ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δεν είναι παράπτωμα η "αυτο - λογοκλοπή"

Ο έλεγχος που διενεργήθηκε κατέδειξε ότι το συνολικό ποσοστό ομοιότητας της διπλωματικής εργασίας του Χ... με τη διδακτορική του διατριβή, την οποία ολοκλήρωσε σε προγενέστερο χρόνο, είναι 92%
Δημοσίευση: 02/01/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η αυτο - λογοκλοπή, (η αντιγραφή δηλαδή  από το ίδιο πρόσωπο μέρος της   διδακτορικής του διατριβής (του 92%) το οποίο  παρουσίασε ως διπλωματική εργασία για να αποκτήσει   μεταπτυχιακό δίπλωμα) , δεν τίθεται ζήτημα ανάκλησης του εν λόγω τίτλου, αφού από τις  ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται ως παράπτωμα κατά της ακαδημαϊκής κοινότητας η αυτο - λογοκλοπή.

Τη γνωμοδότηση (ατομική) αυτή εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους , ύστερα από σχετικό ερώτημα που έκανε Πρύτανης  ελληνικού Πανεπιστημίου (σ.σ. Η γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή).

Άλλωστε, σημειώνεται στη Γνωμοδότηση, η ανάκληση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης μετά την πάροδο έντεκα και πλέον ετών από την απονομή του προϋποθέτει την εξέταση από τα αρμόδια όργανα της συνδρομής λόγων δημοσίου συμφέροντος ή περίπτωσης συμμόρφωσης σε ακυρωτική δικαστική απόφαση ή περίπτωσης έκδοσής του συνεπεία απατηλών ενεργειών του αποφοίτου..

Το ιστορικό

Ο "Χ"..., ο οποίος σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του  Πανεπιστημίου ..., πραγματοποίησε την εγγραφή του στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής Δ.Π.Μ.Σ.)   του Πανεπιστημίου.. το  2008 και ολοκλήρωσε τις σπουδές του τον Φεβρουάριο του  2010  .

Σημειωτέον ότι, στα πλαίσια εκπόνησης της κρίσιμης διπλωματικής εργασίας ο "Χ" ... κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση στις 23 Φεβρουαρίου 2010, στην οποία αναφέρεται ότι: «....με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5.3 Υποχρεώσεις Φοιτητών του άρθρου 5 Λειτουργία Προγράμματος Σπουδών του Ενιαίου Κανονισμού των Δ.Π.Μ.Σ. δηλώνει υπεύθυνα ότι για τη συγγραφή της διπλωματικής του εργασίας δεν έχει χρησιμοποιήσει ολόκληρο ή μέρος έργου άλλου δημιουργού ή τις ιδέες και αντιλήψεις άλλου δημιουργού χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης (βιβλίο, άρθρο από εφημερίδα ή περιοδικό, ιστοσελίδα κλπ)».

Τον Απρίλιο του  2021, συνάδελφος του "Χ"... ,Καθηγητής "Ψ"..., προώθησε στη Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.   την καταγγελία του Αναπληρωτή Καθηγητή του   Πανεπιστημίου .."Α" , σύμφωνα με την οποία ο "Χ"... αντέγραψε μέρος της διδακτορικής του διατριβής (χωρίς να το αναφέρει) και το παρουσίασε ως διπλωματική εργασία για να αποκτήσει το μεταπτυχιακό δίπλωμα  , προκειμένου η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (εφεξής Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ.   να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Η καταγγελία που έγινε στον Καθηγητή "Ψ"... συνοδευόταν από το αρχείο με την αριθμ. πρωτ....2021 ηλεκτρονική καταγγελία του Αναπληρωτή Καθηγητή "Α".... στα μέλη ΔΕΠ του  
Πανεπιστημίου ... και το αρχείο με τη διπλωματική εργασία του "Χ"... μέσω του λογισμικού turnitin1, όπου εντοπίζεται ομοιότητα του κειμένου σε ποσοστό 93% με τη διδακτορική του διατριβή.

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.  στην αριθμ....2021 συνεδρίασή της όρισε Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τους ..., Καθηγητή του Τμήματος ...,Καθηγητή του Τμήματος  , οι οποίοι υπήρξαν επιβλέπων και εξεταστής, αντίστοιχα, του "Χ"... και τον ..., Επίκουρο Καθηγητή   , ως σχετικό με το αντικείμενο, για να εξετάσει το θέμα.

Η ορισθείσα Επιτροπή αρχικά προέβη σε έλεγχο της ως άνω διπλωματικής εργασίας του "Χ"... χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα/λογισμικό Turnitin/Ephorus με σκοπό να διαπιστώσει το εάν και κατά πόσο η επίμαχη διπλωματική εργασία ομοιάζει με τη διδακτορική του διατριβή. Επιπλέον, η Επιτροπή κάλεσε τον "Χ"... σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε τοο Μάιο του 2021, , μέσω τηλεδιάσκεψης.

Είχε προηγηθεί η κατάθεση του από τον Απρίλιο του 2021 ενημερωτικού υπομνήματος από τον Α...., στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι :

«1 Το διδακτορικό μου απονεμήθηκε  το 2007, ενώ η ορκωμοσία του  έγινε το 2010.

Αυτό σημαίνει ότι η διπλωματική εργασία κατατέθηκε προς έγκριση εντός του 2009, δηλαδή μόλις 2 χρόνια μετά την απονομή του διδακτορικού μου.

Στο διάστημα αυτό δεν εργαζόμουν σε κάποιο σχετικό χώρο π.χ. σε Πανεπιστήμιο, ώστε να έχω τη δυνατότητα πληροφόρησης ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη χρήση δικής μου πνευματικής ιδιοκτησίας....

Το γεγονός ότι ήμουν κάτοχος διδακτορικού τίτλου από την Αγγλία ήταν γνωστό στο Τμήμα, στους καθηγητές και στους συμφοιτητές μου.

Όσον αφορά το Τμήμα ήταν γνωστό μέσω :

Α. της κατάθεσης του αναλυτικού βιογραφικού μου (όπου αναφέρεται αναλυτικά και ο τίτλος του διδακτορικού).

Β. της συνέντευξης που έδωσα..σε 3-μελή ή 5-μελή επιτροπή αξιολόγησης καθηγητών του τμήματος προκειμένου να επιλεγώ ωςφοιτητής. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μου έγινε ερώτηση και στη συνέχεια συζήτηση για ποιο λόγο αφού έχω ήδη διδακτορικό και MSc από την Αγγλία, θέλω να πάρω και ΜΒΑ.

Η διαδικασία εκπόνησης κάθε διπλωματικής προβλέπει τη συζήτηση με τους καθηγητές όσο αναφορά το θέμα, την έγκριση του θέματος από το τμήμα και τέλος την εξέταση και τη βαθμολόγησή της από τους καθηγητές. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν υπήρξε καμία ένσταση από κανένα και μάλιστα βαθμολογήθηκε με δέκα (10)......Διευκρινίσεις επί της Διπλωματικής Εργασίας ....2.

Κατέθεσα αίτηση για να προβώ στην εκπόνηση της διπλωματικής μου  τον Οκτώβριο του 2009..δηλαδή 27 μήνες μετά την απονομή του διδακτορικού μου τίτλου από το Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.

Ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας  παρέπεμπε ξεκάθαρα στο τίτλο του διδακτορικού, αλλά όχι μόνο σ’ αυτό.

Παρέπεμπε επίσης και στην εν γένει επιστημονική δραστηριότητα τον καιρό εκείνο (π.χ. συγγραφικό έργο, δημοσιεύσεις, συνέδρια) αλλά και σε έτερο Μεταπτυχιακό Τίτλο που είχα ήδη από την Αγγλία.

 Το Τμήμα παρείχε οδηγίες προς τους φοιτητές, που αφορούν τη διπλωματική εργασία μέσω των εξής εγγράφων :

Α. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  , 2007...

Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται αναφορά στη διπλωματική εργασία (thesis) στις σελίδες 14, 16, δεν γίνεται καμία νύξη για «πρωτότυπη συμβολή» της εργασίας ή έστω σε θέματα παρόμοια με την καταγγελία.....

Β. Ενιαίος κανονισμός των διατηματικών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών σπουδών, 2007..

Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται αναφορά στη διπλωματική εργασία (thesis) στις σελίδες 10, 16, δεν γίνεται καμία νύξη για «πρωτότυπη συμβολή» της εργασίας ή έστω σε θέματα παρόμοια με την καταγγελία...

Στη σελίδα 13 και 14 «εάν πιαστούν να αντιγράφουν σε εργασίες, εξετάσεις ή στη διπλωματική εργασία οι ποινές είναι:...αν έχει αποφοιτήσει, η ποινή είναι η ανάκληση του Μεταπτυχιακού...».

Ενώ η «αντιγραφή» στις εξετάσεις είναι μία ξεκάθαρη έννοια, κατά αντίστοιχο τρόπο η «αντιγραφή» στη διπλωματική παραπέμπει σε «αντιγραφή» εργασίας κάποιου άλλου ατόμου και όχι εργασιών, βιβλίων, δημοσιεύσεων κ.α. του ίδιου συγγραφέα....

Γ. Οδηγίες διπλωματικής εργασίας..Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε θέμα παρόμοιο με την καταγγελία...6. Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει δική μου πνευματική εργασία, η οποία πλαισιώνεται από πλούσια βιβλιογραφία από 132 αναφορές που αναγράφονται τόσο στο τέλος όσο και μέσα στο κείμενο.

Στις αναφορέςβαυτές θεώρησα σωστό και δίκαιο να γράψω τις αρχικές-αυθεντικές πηγές που χρησιμοποίησα και όχι εργασίες μου στις οποίες συμπεριλήφθηκαν στοιχεία από τις ίδιες αυτές τις αρχικές πηγές.....

Συνοψίζοντας από τα πέντε (5) κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας  :

Το 1ο και το 5ο είναι συμπεράσματα που φυσικά είναι διαφοροποιημένα από το διδακτορικό μου.

Το 3ο έχει κοινή βάση με το διδακτορικό αλλά και το MSc στην Αγγλία (από το ίδιο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας).

Το 2ο κεφάλαιο έχει στατιστικά δεδομένα (κλιματολογικά) τόπων που δεν μπορεί να διαφέρουν από εργασία σε εργασία.

Το 4ο περιέχει μετρήσεις και καταγραφές στοιχείων (κάτι σαν πειραματικά δεδομένα) τα οποία επίσης δεν μπορούν να αλλοιωθούν από εργασία σε εργασία ή δημοσιεύσεις.

Συνεπώς, η διπλωματική μου εργασία δεν περιέχει στοιχεία όχι μόνο από τη διδακτορική μου διατριβή όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλων, αλλά και του MSc που προηγήθηκε στην Αγγλία, από βιβλίο μου, τις διεθνείς δημοσιεύσεις και συνέδρια που τότε ήταν υπό έγκριση ...».

Στη συνέχεια η επιτροπή κατέθεσε στην Ε.Δ.Ε. το αριθμ. πρωτ. ....2021 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο έλεγχος που διενεργήθηκε κατέδειξε ότι το συνολικό ποσοστό ομοιότητας της διπλωματικής εργασίας του Χ... με τη διδακτορική του διατριβή, την οποία ολοκλήρωσε σε προγενέστερο χρόνο, είναι 92%.

Επίσης, η Επιτροπή ενημέρωσε την Ε.Δ.Ε. ότι ο Χ..., κατέθεσε τις απόψεις του και ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε υλικό από τις πηγές της βιβλιογραφίας που είχε χρησιμοποιήσει και κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, τις οποίες και κατέγραψε στο σύνολο στις βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποίησε για τη διπλωματική του εργασία.

Αναφορικά με την ομοιότητα της διπλωματικής του εργασίας με τη διδακτορική του διατριβή, ο "Χ"... ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι κάτι τέτοιο ήταν απαγορευτικό.

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195/06.09.2011) « Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», προϋπόθεση για την εκλογή του "Χ"... ως Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος ...του Πανεπιστημίου ... υπήρξε, μεταξύ άλλων, το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το ..., και όχι το μετέπειτα αποκτηθέν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ....

Σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. ...2021 εγγράφου της Τριμελούς Επιτροπής που εξέτασε το θέμα, η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στη   αποφάσισε (αρ.συν...2021) να θέσει το παρακάτω ερώτημα :

Ενόψει : α) των διατάξεων της παρ. 5.3 του άρθρου 5 του Ενιαίου Κανονισμού των Δ.Π.Μ.Σ. (Απρίλιος 2007, σελ.13-14),

 β) των συγκεκριμένων δεδομένων και περιστατικών, τα οποία προέκυψαν από το αριθμ. πρωτ. ....2021 ηλεκτρονικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη σχετικής καταγγελίας,

 γ) της αριθμ. πρωτ. ...2021 επιστολής της Τριμελούς Επιτροπής που εξέτασε το θέμα και

 δ) του γεγονότος ότι ο τίτλος απονεμήθηκε πριν από 11 χρόνια ( 2010), εάν υφίσταται ή όχι υποχρέωση ανάκλησης του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του συγκεκριμένου αποφοίτου του Δ.Π.Μ.Σ. .

Τι είναι τo Turnitin

To Turnitin είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή/εργαλείο ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής, η οποία αντιπαραβάλλει τα κείμενα των εργασιών και άρθρων με κείμενα από το διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες (όπως άρθρα περιοδικών και βιβλίων), με τις εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Turnitin από άλλους φοιτητές και με τις εργασίες που υπάρχουν στα ιδρυματικά αποθετήρια και ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή και σε μεταφρασμένο κείμενο. Πρόσβαση στο Turnitin έχουν στην Ελλάδα έχουν όλα τα Ανώτατα ιδρύματα και η βάση που δημιουργείται μέσω των υποβολών.

Σχόλια (37)

 
Θύμιος @Διπλοί τίτλοι
04 Ιαν 2022 10:03

Δεν ξέρω για άλλες σχολές, αλλά στην Αρχιτεκτονική του Θεσσαλίας, απαιτούνται δύο εργασίες για το πτυχίο, μία στο 4ο και μία στο 5ο έτος σπουδών.

 
Δημήτρης Κ.
04 Ιαν 2022 07:21

@Διπλοί τίτλοι
Αγαπητέ/-ή,
Η απόκτηση διπλών (ίσως και τριπλών) τίτλων είναι διαχρονικό φαινόμενο και όχι μόνο της τελευταίας 10ετίας.
Δείτε για παράδειγμα πώς "μετεξελίχθηκε" το ΠΔ130/89 (εξομοίωση Πτυχίου των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών) σε συνδυασμό με τη φοίτηση στα Διδασκαλεία!
Η φοίτηση στο Διδασκαλείο κατάληξε να δίνει:
1) Πτυχίο Διδασκαλείου,
2) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος και
3) (ίσως) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών!

 
@Διπλοί τίτλοι
03 Ιαν 2022 22:05

Είναι βέβαια άλλο απο το θέμα του άρθρου, αλλά τα integrated masters όντως έχουν κάποια προβλήματα - προσωπικά τα θεωρώ "πατέντα" αμφίβολης ποιότητας που σχετίζεται με διάφορες σκοπιμότητες του συστήματος στο ΗΒ, αλλά προφανώς εκεί η διπλωματική σου είναι μία οπότε δεν θα μπορούσε να αντιστοιχεί π.χ. σε σπουδές όπου ο φοιτητής έκανε και πτυχιακή και διπλωματική (σε χωριστές σπουδές προπτυχιακό/master). Γι'αυτό αν προσέξετε στη διατύπωση μιλάνε για "αδιάσπαστα" ή αδιαίρετα και κάτι τέτοια, όπου για να καταλάβεις πρέπει να σκεφτείς σχεδόν με θρησκευτικό τρόπο.

Για το θέμα των dual degrees όμως έχετε άδικο, δεν είναι "ελληνική πατέντα", υπάρχει και σε άλλες χώρες, π.χ. ΗΠΑ, δεν είναι κάτι πρόσφατο, και μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον αν δεν το "κακοποιήσουμε" κι αυτό στην Ελλάδα. Αλλά προϋποθέτει άλλη οργάνωση των σπουδών την οποία δεν την έχουμε και δεν είναι απλό να μεταβούμε σε αυτήν.

 
@ καθηγητής Πανεπιστημίου
03 Ιαν 2022 21:59

Ενδιαφέρον το σχόλιό σας. Δηλαδή πριν 10 χρόνια δεν ήταν παράπτωμα να πάρεις μια εργασία σου και να την ξανα-υποβάλεις ως νέα για να περάσεις 2ο μάθημα ή να πάρεις 2ο τίτλο σπουδών, κλπ; Προφανώς και ήταν! Σε ποιό πανεπιστήμιο θεωρούταν θεμιτό να το κάνεις αυτό; Σε κανένα.

Επίσης, προφανώς τους εκθέτει κάποιους όλο αυτό αλλά αυτά με το νόμιμο και ηθικό δεν τα καταλαβαίνω. Δεν είπε κανείς ότι είναι παράνομο ούτε πήγαν να τον κλείσουν φυλακή ή να τον στείλουν στον εισαγγελέα. Να αφαιρέσουν τον τίτλο "σκέφτηκαν". Μην πετάμε τη μπάλα στην εξέδρα.
Αν ήθελαν να το κάνουν μια χαρά θα μπορούσαν, και ας έψαχνε ο ενδιαφερόμενος να αποδείξει μετά ότι η αυτολογοκλοπή είναι "θεμιτή", "δεν υπηρχε πριν 10 χρόνια" και όλα αυτά τα φαιδρά. Απλά μάλλον ήθελαν να "λήξει" το ζήτημα και έτσι διατύπωσαν και με τρόπο το ερώτημα στο ΝΣΚ.

Και επίσης, το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να ανακαλυφθεί η αντιγραφή δεν έχει καμια σημασία ούτε ηθικά ούτε με α΄λλο τρόπο. Ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε δει κανονισμούς σπουδών που να λένε ότι αν αντιγράψεις αλλά δε σε "πιάσουν" για Χ χρόνια τότε είναι σα να μην αντέγραψες....

 
Διπλοί τίτλοι
03 Ιαν 2022 20:17

Απασχολεί πολλούς σχολιαστές το γεγονός πως αποκτήθηκε ένας δεύτερος τίτλος (?). Κάποιοι αγνοούν επιλεκτικά πως (με νόμο ΣΥΡΙΖΑ) τα 5ετή ΠΣ απονέμουν ταυτόχρονα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ο οποίος αναγνωρίζεται/αντιστοιχίζεται με ένα κανονικό master. Ποια είναι η προπτυχιακή και ποια η μεταπτυχιακή διπλωματική σε αυτή την περίπτωση?
Επίσης, να μην ξεχνάτε την άλλη καταπληκτική, ελληνική πατέντα που επιχειρεί το ΕΜΠ με τα διπλά πτυχία (dual joint? degrees?)… Εκεί ο τίτλος θα αναγνωρίζεται εις τριπλούν… ένας προπτυχιακός από το ΕΜΠ, ένας ακόμα προπτυχιακός/μεταπτυχιακός από το Columbian και ένα (συριζαικό) intergrated master.

 
καθηγητής Πανεπιστημίου
03 Ιαν 2022 18:01

Άλλο το ηθικό άλλο το νόμιμο.
Το ότι πήρε δικό του κομμάτι και το έβαλε σε άλλη εργασία του αυτό εκθέτει τον ίδιο και αυτούς που τον εξέτασαν. Αν ήμουν εγώ μέλος της επιτροπής δεν θα την θεωρούσα επαρκή για μεταπτυχιακό. Από εκεί όμως ως το σημείο να πεις ότι είναι παράπτωμα ειδικά δέκα χρόνια πριν που δεν υπήρχε καν ο όρος αυτολογοκλοπη είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος....

 
@Κωνσταντίνος
03 Ιαν 2022 17:46

" Στο μέλλον όλες οι εργασίες θα είναι άνω του 90% ως plagiarism."

Όχι, στο μέλλον ΔΕΝ θα είναι έτσι, όπως δεν είναι σε καμια περίπτωση ούτε σήμερα έτσι. Ας μην προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα. Όποιος νομίζει ότι "τα έχουμε πει όλα" και ότι τα επιστημονικά άρθρα θα μοιάζουν αναγκαστικά με προηγούμενα άρθρα, και τέτοια φαιδρά...απλά λυπάμαι και τρομάζω.

Έχω διατελέσει editor σε αρκετά συνέδρια και περιοδικά - από τα "καλά" στο χώρο μου, και ποτέ μα ποτέ δεν έχω δει τέτοια ποσοστά, ακόμη και σε άρθρα όπου η επιστημονική πρωτοτυπία και συμβολή είναι "μικρή" ή "ελάχιστη".
Και τα εργαλεία που λέτε, είναι ευλογία, όχι κατάρα, γιατί χωρίς αυτά θα αντέγραφα σε ποσοστό 93% και δε θα το έπαιρνε χαμπάρι κανένας, ή θα ήταν ακόμη πιο εύκολο να θολώσω τα νερά.

Έλεος δηλαδή, ακόμη και "τα 3 γουρουνάκια" να ζητήσουμε από 10 ανθρώπους να γράψουν δε θα έχουν 92% ομοιότητα μεταξύ τους, ποιόν πάμε να πείσουμε ;;

 
@Polar_fish
03 Ιαν 2022 17:37

93% είναι, όχι 92% . Σημαίνει ότι από όλο το κείμενο/έγγραφο, το 93% αυτού υπάρχει αυτούσιο σε άλλες πηγές.

 
@Kωνσταντίνος
03 Ιαν 2022 17:25

Αγαπητε....93% ομοιότητα....93%...δεν είναι ονοματεπώνυμα και εξισώσεις, έλεος...

 
Polar_Fish
03 Ιαν 2022 17:15

Δεν ξέρω τι εννοείτε με το 92%.

 
Κωνσταντίνος
03 Ιαν 2022 15:44

Θέλω να αναφέρω το εξής πρόβλημα με αυτά τα εργαλεία, καθώς έχω κάνει πολλές δημοσιεύσεις σε ένα ερευνητικό πεδίο. Αποτέλεσμα είναι ότι αυτα τα εργαλεία κάνουν γλωσσικό έλεγχο και όχι έλεγχο έρευνας των αποτελεσμάτων. Βγάζουν ως plagiarism ακόμα και το ονοματεπώνυμο κάποιου. Στο μέλλον όλες οι εργασίες θα είναι άνω του 90% ως plagiarism. Πχ αν γράψεις μια μαθηματική σχέση, θα στη βγάλει ως plagiarism, όπως το Πυθαγόρειο θεώρημα κλπ. Πολλοί έχουν μπερδέψει το επιστημονικό plagiarism με το γλωσσικο plagiarism. Μπορεί κάποιος να γράψει κάτι με τελείως διαφορετικά λόγια και να έχει κλέψει τα αποτελέσματα, και να εμφανίζεται με 0% plagiarism, όπως και το αντίστροφο. Τα εργαλεία αυτά είναι καταστροφή της επιστήμης. Για αυτό πρέπει να διαβάζει κανείς μια εργασία και να κρίνει νοηματικά και επιστημονικά αν έχει plagiarism, και όχι να κάνει μόνο γλωσσικούς ελέγχους. Πιο σημαντικά είναι τα copyrights μιας εργασίας.

 
@Άλλο η πρωτοτυπία, άλλο η αυτολογοκλοπή
03 Ιαν 2022 15:12

" αν ήταν με κάποιο τρόπο μετρήσιμα τα ποσοστά πρωτοτυπίας μια μέση εργασία θα παρουσίαζε πάνω από 3-4% πρωτοτυπίας?"
Αστειεύεστε, ελπίζω...τέτοιο "θόλωμα νερών" είχα καιρό να δω από κάποια εκλεκτορικά του παρελθόντος (ευτυχώς!) στα οποία είχα κληθεί να συμμετάσχω.

Κάθεται ο κόσμος στα σχόλια και συζητάει αν είναι ή όχι ακαδημαϊκό παράπτωμα το να πάρεις μια εργασία σου και να την ξαναυποβάλεις ουσιαστικά για να πάρεις άλλο ένα δίπλωμα. Και αν όποιος το κάνει αυτό θα έπρεπε ή όχι να χάνει και το δίπλωμα - ας πέρασαν και 10 και 20 χρόνια - και πολλά άλλα ίσως.

Για όποιον είναι εκτός Ελλάδας και τα παρακολουθεί, τέτοιες "συζητήσεις" και καταστάσεις προκαλούν μειδίαμα και θλίψη ταυτόχρονα.

 
@ Πολίτης 2021
03 Ιαν 2022 15:01

ααα οχι. Αυτά τα λέτε εσείς....Και ίσως και η κοινή λογική, και η ακαδημαϊκή λογική, και όλα τα ΑΕΙ στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ όμως και με τη βούλα του ΝΣΚ δεν ισχύουν αυτά, έχουμε διαμορφώσει άλλες καταστάσεις...

 
@ Άλλο η πρωτοτυπία, άλλο η αυτολογοκλοπή
03 Ιαν 2022 14:58

"Άλλο η πρωτοτυπία", "όλα κρίνονται κατά περίπτωση", "92% δε σημαίνει τίποτα"... Εντάξει, καταλάβαμε... Πείτε μας σε ποιά ΄άλλη χώρα του κόσμου θα μπορούσε να "περάσει" έτσι αυτή η τραγελαφική κατάσταση.

 
Αριστέα
03 Ιαν 2022 14:39

Σωστά αναφέρθηκε ήδη. Θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να καταθέσει την Διδακτορική του Διατριβή για να λάβει ένα μεταπτυχιακό επιπλέον.
Μα, εδώ δεν είναι νόμιμη η διπλοδημοσίευση, δηλ. δημοσίευση του ίδιου περιεχομένου σε δύο διαφορετικές επιστημονικές πηγές. Πως θεωρήθηκε ότι η αυτο-λογοκλοπή είναι νόμιμη. Κάτι μας διαφεύγει εδώ.

 
Περί όνου σκιάς
03 Ιαν 2022 14:19

Δεν νομίζω πως τίθεται εξαρχής θέμα αυτολογοκλοπής. Δηλαδή ένας ερευνητής δεν μπορεί να εξελίξει τη θεωρία του; Αλλά μιας και έγινε λόγος για πρωτοτυπία τι έχουμε άραγε να πούμε για τις διδακτορικές και μεταπτυχιακές εργασίες εμπειρικών ερευνών (ποσοτικών/ποιοτικών) που είναι πάνω από 90% ολόιδιες, από μεθοδολογία μέχρι θέματα κλπ? Μάλλον εκεί πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο.

 
Πολίτης 2021
03 Ιαν 2022 14:04

Οποιαδήποτε παράγωγη λέξη με την λέξη "λογοκλοπή" αποτελεί ΦΥΣΙΚΑ προϊόν λογοκλοπής.
Η ακαδημαϊκή δεοντολογία απορρίπτει με σαφήνεια οποιαδήποτε εργασία η οποία έχει ποσοστό άνω του 25 % ( πάντα ανάλογα με το αντικείμενο και το θέμα).
Σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν απόλυτη ταύτιση στο ότι η λογοκλοπή απλά δεν επιτρέπεται και ο/η φοιτητής/τρια απλά απορρίπτεται.
Τώρα αν εδώ θέλουμε απόφαση ΝΣΚ για να δούμε τα ισχύοντα ή τα αυτονόητα, τότε όντως μιλάμε για απλό χάσιμο χρόνου

 
Άλλο η πρωτοτυπία, άλλο η αυτολογοκλοπή
03 Ιαν 2022 13:51

Να συμφωνήσουμε πως αυτολογοκλοπή ως έννοια δεν υπάρχει κι ούτε θα μπορούσε να υπάρξει εξ ορισμού. Τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται, πχ πρωτοτυπία, δεν πρέπει να συγχέονται. Αυτά κρίνονται από την εξεταστική επιτροπή και αφορά εξατομικευμένα την κάθε εργασία, δεν είναι κάτι γενικό. Το 92% δεν μας λέει απολύτως τίποτα για την πρωτοτυπία. Εξάλλου, αν ήταν με κάποιο τρόπο μετρήσιμα τα ποσοστά πρωτοτυπίας μια μέση εργασία θα παρουσίαζε πάνω από 3-4% πρωτοτυπίας?

 
@ Γιάννης-Ερώτηση
03 Ιαν 2022 13:33

Ίσως δεν είστε αρκετά εξοικειωμένος με το τι ακριβώς είναι διδακτορική διατριβή, τι συνιστά "πρωτοτυπία" (το πρώτο ίσως απαιτούμενο "χαρακτηριστικό" του διδακτορικού), και τι είναι "επιτρεπτό".
Σχετικά με αυτό που ρωτήσατε, είναι παγκοσμίως αποδεκτό ο φοιτητής να προ-δημοσιεύει κάποια από τα αποτελέσματα σε άρθρα κλπ, και στη συνέχεια να τα παρουσιάζει στη διατριβή (συνήθως με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, με περισσότερα αποτελέσματα που δεν μπήκαν στα άρθρα, κλπ).

Επίσης είναι παγκοσμίως απαρα΄δεκτο (με εξαίρεση την Ελλάδα απ'ότι φαίνεται) το να πάρεις τη διατριβή σου και να την ξανα-καταθέσεις σε ποσοστό 92% για να λάβεις κάποιον άλλο τίτλο.

Για να πάμε το "σκεπτικό" ένα βήμα παρακάτω, θα μπορούσα δηλαδή να γράψω μια διατριβή στο τμήμα/ΑΕΙ Α, και μετά να καταθέτω την ίδια 2-3 φορές σε διαφορετικά τμήματα/ΑΕΙ στα πλαίσια άλλων μεταπτυχιακών ή διδακτορικών και να είναι "όλα καλά" αφού "δε μπορώ να κλέψω απ'τον εαυτό μου" και όλες τις άλλες ευφάνταστες δικαιολογίες...

 
@Επιτέλους το αυτονόητο
03 Ιαν 2022 13:28

1) Το ότι οι διπλωματικές εργασίες πρέπει να εμπεριέχουν πρωτοτυπία και να μην αναμασούν πράγματα που ήδη έχουν ΄γίνει (γιατί το 92% αυτό σημαίνει), το έχετε ακούσει;

2) Ξέρατε ότι αυτή η αντιμετώπιση είναι άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία ολόδική μας;

 
Επιτέλους το αυτονόητο
03 Ιαν 2022 13:10

Η αυτολογοκλοπή είναι ως όρος αδόκιμος επειδή είναι αντιφατικός. Δεν μπορείς να κλέψεις τις δικές σου ιδέες γιατί απλούστατα είναι δικές σου. Γιατί θα πρέπει να χρειαζόμαστε γνωμοδοτήσεις για αυτονόητα πράγματα;

 
Γιάννης-Ερώτηση
03 Ιαν 2022 13:07

Αν υποβάλεις διδακτορική διατριβή, συνοψίζοντας και παραθέτοντας αυτούσιες εργασίες σου, που έχουν ήδη δημοσιευθεί, σχετικές με το θέμα της διατριβής σου πριν την υποστήριξη της διατριβής σου αποτελεί λογοκλοπή;

 
Χρυσοχέρης ο μάστορας
03 Ιαν 2022 12:48

Δηλαδή εάν πάρω το 92% των ανταλλακτικών του παλιού μου Fiat (μοντέλο του '80) και τα τοποθετήσω σε μια Ferrari, μπορώ να την "πασάρω" ως τη νέα Tetsarossa? Αν μου πείτε ότι θα πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας για Fiat, τότε να ξεκινήσω άμεσα τις εργασίες....

 
@ Ό,τι να 'ναι
03 Ιαν 2022 12:36

Αν είσαστε εντός ΑΕΙ μπορείτε να υποθέσετε γιατί έγινε όπως ΄έγινε. Όλα αυτά που λέτε είναι απολύτως λογικά, αλλά "δεν έχουν σημασία". Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής: γιατί το ΑΕΙ/Τμήμα/Μεταπτυχιακό να *ρωτήσει το ΝΣΚ* αν *υποχρεούται* να ακυρώσει τον τίτλο.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη - δεν ρωτάς το ΝΣΚ "αν είσαι υποχρεωμένος" να ακυρώσεις. Ακυρώνεις τον τίτλο (γιατί σε κανένα σοβαρό πανεπιστήμιο του κόσμου δεν θα άφηναν να γίνει κάτι διαφορετικό) για τον προφανή λόγο, και από εκεί και πέρα ας πάει όποιος θέλει στο ΝΣΚ ή πουθενά αλλού για να δείξει ότι δεν είχες δικαίωμα να τον ακυρώσεις.
Από τη στιγμή που το ερώτημα προς το ΝΣΚ ήταν διατυπωμένο όπως ήταν διατυπωμένο....

 
Clone
03 Ιαν 2022 12:33

Ποιο πανεπιστήμιο είναι αυτό το οποίο απαγορεύει την λογοκλοπή χωρίς να απαιτεί η διπλωματική εργασία να είναι πρωτότυπη;

 
Πέτρος
03 Ιαν 2022 10:58

Κάτι σαν το σαμπουάν δηλαδή. Με μία ουσιαστικά εργασία κατακτάς δύο ή και περισσότερους ακαδημαϊκούς τίτλους. 2 σε 1....

 
Ό,τι να 'ναι
03 Ιαν 2022 10:58

Μα φυσικά δεν είναι παράπτωμα η αναφορά στον εαυτό σου. Αλλά αυτό είναι το θέμα; Αυτό θα έπρεπε να κρίνεται; Μια διπλωματική εργασία και μια διατριβή πρέπει να είναι έργα με χαρακτήρα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Όταν το συντριπτικό ποσοστό των πορισμάτων είναι ξαναειπωμένο, έστω κι από το ίδιο πρόσωπο, πολύ απλά δεν υπάρχει πρωτότυπη εργασία. Γιατί όσα "πασάρει" ο υποβάλλων την εργασία, τα έχει ξαναματαϋποβάλει στο παρελθόν. Επομένως οι επιτροπές (τριμελείς κι επταμελείς) τον κόβουν μια χαρά, και η νομιμότητα της "αυτο-λογοκλοπής" δεν παίζει κανέναν ρόλο. Τέλος: ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΣΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ "ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ" ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΝΟΥΣΙΕΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΚΥΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

 
03 Ιαν 2022 10:41

Τσκ τσκ τσκ αγαπητέ/ή.... Ποιά "διεθνή επιστημονική κοινότητα" και τέτοια, εμείς εδώ είμαστε "αλλιώς". Η "Ελληνική ιδιαιτερότητα" τα υπερνικά όλα!

 
Καθηγητής
03 Ιαν 2022 10:27

Απίστευτες ενέργειες, απίστευτο σκεπτικό του ΝΣΚ. Λυπάμαι πάρα πολύ, ντρέπομαι που είμαι μέλος ΔΕΠ στη χώρα όπου συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Άκου λεει " δεν προβλέπεται ως παράπτωμα κατά της ακαδημαϊκής κοινότητας η αυτο - λογοκλοπή"!!!

 
Μέλος ΔΕΠ
03 Ιαν 2022 10:16

92% ποσοστό ομοιότητας στο turnitin σημαίνει ότι 92 από τις 100 σελίδες είναι πανομοιότυπες! Copy paste, δηλαδή!
Είμαι σίγουρος ότι εάν ο νομικός που έκανε αυτή τη γνωμάτευση είχε τη δυνατότητα να αντιπαραβάλλει τις δύο εργασίες θα δυσκολεύονταν πολύ να γράψει αυτή την απόφαση.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.