Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Δεκτά τα πτυχία και Μεταπτυχιακά των Κολλεγίων για το διορισμό δασκάλων και καθηγητών στα δημόσια σχολεία

Το προβλέπουν οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Δημοσίευση: 18/04/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεκτά γίνονται από το ΑΣΕΠ τα πτυχία και Μεταπτυχιακά  των Κολλεγίων για τον διορισμό δασκάλων και καθηγητών στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδόθηκαν σήμερα για την κατάταξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα οι Προκηρύξεις προβλέπουν μεταξύ άλλων:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
[παρ. 5, άρθ.54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4653/2020(Α’ 12)].

Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων , όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α’ 14), 84/1986, (Α’ 31), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986, (Α’ 35), 53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β’ 613).

Σχόλια (18)

 
@Ανήσυχος εκπαιδευτικός
20 Απρ 2022 11:08

Αν το θέμα σας είναι το να μη διορίζονται "χαμηλής" ή "ανεπαρκούς" ποιότητας απόφοιτοι, όπως διαβάζω στο τελευταίο σας σχόλιο, τότε λογικά θα θέλετε να αποκλείσουμε και όλες τις προηγούμενες στρατιές απόφοιτων πριν το 2021 για τους οποίους δεν υπήρχε η ΕΒΕ και πέρασαν σε ΑΕΙ με 2 και με 3. Σωστά; Αν όχι γιατί όχι; Που είναι το εχέγγυο αριστείας εκει;

Για τις "παγκόσμιες κατατάξεις" που λέει κάποιος άλλος, ας κοιτάξουμε όχι μόνο το ΕΜΠ, ΑΠΘ και 1-2 άλλα, αλλά και δεκάδες άλλα ΑΕΙ και τμήματα τα οποία δεν υπάρχουν ΠΟΥΘΕΝΑ. Δεν είναι κακό - προσπαθούμε να "ανεβουν" αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν είναι "καλύτερες" εκεί οι σπουδές έναντι κάποιων κολλεγίων. Αυτό ακυρώνει την τυχόν επίκληση στην "ποιότητα", από τη στιγμή που δεν γίνεται ποιοτική διάκριση ανάμεσα σε αποφοίτους "καλών" και "χειρότερων" δημόσιων ΑΕΙ.

Το ΜΙΤ προφανώς δεν είναι το ίδιο με τα κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλ΄άδα, αλλά γνωρίζοντας και συγκρίνοντας προγράμματα σπουδών, ύλη, εξετάσεις, σε κολλέγια και ΑΕΙ στο ίδιο αντικείμενο, η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν τμήματα σε δημόσια ΑΕΙ όπου οι σπουδές είναι χαμηλότερης ποιότητας από κάποια κολλέγια. Τονίζω, σε κάποια, όχι όλα προφανώς.
Το πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιοι θέλουν να εφαρμόζουμε "one size fits all" ρυθμίσεις τύπου "Κολλέγιο: έξω - Δημόσιο ΑΕΙ: μέσα". Ούτε αριστεία προάγει αυτό ούτε δικαιοσύνη ούτε τίποτα.

Και η άποψη ότι όποιος φοιτεί σε Κολλέγιο είναι άχρηστος, είναι εκεί μόνο λόγω των χρημάτων και είναι υποδεέστερος του μαθητή που έγραψε 5-10 και μπήκε σε δημόσιο ΑΕΙ είναι αναχρονιστική και - κατά τη δική μου άποψη - ταξική.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
20 Απρ 2022 09:56

@@Ανήσυχος εκπαιδευτικός19 Απρ 2022 17:08
Χμ, αν πράγματι φοιτήσατε στο ΜΙΤ (και δεν το λέτε απλώς ως σχήμα λόγου), τότε μου προκαλεί μελαγχολία να διαβάζω ένα τόσο περιορισμένης αντίληψης σχόλιο που απαντά στο δικό μου σχόλιο με τρόπο αυθαίρετα επιλεκτικό, χωρίς δηλαδή να συνυπολογίζει όλες τις παραμέτρους του. Συνεπώς τα όποια συμπεράσματά σας είναι μετέωρα και αβάσιμα, αφού συγχέετε με ακατανόητους αναχρονισμούς τα ισχύοντα τούτη τη στιγμή με όσα ίσχυαν παλαιότερα, όταν δεν υπήρχε η ΕΒΕ για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Ο συλλογισμός μου λοιπόν είναι απλός και πρακτικότατος και όχι ταξικός, όπως βολικά το είδατε εσείς. Προσπαθήστε, παρακαλώ, να αντιληφθείτε τι είπα: Αυτή τη στιγμή που ένας υποψήφιος εισάγεται στο πανεπιστήμιο με ΕΒΕ (απόφαση σωστή μεν επί της αρχής, αλλά εντελώς πρόχειρα και βεβιασμένα υλοποιημένη), κάποιος άλλος (με ανάλογη οικονομική επιφάνεια) εισάγεται ΧΩΡΙΣ ΕΒΕ σε κάποιο κολλέγιο. Αυτό είναι το κρίσμο σημείο. Ο δεύτερος λοιπόν σπουδαστής μπορεί να εισαχθεί (προφανώς όχι στο ΜΙΤ*) ακόμη κι αν έχει πλήρη γνωστική ανεπάρκεια, έτσι που συμμετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις να έπαιρνε 2 ή 3! Το αποκλείετε; Και οι δυο κάποια στιγμή θα αποφοιτήσουν. Και οι δυο - λέει το υπουργείο - θα έχουν το ίδιο ακριβώς δικαίωμα διορισμού ως εκπαιδευτικοί! Αυτό επικροτείτε; Αυτό είναι εχέγγυο αριστείας;
* Εννοείται ότι δεν είναι όλα τα κολλέγια το ίδιο και μην λαϊκίζετε κραδαίνοντας το κύρος ενός ΜΙΤ ή άλλου αντίστοιχου διαμετρήματος ιδρύματος.

 
Περίεργος
19 Απρ 2022 21:23

Είναι απλό.....Η τα κλείνετε.....γιατί δεν προσφέρουν τίποτα.....Ή τα αναγνωρίζεται......διαλέξτε.....τι θέλετε....!!!
Και ανοιχτά.....και δεν αναγνωρίζονται....μάλλον ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.....ΔΕΙΧΝΕΙ.
Φυσικά το επιχείρημα.....αναγνωρίζονται ....στον ιδιωτικό τομέα.....ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ....ΔΗΛΑΔΗ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ; ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΙΑΝΟΣ; ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΣ ΠΑΝΤΑ;

 
@ "@Κολλέγια & Ελληνικά Πανεπιστήμια 19 Απρ 2022 16:50"
19 Απρ 2022 19:00

Γράφετε
"[...] Κάποτε κάποιοι επικαλούνταν την "χαμηλή ποιότητα" των Κολλεγίων - αλλά αρκετές κυβερνήσεις (και αρκετές ιδρύσεις τμημάτων και ΑΕΙ) αργότερα, για κάθε "μέτριας ποιότητας" πτυχίο Κολλεγίου, μπορεί κάποιος να βρει ένα χειρότερο σε δημόσιο ΑΕΙ"
Πότε κοιτάξατε τελευταία φορά στις ΠΓΚΟΣΜΙΕΣ κατατάξεις των Πνεπιστημίων;
Προς ενημέρωσίν σας, τα "ιδιωτικά" βρίσκονται εκατοντάδες θέσεις κάτω από τα "δημόσια" στην Ελλάδα. Και όχι από "εμπαθείς αξιολογήσεις"...
Αυτό!

 
@Ανήσυχος εκπαιδευτικός
19 Απρ 2022 17:08

Φοίτησα στο ΜΙΤ. Δεν μπήκα με πανελλαδικές ή άλλες "εθνικές" εξετάσεις. Πλήρωσα και δίδακτρα. Τι σημαίνει αυτό για σας; Ότι δεν πρέπει να μπορώ να διοριστώ στο Δημόσιο;

Αυτοί που τόσα χρόνια πριν την ΕΒΕ έμπαιναν στα ΑΕΙ με βαθμό 3 στα 20 είναι ΟΚ να διοριστούν στο δημόσιο χωρίς "ένσταση" εκ μέρους σας, αλλά αυτοί που σπούδασαν σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο με διδακτρα (έστω και με χαμηλό βαθμό πάλι) όχι;

Τελικά υπάρχει κάποια λογική σε όλο αυτό ή μιλάμε απλά για ταξικές και λογικές αγκυλώσεις;

 
Οι του Άρθρου 16
19 Απρ 2022 17:03

Το άρθρο 16 είναι αναχρονιστικό. Και στις ΗΠΑ έχουν ένα άρθρο που το ερμηνεύουν να λέει ότι μπορεί ο καθένας να έχει 5 καλάσνικοφ στο σπίτι του. Γράφτηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Δε σημαίνει ότι έχει ερίσματα στη λογική σήμερα.

Στην Ελλάδα το 2022 τι παει να πει "η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται" όταν σε όλη τη Γη υπάρχουν ένα σωρό ανώτατες σχολες ιδιωτικές και μερικές είναι και πολύ καλές; Αν φοιτήσεις στο πανεπιστήμιο Χ-παράρτημα Γαλλίας το πτυχίο σου είναι ΟΚ, αν είσαι στο ίδιο πανεπιστήμιο-παράρτημα Αθήνας δεν είναι. Με ίδια μαθήματα, ίδιο πρόγραμμα σπουδών, και πτυχίο που ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ πλην Ελλάδας, δέχονται κανονικά. Τέτοιου μεγέθους πατέντες, ιδεοληψίες και παραλογισμούς μόνο εδώ συναντάμε.

Επίσης, εσείς που σας αρέσει να επικαλείστε το 16, έχετε διαβάσει την 4η του πρόταση που λεει ότι όλοι έχουν δικαίωμα παιδείας σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ (τι γίνεται άραγε με αυτούς που κόβονται στις Πανελλαδικές; Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός τους απο τα ΑΕΙ); Την 5η πρόταση που λεει ότι τα ΑΕΙ έχουν "πλήρη αυτοδιοίκηση" - αντισυνταγματικό το micro-management που ασκεί το Υπουργείο με βροχή εγκυκλίων, ρύθμιση του πότε γίνονται εκλογές, αλλαγή των κανόνων οποτεδήποτε, και πολλά πολλά άλλα;

Σε αυτά και αρκετά άλλα, δε φαίνεται να μας ενοχλεί η αντισυνταγματικότητα.
Το Άρθρο 16 εκφράζει δόγμα: εντός του Συντάγματος δεν συνοδεύεται από κάποια "λογική" ή αιτιολόγηση των όσων δηλώνονται. Και ως δόγμα, οφείλει να αλλάξει όταν έχει πια χάση την επαφή με τους καιρούς.

 
@Κολλέγια & Ελληνικά Πανεπιστήμια
19 Απρ 2022 16:50

Άλλα λέει όμως η προκήρυξη. Έχουν δικαιωμα να διοριστούν. Και μεταξύ μας, κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η καραμέλα με την μη-αποδοχή των πτυχίων των Κολλεγίων. Είναι τραγελαφική ελληνική πατέντα να γίνονται δεκτά αυτά τα πτυχία παντού στον κόσμο εκτός από την ελλάδα, γιατί οι σπουδές έγιναν....στην ελλάδα.
Κάποτε κάποιοι επικαλούνταν την "χαμηλή ποιότητα" των Κολλεγίων - αλλά αρκετές κυβερνήσεις (και αρκετές ιδρύσεις τμημάτων και ΑΕΙ) αργότερα, για κάθε "μέτριας ποιότητας" πτυχίο Κολλεγίου, μπορεί κάποιος να βρει ένα χειρότερο σε δημόσιο ΑΕΙ.

 
Κολλέγια & Ελληνικά Πανεπιστήμια
19 Απρ 2022 11:23

Οι κάτοχοι πτυχίων από ΑΕΙ της αλλοδαπής, που φοίτησαν εξ ολοκλήρου σε συνεργαζόμενο κολλέγιο στην Ελλάδα, δεν λαμβάνουν ακαδημαϊκή ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ (επομένως ούτε ισοτιμία και αντιστοιχία). Επομένως δεν έχουν το δικαίωμα:
α) να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήμα ΑΕΙ της ημεδαπής,
β) να φοιτήσουν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής,
γ) να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε ΑΕΙ της ημεδαπής.

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και στα αντίστοιχα προγράμματα των υπόλοιπων ΑΕΙ της ημεδαπής, γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι πτυχίων από ΑΕΙ της αλλοδαπής, μόνο αν έχουν βεβαίωση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Έτσι λοιπόν οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ της αλλοδαπής, με σπουδές σε συνεργαζόμενο κολλέγιο, αποκλείονται από τη φοίτηση σε αυτά τα προγράμματα σπουδών. Συνεπώς δεν έχουν καμία ελπίδα να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δεδομένου του υψηλού ανταγωνισμού.

 
Φαίδρα
19 Απρ 2022 10:39

Αυτό λέγεται ιδιωτικοποίηση των πάντων. Τί δεν καταλαβαίνεται επιτέλους. Το δημόσιο σχολείο ήταν ο τελευταίος δημόσιος τομέας.....Θα τον άφηναν έτσι,,?

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
19 Απρ 2022 09:40

Μα δεν κάνει καμία εντύπωση αυτή η απόφαση. Το γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα συνέβαινε.
Οι απλές ερωτήσεις-απορίες προς τους υποστηρικτές (όσους έχουν απομείνει) της υπουργού είναι:
α) Η εγγραφή στα κολλέγια γίνεται με εξετάσεις, αντίστοιχες των πανελλαδικών για τα δημόσια ιδρύματα;
β) Η φοίτηση και αποφοίτηση στα κολλέγια είναι δωρεάν ή γίνεται επί χρήμασι;
γ) Υπάρχει ΕΒΕ για την εισαγωγή σε κάποιο κολλέγιο ή μπορούν να εγγράφονται απρόσκοπτα ακόμη κι όσοι έπιασαν 2 ή 3 στις πανελλαδικές εξετάσεις;
δ) Συνάδει με το πνεύμα της "αριστείας" η λειτουργία των κολλεγίων με βάση την προηγούμενη ερώτηση;

 
X-Men
19 Απρ 2022 08:47

Στη ζωή του ο καθένας κάνει τις επιλογές του και βιώνει τα αποτελέσματα τους. Προσωπικά δεν θα φοιτουσα σε κολλέγιο να πληρώνω τοσα δίδακτρα για να σπουδάσω εκπαιδευτικός κ να περιμένω τη σειρά μου μπας και διοριστω με αμοιβή ούτε 950 € . Δλδ νιάου.........

 
Ήταν άδικο έγινε πράξη
18 Απρ 2022 22:42

"Πολλές και καλές δουλειές για όλους" όπως έλεγε και ο ΠΘ? Δηλαδή, δεν δίνω καν Πανελλαδικές αλλά μπορώ να διοριστώ εκπαιδευτικός....

 
Akis
18 Απρ 2022 22:36

Κε Νίκο πάλι ανακατέψατε το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος με τα κολλέγια που λειτουργούν υπό την ευρωπαϊκή νομοθεσία και προστασία των Ευρωπαϊκών Κρατών. Τα έχετε κάνει κιμά...

 
καποιοςπουδιαβασετοαρθρο16
18 Απρ 2022 22:01

@Νικος, πριν πεις την εξυπναδα σου διαβασε το συνταγμα, το συνταγμα λεει απαγορευεται η ιδρυση τριτοβαθμιας εκπαιδευσης απο ιδιωτες, κανενα κολλεγιο δεν δινει πτυχιο σαν ιδρυμα, το συνεργαζομενο πανεπιστημιο της αλλωδαπης δινει πτυχιο, και ακαδημαικα δικαιωματα δικαιουνται οι αποφοιτοι κολλεγιων για τον ιδιο λογο.

 
Απαξίωση εργατικού δυναμικού
18 Απρ 2022 20:56

Τα κολλέγια έχουν ελάχιστους αποφοίτους, το πρόβλημα είναι η απαξίωση των πτυχίων από τα δημόσια Πανεπιστήμια.

Εάν ο νέος απόφοιτος 23-25 ετών μπορεί να βρει εργασία με σχεδόν διπλάσιο μισθό στο εξωτερικό γιατί να παραμείνει στην Ελλάδα;

Τα ελληνικά πανεπιστήμια εδώ και δε΄κα χρόνια τροφοδοτούν την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και μένουν πίσω μόνο άνθρωποι 40-50 ετών, κυρίως λόγων οικογενειακών υποχρεώσεων.

 
καημένος
18 Απρ 2022 20:55

και όπως πάντα ενώ σε όλες τις προκηρύξεις του ασεπ όλων των υπουργείων η προϋπηρεσία από τον ιδιωτικό τομέα μετράει κανονικά, η αντίστοιχη όσων δουλεύουν σε φροντιστήρια είναι ανύπαρκτη, λες και κάνανε άλλη δουλειά, δεν διδάσκανε.

 
Νίκος
18 Απρ 2022 20:08

Σας ευχαριστούμε κ. Κεραμέως που δεν έχετε διαβάσει ποτέ το Άρθρο 16 του συντάγματος.

 
5ΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
18 Απρ 2022 19:34

Οι απόφοιτοι κολεγίων θα μπορούν να κάνουν αίτηση στον ΑΣΕΠ οι απόφοιτοι των νέων 5ετών Γεωπονικών Τμημάτων δεν μπορούν να κάνουν ως γεωπόνοι.... Μάλιστα... Τι λογική είναι αυτή κ.Κεραμέως και κ. Μητσοτάκη;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.