ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πανελλαδικές: Τα κριτήρια επιλογής των Εξεταστικών Κέντρων -Σύμπτυξη Εξεταστικών Κέντρων όπου ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρός

Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στο ίδιο Λύκειο, θα εξεταστούν και στο ίδιο Ε.Κ., στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο Λύκειο
Δημοσίευση: 14/04/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις διεξάγονται σε Εξεταστικά Κέντρα που είναι Γενικά Λύκεια.Όπου κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο για την διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα εξεταστικά κέντρα  θα ορισθούν με απόφαση της υπουργού Παιδείας  Ν. Κεραμέως, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας ΠΔΕ. Μετά την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας ΠΔΕ καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.
Τα τέσσερα κριτήρια

Τα κριτήρια ορισμού σχολείων ως Εξεταστικά Κέντρα , σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, είναι τα εξής:

  • τα προτεινόμενα ΕΚ να διαθέτουν τον εξοπλισμό του νέου Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων
  • οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στις αίθουσες εξέτασης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 να έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ενάμιση μέτρο (1,5μ.)
  • οι αίθουσες εξέτασης να έχουν φυσικό αερισμό
  • σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες  εξετάζετε το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης αιθουσών παρακείμενης σχολικής μονάδας (Γυμνάσιο ή ΓΕΛ) προκειμένου να εξυπηρετηθούν από το ίδιο σύστημα μετάδοσης θεμάτων ΣΑΜ.

Κατανομή των υποψηφίων

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας ΠΔΕ καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.

Μέχρι αύριο  15 Απριλίου οι εισηγήσεις

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές  Εκπαίδευσης να  αποστείλουν στο υπουργείο Παιδείας τις εισηγήσεις τους  μέχρι αύριο  15 Απριλίου.
 
Κατόπιν των εισηγήσεων θα ακολουθήσει ο ορισμός των Ε.Κ. με Υπουργική Απόφαση.

Οι υποψήφιοι

Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στο ίδιο Λύκειο, θα εξεταστούν και στο ίδιο Ε.Κ., στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο Λύκειο, ανεξάρτητα από το αν είναι υποψήφιοι με Ημερήσιο ή Εσπερινό Λύκειο.

Οι υποψήφιοι των ημερήσιων ή εσπερινών ΓΕΛ θα εξεταστούν στα ημερήσια ΓΕΛ όπως θα οριστεί με την ανωτέρω απόφαση κατανομής του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης, η οποία κοινοποιείται στο Διευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται στα ανωτέρω Ε.Κ. (των ημερήσιων ΓΕΛ) σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Γενικά, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των Ε.Κ. θα γίνει πρώτα κατά Λύκειο, μετά κατά μάθημα και τέλος αλφαβητικά και όπως θα καθοριστεί σε σχετική αναλυτική εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

Δεν θα χρησιμοποιηθούν ως εξεταστικά κέντρα:

α) Τα Γενικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

β) Τα Μειονοτικά Σχολεία.

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν καταθέσει Αίτηση – Δήλωση προκειμένου να εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο στα αντίστοιχα μαθήματα, θα εξεταστούν από τις επιτροπές των ειδικών κέντρων εξέτασης, αν πρόκειται για εξεταζόμενους προφορικά ή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχουν καταθέσει την Αίτηση - Δήλωση, αν εξετάζονται γραπτά.

Σύμπτυξη Εξεταστικών Κέντρων

Εφόσον ο αριθμός υποψηφίων που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχετικά μικρός, καλείται από το υπουργείο Παιδείας,  ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης, συνεκτιμώντας τις συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί υπόψη το προηγούμενο έτος για το ίδιο θέμα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί να κατανείμει στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο-Εξεταστικό Κέντρο τους μαθητές των Λυκείων ή των Λυκειακών αυτών τάξεων.

Η επιλογή αυτή ενδείκνυται, σύμφωνα με το υπουργείο Παδείας,  κυρίως για να διαφυλαχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων ΓΕΛ

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων ΓΕΛ και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 23 και 30 της Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β ́/2020) ΥΑ, ορίζεται Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων ΓΕΛ.

1. Με Υπουργική Απόφαση ορίζεται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων, ο οποίος έχει την εποπτεία των εξετάσεων στο επίπεδο της περιφέρειάς του.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων συγκροτεί με απόφασή του τις ΕΕΔΔΕ, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συντονίζει τις ΕΕΔΔΕ κατά τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθμολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθμών και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων από τα βαθμολογικά κέντρα προς τις ΕΕΔΔΕ και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του που προκύπτει από τις διατάξεις της ανωτέρω ΥΑ.

2. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων συνεπικουρείται από τον προϊστάμενο της αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της οικείας ΠΔΕ και σε περίπτωση κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς και από δύο διοικητικούς υπαλλήλους ή καθηγητές Δ.Ε. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Δεν μπορεί να ορίζεται Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο/α ή είναι σύζυγος υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ.

Σχόλια (5)

 
Εξεταστικά κέντρα
15 Απρ 2022 10:20

Όταν οι υποψήφιοι δίνουν πανελλαδικές στο σχολείο που φοιτούσαν, αν αυτό είναι και εξεταστικό κέντρο, η επιτήρηση γίνεται από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων. Τι γίνεται με τη λυκειακή επιτροπή; Είναι κι αυτή από άλλο σχολείο;

 
irinikarts
14 Απρ 2022 17:34

Οι υποψήφιοι των ιδιωτικών σχολείων που θα δώσουν εξετάσεις; Μέχρι πέρυσι εξετάζονταν σε δημόσια σχολεία; Μήπως γίνεται "γαργάρα"; Δε βλέπω πουθενά να αναφέρεται κάτι σχετικό.

 
@ Σχολείο φοίτησης κι Εξεταστικό Κέντρο
14 Απρ 2022 16:03

Εννοείται! Είναι η πάγια τακτική που ακολουθείται εδώ και σχεδόν 25 χρόνια χωρίς προβλήματα.

Ούτως η άλλως οι επιτηρητές των υποψηφίων είναι εκπ/κοί από άλλα σχολεία. Τα θέματα δε, φτάνουν ουσιαστικά λίγο πριν μοιραστούν στους υποψήφιους και αφού οι τελευταίοι βρίσκονται ήδη μέσα στις αίθουσες και υπο επιτήρηση.

 
Rita Rigaki
14 Απρ 2022 15:05

Επιτρέπεται.
Οι υποψήφιοι επιτηρουνται από εκπ/κους άλλων σχολείων και μάλιστα Γυμνασίων.
(Αν αναφέρεστε σε αυτό)

 
Σχολείο φοίτησης κι Εξεταστικό Κέντρο
14 Απρ 2022 13:44

Επιτρέπεται οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών να δίνουν εξετάσεις στο ίδιο το σχολείο που φοιτούσαν, αν το σχολείο αυτό είναι και Εξεταστικό Κέντρο;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ