ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ στο esos : Μέχρι τη Δευτέρα θα σταλούν οι εισηγήσεις στο υπ. Παιδείας για τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως να υπογράψει τους νέους προϋπολογισμούς των Πανεπιστημίων
Δημοσίευση: 18/02/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα σταλούν στο υπουργείο Παιδείας όλες οι εισηγήσεις για την χρηματοδότηση με το 20% των Πανεπιστημίων.

Τη δήλωση αυτή έκανε στο esos ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ  (Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης)  Καθηγητής Περικλής Μήτκας  απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Έτσι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως να υπογράψει τους νέους προϋπολογισμούς των Πανεπιστημίων,   βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων χρηματοδότησης, τα οποία ισχύουν  για πρώτη φορά,  από το τρέχον οικονομικό έτος,2022.

Ειδικότερα από το τρέχον οικονομικό έτος η τακτική χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων κατανέμεται ως ακολούθως:

Το 80% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών κάθε Ιδρύματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του.

Συγκεκριμένα, εδώ και δύο χρόνια, προσμετρώνται:

  •         Ο αριθμός Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών του ΑΕΙ προς το σύνολο των Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών όλων των ΑΕΙ της χώρας.
  •         Ο συνολικός αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών
  •         Η διάρκεια των προγραμμάτων α’ κύκλου σπουδών
  •         Οι απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων
  •         Η γεωγραφική διασπορά
  •         Το μόνιμο Προσωπικό (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό)
  •         Το κόστος λειτουργικών δαπανών (φύλαξη, καθαριότητα, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, θέρμανση κλπ)
  •         Η κατανομή Τακτικού Προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, προκειμένου να αμβλυνθούν τυχόν μεγάλες διαφοροποιήσεις στη χρηματοδότηση του προηγούμενου έτους με τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής της νέας διαδικασίας κατανομής.

Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται από το νέο οικονομικό έτος με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ, που αφορούν σε πέντε επιμέρους ενότητες, εκ των οποίων κάθε ΑΕΙ αξιολογείται σε τρεις.

Η κατανομή της χρηματοδότησης από το ΥΠΑΙΘ πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης της ΕΘΑΑΕ και αξιολόγησης των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε Ιδρύματος σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης που καλείται να υποβάλει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) κάθε Ιδρύματος. Οι πέντε ενότητες, με τα επιμέρους κριτήριά τους, είναι οι εξής:

Ενότητα Α: Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που αφορούν σε ακαδημαϊκά ζητήματα του Ιδρύματος, όπως ο ρυθμός αποφοίτησης των εγγεγραμμένων φοιτητών, ο αριθμός των παρεχόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών και των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται ανά μέλος ΔΕΠ, ο αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων του συνόλου των μελών ΔΕΠ, η θέση του ΑΕΙ και των Τμημάτων στις διεθνείς αξιολογήσεις και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τα παρεχόμενα Προγράμματα Σπουδών και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος.

Η ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα ΑΕΙ, τα οποία καλούνται να επιλέξουν δύο επιπλέον από τις κάτωθι τέσσερις:

Ενότητα Β: Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος, τόσο από το τακτικό προσωπικό του, όσο και από το έκτακτο ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται μέσω του ΕΛΚΕ του οικείου ΑΕΙ. Ενδεικτικά, αξιολογούνται στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΑΕΙ σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ή σε σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες (αριθμός έργων, χρηματοδότηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων μέσω HORIZON, ΓΓΕΚ, έργα ERC), διεθνείς διακρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος για τα επιτεύγματα της διεξαγόμενης στο Ίδρυμα έρευνας, καθώς και στοιχεία που αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων έκτακτου προσωπικού που ασκεί ερευνητικά καθήκοντα.

Ενότητα Γ: Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που αφορούν στη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την οικονομία, την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Βασικά κριτήρια που αξιολογούνται είναι η διοργάνωση Προγραμμάτων Σπουδών α’ κύκλου με πρακτική άσκηση των φοιτητών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια του Ιδρύματος, η οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος και η εφαρμογή δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης, όπως η κατοχύρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ως ευρεσιτεχνιών, η ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών.

Ενότητα Δ: Διεθνοποίηση

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που σχετίζονται με την εξωστρέφεια κάθε Ιδρύματος, όπως η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, η ανάπτυξη διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος μέσω διεθνών αλλά και διακρατικών ή διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. Erasmus), η σύναψη συνεργασιών με Ιδρύματα της αλλοδαπής, η διοργάνωση από κοινού Προγραμμάτων Σπουδών κάθε κύκλου, η ίδρυση και οργάνωση ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών κάθε κύκλου και η προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών από Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Ενότητα Ε: Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια του εσωτερικού περιβάλλοντος του Ιδρύματος, κυρίως σε θέματα οργάνωσης και υποστήριξης του προσωπικού και των φοιτητών. Ενδεικτικά, τα κριτήρια που αξιολογούνται είναι η ύπαρξη βασικών διοικητικών δομών εντός του Ιδρύματος, καθώς και η στελέχωσή τους με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία τους, όπως ΜΟΔΙΠ, δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας, γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας, δομή ψυχολογικής υποστήριξης, δομή εξεύρεσης πόρων μέσω δωρεών από ιδιώτες και οργανισμούς κλπ. Επιπλέον αξιολογούνται κριτήρια σχετικά με τη βελτίωση προσβασιμότητας των χώρων και υποδομών του Ιδρύματος για άτομα με αναπηρία, και τη διενέργεια δράσεων ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού, όπως η επιμόρφωση και η επιβράβευση της αριστείας.

Μετά την υποβολή, από κάθε ΑΕΙ, των ως άνω στοιχείων, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης αξιολογεί τα στοιχεία αυτά και προβαίνει σε υπολογισμό της χρηματοδότησης κάθε Ιδρύματος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού κάθε επιμέρους κριτηρίου που έχει οριστεί στην Υπουργική Απόφαση.

Σχόλια (7)

 
Polar_Fish
20 Φεβ 2022 14:06

To συγκεκριμένο άρθρο έχει σχέση με το μηχανισμό χρηματοδότησης. Το πρόβλημα στην αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη θα προκύψει από την έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στην ΕΘΑΑΕ και το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή τη στιγμή τρέχει μια προθεσμία για την υποβολή φακέλων πιστοποίησης τμημάτων που έχουν προκύψει από τα πρώην ΤΕΙ. Από τη μια υπάρχουν διαδικασίες ενσωμάτωσης στον ακαδημαϊκό χάρτη και από την άλλη υπονοούμενα για συνενώσεις ή καταργήσεις τμημάτων. Η Ανώτατη Εκπαίδευση αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή είναι ρεαλισμό και όραμα. Είναι φανερό ότι το κράτος δεν μπορεί ή δε θέλει να δαπανήσει περισσότερα για τα ΑΕΙ. Με εκατοντάδες θέσεις συμβασιούχων δεν λύνονται τα προβλήματα. Επίσης πρέπει το Υπουργείο να αλλάξει τις βαθμίδες στα ΑΕΙ. Μόνο 3 βαθμίδες που ειναι το διεθνές πρότυπο δεν αρκούν.

 
συμμάζεμα
18 Φεβ 2022 23:29

πότε θα δούμε φως στον ακαδημαϊκό χάρτη?? Η ΕΘΑΑΕ θα έπρεπε να έχει ουσιαστική συνεισφορά...να μας πει ΠΟΣΑ ΑΕΙ χωράει η χώρα, ΠΟΣΟΥΣ αποφοίτους ΑΕΙ, ΣΕ ΠΟΙΑ αντικείμενα.
Προσωπικά δεν βλέπω τον λόγο να έχουμε πάνω από 4 ΑΕΙ στην Αθήνα, 2 στην Θεσ/νίκη, σίγουρα 1 στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και άλλα 3 σε ΒΔ Ελλ΄άδα, Μακεδονία και Θράκη.

 
Αρθούρος
18 Φεβ 2022 23:23

Όσο κι αν διαφωνούν με θόρυβο αρκετοί πεσιμιστες, οι συγχωνεύσεις του Γαβρογλου το 2018-2019 ήταν πιο τολμηρές από την Αθήνα της Ν.Δ. του 2013.
Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να συνεχιστούν οι συγχωνεύσεις των πανεπιστημίων τόσο σε Αττική και Θεσσαλονίκη όσο και στην επαρχία.
Επειδή οι πρυτάνεις από μόνοι τους δε θα κινηθούν ποτέ, χρειάζεται κεντρική κατεύθυνση από το υπουργείο Παιδείας το οποίο πρέπει να δείξει επιτέλους τόλμη και να κάνει τα αυτονόητα ξεκινώντας από το εύκολο που είναι η συγχώνευση της ΑΣΠΑΙΤΕ ως μονοτμηματικη σχολή στο ΕΚΠΑ.
Αυτή θα λειτουργήσει ως πιλότος και για οποιαδήποτε άλλη συγχώνευση.
Όμως, όπως και στις συγχωνεύσεις του Γαβρογλου δόθηκαν κίνητρα όπως ίδρυση εργαστηρίων, ινστιτούτων και προπαντός νέων τμημάτων, έτσι και τώρα κανείς δε θα δείξει προθυμία αν δε δοθούν κίνητρα από τη Ν.Δ.
Ένα τέτοιο κίνητρο θα μπορούσε να είναι η επαναφορά της βαθμίδας του λέκτορα στην οποία θα μπορούσαν να τακτοποιηθούν πολλοί εγκλωβισμένοι ΕΔΙΠ.
Καταργήσεις τμημάτων πολύ δύσκολα θα γίνουν, παρά μόνο συγχωνεύσεις με τελικό αποτέλεσμα τη συνύπαρξη συγγενών αντικειμένων και άρα τα νέα τμήματα πάλι δύο ή και τρία πτυχία θα δίνουν.

 
Polar_Fish
18 Φεβ 2022 20:26

Το υπουργεί Παιδείας κινείται πολυ αργά.

 
Πόσα Πανεπιστήμια χρειάζονται οι Έλληνες το 2030
18 Φεβ 2022 18:51

Τα γνωστά προβλήματα, από τους γνωστούς ανθρώπους που απαιτούν χρηματοδότηση για Πανεπιστήμια που δεν έπρεπε καν να έχουν ιδρυθεί.

Με το να προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη των προηγούμενων δεκατετιών με ασαφή ημίμετρα και χοντροκομμένες παρεμβα΄σεις δε θα κάνουμε ποτέ βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση:

Το υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη της χάραξης μακροπρόθεσμηες Στρατηγικής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και ΙΕΚ), δεν είναι δυνατόν εδώ και μήνες να ασχολείται μια -υποτίθεται- Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης με το 20% των προϋπολογισμών...

Υπάρχουν τμήματα και σχολές που απλώς ΔΕΝ είναι βιώσιμες ως μονάδες, τόσο σε κέντρο όσο και σε περιφέρεια. Αν αυτό το απλό και τεκμηριωμένο δεδομένο δε γίνει παραδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους απλώς θα κάνουμε κύκλους γύρω από το ίδιο σημείο.

Το δίλημμα είναι μεταξύ στασιμότητας και επιβίωσης· πάντοτε ήταν και πάντοτε θα είναι.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ