ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης

Δημοσίευση: 14/03/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο  Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Ειδικότερα, ο  Κανονισμός Λειτουργίας, προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο του κανονισμού

Η οργάνωση και η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΕθΣυ- ΠΑΔ) διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων λειτουργίας και του τρόπου εκτέλεσης του έργου του ΕθΣυΠΑΔ που συστάθηκε με τον ν. 4837/2021.

Άρθρο 2
Σκοπός Σύστασης του Συμβουλίου

1. Το ΕθΣυΠΑΔ αποτελεί συλλογικό συμβουλευτικό- γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας, υπαγόμενο στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και μελέτης των θεμάτων λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και τη διαρκή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος «Κυψέλη», στο πλαίσιο των ειδικότερων προβλέψεων του ν. 4837/2021.

2. Κατά τη λειτουργία του, το ΕθΣυΠΑΔ διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

Το ΕθΣυΠΑΔ ασκεί τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις γνωμοδοτικές, σχεδιαστικές/επιτελικές και εισηγητικές αρμοδιότητές του σε ολομέλεια και υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Το ΕθΣυΠΑΔ έχει τις εξής αρμοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 4837/2021:

α) Γνωμοδοτεί, ύστερα από σχετικό ερώτημα των αρμόδιων Υπουργών ή εισηγείται με πρωτοβουλία του αυτεπαγγέλτως για θέματα σχετικά με:

αα) τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος
«Κυψέλη» στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τόσο στο πιλοτικό στάδιο όσο και στην καθολική εφαρμογή του, καθώς και τον προγραμματισμό και την αποτίμηση της εφαρμογής του,

αβ) την κατάρτιση και επιμόρφωση του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού και των μεντόρων του άρθρου 19 του ν. 4837/2021, την επιλογή αυτών, καθώς και τον σχεδιασμό της πολιτικής για την επιμόρφωσή τους,

αγ) την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

β) Μελετά συστηματικά:

βα) τα θέματα που συνδέονται με την προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση και εισηγείται τρόπους βελτίωσής της,

ββ) τα θέματα και τους παράγοντες που συνδέονται με τους λόγους, για τους οποίους οι γονείς βρεφών και νηπίων δεν επιλέγουν τα προγράμματα των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και εισηγείται τρόπους αντιμετώπισης των λόγων αυτών,

βγ) τους παράγοντες που, άμεσα ή έμμεσα, επηρεάζουν τον χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σταθμών, όπως το οργανωτικό - διοικητικό σύστημα και οι υλικοτεχνικές υποδομές, και εισηγείται τις βέλτιστες αναγκαίες παρεμβάσεις,

βδ) τα θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη πολιτικών για την αγωγή και φροντίδα βρεφών και παιδιών, με σκοπό την επιμόρφωση των επαγγελματιών και την οργάνωση των σχετικών δράσεων,

βε) στατιστικά στοιχεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις για βελτιώσεις του προγράμματος,

βστ) το σχετικό διεθνές και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες.

γ) Σχεδιάζει υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων πολιτικών απασχόλησης βρεφών ή και παιδιών.

δ) Σχεδιάζει δράσεις επιμόρφωσης των επαγγελματιών και παρακολουθεί την υλοποίησή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

ε) Εισηγείται σχετικά με τα μέτρα και την πολιτική για τη στήριξη και την αποτίμηση της λειτουργίας των σταθμών.

στ) Παρακολουθεί και αξιολογεί το πιλοτικό πρόγραμμα «Κυψέλη» και διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης κατά την καθολική εφαρμογή του.

ζ) Συγκεντρώνει τις εκθέσεις των μεντόρων του άρθρου 19 του ν. 4837/2021 και τις επεξεργάζεται, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και την πρόταση βελτιώσεων

Άρθρο 4
Συγκρότηση - Σύνθεση

1. Το ΕθΣυΠΑΔ συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών και αποτελείται από δεκαπέντε (15) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4837/2021.

2. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτός αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή του.

3. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα τακτικά μέλη του. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών καλούνται, αντ’ αυτών, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του αντίστοιχου τακτικού. Όταν δεν καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, χωρίς το δικαίωμα ψήφου, προς επιβοήθηση του έργου του Συμβουλίου.

4. Με απόφαση του ΕθΣυΠΑΔ είναι δυνατόν να συνιστώνται ειδικές επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων, με τη συμμετοχή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου, καθώς και τρίτων. Σε κάθε συνεδρία- ση του Συμβουλίου δύναται να προσκαλούνται και να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εμπειρογνώμονες για ζητήματα λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Είναι δυνατή η αντικατάστασή τους πριν από τη λήξη της θητείας τους, με αιτιολογημένη κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, στην οποία τεκμηριώνεται η αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους είτε για λόγους που αφορούν στην αξιοπιστία που συνάδει με την άσκησή τους είτε για λόγους υγείας.

6. Η παραίτηση μέλους υποβάλλεται, ειδικώς αιτιολογημένη, στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος προβαίνει στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

7. Σε περίπτωση αντικατάστασης, για οποιονδήποτε λόγο, τακτικού μέλους, η θητεία του νέου μέλους αποτελεί συνέχεια της θητείας του μέλους το οποίο αποχώρησε. Σε περίπτωση αντικατάστασης, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικού μέλους, η θητεία του αναπληρωματικού μέλους συμπίπτει με τη θητεία του τακτικού μέλους το οποίο αναπληρώνει.

Άρθρο 5

Λειτουργία

1. Η ευθύνη λειτουργίας του ΕθΣυΠΑΔ ανήκει στον Πρόεδρο, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες που απορ- ρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά, τηρώντας τις αρχές του απορρήτου, της εχεμύθειας και της αντικειμενικότητας.

3. Το ΕθΣυΠΑΔ μπορεί να απευθύνεται σε τρίτους, ενώπιον άλλων αρχών ή θεσμών ή να συστήνει άτυπες υποεπιτροπές. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να αναθέτει συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια σε ορισμένο μέλος του ή σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή σε πραγματογνώμονες.

4. Το Συμβούλιο συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και έτερους φορείς για την υλοποίηση της αποστολής του.

Άρθρο 6

Συνεδριάσεις

1. Το ΕθΣυΠΑΔ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτημα οκτώ (8) τουλάχιστον μελών του.

2. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε χώρο που ορίζεται κάθε φόρα στην πρόσκληση σύγκλησής του ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση καθορίζεται και το αν είναι δυνατή η συμμετοχή των μελών με τηλεδιάσκεψη.

3. Την σχετική πρόσκληση απευθύνει στα μέλη ο Πρόεδρος, μέσω της Γραμματείας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο πρόσφορο μέσο, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση. Σε αυτήν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα τακτικά μέλη που ζητούν να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Το ΕθΣυΠΑΔ συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

5. Αν τακτικό μέλος του Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη Γραμματεία του Συμβουλίου, ώστε με επιμέλεια αυτής να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος. Κλήση στα τακτικά μέλη δεν απαιτείται, όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφαση του Προ- έδρου. Η διαδικασία του πρώτου εδαφίου τηρείται και σε περιπτώσεις έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου.

6. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, η πρόσκληση των μελών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς, χωρίς τήρηση της προθεσμίας της παρ. 3, με σχετική καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στη Γραμματεία του Συμβουλίου.

7. Έλλειψη της πρόσκλησης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πλημμέλειές της, θεραπεύονται και το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εάν το μέλος ή τα μέλη που δεν προσκλήθηκαν ή μολονότι προσκλήθηκαν πλημμελώς, παρίστανται και δεν αντιλέγουν κατά τη συνεδρίαση.

8. Αν κάποια από τα μέλη του ΕθΣυΠΑΔ εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, το Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου. Η νομιμότητα της σύνθεσης του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις

9. Το ΕθΣυΠΑΔ συνεδριάζει σε απαρτία όταν παρίστανται οκτώ τουλάχιστον μέλη του στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Παρόν θεωρείται και το μέλος που μετέχει με τηλεδιάσκεψη.

10. Αν δεν υπάρξει απαρτία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καθορισμένη ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης του Συμβουλίου, η συνεδρίαση θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα και το Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση ύστερα από νέα πρόσκληση.

11. Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, μπορεί να συζητηθεί εάν συμφωνεί η πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατ’ εξαίρεση, θέματα που τίθενται προς συζήτηση από τα μέλη του Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση του, συζητούνται εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

12. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τηρούνται από τη Γραμματεία πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον υπάλληλο που άσκησε καθήκοντα γραμματέα. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά και το βιβλίο πρωτοκόλλου φυλάσσονται σε χώρο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου. Στα πρακτικά καταχωρίζονται τα θέματα που συζητήθηκαν, η άποψη που πλειοψήφησε και οι γνώμες των μελών που τυχόν μειοψήφησαν.

Άρθρο 7

Εισηγήσεις

Ο Πρόεδρος του ΕθΣυΠΑΔ για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της γνωμοδότησης ή άλλης ενέργειας του Συμβουλίου, μπορεί να ορίζει εισηγητή ένα ή περισσότερα από τα τακτικά μέλη του. Επίσης, ο Πρόεδρος μπορεί να συγκροτεί ομάδα εργασίας, στην οποία μετέχουν ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου ή και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εργάζονται χωρίς αμοιβή για την υποβολή εισήγησης.

Άρθρο 8
Ακρόαση ιδιωτών και φορέων

Όταν κρίνεται αναγκαίο, το ΕθΣυΠΑΔ δύναται να καλεί εκπροσώπους δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων, όπως και εμπειρογνώμονες ιδιώτες σε ακρόαση. Η κατά τα ανωτέρω προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών. Η κλήτευση τους γίνεται από την Γραμματεία του Συμβουλίου, με επιμέλεια του Προέδρου του ή άλλου, εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

Άρθρο 9
Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις του ΕθΣυΠΑΔ λαμβάνονται σε πνεύμα συναίνεσης. Σε περίπτωση που μία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με τη συναίνεση όλων των μελών του Συμβουλίου, η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με φα- νερή ψηφοφορία. Εάν διατυπώνονται περισσότερες από δύο προτάσεις και καμία εξ αυτών δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων μελών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Άρθρο 10

Γραμματεία

Το ΕθΣυΠΑΔ υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του ανωτέρω Υπουργείου.

Σε κάθε συνεδρίαση η Γραμματεία μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, τη συγκρότηση και αποστολή του φακέλου με το απαραίτητο υλικό, τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων και του καταλόγου των παρόντων μελών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.