ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος "Κεραμέως": Τέλος οι συνδικαλιστικές άδειες εκπαιδευτικών για τις Γενικές Συνελεύσεις ΕΛΜΕ και Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Οι Συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης
Δημοσίευση: 21/01/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α) Οι Συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης (άρθρο 16, παρ. 3 του ν. 1264/1982), και

Β) Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΕΛΜΕ, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.) δεν προβλέπεται η χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας (άρθρο 17 του ν. 1264/1982).

Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, η οποία εκδόθηκε μετά από   ερωτήματα που τέθηκαν από Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΕΛΜΕ, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.) και τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας στους εκπαιδευτικούς για την πραγματοποίηση αυτών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των αιτημάτων συνδικαλιστικής άδειας για συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν από Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΕΛΜΕ, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.) και τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας στους εκπαιδευτικούς για την πραγματοποίηση αυτών, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Καταρχάς για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων θα πρέπει να πληρούνται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως ισχύουν (π.χ. έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 ισχύει η αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ).

Νομοθετικό πλαίσιο ν. 1264/1982

Ο ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α' 79), όπως ισχύει, ορίζει τα σχετικά με τις συνδικαλιστικές άδειες κλπ.
Ειδικότερα,

Στο άρθρο 14 (Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης) του ν. 1264/1982 (79 Α') όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 88 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α΄/19-6-2021) και ισχύει, ορίζεται ότι:
«1. Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 2. […]»

Στο άρθρο 16 (Δημοκρατία στους τόπους εργασίας) του ν. 1264/1982 (79 Α') όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 89 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α΄/19-6-2021) και ισχύει, ορίζεται ότι:
«1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος. Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονται κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας. 2. […]

3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπου εργασίας, εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον η εκμετάλλευση απασχολεί τουλάχιστον ογδόντα εργαζόμενους. Ο εργοδότης που έχει την παραπάνω υποχρέωση μπορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή να μισθώσει κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1.000 μέτρα από τον τόπο εργασίας.
4. […].

8. Ο αρμόδιος επιθεωρητής εργασίας αποφαίνεται, αν προκύψει διαφωνία ως προς την εφαρμογή των παρ. 2, 3, 5 και 7, με αιτιολογημένη απόφασή του εντός δέκα (10) ημερών από την προσφυγή σε αυτόν του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν ο εργοδότης δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του επιθεωρητή, του επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α' 170).»

Στο άρθρο 17 (Συνδικαλιστικές άδειες) του ν. 1264/1982 (79 Α') όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 90 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α΄/19-6-2021) και ισχύει, ορίζεται ότι:

«1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων.

2.  Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια απουσίας:

α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά οργανώσεις έχουν περισσότερα από 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του,

δ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες τον μήνα, ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων, δεκαπέντε (15) ημέρες τον μήνα,

στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων, εννέα (9) ημέρες τον μήνα,

ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, πέντε (5) ημέρες τον μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω,

η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τρεις (3) ημέρες τον μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από πεντακόσια (500),

θ) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων στα οποία συμμετέχουν,

ι) στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

3.  Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε τριάντα (30) ημέρες τον χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικότερων τριτοβάθμιων οργανώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια οργάνωση, εφόσον αυτή έχει τόσα ψηφίσαντα μέλη, όσα αναφέρονται στις περ. β' και γ' της παρ. 2, και στο 1/3 του αναφερόμενου στις περ. δ', ε', στ', ζ' και η της παρ. 2 χρόνου για τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις αυτές συνδικαλιστικά στελέχη της δεύτερης αντιπροσωπευτικότερης επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

4. […]»

Στο άρθρο 18 (Ρύθμιση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων) του ν. 1264/1982 (79 Α') όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
«1.Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

 2.  Ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις υπερισχύουν
3.  Το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όσο και για μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.»

Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι βάσει των κείμενων διατάξεων του ν. 1264/1982 (79 Α') όπως ισχύουν,:
Α) οι Συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης (άρθρο 16, παρ. 3 του ν. 1264/1982), και

Β) για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΕΛΜΕ, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.) δεν προβλέπεται η χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας (άρθρο 17 του ν. 1264/1982).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχόλια (27)

 
Μια μέρα εργασίας παραπάνω!!!
23 Ιαν 2022 23:38

Μας το φυλούσε από το κράξιμο που έφαγε για τις ιντερνετικές εκλογές!

 
Η αλήθεια είναι ότι
23 Ιαν 2022 09:56

Στην ουσία πρόκειται για μερα χωρίς μάθημα, ουδείς παρακολουθούσε εκτός από 10 άτομα συνδικαλιστές που λέγανε αδιάφορα θέματα.

 
φιλελεύθερος
23 Ιαν 2022 06:55

Κάτι τέτοια κάνει και την έχω ερωτευτεί. Η κοινωνία είναι μαζί της. Νίκη είσαι η καλύτερη υπουργός παιδείας με διαφορά.

φιλελεύθερος, εκπαιδευτικός τάξης με 36 χρόνια υπηρεσίας, το μοναδικό πρόβλημα μου είναι η αναγκαστική συνταξιοδότηση

 
ΕΝΕΟΣ
22 Ιαν 2022 23:15

Ώρα να καταργήσουμε κι εσένα γιατί είσαι υπεύθυνη για τις δεκάδες χιλιάδες ώρες που χάνουν τα παιδιά μας, επειδή δςν καλύπτεις τα κενά.

 
Γιώργος Π.
22 Ιαν 2022 14:23

@Νικόλαος Σεμ.: Γιατί 2023, πιο σωστά θα ήταν να έλεγες 2027 και πάλι δεν ξέρω αν το ΚΙΝΑΛ θα επαναφέρει τις άδειες αυτές.
@Σωτηρία Διευθύντρια: Σαν πολύ φτηνούς μας έχεις τους εκπαιδευτικούς, για μια μέρα άδεια......;;;
@Γ. Ο. Π.: Είσαι σίγουρος ότι το ΚΙΝΑΛ το 2027 θα επαναφέρει τις άδειες;;
Τέλος για όσους/ες μιλούν για το διαχρονικό πρόβλημα με τις πολλές άλλες χαμένες ώρες, κακώς χάνονται και θα πρέπει το υπουργείο να φροντίζει διαρκώς ο αριθμός αυτός να είναι όσο το δυνατό μικρότερος. Δεν είναι όμως αυτό δικαιολογία για να συνεχίσουν να χάνονται οι ώρες των συνδικαλιστικών αδειών.

 
Από οποιονδήποτε άλλο, θα ήταν ένα πετυχημένο trol
21 Ιαν 2022 23:42

@Πλατάρος Γιάννης
"πολιτική απόφαση υπακούει σε μια δημόσια αίσθηση"
"αίρει μια εύκολη, αρχαία, πάγια, κατηγορία εναντίον μας"
"προφυλάσσει τον κλαδο από την επιμενουσα κοινωνική δυσφήμιση"
"η κίνηση αυτή μας αναβαθμίζει στην κοινωνία"
Θέλουμε περισσότερη αναβάθμιση.... Να μας κάνει το μισθό 500 ευρώ, να πετάμε σαν τα Rafale και να μας χειροκροτεί η κοινωνία. Πες μας τί πίνεις και δεν μας δίνεις?

 
Logic
21 Ιαν 2022 20:43

Φθηνοί στο αλεύρι και ακριβοί στα πίτουρα...

 
Πλατάρος Γιάννης
21 Ιαν 2022 20:41

Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο , η πολιτική απόφαση υπακούει σε μια δημόσια αίσθηση, που είναι εις βάρος μας, αλλά ουσιαστικά, αίρει μια εύκολη, αρχαία, πάγια, κατηγορία εναντίον μας.
Αν το δείτε υπό ορθολογική, επιστημονική άποψη, ενήργησε ως Ομοσπονδία, αφού προφυλάσσει τον κλαδο από την επιμενουσα κοινωνική δυσφήμιση. Η άδεια για συνδικαλιστικους λόγους και αιρετούς, δίνει λαβή για ειρωνικά σχόλια εναντίον μας. Ασχέτως κινήτρων της Υπουργού, η κίνηση αυτή μας αναβαθμίζει στην κοινωνία. Κανείς δεν θα θυμάται αν μας το επέβαλαν ή το ζητήσαμε μόνοι μας. Εξέλιπε ένας λόγος κατηγορίας του κλάδου μας.
Η ΟΛΜΕ, θα έπρεπε να εκδόσει ευχαριστήριο υπέρ της Υπουργού.

 
"Όποιος σταυρώνει, σταυρώνεται"
21 Ιαν 2022 20:39

1. Τέλος η απασχόληση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση μηχανογραφικών μέσα στον Ιούλιο, σε περίοδο κανονικής άδειας για τους εκπαιδευτικούς.
2. Τέλος η διαβίβαση απολυτηρίων από τα Γυμνάσια στα Λύκεια μέσα στον Ιούλιο, σε περίοδο κανονικής άδειας για τους εκπαιδευτικούς.
3. Τέλος η ανταπόκριση των Διευθυντών και των λοιπών στελεχών σχολικών μονάδων σε εμμονικές απαιτήσεις του ανοργάνωτου κι απρογραμμάτιστου υπουργείου μέσα στην περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
4. Τέλος η ανάληψη από εκπαιδευτικούς υπηρεσιών ιατρικών: σχολικός νοσηλευτής τώρα, σε κάθε σχολική μονάδα.
5. Τέλος η διανομή σελφ-τεστ από Διευθυντές σχολικών μονάδων στις 7 το πρωί, επειδή το ανάξιο υπουργείο είναι ανοργάνωτο.
6. Τέλος οι ιχνηλατήσεις κρουσμάτων covid από εκπαιδευτικούς: δεν αποτελούν ιατρικό προσωπικό, κι είναι απαράδεκτο να αποσπώνται από τα μαθήματά τους για γραφειοκρατία που αντιστοιχεί σε διοικητικούς υγειονομικούς υπαλλήλους.
7. Τέλος, τέλος, τέλος, ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
8. Το σημαντικότερο όλων: τέλος σε πολιτευτές που διασύρουν τη δημόσια εκπαίδευση, προωθώντας την ιδιωτική, χωρίς να έχουν λάβει καμία λαϊκή εντολή διά της σταυροδοσίας στις εκλογές, παρά... "εκλεγόμενοι" στο... ψηφοδέλτιο επικρατείας! Η "αριστεία" στο μεγαλείο της! Όποιος σταυρώνει, λοιπόν, σταυρώνεται στα ψηφοδέλτια.
9. Και τέλος: τέλος η ανοχή.

 
KONSTANTINOS
21 Ιαν 2022 19:23

Το προσυπογράφω: " Αν δεις ψήφο από εκπ /κο να με χ..." Σωτηρία Διευθύντρια.

 
Επιτέλους!
21 Ιαν 2022 19:16

ΑΜΗΝ! Και γενικά όποιος κάνει συνδικαλισμό, θα τον κάνει εκτός ωραρίου! Είμαστε η μοναδική χώρα που πληρώνει καθηγητές που αντί να κάνουν τη δουλειά για την οποία τους πληρώνουμε κάνουν "συνδικαλισμό" και με το νόμο!

 
Σωστή αποφαση!
21 Ιαν 2022 19:09

Επιτέλους!
Κανονικότητα!
Η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ακόμη έχουμε κομμουνιστικά κατάλοιπα κ συνήθειες...
Προχωρα Κα Υπουργε!
ΕΥΓΕ!!!!!

 
Όλγα
21 Ιαν 2022 18:53

Σώθηκε η εκπαίδευση από τη μία μέρα το χρόνο όταν χάνονται άπειρες διδακτικές ώρες γιατί το Υπουργείο δεν έχει προβλέψει να υπάρχουν αντικαταστάτες στις απολύτως νόμιμες άδειες μας.

 
ΝΙΚΟΣ
21 Ιαν 2022 17:24

Μπράβο στην Υπουργό. Εκτός ωραρίου αυτές οι δουλειές.

 
Παντελής
21 Ιαν 2022 17:13

Στους υπαλλήλους της Κ.Υ. του Υπουργείου δίνονται 3 φορές τον μήνα 2ώρες προαναχωρήσεις από το ωράριο τους. Δηλαδή 2Χ3=6 ώρες τον μήνα. Ας μας εξηγήσουν το γιατί (covid??)....και...γιατί πάλι γίνεται χαμός για μια ημέρα, κάθε δεύτερο χρόνο, για τις εκλογές της ΟΛΜΕ.

 
...
21 Ιαν 2022 16:12

Εδώ προσπαθούν να μας υποχρεώσουν να γίνονται εκλογες μόνο ηλεκτρονικά κι άλλες τέτοιες μπούρδες, θα μας έδιναν και άδεια αυτοί?

 
Ηλίας Σ.
21 Ιαν 2022 15:53

Πολύ λογικό αλλά...

...ακόμα περιμένω την αποζημίωσή μου, χρηματική ή σε μορφή "ρεπό", για την (υποχρεωτική, για να μην πω ουσιαστικά αναγκαστική!) εκτός ωραρίου 8ωρη+ απασχόλησή μου στην εκλογική διαδικασία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπ/κών που έγιναν ηλεκτρονικά στις 07/11/2020, ημέρα Σάββατο (γνωστές και ως εκλογές παρωδία... λόγω αποχής).

Α! Τι; Εκεί δεν απασχολήθηκα "εκτός ωραρίου" και μάλιστα αργία που το ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά +75%; Τι; Όχι;;;

Το νόμο στο ακέραιο να τον τηρούμε παντού και πάντα...

 
Τίνα
21 Ιαν 2022 15:48

Γίνονται 22 περίπου εβδομάδες μαθημάτων. Εορτές, επισκέψεις, άδειες, καταλήψεις κλπ . Κρίμα για τις χαμένες ώρες.

 
Σωτηρία Διευθυντρια
21 Ιαν 2022 15:32

Αν δεις ψήφο από εκπ /κο να με χ...

 
Βερονικα
21 Ιαν 2022 15:32

Ποιος θα πάει εφορευτική;;;;;; ΚΑΝΕΙΣ.

 
Γ. Ο. Π.
21 Ιαν 2022 15:31

Πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικές μας(οι άδειες) θα είναι. Όταν ξεκουμπιστεις και εσύ και η κυβερνητική πολιτική της δεξιάς που εκπροσωπείς...

 
Γιαμαλάκης Γρηγόρης
21 Ιαν 2022 15:24

Συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις τόσων ετών "καταργούνται" από την κ. Κεραμέως...
Κρίμα που μερικοί εδώ σχολιάζουν θετικά την εγκύκλιο της Υπουργού Παιδείας... Κι αυτό διότι ενώ χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους λόγω της καθυστερημένης στελέχωσης των σχολείων με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ, τους κυβερνώντες τους ενοχλεί η μία μέρα - ανά διετία - που δινόταν άδεια στους συναδέλφους να ψηφίσουν για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στους τοπικούς συλλόγους... Κεραμέως ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ!!!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
21 Ιαν 2022 15:19

Εντάξει λοιπόν, δεν έχω καμιά δυσκολία να συμφωνήσω μ' αυτή την απόφαση.
Αλλά γελάω με τον υπερβάλλοντα ζήλο ορισμένων που πιστώνουν τη συγκεκριμένη απόφαση στα επιτεύγματα της υπουργού χύνοντας και πάλι χολή κατά των εκπαιδευτικών, αντί να αναλογιστούν πόσο υποκριτικό είναι το σκεπτικό του υπουργείου που επικαλείται αδικαιολόγητο χάσιμο μαθημάτων την ώρα που με δική του ευθύνη οι χαμένες μαθητοώρες είναι παλλαπλάσιες και συνεχίζονται ακόμη και σήμερα! Η λαϊκή ρήση κάνει λόγο για φτηνούς στο αλεύρι και ακριβούς στα πίτουρα!
Τι να πούμε πια! Η υποκρισία και η κομματική προσήλωση έχει αφαιρέσει κάθε ίχνος στοιχειώδους ευθικρισίας, με αποτέλεσμα να πλέκονται εγκώμια για κείνους που φέρουν τη μέγιστη ευθύνη κάθε παθογένειας στην ελληνική εκπαίδευση. Θλιβερό...

 
Νικος
21 Ιαν 2022 14:46

Να τελειώνουμε με αυτές τις άδειες. Έλεος. Εκτός ωραρίου να κάνει ο καθένας ότι θέλει.

 
Λευτέρης
21 Ιαν 2022 14:44

Πολύ σωστή απόφαση, αρκεί να εφαρμοστεί!!! Χάνονται και χάνονται ... πάμπολλες ώρες διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία κάτι αδιανόητο για τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια, λες και ο λαός δεν πληρώνει αδρά τη δημόσια εκπαίδευση. Για άλλοθι χαρακτηρίζεται ως δήθεν δωρεάν εκπαίδευση και την κακοποιούμε ασύστολα!!!

 
μάλιστα
21 Ιαν 2022 12:18

2,5 χρόνια άλλα συνήγοντο. τα λεφτά για τις άδειες που έδινε αυτή θα τα καταβάλει στον κορβανά από την τσέπη της; άλλη βλακεία έχει κάνει το υπαιθ ; διορθώνονται μόνο όσες εμπαθώς στρέφονται κατά του κλάδου; εκτός χρόνου είναι και το ουρείν υποθέτουμε (δεν αναφέρεται άδεια σχετική ή χρόνος για δαύτο σε νομική διάταξη. τι λέει η νομικός επί τούτου; ).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ