι υπουργικές αποφάσεις ένταξης των βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και Ψ.Β.Δ.Β. καταστούν οριστικές και απρό- σβλητες.

8. Κάθε βιβλίο που πληροί τα τεθέντα κριτήρια, προ- διαγραφές και χαρακτηριστικά προτείνεται προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β.

9. Μετά τη θετική αξιολόγηση κάθε διδακτικού βιβλί- ου που προτείνεται προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ αφενός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και αφετέρου: α) του νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή των πνευματικών, συγγενι- κών και λοιπών, δικαιωμάτων των δημιουργών ή του δη- μιουργού, β) άλλως, του δικαιούχου που έχει αποκτήσει ή εκμεταλλεύεται τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά, δικαιώματα από τους δημιουργούς ή τον δημιουργό, γ) άλλως, του ίδιου του δημιουργού, με το οποίο καθορί- ζονται ζητήματα σχετικά με τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά, δικαιώματα και ιδίως τα αφορώντα στην έκτα- ση, στους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης ή χρήσης ή εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το ύψος της εύλογης αποζημίωσής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 20.

10. Ως διδακτικό πακέτο ορίζεται το σύνολο των δι- δακτικών βιβλίων ενός δικαιούχου σε ένα μάθημα. Κάθε διδακτικό πακέτο που εντάσσεται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. λαμβάνει εφάπαξ μία εύλογη αποζημίωση έντα- ξης ανάλογα με το μάθημα. Οι νόμιμοι δικαιούχοι των διδακτικών βιβλίων που εντάσσονται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. και έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 85 και διανεμηθεί σε σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνουν αποζημίω- ση χρήσης που υπολογίζεται σε ετήσια βάση για κάθε διδακτικό πακέτο. Στην περίπτωση αυτήν από την κα- ταβλητέα αποζημίωση χρήσης αφαιρείται η αποζημίω- ση ένταξης. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης χρήσης γίνεται με βάση την τιμή αναφοράς κάθε βιβλίου για κάθε μάθημα και τάξη και το ποσοστό χρήσης του κάθε  διδακτικού πακέτου επί του συνόλου των διδακτικών πακέτων που διανέμονται για το συγκεκριμένο μάθη- μα. Η τιμή αναφοράς κάθε βιβλίου για κάθε μάθημα και τάξη ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση Επιτροπής Κοστο- λόγησης Διδακτικών Βιβλίων. Η αποζημίωση χρήσης καταβάλλεται κάθε σχολικό έτος από το έτος πρώτης ένταξης του διδακτικού πακέτου στο Μ.Δ.Β. και δεν δύ- ναται να υπερβεί ένα μέγιστο ποσό, πλέον του οποίου το διδακτικό πακέτο διανέμεται χωρίς να καταβάλλεται επιπλέον αποζημίωση. Η επικαιροποίηση ή νέα έκδοση ήδη ενταγμένου διδακτικού βιβλίου δεν αποζημιώνε- ται ως νέο διδακτικό βιβλίο και καταλαμβάνεται από τα προαναφερόμενα όρια αποζημίωσης.

11. Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων ορί- ζεται επταμελής και συνίσταται από: α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνω- σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή τον Προ- ϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα και το είδος της σχολικής μο- νάδας για την οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προς κοστολόγηση διδακτικό βιβλίο, οι οποίοι αναπλη- ρώνονται από Προϊσταμένους Τμήματος της αντίστοιχης Διεύθυνσης, β) δύο (2) εκπροσώπους του Ι.Ε.Π. που ορί- ζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοι- κητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., γ) δύο (2) εκπροσώπους του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» που ορίζονται με τους αναπλη- ρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και δ) δύο (2) εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τους αρμόδιους φορείς εγγράφως, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποδεδειγμένη λήψη του σχετικού αιτήματος από τους φορείς αυτούς. Γραμματέας της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται υπάλ- ληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι- δείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία της Επιτροπής ορίζε- ται τριετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικατέστησε. Η κοστολόγηση των διδακτικών πακέτων από την Επιτροπή προηγείται της υπογραφής των συμφωνητικών της παρ. 9.

12. Με βάση τις εισηγήσεις των επιστημονικών επι- τροπών και τα υπογραφέντα συμφωνητικά της παρ. 9 το Ι.Ε.Π. εισηγείται την έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ένταξη συγκεκρι- μένων διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β.

13. Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης των διδα- κτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. η απένταξή τους είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη εισή- γηση του Ι.Ε.Π.

14. Κατά των εν λόγω αποφάσεων ένταξης ή απέ- νταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδα- κτικών βιβλίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προ- θεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου περιήλθε σε πλήρη γνώση του η υποκείμενη σε προσφυγή απόφαση, ενώπιον ειδικής επιστημονικής επιτροπής, η οποία συ- νίσταται από μέλη Δ.Ε.Π., εκπαιδευτικούς ή και από άλ- λους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π. Η άσκηση της προσφυγής αυτής προηγείται υποχρεωτικά του ένδικου βοηθήματος που δύναται να ασκηθεί κατά των αποφάσεων ένταξης ή απένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων, το οποίο διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

15. Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης των διδα- κτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. είναι δυνατές: α) η κατάθεση, από τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους, αίτησης για υποβολή προς αξιολόγηση βελτιωμένης εκ- δοχής βιβλίου, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εφόσον δεν είναι δυνατή η προσβολή της απόφασης ένταξης αυτού ή δεν εκκρεμεί οιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία προσβολής της απόφασης αυτής, β) η τροποποίηση βιβλίου μετά από εισήγηση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρη- σκευμάτων και γ) αναγκαίες επικαιροποιήσεις σε βιβλίο, με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- μάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., είναι δυνατή η ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., τα οποία διατίθενται σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος. Τα υπό ένταξη διδακτικά βιβλία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ προγράμματα σπουδών.

17. Στην περίπτωση που: α) η διαδικασία συγγραφής διδακτικών βιβλίων και ένταξής τους στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγρά- φους αποβεί άκαρπη, β) δεν υπάρχει καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος ή γ) πρόκειται για την ένταξη των διδα- κτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., τα οποία αντιστοιχούν σε μαθήματα γνωστικών αντικειμένων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το Ι.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί την έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί συγγραφής των διδακτικών βιβλίων κατόπιν νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή με εργασία ομάδων εκπαιδευτικών που απαρτίζονται από εκπαιδευ- τικούς που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή και αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. για τη συγγραφή αυτή ή και από άλλους επιστήμο- νες αυξημένων προσόντων και γνώσεων ή, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), την ανάθεση της συγγραφής. Ειδικές διατάξεις για τα διδακτικά βιβλία της περ. γ’ διατηρούνται σε ισχύ.

18. Το Ι.Ε.Π. έχει την ευθύνη για τη διενέργεια τυχόν διαγωνιστικών διαδικασιών της παρ. 17.

19. Το Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει την ευθύνη της έκδο- σης, κυκλοφορίας, διανομής και διάθεσης των διδακτι- κών βιβλίων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά κατ’ ενάσκηση των ισχυουσών αρμοδιοτήτων του.

20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη- σκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, καθορίζονται οι διαδικασίες δημιουργίας, συγκρότησης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β., οι ειδικότε- ρες προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και κριτήρια, καθώς και η διαδικασία ένταξης, τροποποίη- σης, μεταβολής και απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης, καθώς και τα όργα- να ελέγχου των διοικητικών προσφυγών κατά των απο- φάσεων ένταξης, απένταξης και καθορισμού της τιμής αναφοράς, το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 5 και των συμφωνητικών της παρ. 9, η ειδικότερη δομή και οργάνωση του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β., τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μ.Δ.Β. για κάθε συγκεκριμένο βιβλίο, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

21. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της δημιουργίας και θέσης σε πλήρη λειτουργία του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β. από τον οποίο θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται τα διδακτικά βιβλία της παρ. 1 στις σχολικές μονάδες όλων των βαθ- μίδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί- δευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και δεν μπορεί να είναι προγενέστερος του χρόνου έναρξης του σχολικού έτους 2023-2024.

22. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται η Επι- τροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία και το έργο αυτής, καθώς επίσης ορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια κοστο- λόγησης των διδακτικών πακέτων, η πηγή χρηματοδό- τησης της δράσης που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αναφοράς, της αποζημίωσης ένταξης, της αποζημίωσης χρήσης και του μέγιστου ποσού της αποζημίωσης χρή- σης, η αποζημίωση ένταξης, η αποζημίωση χρήσης και το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης χρήσης, η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

2. Η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31), ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπου- δών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθ- μιας Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) την έγκριση, έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των διδακτικών βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων διδασκαλίας στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε. -«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις σχολικές μονάδες πρω- τοβάθμιας εκπαίδευσης.».

3. Η περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 32 του π.δ. 18/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) την έγκριση, έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση του διδακτικού υλικού και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων διδασκαλίας στα γυμνάσια, γενικά λύκεια, μουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία και σχολεία δια- πολιτισμικής εκπαίδευσης και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύ- γων (Δ.Υ.Π.Ε.), καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

4. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στις εκπαιδευτικές μονάδες για την εκπαίδευση των μαθη- τών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες.».

5. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ. 18/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελ- ματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλί- ων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στις εκπαιδευτικές μονάδες της δημόσιας και ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε. -«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες.».

Άρθρο 122
Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου

1. Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211) προστίθεται υποπερ. γγ), και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατα- τάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α’
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσ- σική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρ- χαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
αγ) Ιστορία
αδ) Μαθηματικά
αε) Φυσική
αστ) Βιολογία
αζ) Αγγλικά
β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει μαθή-
ματα ως εξής:

Ομάδα Β’

βα) Γεωλογία - Γεωγραφία
ββ) Χημεία
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
βδ) Θρησκευτικά
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα
βστ) Τεχνολογία - Πληροφορική
βζ) Οικιακή Οικονομία
γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει μαθήματα
ως εξής:
γα) Μουσική - Καλλιτεχνικά
γβ) Φυσική Αγωγή
γγ) Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.

Άρθρο 123
Εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση δράσεων - προγραμμάτων και ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

1.α) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποι- ότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλο- ποίηση δράσεων/προγραμμάτων που αφορούν σε πε- ρισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περι- φερειακής Διεύθυνσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αντίστοιχα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

β) Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η έγκριση από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας των δράσεων και των προγραμμάτων κοινοποιείται στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποι- ότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι άδειες για την υλοποί- ηση ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυν- σης αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 88 του ν. 4823/2021, χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Άρθρο 124
Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022

Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρε- σίας των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προ- σανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι θέσεις των υπευθύνων πληρούνται από εκπαι- δευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδή- λωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις θέσεις υπευθύνων του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του ν. 4823/2021. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά: α) οι συναφείς με το αντικείμε- νο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών, β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- σης.

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 125
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022

1. α) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το άρθρο 19 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι κενές ή κενούμενες θέσεις έως τη συμπλήρωση του αριθμού δύο (2) μελών ανά Π.Ο., μη προσμετρούμενου του προϊσταμένου ή του αναπληρωτή προϊσταμένου, πληρούνται από εκπαιδευ- τικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ- σης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις με- λών Π.Ο. μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4823/2021, με κριτήρια επιλογής τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊστα- μένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4823/2021, κενές ή κενούμενες θέσεις των υπευθύνων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) που ασκούν τα καθήκοντα Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και εφόσον δεν υφίσταται αναπληρωτής τους, πληρούνται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν πρό- σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερεια- κού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις θέσεις του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, με κριτήρια επιλογής τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4823/2021. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοπο- θετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4823/2021, μελών στις Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α που έχουν ιδρυθεί αλλά κατά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος δεν έχουν λειτουργήσει, οι Π.Ο. τους δύναται να αποτελούνται το ανώτερο από δύο (2) μέλη, του προϊ- σταμένου μη προσμετρούμενου. Οι θέσεις των μελών των Π.Ο. του πρώτου εδαφίου πληρούνται από εκπαι- δευτικούς, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκ- δήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπη- ρεσιακού συμβουλίου. Στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της παρούσας ορί- ζονται ως προϊστάμενοι εκπαιδευτικοί, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ιδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Για τους υποψηφίους των θέσεων του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου και τα κριτήρια επιλογής τους εφαρμό- ζονται αντιστοίχως τα οριζόμενα στις περ. α’ και β’ της παρ. 1. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 126
Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ

1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-2022, στις περιπτώ- σεις μη κάλυψης των λειτουργικών αναγκών για θέσεις ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω εξάντλησης των υποψηφίων από τους αξιολογικούς πίνακες του Ανω- τάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 56 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), μετά και από την ενεργοποίηση του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης δύνα- νται να εκδίδουν τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδια- φέροντος για πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ή μει- ωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

2. Η πρόσκληση της παρ. 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στο πρόγραμμα Διαύγεια, κοινοποιείται στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις προκηρυσσόμενες θέσεις ανά σχολική μονάδα και κλάδο, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

3. Στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δύναται να συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπι- κά προσόντα ένταξης στον οικείο κλάδο. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους. Σε περίπτωση ισο- βαθμίας των τίτλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο. Κατά την επιλογή των ΠΕ25 - Σχο- λικών Νοσηλευτών προτάσσονται όσοι υποψήφιοι δια- θέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Οι αξιολογικοί πίνακες ισχύουν έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Κατά την υποβολή των αιτήσεων οι υποψήφιοι βεβαιώνουν ότι δεν εμπίπτουν στην παρ. 5Α του άρθρου 62 και στην παρ. 5Α του άρ- θρου 63 του ν. 4589/2019.

4. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται και κυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ- σης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δι- εύθυνσης Εκπαίδευσης και υποβάλλονται για έλεγχο νο- μιμότητας στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους. Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας των πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της υποβολής των πινάκων σε αυτό. Αποφαίνεται, δε, επί των ενστάσεων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη που περιέρχονται σε αυτό.

5. Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης προσλαμβάνει τους αναπληρωτές με σύμβαση εργα- σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με τις πιστώσεις που διατίθενται από το Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευ- τικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ανάρτηση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, χωρίς να αναμένεται ο αυτεπάγγελτος ή κατ’ ένσταση έλεγχος του Α.Σ.Ε.Π. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και οι μη δικαι- ούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

7. Η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε με την ως άνω δια- δικασία δεν προσμετράται στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας που προκηρύσσει και διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 127
Μεταβατική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών της Μαθητείας - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Στην παρ. 10 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ως προς τα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας, μετά τη λέξη «καθορίζεται» προστίθενται οι λέξεις «η διάρκεια του προγράμματος» και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«10. Τα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας που εφαρμόζονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στα οποία καθορίζονται η διάρκεια του προγράμματος και η εβδομαδιαία κατανομή μεταξύ μάθησης στον χώρο ερ- γασίας και εργαστηριακού μαθήματος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους με τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44.».

Άρθρο 128
Έγκριση δαπανών για το σχολικό έτος 2021 - 2022 για την έκδοση πιστοποιητικού χορηγίας από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου/Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου

Οι δαπάνες που καταβλήθηκαν για το σχολικό έτος 2021-2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Ηνω- μένο Βασίλειο να αποκτήσουν πιστοποιητικό χορηγίας από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου/ Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου, θεωρούνται νόμιμες.

Άρθρο 129
Αξιολογητές εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που έχουν ως αντικείμενο την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), μόνο εκ της συμμετοχής τους σε διαδικασίες αξιολόγησης ή πιστοποίησης.

Άρθρο 130
Παράταση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 134 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ως προς τη χρονική διάρκεια των συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η αναγραφόμενη ημερομη- νία «31η.12.2021» αντικαθίσταται με την ημερομηνία: «31η.12.2022» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η χρονική διάρκεια της παράτασης ή της νέας σύμβασης δεν δύναται να υπερβαίνει την ημερομηνία έκδοσης των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προ- κήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπι- κού (Α.Σ.Ε.Π.) και σε καμία περίπτωση την 31η.12.2022. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση των συμ- βάσεων της παρούσας ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, καθώς και η τυχόν αναγνώριση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων.».

Άρθρο 131
Ρυθμίσεις για τις άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας -Τροποποίηση της περ. 6 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Το πρώτο εδάφιο της περ. 6 της υποπαρ. Θ.12. της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» τροποποιείται ως προς τον καταληκτικό χρόνο ισχύος των αδειών διδασκαλίας, όπως εκείνες περιγράφονται σε αυτήν, μέχρι και την 31η.3.2022, και η εν θέματι πε- ρίπτωση διαμορφώνεται ως εξής:

«Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6) Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και μη ανακληθείσες για οιονδήποτε λόγο άδειες διδασκαλίας, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, που υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέ- χρι τις 30.8.2019, δυνάμει της της περ. 5 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), ισχύουν μέχρι και τις 31.3.2022, με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019. Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται με τη διαδικασία αναγ- γελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), με απόφαση της οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Για όσες αιτήσεις αναγγελίας έναρ- ξης επαγγέλματος διδασκαλίας και αιτήσεων ανανέωσης άδειας διδασκαλίας έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (e-επικοινωνία), ως αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων αυτών που υπεβλήθησαν και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θεω- ρούνται οι αριθμοί καταχώρισης που έχουν αποδοθεί αυτόματα στις αιτήσεις από το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο οποίο είχαν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις, από την έναρξη λειτουργίας του, και με ημερο- μηνία την ημερομηνία καταχώρισης στο πληροφορικό
σύστημα αυτό.».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (2)

Δεν πάμε καλά
|

Όλα αυτά χωρίς να παρέχει τα βασικά;;

μπράβο , Νίκη !
|

πάντα δραστήρια και ακουραστη και μέσα στις γιορτές (όχι σαν τους υποψήφιους δπε/δδε που θέλουν και ξεκούραση και ούτε μια αίτηση δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά από το σπίτι ή την εκδρομή στο εξωτερικό ! ). έχεις αλλάξει τα πάντα στην εκπαιδευση και με αυτή την τελευταία πινελιά τέλος του χ΄ρονου ΟΛΑ ΠΑΝΕ πλέον ΡΟΛΟΙ . ΜΠΡΑΒΟ ! παλαμοκροτάμε με χέρια και πόδια

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ