ΜΑΘΗΤΕΣ

Ελληνική PISA: Το ΦΕΚ

Ο/H Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας και της εποπτείας των εξετάσεων, καθώς και του ορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών ως επιτηρητών για κάθε αίθουσα που συμμετέχει στις εξετάσεις
Δημοσίευση: 01/03/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή, η οποία ορίζει τη διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

Oι εξετάσεις θα διεξαχθούν εντός Μαΐου σε εθνικό επίπεδο, με αντιπροσωπευτικό δείγμα έως 6.000 μαθητών και μαθητριών Δημοτικού και έως 6.000 Γυμνασίου, σε έως 600 σχολικές μονάδες όλων των τύπων, όλης της επικράτειας.

Τα αποτελέσματα θα συλλέγονται ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται στους βαθμούς των μαθητών, ενώ οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα εύρος ερωτήσεων κλειστού τύπου.

Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται ετησίως.

Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα από το σχ. έτος 2021-2022

1. Από το σχολικό έτος 2021-2022 διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων σε θέματα σχετικά με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

2. Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας. Επικεντρώνονται συγκεκριμένα στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών σε θέματα Γλώσσας - Κατανόησης Κειμένου και Μαθηματικών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα σχετικά Προγράμματα Σπουδών.

3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Άρθρο 2
Οργάνωση και συντονισμός διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα

1. Για την προετοιμασία και την εποπτεία της διεξαγωγής των εξετάσεων, συγκροτείται άμισθη Επιστημονική Επιτροπή με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, μετά από εισήγηση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η Επιστημονική Επιτροπή διαμορφώνει το θεωρητικό πλαίσιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου της, για τη διεξαγωγή των διαγνωστικών εξετάσεων και έχει την εποπτεία

(α) της σύνταξης Οδηγού με προδιαγραφές επιλογής θεμάτων και εκπόνησης ερωτημάτων κλειστού τύπου,

(β) της επιλογής θεμάτων και της δια- μόρφωσης ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής, βάσει των προβλεπόμενων στα Προγράμματα Σπουδών διδακτικών αντικειμένων της Γλώσσας και των Μαθηματικών, καθώς και του συνοδευτικού υλικού των εξετάσεων, και

(γ) της διαδικασίας διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και της υποστήριξης της υλοποίησής τους.

2. Δημιουργείται Αποθετήριο Θεμάτων (Τράπεζα Θεμάτων), με ευθύνη και Εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής, το οποίο αναρτάται σε ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ. Τα θέματα παραμένουν απόρρητα μέχρι την ώρα της εξέτασης, πλην της δημοσίευσης ενδεικτικών θεμάτων, τα οποία ανακοινώνονται νωρίτερα από τις εξετάσεις και είναι προσβάσιμα στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Άρθρο 3
Υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες

1. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, οι εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο υλοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών/τριών, το οποίο ορίζεται σε έως 6.000 μαθητές/τριες για τη Στ’ Δημοτικού και έως 6.000 μαθητές/τριες για τη Γ’ Γυμνασίου.

2. Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (έως και 600 στον αριθμό) επιλέγονται βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής, με σκοπό τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας και ορίζονται με υπουργική απόφαση.

3. Ο/H Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας και της εποπτείας των εξετάσεων, καθώς και του ορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών ως επιτηρητών για κάθε αίθουσα που συμμετέχει στις εξετάσεις, εκτός της περίπτωσης των μονοθέσιων σχολείων, όπου ορίζεται ένας επιτηρητής.

4. Οι εξετάσεις διενεργούνται ταυτόχρονα στις επιλεγείσες σχολικές μονάδες σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Την ημέρα της εξέτασης, η Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των θεμάτων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους/ στις μαθητές/τριες.

5. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης ορίζεται σε 60 λεπτά ανά γνωστικό αντικείμενο, με ενδιάμεσο εσωτερικό ολιγόλεπτο διάλειμμα (10’). Προβλέπεται, επίσης, η συμπλήρωση σύντομου ανώνυμου ερωτηματολογίου συλλογής κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων από τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά το τέλος της εξέτασης.

6. Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών σημειώνονται σε ειδικά διαμορφωμένα έντυπα (απαντητικά δελτία), τα οποία αποστέλλονται νωρίτερα στα σχολεία, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

7. Τα έντυπα των απαντήσεων των σχολικών μονάδων συγκεντρώνονται και αποστέλλονται άμεσα στο ΙΕΠ, προκειμένου οι απαντήσεις να καταχωριστούν σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων, στην οποία έχει πρόσβαση και η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε..

Άρθρο 4
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο διαγνωστικού χαρακτήρα

1. Την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων έχει η Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα αξιοποιούνται από την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το ΙΕΠ για τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για προτάσεις βελτιώσεων στα Προγράμματα Σπουδών, στο εκπαιδευτικό υλικό, στη διδακτική μεθοδολογία, για προσεγγίσεις συμπεριληπτικής και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάπτυξη εστιασμένων επιμορφωτικών δράσεων. Επίσης, διαμορφώνονται και υποβάλλονται προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γενικότερα.

Σχόλια (10)

 
Στρ. Βούρβαχης
03 Μαρ 2022 13:22

@@Cross Validation: Το παράδειγμα 4 (for row=1 to 4 ... if...then...else...), το είδες; Καλή η προσπάθεια από τον ΟΟΣΑ, αλλά θα καταλάβουν σύντομα ότι αυτή η αρχαιολογία δεν αναβαθμίζεται. Η μόνη λύση είναι αντικατάσταση του μαθήματος των Μαθηματικών με το μάθημα της Πληροφορικής. Αρχής γενομένης με το εκτός τόπου και χρόνου μάθημα της Γεωμετρίας.

 
Πιτσιφλής
03 Μαρ 2022 09:26

@ (@ Cross Validation)
Ένα μέρος της πικρής αλήθειας γράφετε, πού να δείτε και στην Πρωτοβάθμια... Πολλοί μαθητές φεύγουν για το Γυμνάσιο και δεν έχουν κατανοήσει πλήρως το νόημα της πράξης του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης....
Όσο για τους λόγους και την έννοια της αναλογίας.... τι να πω πρωί πρωί...

 
@ Cross Validation
02 Μαρ 2022 23:12

Είμαι μαθηματικός στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια. Καμία σχέση με την πραγματικοτητα αυτά που λέτε, βλέποντας τα παραδείγματα. Επειδή π.χ. τα στοιχεία στο 1ο παράδειγμα δόθηκαν σε μορφή λογιστικού φύλλου έχει σχέση με πληροφορική ενώ αν ήταν μητρα θα ήταν ΟΚ; Το 2ο έχει να κάνει με δυνάμεις, το 3 με λογική, κ.ο.κ. Έλεος.
Στην Ελλάδα δυστυχώς έχει επικρατήσει μια λάθος αντίληψη για τα Μαθηματικά: ότι ο τρόπος να τα διδάξεις είναι να τους "πεθάνεις" στις πράξεις και τους υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα που βλέπουμε και ζούμε - λειτουργικά "αναλφάβητοι" στα μαθηματικά οι περισσότεροι.
Επιφανειακή προσέγγιση, με 10άδες ασκήσεις σε ταυτότητες, 10άδες στα όρια, 10άδες υπολογισμούς παραγώγων, ψάχνοντας ψύλλους στα άχυρα, "παγίδες" και "τρικ" και καμία σύνδεση με το οικοδόμημα των μαθηματικών ή με τον πραγματικό κόσμο. Και στο τέλος όλα σκόρπια και αφηρημένα στο μυαλό του μαθητή ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση έχει γίνει "ανθρώπινη αριθμομηχανή" και παίρνει το 20, ενώ μπορεί να έχει κυριολεκτικά μηδενική κατανόηση για το τι είναι οι αντίστοιχες έννοιες σε "χειροπιαστό"/διαισθητικό επίπεδο.
Έλλειψη φαντασίας, αλλά - κατά τη δική μου εκτίμηση - και ασχετοσύνη αυτών που γράφουν τα καθόλου παιδαγωγικά σχολικά βιβλία.

 
Cross Validation
02 Μαρ 2022 19:36

Στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ για τον διαγωνισμό PISA 2022 στα "Μαθηματικά" έχει επτά παραδείγματα θεμάτων. Κάθε ένα από αυτά θυμίζει περισσότερο Πληροφορική παρά Μαθηματικά. Μήπως να αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους;

 
Πιτσιφλής
02 Μαρ 2022 19:29

- Γιώργη, μην κοιτάς το γραπτό της Μαρίας!
- Δεν το κοιτώ κύριε, γύρισα λίγο γιατίιι.. σκέφτομαι!
- Ααα, εντάξει τότε...
-

 
Η… άριστη PISA
02 Μαρ 2022 15:13

Καλό θα ήταν να διευκρινίσει το υπουργείο, αν οι μαθητές θα δίνουν αυτές τις εξετάσεις στις αίθουσες του δικού τους σχολείου, με επιτηρητές τους εκπαιδευτικούς τους και με την ευθύνη και εποπτεία του δικού τους διευθυντή. Άρα τα παιδιά όταν θα γράφουν, θα υπάρχει η δυνατότητα της βοήθειας του… κοινού; Δηλαδή όλα τα σχολεία μπορούν κάλλιστα - αν θέλουν - να αριστεύσουν;

 
άρα
02 Μαρ 2022 10:17

παραδέχεστε ότι θα συλλέγετε στοιχεία για κάθε μαθητή και το σχολείο του

 
Μόνο οι καθηγητές θα φταίνε και πάλι …
02 Μαρ 2022 06:29

Αν δεν θέλει το παιδί να μάθει μαθηματικά και δεν διαβάζει σπίτι και δεν προσέχει στην τάξη και παίρνει με αυτή τη στάση προβιβάσιμους βαθμούς δεν μπορεί κανείς να του μάθει κάτι …

 
GEORGE
01 Μαρ 2022 19:41

Θα έχει ενδιαφέρον να ενημερωθεί και η κοινωνία για τα αποτελέσματα. Και να δώσει τα "εύσημα¨σε προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό σύστημα.

 
Πιτσιφλής
01 Μαρ 2022 17:38

Αυτό έπρεπε να υπήρχε από την εποχή της Αλλαγής... να ξέρουμε από νωρίς πού βαδίζουμε. Και έρχονται τώρα οι Κακοί να κάνουν κάτι καλό!...
Έλα Χριστέ και Κύριε!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ