ΜΑΘΗΤΕΣ

Το "ποινολόγιο" για τους "άτακτους" μαθητές

Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο μαθητής έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο του
Δημοσίευση: 13/02/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το "ποινολόγιο"  (παιδαγωγικά μέτρα χαρακτηρίζονται από το υπ. Παιδείας), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών, προβλέπει:

  • προφορική παρατήρηση,
  • επίπληξη,
  • αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,
  • αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,
  • αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Πότε επιβάλλεται το παραπάνω "ποινολόγιο"

Η αποβολή μιας ή δύο ημερών  επιβάλλεται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα (  προφορική παρατήρηση και επίπληξη),που έχουν προηγουμένως ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.

Η "ποινή" της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Οι ¨ποινές" (παιδαγωγικά μέτρα)  αξιοποιούνται από τη σχολική μονάδα ως εξής:

Α.  Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη.

Β.  Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να  δώσει στον μαθητή μόνο μια ημέρα αποβολή ή  να κάνει

α) προφορική παρατήρηση,και

β) επίπληξη,

Γ.  Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να  δώσει στον μαθητή από μία έως  δύο ημέρες αποβολή ή εναλλακτικά μα προβεί σε προφορική παρατήρηση και επίπληξη.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Μόνο για το τρέχον έτος η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος-Μετά μπορεί να επιστρέψει ο μαθητής: Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

Η διαδικασία  αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος: Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος είναι η εξής:

Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνεται εγγράφως ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, και καλούνται σε ακρόαση ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στην έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της ακρόασης και προσδιορίζεται το αντικείμενο του μέτρου και οι λόγοι που αιτιολογούν την επιβολή του.

Ο/η μαθητής αν είναι ενήλικος/η ή ο/η κηδεμόνας του, έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη γνώση καθώς και αντίγραφο της αξιολόγησης του Κ.Ε.Σ.Υ. ή της γνώμης του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των διδασκόντων: Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν στο σύνολο τους την ώρα της ψηφοφορίας.

Για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα που επικυρώνεται από τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Καταχωρίζονται στα πρακτικά οι γνώμες: Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν.

Αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν: Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή. Επίσης, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για τον/τη συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και στα παιδαγωγικά μέτρα που λήφθηκαν πριν την υιοθέτηση του τελευταίου κατά σειρά παιδαγωγικού μέτρου.

Η αλλαγή    σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια: Η απόφαση της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια, ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία του ληφθέντος παιδαγωγικού μέτρου και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του/ της μαθητή/τριας.

Ποιος επιλέγει το σχολείο: Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή.

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται

 Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Τι γίνεται εάν ο μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της  Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Ετικέτες: 
Αποβολές

Σχόλια (36)

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
08 Απρ 2022 21:12

ΚΜ ευχαριστώ πολύ.
Άρα, απ' ό,τι θυμάμαι από προηγούμενο σχολείο, όπως στον σύλλογο είχαμε ενημερωθεί, δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να επιβάλει ωριαία απομάκρυνση με απουσία ("αποβολή") .
Σωστά; Αν ναι, γιατί το myschool το έχει ως επιλογή στην καταχώρηση απουσιών; Μπάχαλο...

 
ΚΜ
03 Απρ 2022 15:16

@απλος εκπαιδευτικός

79942/2019 ΥΑ

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
03 Απρ 2022 14:02

Θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να παραθέσει την ταυτότητα της νομοθεσίας, της συγκεκριμένης εγκυκλίου ή ό,τι είναι (ημερομηνία, αρ.πρωτοκόλλου); Πρόκειται για νέα ή για ερμηνευτική εγκύκλιο; Ουδεμία σχετική έγγραφη ενημέρωση έχω από το σχολείο μου. Ευχαριστώ.

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
03 Απρ 2022 13:58

Το Myschool πότε σκοπεύουν να το ενημερώσουν, που
έχει την επιλογή δήλωσης ωριαίας απομάκρυνσης στις απουσίες; Ή μήπως η ωριαία απομάκρυνση από τον εκπαιδευτικό ισχύει ακόμα και δεν το κατάλαβα;

 
Το αεροπλάνο με τα 19 φτερά το ξέρετε?
15 Φεβ 2022 15:14

@Το αεροπλάνο με τα 19 φτερά το ξέρετε? 14 Φεβ 2022 18:19
Αγαπητέ ανώνυμε, φυσικά και θα καλέσουμε την αστυνομία σε ένα ποινικό αδίκημα. Όμως η δικαιοσύνη (εάν επιβάλει) θα επιβάλει ΠΟΙΝΙΚΗ ποινή. Το σχολείο είναι αυτό, που θα λάβει κάποιο μέτρο, σε σχέση με τη σχολική φοίτηση-παρουσία του μαθητή.
Αναφερθήκατε στις ενέργειες του Διευθυντή. Εγώ βλέπω στο δημοσίευμα (σημείο Β), ότι η ανώτερη ποινή που μπορεί να επιβάλει ο διευθυντής, είναι η αποβολή 1 ημέρας και μάλιστα, θα πρέπει ο ίδιος να τον απασχολήσει εντός του σχολείου.
Τέλος, εάν ρωτήσετε τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, θα σας πουν τί είδους παραπτώματα αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια. Δεν πρόκειται δυστυχώς για απλές "αταξίες".
ΥΓ. "Αταξίες" είναι, αυτές που έκανε η κα. Κεραμέως όταν ήταν μαθήτρια, όπως μας είπε η ίδια.

 
Αν αφήσουν μέτρα ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία
15 Φεβ 2022 12:00

δεν πάμε πουθενά.. Δεν υπάρχει περίπτωση θετικού μέτρου!Να γυρίσουμε πίσω γρήγορα. Η πραγματικότητα έδειξε ότι δεν έχουμε βελτίωση.Αντιθέτως.

 
Φ. Κώστας
14 Φεβ 2022 18:54

Πολύ απλά το Υπουργείο (και κατ' επέκταση η κοινωνία) φοβάται τα παιδιά.

1. ΜΗΔΕΝ αδικαιολόγητες απουσίες
2. Η παραμικρή ανοχή σε ζημίες, καθαριότητα, ρατσισμό και επιθέσεις εναντίον άλλων παιδιών ή εκπαιδευτικών
3. Κίνητρο για σοβαρή παρουσία στην τάξη (να βαθμολογείται και να προσμετράται και αυτή εκτός από την επίδοση)
4. Να μην ξανάρθουν εγκύκλιοι του τύπου "ανωτέρας βίας απουσίες σβήνονται"
5. Όποιος συνδικαλιστής δεν μιλάει (ή πιο σωστά, όταν κάνει την πάπια) σε τέτοια γεγονότα να του κόβεται η συνδικαλιστική ιδιότητα. Για αυτό τους έχουμε.

 
@Το αεροπλάνο με τα 19 φτερά το ξέρετε?
14 Φεβ 2022 18:19

Δακρυγόνα στο σχολείο εννοείτε; Συγνώμη αλλά αν στο χώρο του σχολείου συμβαίνουν ποινικά αδικήματα και δεν καλεί ο Δ/ντης την αστυνομία (συν όλες τις υπόλοιπες ενέργειες που πρέπει να κάνει) δεν σας σώζει κανένα υπουργείο και κανένα ποινολόγιο. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν προβλέπει τι να κάνουμε αν έρθει μαθητής με περίστροφο.

 
Αναστασία
14 Φεβ 2022 15:06

Επαναφέρετε το διαχωρισμό των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Θα αλλάξει σε πολλά η συμπεριφορά των παιδιών. Θα το σκέφτονται περισσότερο πριν κάνουν τη σαχλαμάρα.

 
@ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
14 Φεβ 2022 13:14

Λυπάμαι αν είστε Διευθυντής. "Τα ίδια γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται σε όλες τα σχολεία του κόσμου."; ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ! Έχετε πάει σε σχολεία σε άλλες χώρες του κόσμου; Εγώ ναι, και πουθενά δεν ήταν ανεκτή η βρώμα, η μουτζούρα, η διατάρραξη του μαθήματος, οι φασαρίες, το μπούλινγκ σε τέτοιο βαθμό όσο εδώ στην Ελλάδα.

"Οι αποβολές και οι τιμωρίες έκαναν τους μαθητές πιο πειθήνιους τότε;" ΝΑΙ! Και συνεχίζουν να τους κάνουν, εκεί όπου εφαρμόζονται. Πολύ απλά γιατί όποιος μαθητής μπορεί να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον το κάνει, και όποιος δεν μπορεί φεύγει, όπως και πρέπει.

 
Το αεροπλάνο με τα 19 φτερά το ξέρετε?
14 Φεβ 2022 12:33

Οι "σοφοί" του υπουργείου που συνέταξαν το παρόν ποινολόγιο, παρακαλούνται να προσέλθουν αύριο στα σχολεία, για την υποδειγματική εφαρμογή του. Και κυρίως, για το πώς θα απασχολήσουν δημιουργικά και παιδαγωγικά τους "άτακτους" μαθητές (που πχ πέταξαν δακρυγόνα τις προάλλες) έχοντας παράλληλα υπ' ευθύνη τους και τις υπόλοιπες 99 υποχρεώσεις ενός σχολείου....
Σταματήστε επιτέλους τα σχέδια επί χάρτου από τα γραφεία σας, που ούτε σε ιδιωτικό της Ελβετίας ΔΕΝ λειτουργούν. ΕΝΑΣ εκπαιδευτικός δεν υπάρχει σε ολόκληρο το υπουργείο να τον ρωτήσουν?

 
Άρης @ Διεύθυνση
14 Φεβ 2022 12:27

Αγαπητέ(ή) Δ/νση κάνεις μεγάλο λάθος σε όλα όσα γράφεις. Καταρχή όλα τα σχόλια είναι από εκπαιδευτικούς και αυτό πρέπει κάτι να σου πει. Το σημαντικότερο όμως που, αν και δ/ντής, δεν κατάλαβες ποτέ, είναι τούτο: Ενώ η τιμωρία ενός μαθητή, δηλ. η ολιγοήμερη αποβολή του μέχρι 5 ημέρες δεν του στοιχίζει ουσιαστικά τίποτα, αφού και οι απουσίες του μπορούν να δικαιολογηθούν, ούτε η διαγωγή μειώνεται, δημιουργεί ωστόσο στον μαθητικό πληθυσμό μια "κουλτούρα τιμωρίας", πως δηλ. για κάθε παράπτωμα υπάρχει και ένα κόστος και πως στη ζωή δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά λειτουργούμε με κανόνες. Αν δεν το μάθει αυτό ο μαθητής στα εφηβικά του χρόνια, που οι τιμωρίες είναι συμβολικές, δυστυχώς θα το μάθει ενήλικος πια, όταν το παράπτωμα θα τον στείλει στη φυλακή με οικτρές συνέπειες για το μέλλον του. Αυτό έχει υποχρέωση να διδάξει η πολιτεία στους μαθητές κι αν δεν το κάνει, δυστυχώς απέτυχε. Και εδώ που τα λέμε, αγαπητέ (ή), όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολα επιβάλλονται αυστηρές ποινές σήμερα στους μαθητές, δηλ. οι ίδιοι οι σύλλογοι είναι πολλοί επιεικείς και εγκρατείς σ' αυτά, αλλά να μην έρχεται και το Υπουργείο και να τα ισοπεδώνει όλα! Όσο αφορά την αλλαγή περιβάλλοντος επιβάλλεται σε πολύ ακραίες περιπτώσεις αλλά κι αυτή ουσιαστικά την κατάργησε το υπουργείο. Και κάτι τελευταίο: ποτέ δε σκέφτηκες ούτε συ ούτε το υπουργείο πόσο κακό κάνει η υπερβολική ατιμωρησία των άτακτων στους καλούς μαθητές, οι οποίοι -και το γνωρίζω καλά αυτό, γιατί γέρασα στο σχολείο- αγανακτούν όταν βλέπουν γύρω τους τους πολύ άτακτους να περνάνε καλά και να μην τους μιλάει κανείς και μάλιστα, εμποδίζοντας το μάθημα, να μην αφήνουν και τους ίδιους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά είπαμε, πού να τα καταλάβετε αυτά τα τόσο απλά πράγματα κάποιοι από σας και το υπουργείο!

 
Περικλης
14 Φεβ 2022 11:55

@ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
για πηγαίνετε να δείτε την πασίγνωστη ελληνική ταινία "το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο"...μόλις έπεσαν μερικά χαστούκια το σχολείο άλλαξε εικόνα

 
Θανάσης
14 Φεβ 2022 11:51

Το νούμερο 1 κύριε ή κυρία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ που θα έχεις δεί ή ακούσει στη καριέρα σου είναι να υπάρχει ηρεμία και γόνιμο εκπαιδευτικό κλίμα μέσα στην τάξη.
Που σημαίνει ησυχία, πειθαρχία και τα παιδιά να σημειώνουν στο τετράδια αυτά που γράφει ή τονίζει ο καθηγητής σαν σημαντικά ( έχεις παρατηρήσει ότι τα μοντέρνα παιδιά αφήνουν τα βιβλία κα΄τω από το θρανίο, δεν τα παίρνουν σπίτι αφού δεν μελετούν και δεν έχουν τετράδιο να σημειώνουν τίποτα; Μάλλον είσαι πολλά χρόνια σε γραφείο με μεταπτυχιακά και διδακτορικά και όχι μάχιμος εκπ/κος τάξης)
Εξήγησε μας λοιπόν πώς αν συστηματικά και καθημερινά υπάρχουν 5-6 παιδιά που επίτηδες διαταράσσουν το κλίμα της τάξης 27 μαθητών και σε αναγκα΄ζουν συνέχεια να κάνεις επιπλήξεις (αντί για μάθημα) θα τα αντιμετωπίσεις;
Σημείωσε ότι κάθε στιγμή που διαταράσσεται το κλίμα χάνουν όλοι οι υπόλοιποι μαθητές από τη διδασκαλία που έχεις υποχρέωση να τους δώσεις.
Πώς λοιπόν τα λίγα άτακτα παιδιά που δεν πειθαρχούν με τίποτα έχουν δικαίωμα να καταστρέφουν το κλίμα μιας τάξης και να στερούν τα υπόλοιπα από τη διδασκαλία; Ε κύριε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ;

 
@ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
14 Φεβ 2022 11:36

Σοφέ και παντογνώστη φίλε μου,,κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις
Τα πράγματα έχουν αλλάξει 1000 φορές προς το χειρότερο
Στα δικά μου παιδικά χ΄ρονια σεβόμαστε τον καθηγητή, όταν μας έκανε παρατήρηση κοκκινίζαμε και οι γονείς μας μας έλεγαν "αν μου πούν από το σχολείο ότι ενοχλείς θα σε τιμωρήσουμε αυστήρά"

Τώρα α παιδιά μεγαλώνουν χωρίς παππού,γιαγιά,γονείς που τρέχουν όλη με΄ρα για δουλειά και γαλουχούνται με τις αρχές των βιααιότατων ταινιών και βίντεο στο ίνερνετ και θεωρούν ότι όλα είναι φυσιολογικά και έτσι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή το να έχει πάνω του μαχαίρι και άμα κάποιος τον θυμώσει θεωρεί φυσιολογικό να βγάλει το μαχαίρι να τον απειλήσει...
Επίσης φάινεται ότι δεν περνάς ούτε έξω από σχολείο γιατί θα έβλεπες
α) περίεργους εξωσχολικούς να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές μέσα από τα κα΄γκελα
β) μαθητές να κάνουν βίντεο στην τάξη ή στο διάλειμμα στο τικ τοκ πως να νευριάσουν τον καθηγητή να τους μαλώσει ή να του στήσουν μια παγίδα να τον σακατέψουν (τρικλοποδιά, σπρώξιμο κατά λάθος. εκσφενδόνιση κιμωλίας ή άλλου αντικειμένου πάνω του) ή να τον κλειδώσοουν μέσα στην τάξη όταν γράφει το βιβλίο ύλης.
Έτσι έκανες και εσύ σαν παιδί κύριε ΔΙΕΘΥΝΣΗ; Απορώ πως βρέθηκες τότε σε αυτή τη θέση..άρα κάτι δεν μας λές καλά

 
@ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
14 Φεβ 2022 11:35

"Οι αποβολές και οι τιμωρίες έκαναν τους μαθητές πιο πειθήνιους τότε;"
...ΝΑΙ

 
Πλατάρος Γιάννης
14 Φεβ 2022 11:15

Δεν μπορείτε να αρθρώσετε συλλογικό λόγο, ας είσαστε πλειονότητα, διότι έχετε φοβία και τρομοκρατία ιδεολογική από το πολιτικώς ορθόν.
Δεν είδα να σχολίασε κάποιος την εμφανισθείσα ως μέγιστη επινόηση την «αντιαυταρχική εκπαίδευση» για την οποία έγιναν επί τούτω σεμινάρια με μια επικοινωνιακή πολιτική εφεύρεσης της παιδαγωγικής πανάκειας.
Είχαμε πρόβλημα αυταρχικής εκπαίδευσης στα Ελληνικά Σχολεία τις τελευταίες δεκαετίες, όταν «ο κάθε ένας και η πάσα μία» μαθητής/τρια μπορούσε να καταλάβει το Σχολείο και να σταματήσει την εκπαιδευτική διαδικασία βίαια και ατιμώρητα; Δεν αναφέρομαι καν σε παρεπόμενους βανδαλισμούς...
Είδατε τον συνδικαλιστικός σας φορέα να αντιτίθεται στις καταλήψεις ή να τις υποστηρίζει αναφανδόν;
Τιμώρησε ποτέ Σύλλογος Διδασκόντων με τουλάχιστον ωριαία απομάκρυνση (με αναστολή) ποτέ καταληψίες μαθητές;
Τηρήθηκε ποτέ επακριβώς το εκάστοτε πρόγραμμα αναπλήρωσης των μαθημάτων λόγω καταλήψεων;
Διέταξε ποτέ Εισαγγελέας σύλληψη γονέων καταληψιών για παραμέληση επιτροπείας ανηλίκων καταληψιών;
Πλειοψηφούσα άποψη στον κλάδο δεν είναι ότι οι καταλήψεις είναι «δημοκρατικοί αγώνες» αρκεί η απόφαση να λαμβάνεται με καθαρή πλειοψηφία των μαθητών , ας είναι ποινικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου από το έτος 1951 τουλάχιστον;
Όταν υπάρχει ενδημική εθιμική, πατροπαράδοτη αναρχία στα σχολεία γέλασε ποτέ κάποιος με τα σεμινάρια «αντιαυταρχικής εκπαίδευσης;»
Γέλασε ποτέ κανείς με το μοντέλο του Σάμμερ-χιλλ ως προτεινόμενο πρότυπο για την Ελληνική πραγματικότητα;
Έκανε ποτέ κάποιος κριτική για την αφύσικη άμβλυνση των πειθαρχικών ποινών που μετονομάστηκαν «παιδαγωγικά μέτρα» επί Γαβρόγλου; Κανείς!
Μετά 3 χρόνια εφαρμογής του νέου συστήματος είδε κάποιος όξυνση της κατάστασης (ίσως μόνον εγώ(;;;) το υποψιάστηκα εδώ: https://www.esos.gr/arthra/65544/ehei-epideinothei-provlima-apeitharhias... )
Η Ν.Δ. έκανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις πριν φανούν τα διαλυτικά αποτελέσματα της «μεταρρύθμισης Γαβρόγλου» (όπως αποκατάσταση του αριθμού των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων λ.χ. στο Γυμνάσιο που είχαν συρρικνωθεί σε 4) Όμως «πισωγύρισμα» στο ύψος των ποινών δεν υπήρξε, αφού οι πενθήμερες αποβολές θεωρούνται παρωχημένο αντιπαιδαγωγικό σύστημα, αναχρονισμός, αντιδραστική ρύθμιση, και η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμφωνεί.

 
ελενη
14 Φεβ 2022 10:45

συμφωνώ απολύτως με τον Στράτο. Οι μαθητές/τριες που αποβαλλονται να μένουν σπίτι Τι δε μπορούν να καταλάβουν οι ειδικοί ποιος θα απασχολεί τα παιδιά στο σχολείο ;;;;; και εν μέσω περιόδου covid με τόσες καθημερινές απουσίες εκπαιδευτικών λόγω ασθένειας ..
Αν θέλει τέτοιες ποινές το υπουργείο ας στείλει κόσμο να απασχολεί αυτά τα παιδιά

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
14 Φεβ 2022 10:33

Θλίβομαι από τα σχόλια που διαβάζω, ορισμένα δυστυχώς προέρχονται από συναδέλφους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκέστατο και αποτελεσματικό. Παιδιά έχουμε να διαχειριστούμε, όχι στρατιώτες και τα παιδιά παιδεύουν και παιδεύονται. Είναι η φύση της δουλειάς μας. Τα ίδια γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται σε όλες τα σχολεία του κόσμου. Για θυμηθείτε τα μαθητικά σας χρόνια. Οι αποβολές και οι τιμωρίες έκαναν τους μαθητές πιο πειθήνιους τότε;

 
Τα ιδιωτικά;
14 Φεβ 2022 10:27

Δηλαδή στα ιδιωτικά σχολεία θα ισχύσουν τα ίδια; Κάθε δύστροπος μαθητής θα μπορεί να διαλύσει όποτε θέλει την επένδυση του σχολάρχη; Προφανώς όχι.

Ο μόνος "παιδαγωγικός" στόχος του παρόντος "ποινολογίου" είναι να διαλύσει ό,τι έχει μείνει με τα χίλια ζόρια όρθιο μέχρι στιγμής στη δημόσια παιδεία.

Ακόμα και τα λίγα καλά εναπομείναντα δημόσια σχολεία σιγά σιγά θα υποβαθμιστούν αφού θα είναι πρακτικά αδύνατον να επιβληθεί τάξη.

 
ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ
14 Φεβ 2022 08:50

Δεν μπορούν τα σχολεία (ΟΛΑ και τα Δημοτικά) να λειτουργήσουν πλέον. Το νομικό πλαίσιο είναι παντελώς ανεπαρκές. Το υπουργείο ενδιαφέρεται μόνο για την «αξιολόγηση». Δεν νοιάζεται για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Η κατάληξη από τραγική που ήταν, ήδη έχει γίνει ΑΚΡΩΣ επικίνδυνη.
Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
Τι συμβαίνει;
14 Φεβ 2022 06:39

Ποιος καταλαβαίνει από παρατηρήσεις σήμερα; Επίπληξη παίρνει μόνο ο καθηγητής και σε κάποια επαλ ίσως και σωματική βία. Το μναε τους μάρανε δε βλέπουν την πραγματικότητα ότι ο μαθητής έχει μόνο δικαιώματα. Τα κινητά, οι απουσίες…..

 
Δημήτρης
14 Φεβ 2022 00:54

ΑΗΔΙΑ- ΑΗΔΙΑ -ΑΗΔΙΑ
Όταν θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όταν τα σχολεία θα μετατραπούν σε τούμπες και καραϊσκάκια, τότε χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα οι αρμόδιοι θα στενάζουν στις τηλεοράσεις και δε θα βρίσκεται ένας σωστός δημοσιογράφος να τους πει ότι εσείς φταίτε. Κατά τα άλλα κλάψτε για τον Άλκη ή νομίζετε ότι η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία σχέση με την ατιμωρησία στα σχολεία;

 
ΞΑΝΘΟΣ
14 Φεβ 2022 00:21

Θέλω πραγματικά οι σοφοί παιδαγωγοί....των γραφείων.....
Να προτείνουν πρακτικούς τρόπους απασχόλησης των μαθητών που αποβάλλονται.....!!! ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ....!!!
Να εφαρμοστούν.... και να δούμε ...... τα φοβερά αποτελέσματα ........ του.....ΤΙΠΟΤΑ.....!!!

 
Βρε βρε βρε
13 Φεβ 2022 23:44

Και τι θα κάνει στο σχολείο;;; Πώς θα απασχολείται;;;; Θα καθαρίζει τζάμια;;;; Θα κάνει διάφορες δουλειές;;;

 
ΠΕ 70
13 Φεβ 2022 23:43

Οι ποινές για τα δημοτικά;;;;;;

 
Κλεομενης
13 Φεβ 2022 23:42

Με τα δημοτικά;;;; τι θα γίνει;;;;

 
Πέτρος
13 Φεβ 2022 23:31

Δύο παρατηρήσεις
α) νόμους και κανόνες έχουμε πολλούς στην Ελλάδα απλά δεν εφαρμόζονται
β) καλό θα ήταν και ο διδάσκων να δίνει άμεσα αποβολές καθω΄ς η προφορική παρα΄τηρηση και η επίπληξη είναι μηδέν στην αντίληψη των μαθητών και στις επιπτώσεις σε αυτούς

 
επαλ
13 Φεβ 2022 23:21

Το "ποινολόγιο" για τους "άτακτους" μαθητές

σε εισαγωγικά;

 
Πε19
13 Φεβ 2022 22:57

Η παρούσα κυβέρνηση δεν άφησε τίποτα σωστό που έκανε η προηγούμενη και να μη το καταργήσει ενώ δεν κατάργησε τίποτα από τα χοντρά λάθη της προηγούμενης.
114 αδικαιολόγητες απουσίες αντί 50 παιδιά του 19 που έτυχε να αρρωστήσουν λίγο παραπάνω μέρες να κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά με 115 απουσίες 17 μέρες δηλαδή και να περνούν πανηγυρικά μαθητές του 10 με 110; απουσίες και 3 αποβολές !!!!! Μετά κουβεντιάσουμε για αριστεία !!!!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.