ΒΟΥΛΗ

Πολυτροπολογία 6 άρθρων για άδειες εκπαιδευτικών,"κρίσεις" στελεχών εκπαίδευσης, βιομηχανικά διδακτορικά και κίνητρα για προσέλκυση καθηγητών από το εξωτερικό

Κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή από την υπουργό Παιδείας
Δημοσίευση: 18/04/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πολυτροπολογία 6 άρθρων κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή, που αφορά  τις   άδειες εκπαιδευτικών, "κρίσεις" στελεχών εκπαίδευσης, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς τα  βιομηχανικά διδακτορικά και τα κίνητρα για προσέλκυση καθηγητών από το εξωτερικό.

Ειδικότερα:

Βιομηχανικά διδακτορικά: Με την προτεινόμενη ρύθμιση   επιχειρείται η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τις ανάγκες του παραγωγικού μετασχηματισμού. Αυτή θα επιτυγχάνεται μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής και της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αντικείμενο της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου, υποψήφιου διδάκτορα και επιχείρησης είναι η εξεύρεση μιας επιστημονικά πρωτότυπης και τεκμηριωμένης λύσης σε συγκεκριμένα προβλήματα μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, η συνεργασία υποψήφιου διδάκτορα με εταιρεία της βιομηχανίας για την έρευνα σε ζήτημα διαχείρισης αποβλήτων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές :  Με το άρθρο που αφορά τους Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές δρομολογείται η αναβάθμιση του θεσμού των Επισκεπτών Καθηγητών και η εισαγωγή του θεσμού των Επισκεπτών Ερευνητών, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στα ΑΕΙ νέου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με υψηλά προσόντα, ενισχύοντας αφενός το “brain gain” και συμβάλλοντας αφετέρου στην αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ΑΕΙ.

Άδειες εκπαιδευτικών:   Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα χορήγησης αδειών, δεν επιβαρύνονται υπέρμετρα άλλοι εκπαιδευτικοί/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα καλούνταν να καλύψουν τυχόν κενά, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται το ζήτημα του έγκαιρου χρονικού προγραμματισμού της υποβολής αιτήσεων αδειών για τις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ γνωρίζουν εκ των προτέρων το λόγο της αιτούμενης άδειας, όπως συμβαίνει για τις άδειες σχετικά με την ανατροφή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους και την υπηρεσιακή εκπαίδευση.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου και η απόφασή χορήγησής τους εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.

Εξαίρεση αποτελεί, μεταξύ άλλων, η περίπτωση κατά την οποία είναι αντικειμενικά αδύνατος ο προγραμματισμός της αιτούμενης άδειας, όπως π.χ. για λόγους υγείας.

Προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ87.02- Νσσηλευτικής: Προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ87.02- Νσσηλευτικής, που προσλαμβάνονται σύμψωνα με το άρθρο 165 του ν. 4763/2020 (Α’254) ως προσωρινοί αναπληρωτές, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25, θα προσμετράται και στον κλάδο ΠΕ25 κατά την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων: Αντιστοίχως, προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4790/2021 (Α’48) ως προσωρινοί αναπληρωτές, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π., θα προσμετράται και στον κλάδο ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π. κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων αξιολογικών πινάκων.

"Κρίσεις" στελεχών εκπαίδευσης: Με το άρθρο 6 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της στελέχωσης των αρμόδιων συμβουλίων για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, ως προς τον τρόπο εξέτασης για τη διακρίβωση της γνώσης της ξένης γλώσσας και, συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τη σχετική προφορική εξέταση δύνανται να διενεργούν εκτός από  μέλη ΔΕΠ και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Σχόλια (9)

 
απορία
19 Απρ 2022 14:55

Εκείνο το voucher Η/Υ που θα άνοιγε πριν το Πάσχα, τι απέγινε?

 
Γιώργος Αγγελόπουλος, Α.Π.Θ.
19 Απρ 2022 12:21

Η τροπολογία με αριθμ. πρωτ. 1290 που κατατέθηκε σήμερα το απόγευμα από την Υπουργό Παιδείας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο περί Πλοίων Αναψυχής του Υπουργείου Ναυτιλίας περιλαμβάνει διάταξη που αφορά τις λεπτομέρειες εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς με τα βιομηχανικά διδακτορικά, ανεξάρτητα από το συγκεκαλυμμένο απαράδεκτο καθεστώς εργασίας που θεσμοθετείται βάσει της διάταξης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ένα πρωτόγνωρο θεσμικό ατόπημα. Η εν λόγω τροπολογία θεσμοθετεί, για πρώτη φορά από την ίδρυση του πανεπιστημίου στην Ελλάδα, τη δυνατότητα συμμετοχής στην επιτροπή επίβλεψης διδακτορικής επιτροπής ενός μέλους με μοναδικό ακαδημαϊκό προσόν την κατοχή διδακτορικού. Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει: "η συνεργαζόμενη επιχείρηση βιομηχανία υποδεικνύει έναν (1) εκπρόσωπό εμπειρία και γνώση σχετική αντικείμενο διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα. Ο εκπρόσωπος επιχείρησης βιομηχανίας δύναται να συμμετέχει ως μέλος τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, εφόσον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης Συνέλευσης του τμήματος κατά παρέκκλιση των άρθρων 38 και 41 του ν. 4485/2017". Θυμίζουμε ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια εργάζονται μόνιμα και έχουν ερευνητικό και διδακτικό έργο αρκετοί διδάκτορες (ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ερευνητές σε Π.Ε.Κ. και Ε.Π.Ι., παλαιότερα διδάκτορες βοηθοί κ.α.) για τους οποίους όμως ποτέ δεν υπήρξε τέτοια πρόβλεψη. Επιπλέον, ποτέ δεν υπήρξε τέτοια πρόβλεψη ακόμα και για κατηγορίες μελών ΔΕΠ όπως οι μόνιμοι Λέκτορες (υπηρετούν ακόμα ορισμένοι στα πανεπιστήμια). Μ' άλλα λόγια το ελληνικό πανεπιστήμιο από την ίδρυσή του θεωρεί ότι η επίβλεψη διδακτορικών διατριβών απαιτεί κάτι παραπάνω από την απλή κατοχή ενός διδακτορικού. Ακόμα πιο κραυγαλέο είναι το γεγονός ότι η διάταξη δεν απαιτεί το διδακτορικό του μέλους της τριμελούς που προέρχεται από την επιχείρηση να είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ! Μ' άλλα λόγια, ένας υποψ. διδάκτορας θα μπορεί να έχει στην τριμελή επιτροπή εποπτείας του έναν μην αναγνωρισμένο διδάκτορα... Η μεροληπτική αυτή εύνοια για τους εκπροσώπους των ιδιωτικών επιχειρήσεων υπονομεύει τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, εγκαθιδρύει πρωτόγνωρες θεσμικές εκπτώσεις, δημιουργεί διδάκτορες δύο κατηγοριών ("πλήρους" και "μερικής" ακαδημαϊκής επίβλεψης). Η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να διαλέξει καλύτερο νομοσχέδιο για να περάσει μια τέτοια διάταξη. Μαζί με τα διάφορα περί Πλοίων Αναψυχής μπορούμε πλέον να τραγουδήσουμε λέγοντας ότι για τα διδακτορικά στην Ελλάδα "...σαλπάρει το καράβι απαλά και με πάει μακριά...". Μακριά από κάθε έννοια ακαδημαϊσμού.

 
dimitris
18 Απρ 2022 23:12

Η εξέταση των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με την γνώση της ξένης γλώσσης από μέλη ΔΕΠ αναιρεί την διαδικασία εξέτασης του κάθε υποψηφίου στελέχους κατά την διαδικασία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών. Η απόκτηση του πτυχίου στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση στην ξένη γλώσσα. Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ εκ των υστέρων να εξετάσουν ξανά τους πρώην φοιτητές τους εαν καλώς απόκτησαν τον βασικό τίτλο σπουδών. Είναι μια αντίφαση η όλη διαδικασία.

 
Αι σπικ, γιου σπικ, χι σπικ αλαμπουρνέζικα
18 Απρ 2022 22:36

"Κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης".... Τί έγινε παιδιά? Πρώτα νομοθετούμε και τώρα δεν βρίσκουμε εξεταστές?

 
Πέτρος
18 Απρ 2022 21:44

Ο νόμος για τα ΑΕΙ καθυστερεί. Αναβάλλεται η κατάθεση του;

 
Χρηματο΄δότηση για διδακτορική έρευνα στα ΑΕΙ
18 Απρ 2022 20:53

Για βιομηχανικά διδακτορικά απαιτείται ανεπτυγμένη ελληνική βιομηχανία που να χρηματοδοτεί R&D (Research and Development), αλλιώς είναι απλώς πυροτεχνήματα.

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
18 Απρ 2022 20:50

Έγκαιρος προγραμματισμός μπορεί να υπάρξει και στις άδειες άνευ αποδοχών, όπως και στις αιτήσεις προς τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για αλλαγή καθηκόντων.

 
σδ
18 Απρ 2022 20:39

υπάρχουν στελέχη που περιμένουν να λ΄ήξει η θητεία τους για να πάρουν την άδεια ... αυτοί δεν γίνεται να αιτηθούν την άδεια μέχρι 31/5

 
Εκπαιδευτικός
18 Απρ 2022 20:15

Καλό ακούγεται, αποτέλεσμα να δούμε, από λόγια χορτάσαμε

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ