ΙΕΚ

ΙΕΚ/ Κατατακτήριες για τα ΑΕΙ: Η απόφαση

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους
Δημοσίευση: 21/04/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση , με την οποία ορίζεται η διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Κατηγορίες και ποσοστά κατατασσομένων

1. Οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέ- χουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε Τμήματα/Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.

2. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής, καθορίζονται:

α) Τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία θεωρούνται συναφή με αυτά του προγράμματος σπουδών α' κύκλου του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. για την κατάταξη των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254),

β) ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, που μπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α' κύκλου των Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών υποδοχής των Α.Ε.Ι., ορίζεται σε ποσοστό επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Α.Ε.Ι., και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%.

Αν ο αριθμός που προκύπτει, έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

4. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη ή ανακτανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

5. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 2
Γενικά θέματα κατατάξεων

1. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α' 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

2. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ειδικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις, που θα διεξαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως προθεσμία για την έκδοση της απόφασης της παρούσας ορίζεται η 31η Μαΐου 2022.

3. Απαλλαγή από μαθήματα.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής, οι κατατασσόμενοι, ύστερα από αίτησή τους, μπορούν να απαλλαγούν της υποχρέωσης παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα του Ι.Ε.Κ. ή του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά δεν επιτρέπεται να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Προς το σκοπό αυτό, μετά την έκδοση της απόφασης περί απαλλαγής του α ́ εδαφίου προβαίνουν σε δήλωση των μαθημάτων μόνο για το σκοπό της εξέταση σε αυτά. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους.

4. Επιτροπή Κατατάξεων.

Η κατάταξη πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι., και δύναται να είναι όμοια με την Επιτροπή του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β ́3185). Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Α.Ε.Ι. και από έξι (6) καθηγητές, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνα- τός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα του ιδίου Α.Ε.Ι. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλου Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

5. Διαδικασία επιλογής εξεταστέων θεμάτων.

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός

(1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

6. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων.

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. για το οποίο διεξάγονται οι κατατακτήριες εξετάσεις και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους.

Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για το οποίο διεξάγονται οι κατατακτήριες εξετάσεις για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων του κάθε Α.Ε.Ι. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ιβ) Η Γραμματεία Τμήματος του κάθε Α.Ε.Ι., ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων.

ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

7. Βαθμολογία - Σειρά επιτυχίας.

Η Συνέλευση του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ορίζει δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι καθηγητές του ιδίου Τμήματος. Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα. Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

8. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 3
Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων
με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Οι υποψήφιοι προς κατάταξη απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α ́ 191), όπως εκάστοτε ισχύει, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%,

β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα υποδοχής, στο οποία επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά - Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου. β) Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.

3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Α.Ε.Ι. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η διενέργεια των εξετάσεων κατά την ως άνω προθεσμία, αυτές διενεργούνται σε χρόνο που θα ορισθεί από τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι.

4. Κατ’ έτος η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας αποστέλλει στα Α.Ε.Ι. ενημερωμένο κατάλογο των Ι.Ε.Κ. και των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε αυτά, καθώς και των Ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας.

Σχόλια (22)

 
Μ. ε.
01 Αυγ 2022 08:14

Η κόρη έχει τελειώσει το ΕΠΑΛ τμήμα νοσηλευτικής δεν έχει κάνει όμως ακόμη την μαθητεία, μπορεί να δώσει κατατακτήριες για για το Πανεπιστήμιο μαιευτικής Πτολεμαΐδας ;και ποια μαθήματα;

 
Γιαννης
06 Ιουλ 2022 13:13

εχω την αποψη οτι σαν esos θα πρεπει να κάνετε ενα ρεπορταζ οσο αναφορα τα πανεπιστήμια που δέχονται αποφοιτους ΙΕΚ διοτι δεν δεχονατι όλα τα τμηματα, και βέβαια αυτα που δεχοναι αποφοιτους ΙΕΚ , να αναφερει ποιον ειδικοτητων.
Ευχαριστώ

 
Γιαννης
06 Ιουλ 2022 12:50

Απο γραμματεία σχολής μου απάντησαν, σε ερωτηση μου αν εχουμε δικαιωμα συμμετοχής στισ κατατακτηριες εξετάσεις απόφοιτοι ΙΕΚ με πιστοποιηση ειδικοτητας του ΕΟΠΠΕΠ οτι
'' η εισήγηση του Τμήματος είναι αρνητική για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 αλλά εκκρεμεί η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. ''
οποτε ειναι στην ευχέρεια του κάθε τμήματος και της συγκλήτου του πανεπιστημίου αν θα δεχθεί να παρουν μέρος απόφοιτοι ιεκ αλλα και ποιάς ειδικότητας απόφοιτοι.

 
Οτι να ναι
09 Ιουν 2022 16:58

Οπως έγραψε κ ο Σάκης
Sakis25 Απρ 2022 01:30
Αυτό που δεν αναφέρεται παραπάνω είναι ποιές είναι αντιστοιχίες των ειδικοτήτων ΙΕΚ με αυτές των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Αμα βγάλει κανενας ακρη ας ενημερωσει κ εμας

 
Πτυχιούχος ΕΠΑΛ
23 Μάιος 2022 19:38

Μία ερώτηση σας παρακαλώ . Μήπως φαντάζεται κάποιος ποια τμήματα ΙΕΚ θα έχουν πρόσβαση στην ιατρική . Ο.χ η ειδικότητα διασώστης ή βοηθός ιατρικών εργαστηρίων ; Σας ευχαριστώ.

 
oti na nai....
17 Μάιος 2022 15:41

κάποιος που έχει τελειώσει σε ΙΕΚ ως βοηθός φυσικοθεραπευτη και έχοντας πιστοποιηση μπορεί να δώσει κατατακτήριες στο αντίστοιχο τμήμα..?έχω στείλει email στο ΤΕΙ έχω πάρει&τηλέφωνα αλλά κανείς δεν απαντά...!!!!!!

 
και το ερώτημα αμείλικτο (ΙΕΚ)
06 Μάιος 2022 17:26

πριν ή μετα τις εκλογές οι κατατακτήριες...ΣΑΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ

 
ΔΜ
28 Απρ 2022 14:19

@Πτυχία για mature students, κάνετε και εσείς το ίδιο λάθος που κάνουν αρκετοί να ταυτίζετε τους αποφοίτους, με χαμηλό γνωστικό επίπεδο απλά επειδή αποφοίτησαν από ΙΕΚ. Σας πληροφορω ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά που έπιασαν πολύ καλά μόρια στις Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπόρεσαν να πάνε στην έδρα των σχολών που πέρασαν, και αρκέστηκαν στο να αποφοιτήσουν από "ένα" ΙΕΚ. Αυτά τα παιδιά διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες (και εμπειρία πλέον) ώστε να ανταπεξέλθουν σε ένα Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

 
Πτυχία για mature students
28 Απρ 2022 13:18

Απόφοιτοι ΙΕΚ δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν σε τέσσερα έτη φοίτησης στο Πανεπιστήμιο, με 30-40 μαθήματα και διπλωματική εργασία για το πτυχίο.

Πιο λογική θα ήταν η δημιουργία παράλληλων προγραμμάτων σπουδών (2 ετών) για mature students.

 
Απορία
26 Απρ 2022 05:09

Ένας πτυχιούχος νοσηλευτής, δηλαδή που αποφοίτησε από το τμήμα
νοσηλευτικής ενός πανεπιστημίου, τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχει;
Το σίγουρο είναι ότι θα λέγεται νοσηλευτής και θα μπορεί να εργαστεί
σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Όταν διοριστεί όμως στο τάδε
δημόσιο νοσοκομείο, με απλά λόγια, ποια θα είναι η δουλεία του στο
νοσοκομείο; Θα αλλάζει τα σεντόνια από τα κρεβάτια; Θα κάνει ενέσεις;
Θα βάζει ουροκαθετήρες; Θα δίνει τα φάρμακα στους ασθενείς;
Θα κάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα (διότι αυτά μπορούν να τα κάνουν και οι
νοσηλευτές, όχι μόνο οι καρδιολόγοι);

Οι νοσηλευτές κάθονται σε γραφείο στο νοσοκομείο (εκτός από τους
προϊστάμενους) ή μόνο οι γιατροί έχουν το δικαίωμα να έχουν γραφείο;

 
Sakis
25 Απρ 2022 01:30

Αυτό που δεν αναφέρεται παραπάνω είναι ποιές είναι αντιστοιχίες των ειδικοτήτων ΙΕΚ με αυτές των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 
Λάζαρος
24 Απρ 2022 14:28

Εχω πιστοποίηση Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Είχαμε αρκετά μαθήματα Νομικής.

Μπορούμε να δώσουμε κατατακτήριες στην Νομική ?

Οταν λεει μονοτμηματικό τμήμα σχολής εννοεί οτι η σχολή πρέπει νά εχει 1 τμήμα?

Επίσης οι κατατακτήριες απο ίεκ θα γίνονται μαζί με τις κατατακτήριες που συμμετεχουν και οι απόφοιτοι αλλων τμημάτων σχολών ???

Ο αριθμός των εισακτέων με κατατακτήριες θα είναι ενσωματωμένος με τους εισακτέους με κατατακτήριες???

Με απλά λογια πχ 5% για πτυχιούχους αλλων πανεπιστημιακων σχολων και 5% για εισακτέους απο ιεκ ???

 
Πτυχιούχος ΕΠΑΛ
23 Απρ 2022 20:51

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, αλλά μου λέτε αυτά που λέει και το άρθρο, δυστυχώς.

Είπα ότι σε ένα περίπου μήνα θα ξέρω σε ποιο πανεπιστήμιο θα μπω, όχι ότι σε ένα μήνα θα έχω μπει. Δηλαδή σε ένα μήνα πρέπει να βγουν οι αρχικές προσκλήσεις για αυτή τη διαδικασία ανά ΑΕΙ (υποχρεωτικά), διαβάστε το άρθρο. Οι κατατακτήριες θα γίνουν προς το τέλος του χρόνου.

Τα ΤΕΙ γιατί μου τα λέτε, αφού δεν υπάρχουν; Και δεν θα ήθελα ΤΕΙ, Πανεπιστήμιο κατευθείαν αλλιώς δεν λέει (δουλεύω ήδη ως νοσηλευτής ΔΕ).

Και για τα μαθήματα μόνο εξετάσεις λέει, ναι το γράφει στο άρθρο. Εντάξει δεν θα παρακολουθούμε όλη τη χρονιά, οπότε η μια ημέρα εξέτασης δεν είναι κάτι (δικαιούμαστε και άδεια).

Το εξάμηνο κατάταξης μου είπαν από γραμματεία ΑΕΙ, ότι πάμε στο 3ο (δεν ήταν όμως σίγουρη). Επειδή εμείς από ΕΠΑΛ σχετικής ειδικότητας και ήδη στο 5 ξέρουμε ήδη πολλά πράγματα και αυτό το αναγνωρίζει και ο νόμος (αναγνωρίσεις μαθημάτων), ειδάλλως ποιος ο λόγος;

Ενδιαφέρομαι για τη νοσηλευτική πανεπιστημίου στην πόλη μου (Τρίπολη), δεν μένουμε όλοι Αθήνα. Γιατί να πάμε στην ταλαιπωρία μιας μεγαλούπολης;

@Ασπα και εγώ θα ήθελα πληροφορίες για αυτό... Σκεφτόμουν και ιατρική, αλλά δεν έχει στην πόλη μου και με τη δουλειά δεν με βολεύει για αλλού. Μάλλον θα τα λένε στις προκηρύξεις το ποια είναι σχετικά και ποια όχι.

 
Ελευθέριος Ζυγοβιστινος
23 Απρ 2022 20:08

Έχω πιστοποίηση ως σχεδιαστής μέσω συστημάτων H/Y. Σε ποιες σχολές (ΑΕΙ) μπορώ να δώσω εξετάσεις και σε ποια μαθήματα;

 
Ασπα
23 Απρ 2022 19:23

Θα μπορούμε και σε συναφείς ειδικότητες; Πχ απόφοιτος ΙΕΚ β. Νοσηλευτικής να δηλώσει και άλλα τμήματα; Λ.χ Βιολογικό ή Διαιτολογία;

 
@πτυχιουχος ΕΠΑΛ
23 Απρ 2022 11:02

Αν διαβάσεις λέει ότι ΜΠΟΡΕΊ να μην είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σε κάποια μαθήματα αλλά είναι υποχρεωτική η εξέταση σε αυτά.

Στην πράξη αυτό γίνεται από αρκετούς φοιτητές έτσι κι αλλιώς.

 
DR.Chris
22 Απρ 2022 16:53

Μάλλον δεν κατανόησες σωστά το προεδρικό διάταγμα, όχι σε ένα μήνα!! τον Νοέμβριο θα γίνουν οι αιτήσεις και τον Δεκέμβριο οι εξετάσεις, χωρίς πανελλήνιες με κατατακτήριες σε τρία μαθήματα, αντί για τέσσερα που είναι τα πανελλαδικος εξεταζόμενα. Τα τρία μαθήματα αν είσαι επιτυχών, όντως θα αναγνωριστούν όπως γίνεται σε όλα τα τμήματα. Το εξάμηνο κατάταξης θα είναι το πρώτο, διότι είσαι βοηθός νοσηλευτή ΔΕ και όχι ΤΕ για να σε κατατάξουν στο 3 εξάμηνο, ενημερωτικά δεν υπάρχουν ΤΕΙ ποια εδώ και λίγα χρόνια, οπότε αν είσαι στην Αθήνα έχεις δύο επιλογές το ΕΚΠΑ και το Δυτικής Αττικής.

 
Eλένη
22 Απρ 2022 13:14

Σε άρθρο σας στις 11.12.2021 γράψατε πως οι κατατακτήριες θα γίνονταν φέτος την άνοιξη. Ή το esos δεν έχει αξιόπιστα ρεπορτάζ, πράγμα που δεν ισχύει, η στο Μαρούσι έχει πολλά μποφόρ και τρικυμία...

 
Φανή
22 Απρ 2022 12:40

Δεν σημαίνει ότι επειδή θα δώσεις κατατακτήριες, ότι θα περάσεις κιόλας. Απαλλαγή παρακολούθησης έχεις μόνο στα ίδια μαθήματα, και όχι από τις εξετάσεις.

 
Περίμενε...
22 Απρ 2022 11:56

@Πτυχιούχος ΕΠΑΛ, αν έχεις πάρει την πιστοποίηση στις εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ, θα δώσεις εξετάσεις (κατατακτήριες) στη ύλη και στις θέσεις που θα προβλεφθούν σε όποια Πανεπιστήμια προκύψουν ! Προφανώς από του χρόνου.....

 
@Πτυχιούχος ΕΠΑΛ
22 Απρ 2022 10:56

Στο 1ο εξάμηνο κανονικά, θα μπεις οχι στο τρίτο. Απλως απο τα επαρκώς μαθήματα που εχεις παρακολουθήσει απαλλάσσεσαι απο τις υποχρεωτικές παρουσίες οχι απο τις εξετάσεις των μαθημάτων, ΑΝ περασεις τις κατατακτηριες που είναι πολυ δύσκολες -ακομα κ για μας που δώσαμε κατατακτηριες για δεύτερο πτυχίο απο ΑΕΙ- ΑΝ κανουν το αιτημα σου δεκτό. Κ ως αποφοιτος ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ λέγεσαι ΒΟΗΘΟΣ νοσηλευτή ΟΧΙ νοσηλευτής! Νοσηλευτής θα λέγεσαι αν κ εφόσον τελειώσεις το πανεπιστήμιο. Φιλική συμβουλή επειδή τα μαθήματα δεν ειναι επιπέδου ΕΠΑΛ αν δεν παρακολουθείς Δεν περνάς, μην χασεις ουτε ωρα απο τα μαθήματα.Καλη επιτυχια σου εύχομαι.

 
Πτυχιούχος ΕΠΑΛ
22 Απρ 2022 00:15

Είμαι πτυχιούχος ΕΠΑΛ και έχω κάνει το έτος μαθητείας. Κατάλαβα, σε ένα περίπου μήνα δηλαδή θα ξέρω να επιλέξω σε ποιο πανεπιστήμιο νοσηλευτικής θα μπω (χωρίς πανελλήνιες) και θα αναγνωριστούν τα 3 μαθήματα κατατακτηρίων και ότι άλλο από το έτος μαθητείας.

Σε ποιο εξάμηνο θα με κατατάξουν, στο 3ο; Νοσηλευτής είμαι.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.