ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Απόφαση για τη μη καταβολή διδάκτρων σε ιδιωτικό σχολείο- Ήταν προφορική η συμφωνία γονέων και σχολάρχη

Μια ενδιαφέρουσα απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση: 11/04/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε αγωγή Ιδιωτικού Σχολείου με την οποία ζητούσε από τους γονείς δίδακτρα μαθητή, δύο σχολικών ετών, τα οποία δεν είχαν καταβληθεί.

Το συμφωνηθέν ποσό ήταν 4.525€, για  τη μια σχολική χρονιά και   4.572,50€ για την άλλη χρονιά.

Έναντι αυτών των οφειλών, οι εναγόμενοι κατέβαλαν μόνον 76,30€   για κάλυψη μέρους της οφειλής της ε' τάξης του Δημοτικού. Ουδέν έχουν καταβάλει έκτοτε.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την απόφαση:

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216, 217 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικόγραφο της αγωγής, πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων,

α. σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγόμενου,

β. ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και

γ. ορισμένο αίτημα, με τρόπο ώστε να παρέχεται στον εναγόμενο η ευχέρεια της άμυνας, στο δε δικαστήριο η δυνατότητα ελέγχου του βάσιμου κατά νόμο της αγωγής.

Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιγράφει καθαρά όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι νομικώς ικανά και αναγκαία για τη θεμελίωση του δικαιώματος, η προστασία του οποίου ζητείται και τα οποία πρέπει να αναφέρονται με τέτοια σαφήνεια, ώστε να εξατομικεύουν την επίδικη έννομη σχέση και να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της αξιώσεως, η οποία απορρέει από αυτά.

Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να είναι αυτάρκες, δηλαδή να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, τα οποία θεμελιώνουν κατά νόμο το αξιούμενο δικαίωμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να συμπληρωθούν αυτά από το περιεχόμενο άλλου εγγράφου, αφού η τυχόν αόριστη αγωγή δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με την παραπομπή της σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε και από την εκτίμηση των αποδείξεων (βλ. σχετ. ΑΠ 305/2001 ΕλλΔνη 42.1318, ΑΠ 1363/1997 ό.π., ΑΠ 1296/1983 NOB 32. 1028, ΑΠ 412/1982 ΝοΒ 30. 1478, ΕφΑΘ 9107/1995 ΕλλΔνη 38. 916).

Η έλλειψη ή η ανεπαρκής ή η ασαφής αναφορά κάποιου από τα γεγονότα αυτά, συνιστά έλλειψη προδικασίας και καθιστά την αγωγή αόριστη και για το λόγο αυτό απαράδεκτη.

Η αοριστία δε αυτή ερευνάται και αυτεπαγγέλτως. (ΑΠ 4/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1138/2014 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 577/2013 ΤΝΠ Νομος).

Με την υπό κρίση αγωγή, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου αυτής, εκτίθεται ότι:

  • Οι εναγόμενοι, γονείς και ασκούντες από κοινού τη γονική μέριμνα του υιού τους  , κατήρτισαν με τον ενάγοντα  συμφωνία εγγραφής του τέκνου τους στην ε' και στην στ' τάξη.
  • Το παιδί παρακολούθησε κανονικά τα μαθήματα του προγράμματος   και αποφοίτησε από τις ανωτέρω τάξεις.
  •  Για την ε' τάξη το συμφωνηθέν ποσό ήταν ύψους 4.525€, για δε την στ' 4.572,50€, εξοφλητέα ως την 15η-1....4 και 15η-1...αντίστοιχα, με τους εναγόμενους εις ολόκληρον ευθυνόμενους, λόγω της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας του τέκνου τους.
  • Έναντι αυτών των οφειλών, οι εναγόμενοι κατέβαλαν μόνον 76,30€ στις 26-9-2014 για κάλυψη μέρους της οφειλής της ε' τάξης του δημοτικού. Ουδέν έχουν καταβάλει έκτοτε.
  • Βάσει αυτών, ο ενάγων ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 9.021,20€, άλλως από την επομένη της επίδοσης της κρινόμενης αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 8, 9, 10, 11 παρ. 4, 14 παρ.1 α και 22 και 33 ΚΠολΔ), προς συζήτηση κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία (άρθρα 215 επ., 226 επ., 233, 237 ΚΠολΔ).

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου,  η αγωγή δεν κρίνεται επαρκώς ορισμένη, περιέχουσα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία, (κατ' άρθρα 216 παρ.1 και 118 περ. 4 ΚΠολΔ), καθότι δεν περιέχονται σ' αυτήν, κατά τρόπο λεπτομερή, και ορισμένο, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη θεμελίωσή της και την παροχή δυνατότητας στους εναγόμενους να αμυνθούν.

Συγκεκριμένα, συνάγεται μεν η προφορική κατάρτιση των δύο συμβάσεων για τη φοίτηση του τέκνου στο σχολείο τις δυο αναφερόμενες σχολικές χρονιές, όμως, ενόψει της ασάφειας που εκ των πραγμάτων ενυπάρχει στις προφορικές συμφωνίες, δεν αναφέρονται στοιχεία, ώστε να εξειδικευτεί κατά το δυνατό επαρκέστερα καθεμιά προφορικά συναφθείσα συμφωνία και να μην καταλείπονται αμφιβολίες για το περιεχόμενό τους.

Δεν ορίζεται ο χρόνος σύναψης κάθε συμφωνίας, παρά αναφέρεται γενικά ο Ιούνιος πριν από την έναρξη έκαστου σχολικού έτους.

 Δεν αναφέρεται πώς και που έγινε η συμφωνία, αν βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου οι γονείς αμφότεροι ή κάποιος εξ αυτών.

Δεν αναφέρεται το ακριβές περιεχόμενο και οι όροι της συμφωνίας, δηλαδή:

  • τι ακριβώς θα προσέφερε το σχολείο στον μαθητή,
  • ποιες υπηρεσίες θα του παρείχε, με σαφήνεια και έναντι ποιου ειδικού τυχόν τιμήματος.

Δεν αναφέρεται αν έλαβε χώρα εγγραφή του μαθητή για τις επίμαχες σχολικές χρονιές, αλλά αναφέρεται μόνο ότι συμφωνήθηκε η εγγραφή αυτού.

Εξαιτίας, αυτής της γενικής αόριστης και ασαφούς αναφοράς σε δυο προφορικές συμφωνίες, το Δικαστήριο δε δύναται να διαγνώσει με ασφάλεια την επίδικη διαφορά σύμφωνα με το νόμο.

Επομένως, σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω της αοριστίας της, ως ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης.

Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους, κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

Σχόλια (2)

 
Με τα voucher
12 Απρ 2022 08:41

τι γίνεται; Άλλη μια κούφια υπόσχεση; Η κανουλα έχει ανοίξει και μοιράζει χρήμα σε όλον τον κόσμο, εκτός από εμάς τους εκπαιδευτικούς που είπατε να χορηγησετε μισό λάπτοπ και μας το έχετε βγάλει ξινό. Ντροπή σας.

 
dimitris
11 Απρ 2022 15:22

Εκπαίδευση και μάθηση συμβαδίζουν με παιδαγωγικές αρχές και αξίες μακριά από τις δικαστικές αίθουσες. Ορισμένοι γονείς θέλουν να πετύχουν τον στόχο και τον σκοπό τους με οποιοδήποτε μέσο. Αυτή η διαδικασία δεν ειναι υγιείς και κυρίως αντιπαιδαγωγική από την πλευρά των γονέων. Πως περάσαν την ιδέα στο παιδί τους ότι είσαι μαθητής/ρια στο ιδιωτικό σχολείο άλλα εμείς ως γονείς έχουμε διαμάχη με το σχολείο σχετικά με τα δίδακτρα. Κάτι δεν πάει καλά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ