ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Εγκύκλιος: Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Δημοσίευση: 11/03/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ενόψει έκδοσης της πρόσκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου και στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών, το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε  σήμερα καλεί τους Συντονιστές Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους  εκπαιδευτικούς  της περιοχής ευθύνης τους , οι οποίοι επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου, όσον αφορά στα ακόλουθα:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος (3ο) απόσπασης με επιμίσθιο, μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

Η παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α ́159), όπως ισχύει, πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

Επίσης παράταση απόσπασης για ένα (1) επιπλέον έτος προς συμπλήρωση της πενταετίας δικαιούνται χωρίς λήψη επιμίσθιου και οι εκπαιδευτικοί που διανύουν το τρίτο (3ο) έτος με επιμίσθιο και συνολικά το τέταρτο (4ο) έτος απόσπασης στο εξωτερικό.

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Σ.Γ. Μονάχου (Μόναχο – Νυρεμβέργη) οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια απόσπασης με τοποθέτηση σε επιχορηγούμενα σχολεία δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της απόσπασής τους για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

Επισημαίνεται ότι, κατ` εφαρμογή της υπ’ αριθ. 48230/Η2/27-4-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́1762) και σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησής τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία.

Διευκρινίζεται, επίσης, όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για τρία (3) έτη χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση παράτασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διανύουν το πέμπτο (5ο) έτος απόσπασης, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για ένα (1) ακόμη σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.29 του Ν.4692/2020 (Α ́111).

γ) Εκπαιδευτικοί των οποίων η παράταση απόσπασης εγκρίθηκε αρχικά για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4415/2016, λόγω γάμου και για το σχολικό έτος 2021-2022 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2022 του Νοτίου Ημισφαιρίου παρατάθηκε εκ νέου η απόσπασή τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης και για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) βεβαίωση τόπου διαμονής και

γ) επίσημη/ανεπίσημη μετάφραση της βεβαίωσης του τόπου διαμονής.

Στην περίπτωση ανεπίσημης μετάφρασης ο αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης
βεβαιώνει για την ορθότητα της μετάφρασης, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Αν η εκπαιδευτική μονάδα, όπου υπηρετούν, καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού, λόγω διακρατικής συμφωνίας, οφείλουν να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής της οργανικής τους θέσης.

δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν για λόγους συνυπηρέτησης, ως σύζυγοι είτε μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών είτε μονίμων υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Δημόσιων Υπηρεσιών που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η υπηρεσιακή κατάσταση των συζύγων τους (περίπτ. α ́ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 73 του ν.4485/2017 και περίπτ. γ ́ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 73 του ν.4485/2017 (Α ́114). Με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν:

  • σχετική βεβαίωση εργασίας του/της συζύγου και
  • εισήγηση από την υπηρεσία τοποθέτησης απόσπασης του/της εκπαιδευτικού για δυνατότητα απασχόλησής του/της για το σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου.

ε) Κατ ́ εξαίρεση εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το έκτο (6ο) και άνω έτος απόσπασης μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο.

Η παράταση πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο Συντονιστή/Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (παρ. 3 περίπτ. γ του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύει).

Οι ως άνω αιτήσεις θα εξεταστούν ύστερα από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, μόνον εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, βάσει των υφιστάμενων κενών σε συνδυασμό με τα κάτωθι κατά σειρά κριτήρια:

(1) τοεπίπεδογνώσηςτηςγλώσσαςτηςχώραςυποδοχής
(2) σεχηρείαμεπαιδιά
(3) μονογονεϊκήοικογένεια
(4) σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού
(5) αριθμόςτέκνων
(6) συνολικήυπηρεσίααπόΦΕΚδιορισμού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Προς διακρίβωση των στοιχείων αυτών οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία της αίτησης με την υποβολή κατά περίπτωση, των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) τίτλο ξένων γλωσσών συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014,

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

γ) έγγραφο επιμέλειας τέκνου,

δ) αναγραφή του ΦΕΚ διορισμού.

2. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους η απόσπαση των εκπαιδευτικών οι οποίοι βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους και σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α ́ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός υποβάλλει σχετική αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, επισυνάπτοντας την ανάληψη υπηρεσίας του πρώτου έτους απόσπασης και εν συνεχεία οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης συμπληρώνουν το πεδίο με την ημερομηνία της ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία και μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload), πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης.

Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης παράτασης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode- aitisi.sch.gr ).

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

2. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης, πλην της περίπτωσης που από υπαιτιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης δεν έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και υπό την προϋπόθεση κατάθεσης του αριθμού πρωτόκολλου της αίτησης που εκκρεμεί στην εν λόγω υπηρεσία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα πλήρη, κατά περίπτωση, δηλούμενα δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

2. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 11-3-2022 μέχρι 21-3-2022 και ώρα 23.59.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι δικαιούνται παράταση απόσπασης το επόμενο σχολικό έτος, αλλά δεν επιθυμούν την παράταση απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο «ΕΠΙΘΥΜΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΥ» επιλέγουν το «ΟΧΙ».

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους ιδίους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους με την προϋπόθεση ότι δεν το έχουν λάβει κατά το παρελθόν, και προκειμένου να τους καταβληθεί, οφείλουν να παραμείνουν στη χώρα απόσπασης μέχρι το πέρας του διανυόμενου διδακτικού έτους και έως ότου γίνει δέσμευση πίστωσης από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προκειμένου να καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στην υπηρεσία μας, (dipode3@minedu.gov.gr), υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν :

1. Ότι δεν τους έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν το αντίτιμο εισιτηρίων επιστροφής

2. Tη xώρα απόσπασης και το εκτιμώμενο ποσό των εισιτηρίων κατά άτομο με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα (π.χ. αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός, σύζυγος εκπαιδευτικού άνεργος, ανήλικα τέκνα αποσπασμένου/ης εκπαιδευτικού) και την
ημερομηνία ή το χρονικό διάστημα μετακίνησης (με απόκλιση μία έως δέκα ημέρες).

3. Σε περίπτωση μετακίνησης αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς ή σιδηροδρομικώς, εκτύπωση της αναζήτησης των πτήσεων/δρομολογίων της μετάβασης (print screen) (κατ’ άτομο
και ανά πτήση/δρομολόγιο) από όπου προέκυψε η εκτιμώμενη τιμή εισιτηρίου/-ων

4. Σε περίπτωση μετακίνησης οδικώς, εκτύπωση ενδεικτικού χάρτη για τη χιλιομετρική απόσταση της μετακίνησης (print screen) και υπολογισμό εκτιμώμενης χιλιομετρικής
αποζημίωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

  • Χιλιομετρική αποζημίωση για 1 άτομο (προς απόσπαση εκπαιδευτικός): 0,15€ /χλμ.
  • Χιλιομετρική αποζημίωση για 2 άτομα (προς απόσπαση εκπαιδευτικός και σύζυγος): 0,225€/χλμ.
  • Χιλιομετρική απόσταση σε περίπτωση που στη μετακίνηση συμπεριλαμβάνονται και ανήλικα τέκνα: 0,30€/χλμ.

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν στην Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά απλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αιτήσεις.

Επίσης, σε περίπτωση που η μετακίνηση θα γίνει με περισσότερο από έναν τρόπους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία.

Σε περίπτωση επιστροφής εκπαιδευτικού πριν τη δέσμευση ποσού δεν θα καταβληθούν τα έξοδα οριστικής επιστροφής.

Τα ως άνω οριζόμενα ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διανύουν το πέμπτο (5ο) και άνω έτος απόσπασης ανεξαρτήτως εάν αιτηθούν παράταση για το επόμενο σχολικό έτος, προκειμένου να τους καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους ιδίους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους περί παράτασης της απόσπασής τους.

Στην περίπτωση που οι ως άνω εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να λάβουν έξοδα οριστικής επιστροφής οφείλουν να αποστείλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο email:dipode3@minedu.gov.gr .

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με την καταβολή ή μη των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής προαπαιτείται για την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι αν. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού καλούνται:

α) Να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς, που εμπίπτουν στα ως άνω αναφερόμενα.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, ήτοι έως τις 24-3-2022:

  • να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων παράτασης απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.
  • να συμπληρώσουν στο πεδίο «Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» τυχόν προβλήματα της αίτησης βάσει του ελέγχου,
  • να συμπληρώσουν στις αιτήσεις παράτασης απόσπασης της περίπτωσης 1γ «λόγω
  • γάμου», όταν υποβάλλεται ανεπίσημη μετάφραση, το πεδίο επιβεβαίωσης της ορθότητας της μετάφρασης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχόλια (1)

 
απορίες .... εξωτερικού
14 Μαρ 2022 16:43

Οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό (Πρεσβείες, ΝΑΤΟ, διεθνείς οργανισμούς) χωρίς επιμίσθιο (επίδομα αλλοδαπής, κατοικίας, τέκνων);
Άμεσα τα αρμόδια υπουργεία να το θεσμοθετήσουν!!
Θα υπάρξει μαζική συμμετοχή και ανάλογο όφελος για τον προϋπολογισμό!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.