ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εννέα οδηγίες "Κόπτση" σε εφαρμογή νόμου "Κεραμέως"- Ωράριο εκπαιδευτικών και Υπερωρίες

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από ώρες διδασκαλίας , όχι όμως πέρα από τις 6 ώρες ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα
Δημοσίευση: 09/04/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εννέα οδηγίες προς όλα τα Δημοτικά , Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Αλ. Κόπτσης, σε εφαρμογή του νόμου "Κεραμέως"  4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα οι οδηγίες έχουν ως εξής:

1. Αξιολόγηση μαθητών

Το άρθρο 86 του Κεφαλαίου Α ́ του Μέρους Δ ́ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών» ορίζει θέματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου και ειδικότερα ορίζει διαδικασίες, κατηγορίες και κριτήρια που συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

2. Παιδαγωγικές συναντήσεις

Το άρθρο 90 του Κεφαλαίου Α ́ του Μέρους Δ ́ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Παιδαγωγικές συναντήσεις» ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών, οργάνωσης της διδασκαλίας των μαθημάτων, υλοποίησης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών με πρωτοβουλία του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας.

Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσονται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.

3. Ενδοσχολική επιμόρφωση

Το Άρθρο 95 με θέμα: «Ενδοσχολική επιμόρφωση» και το άρθρο 96 με θέμα: «Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση» του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Δ ́ του ανωτέρω νόμου, ορίζουν ότι με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος, εκτός του διδακτικού ωραρίου.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους.

4. Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών

Το Άρθρο 99 του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Δ ́ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών», ορίζει ότι οι σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από την τακτική κρατική επιχορήγηση, είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται και από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, όπως από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).

Η ως άνω χρηματοδότηση αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στη σχολική μονάδα, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των  αναγκών της σχολικής μονάδας.

5. Υπερωρίες εκπαιδευτικών

Το Άρθρο 100 του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Δ ́ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας» όπου ορίζεται ότι στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Στην περίπτωση μη λήψης απόφασης από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας

Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδιας ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.

6. Ωράριο εκπαιδευτικών- Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Το Άρθρο 101 του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Δ ́ του ανωτέρω νόμου με θέμα:
«Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας- Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985», ορίζει ότι ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν  υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από ώρες διδασκαλίας , όχι όμως πέρα από  τις έξι (6) ώρες    ώρες την ημέρα  ή τριάντα ώρες την εβδομάδα  και με την επιφύλαξη της  παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και
συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο όπως η προετοιμασ'ια του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση - ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η   αποτίμηση   η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν  στο ίδιο τμήμα  ή που διδάσκουν  τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις  για την κατάρτιση ομαδικών  ή εξατομικευμένων  προγραμμάτων υποστήριξης   συγκεκριμένων μαθητικών ή ομάδων ή μαθητών, η   επίβλεψη    των σχολικών γευμάτων , η ενημέρωση των γονέων  και κηδεμόνων  η η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Με την επιφύλαξη της περ. α’ του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α112)  από τις πρόθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι  δύο ετών.

7. Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων       

Το Άρθρο 102 του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Δ ́ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων», ορίζει ότι στην αρχή του διδακτικού έτους, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, ορίζονται ένας (1) εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος για κάθε τμήμα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα συμβούλων των αντίστοιχων μαθητικών κοινοτήτων της σχολικής μονάδας.

Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Στην περίπτωση μη λήψης απόφασης από τον Σύλλογο Διδασκόντων, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.

8. Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Το Άρθρο 105 του Κεφαλαίου Γ ́ του Μέρους Δ ́ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας», ορίζει ότι κάθε σχολική μονάδα οφείλει να δημιουργεί και να λειτουργεί, με ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

9. Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου

Το Άρθρο 107 του Κεφαλαίου Γ ́ του Μέρους Δ ́ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου», ορίζει ότι σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Στο εν λόγω άρθρο ορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβουλίου.

Σχόλια (26)

 
nik
11 Απρ 2022 11:05

Απειλεί πάλι. Είναι γνωστό ότι με τις απογευματινές εργασίες ένα εκπαιδευτικός περνά τις 30 ώρες την εβδομάδα. Αρα γιατί τα λέει αυτά ο γενικός ; Αυτός δεν τα ξέρει αυτά ;

 
Βρας
11 Απρ 2022 09:48

@Πιτσιφλής
Κοντά, αλλά όχι ακριβώς! Δεν μπορείς να κρατήσεις 8 ώρες έτσι γενικώς και αορίστως το εκπαιδευτικό. Η παραμονή πέρα των 6 ωρών προβλέπεται για μια μόνο περίπτωση: τη συνεδρίαση του Σ.Δ.

 
Πιτσιφλής
11 Απρ 2022 09:10

Μία από τις υπέροχες διαζεύξεις της ελληνικής Εκπαίδευσης - γεννήθηκε στα χρόνια της Αλλαγής - «όχι όμως πέρα από τις έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα ώρες την εβδομάδα» την οποία πολλοί την ερμηνεύουν συχνά όπως τους συμφέρει, έτσι για να περνάμε ευχάριστα στο γραφείο με τις διαφωνίες μας...
Ελάτε, πάμε πάλι:
Η διάζευξη δεν είναι μαθηματική και επομένως δεν ισχύει αυτό που ισχυρίζεται ο Ανήσυχος. Η πρόταση «όχι πέρα από τριάντα ώρες την εβδομάδα» σημαίνει ότι π.χ. τη Δευτέρα θα σε κρατήσω στο σχολείο οκτώ ώρες και θα φροντίσω μία άλλη μέρα εντός της εβδομάδος να φύγεις μετά την τέταρτη, ώστε μέχρι και την Παρασκευή να έχεις εργαστεί συνολικά τριάντα ώρες την εβδομάδα!
Ρωτήστε και τη Ζέττα που είναι δικηγόρος ή δικηγορίνα και βουλευτής ή βουλεύτρια - δεν ξέρω τι προτιμά...

 
kostakis
11 Απρ 2022 00:08

Για μερικές από τις οδηγίες (;) χρήσιμο είναι να ανατρέξουμε σε
εμπεριστατωμένη ανακοίνωση της ΟΛΜΕ στις 13/1/22 με τίτλο
"παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων εκπ/κων".

 
Βρε τον γενικό!
10 Απρ 2022 21:50

@NO@. Έτσι είναι η δουλειά του διευθυντή που την έχει επιλέξει κιόλας. Και με ελάχιστες ώρες στην τάξη. Μην τα ξεχνάμε αυτά!

 
@ Αναμενομενα
10 Απρ 2022 21:12

ή δεν είσαι εκπαιδευτικός (το πιο πιθανό) ή συγχέεις γυμναστεες, μουσικούς, ξενόγλωσσους με βασικε΄ς ειδικότητες που ΄πεχουν ΠΟΛΛΗ δουλεια΄! τραγικά σχόλια !

 
Qwerty
10 Απρ 2022 20:05

@ Ανήσυχος εκπαιδευτικός 10 Απρ 2022 07:36

Δεν υπάρχει καμιά σημειολογία. Μια αδιάφορη για την εκπαίδευση κυβέρνηση επιχειρεί να "υπομνήσει" όσα ήδη προβλέπονται αντί να αναλάβει την ευθύνη του ελέγχου της εφαρμογής τους. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, δηλαδή. Όμως, όχι, αγαπητέ, δεν εφαρμόζονται όσα περιέχονται στον υπάρχοντα νόμο και δεν ξέρω τι θα λέγατε περί "αυταρχισμού" και "διάθεσης συνεργασίας" αν επιχειρούσε η κυβέρνηση να ελέγξει (βλ. αξιολογήσει) τη διοικητική λειτουργία.
Όσον αφορά τη θρυλική κενολογία του "όχι όμως πέρα από τις 6 ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα", συμβολίζει την υποκρισία της ηγεσίας του υπουργείου και των συνδικαλιστικών ηγεσιών διαχρονικά. Τι εμποδίζει την καταφατική, οριστική διατύπωση του ωραρίου, χωρίς "ναι μεν, αλλά" (αυτό είναι το "όχι όμως", "πέρα"(sic); Μην ελεεινολογείτε, λοιπόν, τον "άμοιρο" τον διευθυντή, αυτός επέλεξε να υπηρετήσει ένα φαύλο, υποκριτικό, διοικητικό σύστημα και να γίνει μέρος του. Ας πάει, αν θεωρεί ότι τον καλύπτει ο νόμος, στο πλαίσιο και της διαβόητης αυτονομίας του σχολείου, να ζητήσει το επίσης διαβόητο "8-2", ώστε να αναθέσει και να κατανείμει την "αδιανόητη γραφειοκρατία" που τον βαρύνει. Θα τον "κράξουν" οι πάντες με προεξάρχουσες, βέβαια, τις "προοδευτικές" εκπαιδευτικές δυνάμεις, που θα τον κατηγορήσουν για αυταρχισμό, φιλελευθερισμό και άλλα ειδεχθή εγκλήματα.

 
@Ακριβώς η νομοθεσία
10 Απρ 2022 18:04

Αφήστε κύριε να έχουν άποψη οι εκπαιδευτικοί. Μη σχολιάζετε θέματα που δεν σας αφορούν, διότι αποκλείεται να είστε εκπαιδευτικός και να γράφετε τέτοιο σχόλιο.

 
Αναμενομενα
10 Απρ 2022 17:08

Όταν είσαι σε μια χώρα που οι κάτοικοι πιστεύουν ότι οι νόμοι είναι αόριστες συμβουλές, πρέπει να υπενθυμίζεις σε συντομία τι πρέπει να εφαρμοστεί, αλλιώς θα έχεις διαμαρτυρίες ότι δεν το ήξεραν ότι έπρεπε να το εφαρμόσουν. Μετά ακούς ότι "δεν έχω χώρο να δουλέψω στο σχολείο" και "δουλεύω και το απόγευμα για να διορθώνω γραπτά", ανυπόστατα και τα δύο, καθώς πάντα υπάρχει χώρος και σίγουρα υπάρχει χρόνος για διορθώσεις και άλλες δουλειές. Ας πούμε όμως ότι ο διαθεσιμος χώρος δεν είναι ο καλύτερος, αναρωτιέμαι, το έγραψε το σχολείο στον απολογισμό του; Δημιούργησε σχέδιο δράσης για να βελτιώσει τις συνθήκες ώστε οι καθηγητές να κάνουν όλες τις δουλειές τους στο σχολείο;

 
Στράτος
10 Απρ 2022 15:12

@Ανήσυχος εκπαιδευτικός
Γράφεις: "Μόνο ο άμοιρος ο διευθυντής μένει πολύ πάνω από τις 6 ώρες την ημέρα και πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα παριστάνοντας τον νοσοκόμο και το γιατρό, κάνοντας και μάθημα και φυσικά διεκπεραιώνμοντας μια αδιανόητη γραφειοκρατία!" ενώ πιο πριν καλοτυχίζεις τους εκπαιδευτικούς που μένουν πολύ λιγότερες ώρες στο σχολείο.
Ποιος όμως ανάγκασε κάποιον να γίνει διευθυντής; Δεν το επέλεξε ο ίδιος;

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
10 Απρ 2022 14:13

@Ακριβώς η νομοθεσία
Δε μας αρέσει αυτό ακριβώς: Η επανάληψη του αυτονόητου! Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι η επανάληψη έχει την έννοια της πίεσης; Γιατί όμως; Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα σχολεία παραβιάζουν το νόμο; Κι αν ναι, γιατί δεν απευθύνεται σ' αυτά, αλλά κραδαίνει μ' αυτό το μοχθηρό ύφος πασίγνωστες κοινοτοπίες;
Αντιθέτως, αναρωτήθηκες ποτέ αν το υπουργείο πράττει τα αυτονόητα; Αν πράττει έστω κι αυτά που η δική του νομοθεσία προβλέπει; Αν, π.χ., ενώ απαιτούσε εδώ κι ένα μήνα να ολοκληρωθεί η εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, δεν φρόντιζε (μέχρι προχθές) να ανακοινώσει πότε λήγουν τα μαθήματα!!! Αν, επίσης, απαιτώντας την ολοκλήρωση της ύλης, έχει νοιαστεί να μάθει πόσα κενά είχαν οι μαθητές αυτή τη χρονιά είτε από ασθένεια των ιδίων, είτε από ασθένεια (κορωνοϊό, εννοώ) των εκπαιδευτικών! Αν ακόμη δεν έχει ανακοινώσει τις ημερομηνίες των εδνοσχολικών εξετάσεων! Αν - το χειρότερο - υπάρχουν ακόμη κενά εκπαιδευτικών σε κάποια σχολεία!!!
Τελικά τα αυτονόητα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, καταπώς φαίνεται. Και δυσκολεύουν κυρίως αυτούς που τα επικαλούνται!!!

 
ABC
10 Απρ 2022 14:09

Τις ώρες εργασίας εκτός σχολείου πότε θα αποφασίσουν να τις επιμετρήσουν?

 
Κωνσταντίνος
10 Απρ 2022 13:30

Μένουν στο σχολείο ΑΝ τους έχει ανατεθεί κάποια συγκεκριμένη εργασία , ανέφερε ξεκάθαρα η προηγούμενη οδηγία επί Γαβρόγλου. Το διόρθωμα και την προετοιμασία του μαθήματος για την επόμενη μέρα μπορούν να το κάνουν πολύ καλύτερα στο σπίτι τους.

 
Βρας
10 Απρ 2022 12:20

@Ανήσυχος εκπαιδευτικός
Η συγκεκριμένη διατύπωση βρίσκεται εκεί εδώ και τριαντακάτι χρόνια. Τώρα σας κέντρισε το ενδιαφέρον;

--Φυσικά και σημαίνει λιγότερες από 6 ώρες την ημέρεα και λιγότερες από 30 ώρες την εβδομάδα! --

Μήπως θα μπορούσατε να... αναλύσετε λιγάκι περισσότερο τον - ομολογώ αφοπλιστικά πρωτότυπο - συλλογισμό σας; Από προκύπτει αυτό το συμπέρασμα;

 
συναδελφος
10 Απρ 2022 12:11

Αφού όλα αυτά είναι γνωστά και προβλέπονται από τους νόμους και τις εφαρμοστικες εγκυκλίους

Αφού άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται και δεν συγχωρείται

Αφού και αυτοί που δεν τα εφαρμόζουν και να τα ξαναδιαβάσουν δεν αλλάζει κάτι

Προς ΤΙ όλες αυτές οι υπενθυμίσεις πάλι και πάλι ?

Σε δουλειά να βρισκόμαστε ή ο αγαπών και συμπαθών τις ΕΔΕ κ. γενικός να είναι κατοχυρωμένος όταν θα διατάξει μια νέα ΕΔΕ για έναν παραπτωματουχο

 
Αγενής υπενθυμιση
10 Απρ 2022 11:56

Το να υπενθυμίζεις κάθε τόσο τα καθήκοντα στους υφιστάμενους σου σημαίνει ότι δεν τους έχεις καμία εμπιστοσύνη ποσό πιο προσβλητικό πχια

 
@ανησυχος
10 Απρ 2022 11:16

Όταν λέμε υποχρεωτική παραμονή είναι υποχρεωτική για να μη ξεχνιόμαστε. Και για να μην είναι άμοιρος ο διευθυντής ας δώσει τις εργασίες στους εκπαιδευτικούς να φεύγει κι αυτός.

 
ΝΟ
10 Απρ 2022 09:56

@βρε τον γενικό

Ο Διευθυντής είναι στην πρίζα, ο υπεύθυνος covid απλά είναι υπεύθυνος

 
Ακριβώς η νομοθεσία
10 Απρ 2022 08:19

Είπε το αυτονόητο! Τι δε μας αρέσει;

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
10 Απρ 2022 07:36

Η σημειολογία του εγγράφου: Το ρώτησε και άλλος ήδη. Γιατί εστάλη αυτό το έγγραφο, όταν όλα αυτά που περιέχει είναι γνωστά και εφαρμόζονται ήδη βάσει του αντίστοιχου ισχύοντος νόμου; Οι συνεχείς υπομνήσεις των ίδιων πραγμάτωνμ μόνο τον αυταρχισμό φανερώνει και διόλου τη διάθεση συνεργασίας.
Η σημειολογία της κενολογίας: Αλήθεια τι σημαίνει ΄"όχι πάνω από 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα"; Μη μου πείτε ότι σημαίνει οπωσδήποτε 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα. Φυσικά και σημαίνει λιγότερες από 6 ώρες την ημέρεα και λιγότερες από 30 ώρες την εβδομάδα! Άρα μια χαρά μπορεί ο εκπαιδευτικός να πηγαίνει στο σχολείο μόνο τις ώρες των μαθημάτων του ή να κάθεται και λίγο παραπάνω για τις όποιες εξωδιδακτικές του υποχρεώσεις! Μόνο ο άμοιρος ο διευθυντής μένει πολύ πάνω από τις 6 ώρες την ημέρα και πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα παριστάνοντας τον νοσοκόμο και το γιατρό, κάνοντας και μάθημα και φυσικά διεκπεραιώνμοντας μια αδιανόητη γραφειοκρατία!

 
Σ΄τάθης Ψάλτης
10 Απρ 2022 01:06

Προσυπογράφω την απαίτηση του Πιτσιφλή. Την φωτογραφία από τηνεπέτειο ενός έτους στην θέση του Γ.Γ με τα γαλάζια μπαλόνια να βάζετε. Τώρα που βλέπω καλύτερα αυτήν τη φωτογραφία έχει δύο καρέκλες, μιά για αυ΄τόν και μια για το σακάκι του!!!!Τι ζούμε.....

 
dimitris
09 Απρ 2022 23:37

Οι οδηγίες ειναι γνωστές στην εκπαιδευτική κοινότητα. Για να πραγματοποιηθούν θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος με γραφεία των εκπαιδευτικών, H/Y, και την εργασία που πραγματοποιούν στο σπίτι να την πραγματοποιήσουν στο σχολείο. Όπως ειναι αυτή την στιγμη διαμορφωμένη η κατάσταση στα σχολεία σχετικά με τις παραπάνω οδηγίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία. Εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες στις χώρες της ΕΕ αλλά ποιες ειναι οι παροχές των εκπαιδευτικών σε αυτές τις χώρες και ποιες ειναι παροχές στην χώρα μας.

 
Πανος
09 Απρ 2022 22:48

Οσον αφορα τις υπερωριες των εκπαιδευτικων ακομη δεν πληρωθηκαμε τιποτα απο το νοεμβριο.μη μου ξαναπει κανεις για κατι τετοιο.ας ερθει να κανει αυτος τις υπερωριες...

 
sigxim
09 Απρ 2022 22:05

Γιατί έστειλε τις οδηγίες. Δεν τις ξέρουμε ή απλά απειλεί;

 
Βρε τον γενικό!
09 Απρ 2022 21:47

Εκπαιδευτικός/εργαζόμενος πολυεργαλείο όλα σε ένα. Ξέχασε τον υπεύθυνο covid που είναι μονίμως στην πρίζα, Σαββατοκύριακα, αργίες, απογεύματα και βράδια. Αφού ακόμα καθόμαστε και τους ακούμε... είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

 
Πιτσιφλής
09 Απρ 2022 21:40

Όχι πάλι αυτή η φωτογραφία που προκαλεί τρόμο... την άλλη με τα μπαλόνια να βάζετε!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.