Εικονικές εγγραφές μαθητών: Αυστηρή σύσταση υφ. Παιδείας προς ΕΠΑΛ για εγγραφές και απουσίες μετά τις εκθέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Κατά τον έλεγχο σε Εσπερινό ΕΠΑΛ, από κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σε σύνολο εκατόν εβδομήντα εννέα (179) εγγεγραμμένων μαθητών, παρόντες ήταν μόνο δεκατέσσερις (14) μαθητές, ενώ η καταχώριση των απουσιών δεν είχε γίνει

20/01/2022

Άκουσε το άρθρο

Τον περασμένο Απρίλιο η υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή με έγγραφό της απηύθυνε  αυστηρή σύσταση προς τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ για την απαρέγκλιτη εφαρμογή και τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας για τις εγγραφές και τον έλεγχο και καταχώριση των απουσιών μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ. προς τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ.

Αιτία αυτής της σύστασης της Ζ. Μακρή αποτέλεσαν τα αποτελέσματα  ελέγχων που διενεργήθηκαν σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της χώρας, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων Επιθεώρησης Ελέγχου των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που διαβιβάστηκαν στο υπουργείο Παιδείας.

Το λέει η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας, η οποία αφορούσε στην έλλειψη φυσικής παρουσίας των εγγεγραμμένων μαθητών, καθώς και στη μη τήρηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (Ε.ΕΠΑ.Λ.) πρωτεύουσας νομού, κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πραγματοποίησε σχετικό έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο,   σε σύνολο εκατόν εβδομήντα εννέα (179) εγγεγραμμένων μαθητών, παρόντες ήταν μόνο δεκατέσσερις (14) μαθητές, ενώ η καταχώριση των απουσιών δεν είχε γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας απέδωσε την απουσία των μαθητών σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που πραγματοποιήθηκε μετά την τρίτη διδακτική ώρα.

Δεν προέκυψε η μη τήρηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι από το σχολικό έτος 2014-2015, έτος έναρξης λειτουργίας της εν λόγω σχολικής μονάδας, έως το σχολικό έτος 2018-2019, οι εγγραφές μαθητών στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα πενταπλασιάστηκαν.

Το ποσοστό όμως των μαθητών που ολοκλήρωσε τη φοίτησή του, κατ’ έτος, ανέρχεται μόλις στο 60% σε σχέση με τις εγγραφές, γεγονός που, σύμφωνα με την Εθνική  Αρχή Διαφάνειας ,υποδηλώνει ποσοστό (40%) πλασματικών εγγραφών.

Το έγγραφο της υφ. Παιδείας

Η  υφυπουργός Παιδείας με το έγγραφο εφιστά την προσοχή των καθ ́ ύλην αρμόδιων στην απαρέγκλιτη εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 Β ́) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Συγκεκριμένα:

α) σε ό,τι αφορά στον έλεγχο και την καταχώριση απουσιών, στο άρθρο 27 της ανωτέρω Υ.Α. προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

«1) Η απουσία μαθητή/τριας από το σχολείο καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα.»

«2) Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον/τη διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α έχει και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του...»

«6) Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. κάθε Α' τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται   ως  μη παρακολουθών/ούσα  και δε λαμβάνεται   υπόψη

α) στα  αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και  εργαστηριακών, καθώς και

β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών»

β) Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία των εγγραφών, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων οφείλουν να ελέγχουν τόσο τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή e-eggrafes και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής, όσο και τα δικαιολογητικά των μαθητών/τριών που κατανεμήθηκαν στο σχολείο τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., και εφόσον αυτά είναι έγκυρα και διαπιστωθεί ότι αυτός/ή ο/η μαθητής/τρια πληροί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις προϋποθέσεις εγγραφής στην τάξη στην οποία αναφέρεται, στη συνέχεια θα πρέπει για κάθε έναν/μία εξ αυτών να επιβεβαιώσουν την οριστική εγγραφή του/της.

Επιπρόσθετα, η υφυπουργός Παιδείας καλεί τους Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων να εποπτεύουν συνολικά τη διαδικασία των εγγραφών, καθώς έχουν τη δυνατότητα με την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes να ελέγχουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το σχολείο τους.

Τέλος, η Ζέττα Μακρή εφιστά την προσοχή στην πιστή τήρηση των διατάξεων της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β ́) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (5)

Τα εσπερινά σχολεία.
|

είχαν πάντα τέτοια ζητήματα αλλά και άλλα....

A.K
|

Το άρθρο αναφέρεται σε κάτι που έγινε τον περασμένο Απρίλιο οπότε γιατί δημοσιεύεται τώρα??????
Επίσης είναι προσβλητικό για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να θεωρούμε ότι κάνουν εικονικές εγγραφές. Και τι κέρδος έχει το σχολείο να το κάνει μήπως είναι υπεραπλούστευση να υπονοείται ότι απλά και μόνο για να έχουν ώρες ή να εξυπηρετούνται κάποιοι. Το θέμα είναι πιο σύνθετο και δεν πρέπει να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα ΄΄ για ποσοστό (40%) πλασματικών εγγραφών όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το ότι μεγάλο ποσοστό δεν ολοκληρώνει τη φοίτηση δηλαδή το φαινόμενο της σχολικής διαρροής είναι περίπλοκο αφορά όλες τις πτυχές της σχολικής κοινότητας: το εκπαιδευτικό σύστημα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τις οικογένειες και την κοινωνία γύρω τους.
Σχετικά με τις έρευνα και στατιστικά μαθητικής διαρροής σας παραπέμπω και σε παλιότερα άρθρα της σελίδας
https://www.esos.gr/arthra/49699/meleti-gia-ti-mathitiki-diarroi-stin-p…
https://www.esos.gr/arthra/58325/meleti-gia-ti-mathitiki-diarroi-anethe…
https://www.esos.gr/arthra/74053/i-genia-tis-imiteloys-mathisis

Μ. Π
|

Της περασε απο το μυαλο της υφυπουργου πως πολλοι μαθητες δεν ολοκληρωνουν τη φοιτηση τους για λογους ανεξαρτητους απο το σχολειο?
Σχολικη διαρροη ονομαζεται το φαινομενο και εχει κοινωνικες και οικονομικες αιτιες. Ας το ψαξει και θα δει και τις ευθυνες της μαζι

ΠΕ86
|

Αφού την κα. Υφυπουργό την ενδιαφέρει τόσο πολύ η εφαρμογή των νόμων, θα μας απαντήσει τι γίνεται σχετικά με την τήρηση εκ μέρους του υπουργείου του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, όσον αφορά στη χρήση της πλατφόρμας Webex Meetings για την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης;

Μήπως επίσης θα μπορούσε να απαντήση γιατί εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί απο την αποζημίωση για τη χρήση ίδιων μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας;

Μας ζαλίσατε
|

Μας έχει ζαλίσει αυτή η κυβέρνηση με την διαρκή "υπενθύμιση" των διαφόρων νομοθεσιών.

Το τι γίνεται γενικώς στη χώρα σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι γνωστό τοις πάσι.

Εαν έχει τα αχαμνά η κυβέρνηση ας βγει και πει π.χ. κλείνουμε τα μισά ΕΠΑΛ γιατί δεν έχουν μαθητές και τέλος. Αλλά έχει τα αχαμνά;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ