ΜΑΘΗΤΕΣ

Η οδηγία του ΙΕΠ για την εμφάνιση των μαθητών

Στον ενδεικτικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Γυμνασίων και Λυκείων
Δημοσίευση: 04/02/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια.

Β. Θα πρέπει να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης. Οι υπερβολές δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.

Την οδηγία αυτή δίνει προς όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) , σχετικά με τη εμφάνιση των μαθητών,  στον ενδεικτικό  Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Γυμνασίων και Λυκείων.

Οσον αφορά τη συμπεριφορά-, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  των μαθητών  και των εκπαιδευτικών το ΙΕΠ αναφέρει τα εξής:

Μαθητές

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική
περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής.

Οι μαθητές θα πρέπει να:

 • Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.
 • Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
 • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
 • Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α.
 • Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση
 • ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.
 • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.

 • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.
 • Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.
 • Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.
 • Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
 • Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.

Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση −διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική
ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχουςαυτούς.

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:

 • Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.
 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους.
 • Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα.
 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.
 • Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και
 • Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές.
 • Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 • Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
 • Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.
 • Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το Σχολείο.
 • Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 • Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ' αυτούς τους ρυθμούς,
 • πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.

Παιδαγωγικός έλεγχος
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο.

Τα χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα:

 • προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης
 • απαγόρευση της βίας
 • δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό
 • καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας
 • προώθηση της συνεργατικής μάθησης
 • σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή
 • προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.

Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται. με βάση την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Σχόλια (34)

 
Ζωή
06 Φεβ 2022 23:13

ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΟΝ ΠΙΣΙΝΟ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ...ΑΥΤΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ...

 
Νικόλας
06 Φεβ 2022 20:01

έχει ξεφύγει όλη οι κοινωνία παρασέρνοντας μαζί και τα παιδιά...
όλα μα όλα θεωρούνται επιτρεπτά και φυσιολογικά...
η λέξη "μη" και "επίπληξη" η "ανάληψη ευθυνών και τιμωρία" δεν υπάρχει στο μοντέρνο λεξιλόγιο.. και όποιος ζητάει σοβαρότητα, εφαρμογή κανόνων ακούγεται παράξενος...
άραγε προλαβαίνουμε να αλλάξουμε και να πάμε για καλύτερα..ή όλοι βολεύονται από το "δε βαριέσαι κάνω ότι θέλω"

 
Nik sem
06 Φεβ 2022 18:37

Δεν ...κατηγορώ τους δ/ντες, τι να κάνουν κι αυτοί;

 
@ Apostolos
06 Φεβ 2022 11:52

Στον υπόλοιπο πλανήτη πάντως δεν ξέρουν, ξέρουν μόνο οι άγγλοι και ειδικά η θάτσερ.

 
Apostolos
06 Φεβ 2022 08:41

Στην Αγγλία όλοι οι μαθητές (και σε δημόσια και σε ιδιωτικά σχολεία) φορούν συγκεκριμένη στολή. Τα αγόρια, ανεξάρτητα πως αισθάνονται, φοράνε παντελόνι, πουκάμισο, πουλόβερ, και τα κορίτσια φούστα, πουκάμισο, πουλόβερ. Σε όλες τις τάξεις, μέχρι να τελειώσουν το σχολείο.
Εδώ όμως εμείς ξέρουμε καλύτερα.
ΥΓ. Πάντως και εμείς πριν 30 χρόνια ήμασταν μια χαρά και δεν είχαμε τέτοιες ακρότητες, και σεβόμασταν τους καθηγητές.

 
@Nik Sem
06 Φεβ 2022 00:11

Σωστά τα λες. Πολλοί διευθυντες παραβιάζουν τους κανονισμούς. Και δε βάζουν όρια. Κάνουν τα στραβά μάτια... "έλα μωρέ, ας του ανοίξουμε..." κλπ.

 
@ @elen
05 Φεβ 2022 23:19

Η σύγκριση γίνεται μεταξύ μισθού ΚΑΙ καθηκόντων-υποχρεώσεων. Διαφορετικά, ή όλοι έπρεπε να αμείβονται ως Βουλευτές.... ή όλοι ως ανειδίκευτοι εργαζόμενοι.

 
@To the point
05 Φεβ 2022 22:56

Τρεις σελίδες min θα σου απαντήσει....

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
05 Φεβ 2022 22:20

@Πλατάρος
"Πλατάρος" μάλλον εκ του "πλατειάζω"! Δεν εξηγείται αλλιώς αυτός ο αφόρητος βερμπαλισμός με εξωφρενικές κενολογίες ευτελούς επιδειξιομανίας πνεύματος και ...γνώσεων!
Αγαπητέ, ειλικρινά πλέον πιστεύω ότι το κάνετε σκόπιμα. Προφανώς σας ικανοποιεί να προκαλείτε την κοινή λογική και την ανοχή των αναγνωστών της σελίδας που ασταμάτητα επισημαίνουν τις υπερβολές σας. Εμένα προσωπικά μάλιστα με εξοργίζει όχι μονάχα ο εμμονικός σας λόγος, αλλά κυρίως η κακή χρήση (μάλλον κακοποίηση) της ελληνικής γλώσσας με σωρεία βαρβαρισμών και σολοικισμών, αλλά και ορθογραφικών λαθών, αν και κατά καιρούς αποτολμάτε να παριστάνετε και τον ...γλωσσαμύντορα! Για παράδειγμα, στη φράση σας: "...ενώ χρίζει βαθεως σχολιασμού..." παρακαλώ πολύ να ψάξετε πόσα λάθη υπάρχουν!
Αν λοιπόν με μια μόνο φράση θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τη σκέψη και το λόγο σας, δε θα μπορούσα να βρω κάτι καταλληλότερο από το του Βιζυηνού: Άρες, μάρες, κουκουνάρες!

 
Γη
05 Φεβ 2022 20:31

Αν δεχθούμε τον μαθητή με φούστα τότε να δεχθούμε και τον δάσκαλο με φούστα. Δέχεστε;;;;;

 
To the point
05 Φεβ 2022 19:54

Κύριε Πλατάρε πολύ πλατιάζεις...
Σε ερωτώ λοιπόν:

Είσαι διευθυντής και ο εγώ ο καθηγητής γένους αρσενικού σου έρχομαι στο σχολείο ντυμένος φουστό-μπλουζα, μακιγιάζ.

Μετά τα τετελεσμένα Κόπτση τι κάνεις;

 
Αγγελική
05 Φεβ 2022 17:55

Σε πολλά ακριβά ιδιωτικά σχολεία, εγχώρια και ξένα, τα παιδιά φοράνε στολή. Υποθέτω πως στα σχολεία αυτά, που παρεμπιπτόντως "βγάζουν" τους επόμενους κυβερνήτες διαφόρων χωρών, επιστήμονες διεθνώς αναγνωρισμενους κλπ.,η έννοια της ελεύθερης δημοκρατικής έκφρασης δεν θεωρείται και τόσο σημαντική.

 
Nik sem
05 Φεβ 2022 17:23

Σε κάθε υπουργείο πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο. Αν βάλουν δάσκαλο υπουργό άμυνας και οικονομολόγο στο παιδείας, στο οικονομικών ταξίαρχο και στο υγείας δικηγόρο, κλάψτα Χαράλαμπε...

 
Nik sem
05 Φεβ 2022 17:15

O κανονισμός είναι μόνο για τις υποχρεώσεις των εκπ/κών. Οι ίδιοι οι δ/ντες ανοίγουν τις πόρτες για τα παιδιά που αργούν και συνήθως είναι τα ίδια.

 
Αριστεία, όχι αστεία
05 Φεβ 2022 16:21

Φορμες εργασιας, ποδιες, ομοιομορφια, το σχολειο στρατοπεδο.
Αμα εισαι αριστος one size fits all που λενε και στο Κολαμπια.

ΥΓ Μπραβο στα αγορια που φορεσαν φουστες και τα κοριτσια γραβατες. Έπιασαν το βαθυτερο νοημα. Αριστοι/ες.

 
@elen
05 Φεβ 2022 16:01

Αφού ο μισθός που παίρνετε καλύπτει τα αναγκαία, είστε μια χαρά. Τί να πουν οι άλλες πληθυσμιακές ομάδες των οποίων ο μισθός ούτε καν αυτά δεν καλύπτει;;;;

 
ΚΛΕΙΩ
05 Φεβ 2022 15:07

Με μια πρώτη ματιά, τα "πρέπει" για τους εκπαιδευτικούς είναι πολύ περισσότερα και δυσανάλογα αυτών που κάνει το κράτος για αυτούς... Και κάτι ακόμα, όταν τρώω bullying από μαθητή - γιατί συμβαίνει και αυτό πολλάκις - πώς θα το χειριστώ, αγαπητό ΙΕΠ; Μάλλον θα πρέπει να σιωπήσω "ευγενικά" και να το ανεχθώ, για να μην βρω το μπελά μου...

 
Βουλα
05 Φεβ 2022 13:25

Ok. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι λειτουργούν έτσι τα σχολεία;;;; Ας γελάσω.. και από πλευράς μαθητών και από πλευράς καθηγητών.. και διευθυντών.. ειδικά για τα παιδιά με ΔΕΠΥ και δυσλεξία πολλοί διδάσκοντες δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν ...μην μιλήσω για το μπουλινγκ.. άστο έχει χαθεί τελείως το παιχνίδι.. και από μεριάς μαθητών και από μεριάς εκπαιδευτικών..

 
Πλατάρος Γιάννης
05 Φεβ 2022 13:06

Αποσαφήνιση της ασαφεστατης έννοιας "ευπρεπης εμφάνιση":
1. Ετυμολογικά και εννοιολογικα παραπέμπει στο "πρέπον" και δη το "ευ πρέπον"
2. Το πρέπον, αντιθετικα, παραπέμπει στο απρεπες. Και τα δύο είναι άκρως υποκειμενικά, μη σταθερά εν χρόνω και τοπω. Είναι μεταβλητά, αλλά όχι από χρόνο σε χρόνο, αλλά από δεκαετία σε δεκαετία, με τους εκθετικους ρυθμούς χρόνου που εξελίσσονται τα ήθη. (Παλαιά έμεναν σταθερά τα ήθη επί αιώνες. Δικαίως άρα ο όρος "εκθετική μεταβολή ηθών")
3. Άρα "ευπρεπές ένδυμα" είναι α) το πλυμενο, καθαρό. (πατάμε ήδη σε κάτι σταθερό) και β) αυτό που νομίζουμε ως πρέπον εν τοπω (σχολικός χώρος) και εν χρόνω (τρέχουσα δεκαετία) γ) αισθητικως άρτιο. (ασαφεστατη υποκειμενική έννοια, αν και η αισθητική έχει μαθηματικούς κανόνες [συμμετρίες, μοτίβα,] και χρωματικούς συνδυασμούς)
Μεχρι στιγμής έχουμε αγγίξει το χάος των πολυπλοκοτήτων που ευθύνεται για μη καλό ορισμό. Μια μαγική λύση άριστης ποιότητας θα ήταν η λύση "ίδια στολή για όλους" , όπως στην Αλλοδαπή ή εδώ, πριν το 1982. Όμως η ελληνική κοινωνία έχει δώσει αγώνες για την κατάργηση της ποδιάς και δεν υπάρχουν "πισογυρίσματα" ("αναχρονισμοι" είναι πλέον ο μοδατος όρος )
Των παραπάνω δοθεντων, αφού είναι βέβαιον ότι λύση κοινής αποδοχής δεν υπάρχει λόγω ιδιαίτερης φύσης του θέματος, πάμε σε γενική λύση, που θα ήταν η απολύτως ελεύθερη ενδυματολογικη επιλογή. Ας πούμε πιτζάμες. Είναι ευπρεπές, ζεστό, σεμνό (= καλύπτει τα χαρακτηριστικά του φύλου αποτελεσματική) Άρα δεν τίθεται θέμα να μην κάνουμε μάθημα και να σχολιάζουμε τις αμφιεσεις όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι φόρμες γυμναστικής είναι ακόμα καλύτερη λύση, ίσως και άριστη. Εχει υποστηριχθεί δεκαετίες από τους καθηγητές ΦΑ είναι εξαιρετικά άνετες και ζεστές, ασυγκρίτως καλύτερες από πιτζάμες, δοκιμασμένες, κοινής αποδοχής. Είναι και "γιούνισεξ" ένδυμα, άρα συγκεντρώνει και διαφυλικα πλεονεκτήματα. Άριστη ενδυματολογικη επιλογή. Μια στολή ανάμεσα στην " νούμερο 8" του στρατού και το "ένδυμα περιπάτου", επίσης του στρατιωτικού πρωτοκολλου!
Αντιθετως:
Ιστορικά η φούστα παρέμεινε γυναικείο στάτους! Το παντελονι που ήταν αντρικό στάτους μετακινήθηκε προς το γυναικείο πρότυπο ενδυμασίας.
Λέγεται, ότι η πρώτη παντελονοφορουσα, ήταν κάποια "Βαλεντίνα" την οποία απαθανάτισε ο συνθέτης Μητσακης στο ομωνυμο τραγούδι της δεκαετίας του 50.
Η φούστα αντιθέτως, όσες προσπαθείς κι αν έκαναν επώνυμοι (λ. χ. Ρουβας) δεν βρήκε το παραμικρο παράθυρο κοινωνικής αποδοχής! Οι ξένοι αυτό το θεωρούν εξαιρετικά παράδοξο, δεδομένης της φουστανέλας. Το ίδιο όμως γίνεται και με την σκωτσέζικη φουστα, όπου ο πιο ανδροπρεπης Σκωτσεζος, βλέπει στο "κιλτ" την πεμπτουσία του ανδρισμού και την αντιδιαστελλει προς κάθε άλλη μορφή φούστας γυναικείας! (πλισέ, μίνι, μάξι, μιντι, μιξι, κοκ) Το ίδιο κι ο Έλληνας με μανδυες, χιτωνες, ράσα, αμφια, κελεμπιες, βρακες κοκ που τα θεωρεί ανδρικές ενδυμασίες. Στις αποφοιτήσεις και επίσημες τελετές των Πανεπιστημίων φοράνε ένα "ρασοειδές (κατά Βέγγο) ένδυμα, για όλα τα φύλα αδιακρίτως! Το έχουμε συναντήσει παιδιοθεν όλοι στον ήρωα του Ντισνεϋ Φρανκυ Μπουκ! Έκτοτε αρκετοί το φόρεσαν ιδίως οι σπουδασαντες εις Εσπεριαν. Εδώ ήλθε καθυστερημένα.
Πάντως ένα κριτήριο αποδοχής ενδυματολογικης είναι να μην γελάνε ή να σχολιάζουν οι θεατές. Είτε ευμενως είτε δυσμενώς. Η λαθρα, αφανως, αδιάφορη, απαρατήρητη είσοδος στην ταξη, εξυπηρετεί βέλτιστα τον ρόλο του σχολείου που προτάσει την γνωστική λειτουργία σε όλα τα άσχετα με αυτήν και τα θεωθει τριτευοντα, ασχολίαστα αναγκαστικής. Εννοώ ότι ο οιοσδήποτε σχολιασμός ενδυματολογικων προτιμήσεων, μας αποσπά από το έργο μας. Ολους ανεξαιρέτως.
Η φούστα επί αρσενικού, αποσπά την προσοχή όλων, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο, πέραν της "απόσπασης προσοχής" του καθηγητή, που επετιμησε βαρέως τον μικρό μαθητή, αν και κανεις δεν είπε τις ακριβείς φρασεις, νοηματικά τουλάχιστον.
Σήμερα όλα τα ΜΜΕ και τα μκδ, "παρτάρουν" από τα σχόλια, όλων των ειδών. Επαγγελματικά οι καθηγητές, εισπραττουν άλλη μια ήττα, από τις μικρές καθημερινές, επίμονες επιθέσεις που δέχονται διαχρονικως. Πολλοί μάλιστα δεν το αντιλαμβάνονται και αυτό είναι το τραγικοτερο όλων. (Που δεν σχολιάζεται, ενώ χρίζει βαθεως σχολιασμού!)
Θεωρώ, ότι η επόμενη ενδυματολογικη επιλογή που θα συζητηθεί ευρύτατα, θα είναι η "μπουργκα" η οποία από Κοινωνιολογικης απόψεως και οπτικής, είναι το άκρον άωτον της σεμνότητας, άρα εμπίπτει στον ορισμό της "ευπρεπους εμφάνισης" Απλώς θέλει λίγες ώρες εξοικείωση με την εικόνα. Μετά λίγες ώρες δεν αποσπά την προσοχη από το μάθημα.
Μετά θα συζητάμε θέμα όπως λ. χ. "εσένα δεν σου μιλάω γιατί είσαι γυναίκα! (σε υποδιευθυντρια!)... φέρτε μου τον διευθυντή!..." (αλήθεια είναι, αλλά δεν αποκαλύπτω σε ποιο σχολειο έγινε!)
Θα τα συζητάμε εν καιρώ όλα. Δεν έχει ανοίξει κάποιου είδους κερκοπορτας προβλημάτων, αλλά οι πύλες.
Στην Γαλλία, πριν 25 χρόνια συζητούσαν την δολιευση των ακαδημαϊκών εξετάσεων με όχημα αποκρυψης την μπουργκα, για την οποία απαγορεύεται θρησκευτικώς το άγγιγμα της από τρίτο πρόσωπο!
Εχουμε ακόμα αρκετό καιρό να το συζητήσουμε κι αυτό, καθώς είμαστε χρονικά πίσω από της εξελίξεις των προηγμένων κρατών της ΕΕ και της Δύσης γενικότερα...

 
Ασάφειες
05 Φεβ 2022 13:02

Κάποιος να εξηγήσει στο ΙΕΠ ότι έννοιες όπως η "διαφορετικότητα" και η "διαπαιδαγώγιση" είναι σχετικές και ο καθένας μπορεί να τις αντιλαμβάνεται όπως αυτός καταλαβαίνει.

Και ρωτάμε λοιπόν το ΙΕΠ:
Έστω ότι εγώ ο εκπαιδευτικός (που "διαπαιδαγωγώ") αποφασίσω να πηγαίνω στο σχολείο με φούστα και μακιγιάζ τι θα γίνει;

Μετά το τετελεσμένο του κου Κόπτση, ΤΙΠΟΤΑ. Και ας τολμήσει κανείς να κάνει κάτι δηλαδή...

 
Περίεργος
05 Φεβ 2022 12:47

Εμφάνιση στο σχολείο.
Φόρμα κάτω , φούτερ , ζακέτα, μπουφάν.....και τέλος. Τρεις στολές κάθε σχολείο.....των κοριτσιών μπορεί να είναι πιο περιποιημένες αισθητικά.....!!! Και μέχρι εκεί...
Τέρμα η πασαρέλα.....οι ακρότητες....ο ετσιθελισμός....!!!
Οι οργανωμένες προοδευτικές κοινωνίες .....βάζουν κανόνες.....και μαθαίνουν τους πολίτες να τους τηρούν......τόσο ΑΠΛΑ.....ΤΟΣΟ .....ΑΠΛΑ .....ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ......!!!

 
Πολ
05 Φεβ 2022 11:53

Είστε εκτός σχολικής πραγματικοτητας. Να σας ενημερώσουμε πως ο, τι χτίζεται στο σχολείο, γκρεμίζεται στο σπίτι απ τις απόψεις και αντιλήψεις των γονέων... Επομένως, γίνεται μια τρύπα στο νερό. Επομένως, όλα μάταια.

 
Υπ/ντρια
05 Φεβ 2022 11:52

Ωραία όλα στη θεωρία, δε μας αναφέρετε όμως πουθενά τις επιπτώσεις /ποινες σε όσους δεν τηρούν και δε σέβονται όλα τα παραπαω που προαναφέρατε...

 
Β. Δ. Μ. Κ. Λ.
05 Φεβ 2022 11:51

Στη θεωρία όλα καλά. Στην πράξη τπτ από τα παραπάνω δε γίνεται στα σχολεία. Φέτος, ασχολούμαστε μόνο με τα πρωτόκολλα, τις ιχνηλατησεις και τα edupass. Εκτός από όλους τους άλλους ρόλους που είχαμε (γραμματείς, επιστατες, ψυχολόγοι, αστυνόμοι)φέτος αποκτήσαμε και έναν ακόμη , αυτόν της πολιτικής προστασίας.

 
Διευθυντής ανατ. Αττικής
05 Φεβ 2022 11:49

Επειδή είστε βαθιά νυχτωμένοι τόσο στο ΙΕΠ όσο και στο υπουργείο, να σας ενημερώσω ότι οι εκπ/κοι φέτος ασχολούμαστε μόνο με ιχνηλατησεις και αλλαγές προγραμμάτων /εφημεριών λόγω απουσιών εκπ/κών που νοσουν. Με τίποτα άλλο. Μόνο με αυτά.

 
Λεωνιδας
05 Φεβ 2022 11:47

Η πολλά ελευθερια έχει οδηγήσει σε ασυδοσια στα σχολεία. Οι μαθητές έχουν σηκώσει κεφάλι και κάνουν ό,τι τους κατεβάσει η κούτρα τους. Πρέπει να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο... Να υπάρχουν ποινες. Μέχρι και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 
Γκικας
05 Φεβ 2022 11:44

Δεν υπάρχει καμία επίπτωση σε όποιον εμφανίζει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να διαιωνιζονται τα προβλήματα. Είμαστε με δεμένα χέρια οι εκπ/κοι... Απλώς ενημερώνουμε τους γονείς, οι οποίοι ή είναι συγκαταβατικοι και δείχνουν κατανόηση :"ναι, έχετε δίκιο. Προσπαθουμε" κλπ ή είναι απέναντι σου λέγοντας :" το σχολείο φταίει, στοχοποιειτε το παιδί μου"... Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει κάποια ποινή, τιμωρία ήδη από το δημοτικό. Πολλά παιδιά έχουν ξεφύγει. Πολλές παραβατικες συμπεριφορες

 
Λορεττα S.
05 Φεβ 2022 11:41

Αλλαγή σχολείου σε όποιον μαθητή παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Αν διώξεις 2-3 συνετιζονται όλοι. Τα πολλά δημοκρατικά, οδηγούν σε ασυδοσία.

 
Εκπαιδευτικός
05 Φεβ 2022 11:12

Όπως έγραφε και ένα πλακάτ σε μια πρόσφατη διαδήλωση... κανένα ρούχο δεν είναι προκλητικό, εκτός και εάν έχει σβάστικες. Τελεία και παύλα.

 
Λευτέρης
05 Φεβ 2022 09:19

Ας λέγονται και κάπoιες αλήθειες ....
1. Στα περισσότερα σχολεία και τα πιο υποβαθμισμένα δεν υπάρχει καν σχολικός κανονισμός, δε συναινούν εκπαιδευτικοί και μαθητές στη σύνταξή του. Όπου υπάρχει είναι προϊόν σύνταξης της διοίκησης και μόνο και απλά δεν εφαρμόζεται, όπως και πολλά σημεία του νομοθετικού πλαισίου.
2. Η υπερβολική ανοχή στη βία και την παραβατικότητα στο σχολείο, μεγεθύνει τα φαινόμενα αυτά σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής πχ αθλητικοί χώροι.
3. Ποιος άραγε θα ανέχονταν έναν /μία εκπαιδευτικό να είχε ανάλογη ενδυματολογική συμπεριφορά ;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ