Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Βαθμό «5» βάζει το ΑΣΕΠ στα πτυχία των Κολλεγίων για το διορισμό δασκάλων και καθηγητών στα δημόσια σχολεία

Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Δημοσίευση: 28/04/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας κατατάσσονται με τον κατώτατο βαθμό, που απαιτείται για την κτήση πτυχίου από τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, ήτοι ο βαθμός «5».

Αυτό προβλέπουν οι Προκηρύξεις που εξέδωσε το ΑΣΕΠ για  τα πτυχία  των Κολλεγίων για τον διορισμό δασκάλων και καθηγητών στα δημόσια σχολεία.

Η αντιστοιχία την οποία εκδίδει το ΑΤΕΕΝ σε τίτλους σπουδών Κολλεγίων δεν περιέχει  βαθμολογική  αντιστοιχία.

Οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προβλέπουν μεταξύ άλλων:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
[παρ. 5, άρθ.54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4653/2020(Α’ 12)].

Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων , όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α’ 14), 84/1986, (Α’ 31), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986, (Α’ 35), 53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β’ 613).

Σχόλια (6)

 
@ Ωραία, αλλά
30 Απρ 2022 20:19

Λέτε ότι κάποιος απόφοιτος κολλεγίου εχει "αποτύχει ουσιαστικά" γιατί είχε χαμηλό βαθμό στις πανελλαδικές...(άρα δεν τον θέλουμε να διδάσκει στα παιδιά κλπ).

Ενδιαφέρον....
Ξέρετε, η ΕΒΕ υπάρχει εδώ και 1 χρόνο. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες μπορούσες και πέρναγες σε σχολές με βαθμούς 2,3,5... αυτοί όλοι είναι ΟΚ να διοριστούν, δεν σας ενοχλούν που διδάσκουν σε "νεότερα παιδιά" μπλα μπλα μπλα. Σωστά;

 
Γνωρίζετε την αλήθεια
30 Απρ 2022 19:31

@Ωραία, αλλά
Επειδή δεν γνωρίζετε καλύτερα να προσέχετε τι γράφετε. Όταν δίναμε Εμείς εξετάσεις περνούσαν από τις 150000 οι 50000 και με 12500 μόρια περνούσαμε στα τελευταία ΤΕΙ. Τώρα από τις 85000 περνάνε οι 75000. Επειδή έχω προπτυχιακό και 2 μεταπτυχιακά από κολλέγιο τόσο στην εργασία μου όσο και σαν εκπαιδευτής ανηλίκων οι βαθμολογίες μου από αξιολόγηση είναι καλύτερες από όλους. Επίσης άλλο το 2ο Πεδίο παλιά 1η δέσμη που ήμουν και άλλο το 4ο παλιά 4η δέσμη.

 
Μηδέν εις το πηλίκο
28 Απρ 2022 21:31

Ο νόμος για τον ΔΟΑΤΑΠ (Ν. 3328/2005), όπως ισχύει σήμερα, προβλέπει ότι για να αναγνωριστεί η ισοτιμία πρέπει σε περίπτωση 4ετούς ή 5ετούς προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον τα 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί στο ΑΕΙ που απονέμει τον τίτλο σπουδών. Αν το πρόγραμμα σπουδών είναι 6ετές, τότε τουλάχιστον τα 3 χρόνια πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στο ΑΕΙ που απονέμει τον τίτλο σπουδών. Τα υπόλοιπα έτη μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα (κολλέγιο).

Κατά συνέπεια οι κάτοχοι πτυχίου από ομοταγές ΑΕΙ της αλλοδαπής, με σπουδές εξ ολοκλήρου σε συνεργαζόμενο κολλέγιο στην Ελλάδα, είναι αδύνατον να λάβουν βεβαίωση ισοτιμίας ή βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΄από τον ΔΟΑΤΑΠ. Συνεπώς δε μπορούν να λάβουν βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς μόνο οι κάτοχοι βεβαίωσης ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την βαθμολογική αντιστοιχία του πτυχίου τους με τα αντίστοιχα της ημεδαπής.

Για το δημόσιο, οι κάτοχοι πτυχίου από ομοταγές ΑΕΙ της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (είτε είναι είτε δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης ισοτιμίας ή βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας), θεωρούνται ότι έχουν βαθμό πτυχίου 5, ανεξάρτητα από τον βαθμό που αναγράφεται στο πτυχίο τους. Οι κάτοχοι πτυχίου από ΑΕΙ της αλλοδαπής, με σπουδές σε συνεργαζόμενο κολλέγιο, έχουν μόνο μία επιλογή: να αιτηθούν επαγγελματική ισοδυναμία από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρηκευμάτων. Συνεπώς για αυτούς τους πτυχιούχους είναι μονόδρομος να θεωρηθεί για το δημόσιο βαθμός πτυχίου 5 με μέγιστο βαθμό 10.

Επίσης αυτοί οι πτυχιούχοι, επειδή δεν μπορούν να λάβουν βεβαίωση ισοτιμίας ή βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, δεν έχουν το δικαίωμα:
α) να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήμα ΑΕΙ της ημεδαπής
β) να φοιτήσουν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής
γ) να φοιτήσουν σε πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης ΑΕΙ της ημεδαπής
δ) να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε ΑΕΙ της ημεδαπής

Έτσι λοιπόν, οι κάτοχοι πτυχίου από ομοταγές ΑΕΙ της αλλοδαπής, με σπουδές σε συνεργαζόμενο κολλέγιο, έχουν τυπικά το δικαίωμα να αιτηθούν την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ή να αιτηθούν τον διορισμό τους ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί, αλλά στην πράξη τίθενται εκτός συναγωνισμού λόγω χαμηλής στάθμης προσόντων. Θεωρητικά μπορούν να προσληφθούν σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και σε ιδιωτικά σχολεία.

 
@Ωραια, αλλά
28 Απρ 2022 18:42

Αυτό ισχύει τα τελευταία χρόνια, όχι στις μεγαλύτερες ηλικίες (ακόμα).

 
Ωραία, αλλά
28 Απρ 2022 15:18

Ουδείς αποτυχε εξετάσεις με 2000 μόρια

 
Ωραία, αλλά
28 Απρ 2022 11:22

αν δεν κάνω λάθος, μόνο για κάποιο μεταπτυχιακό γίνεται λόγος για αυτή την προκήρυξη "δασκάλων και καθηγητών" και όχι για colleg-o-πτυχία... άρα, προς τι το 5; (και βασικά αυτό έκανε πάντα ο ΑΣΕΠ, όταν δεν υπάρχει βαθμός)

(παλιότερα για τα πτυχία Βουλγαρίας, Ρουμανίας, κ.λπ. είχαμε το... 10! ε, τώρα πήγαμε στο 5)

υ.γ. Δηλαδή θα βάλουμε δυνητικά άτομο να διδάξει στα νεότερα παιδιά, που είχε αποτύχει ουσιαστικά στις πανελλήνιες εξετάσεις (ήταν κάτω του μ.ο. και της ΕΒΕ)...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.