Voucher 200 ευρώ

Voucher 200 ευρώ: Η Υπουργική Απόφαση

Εφόσον ο προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερβαίνει την αξία των διατιθέμενων επιταγών, το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το δικαιούχο
Δημοσίευση: 30/04/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία ορίζει της διαδικασίες χορήγησης της επιταγής των 200 ευρώ , για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού:

(α) στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και

(β) στις οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη καθώς και ανήλικους υπό επιτροπεία, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 έως και την 13η Αυγούστου 2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Θα ακολουθήσει η έκδοση της προκήρυξης για τους προμηθευτές και η εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους εκπαιδευτικούς.

Το Πρόγραμμα, σύμφωνα με την ΚΥΑ,  έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των τελευταίων.

Κάθε επιταγή μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους του επιλέξιμου εξοπλισμού (100% ενίσχυση), είτε μέρος του συνολικού κόστους εφόσον ο προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερβαίνει την αξία των διατιθέμενων επιταγών, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το δικαιούχο.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό κόστος του προμηθευόμενου επιλέξιμου εξοπλισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος

1. α. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης  του Προγράμματος είναι:
Εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που:

α.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα,

α.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Επίσης:

- Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη ηλικίας από 4 έως και 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 5 της παρούσας,

- με κύρια κατοικία σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 5 της παρούσας,

- οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές λόγω των προαναφερθεισών πυρκαγιών και έχουν αποδεδειγμένα καταστεί προσωρινά ή μόνιμα μη κατοικήσιμες.

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλεξιμότητας Δικαιούχων

1. Για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που τηρούνται από τις σχολικές μονάδες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ με αναφορά μόνο στο χρονικό διάστημα από την έναρξη έως τη λήξη υποβολής των αιτήσεων επιχορήγησης, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος myschool.

2. Η ενεργή τοποθέτηση εκπαιδευτικών του σημείου 1.α.1  αφορά τόσο σχολεία του δημόσιου τομέα, όσο και ειδικές κατηγορίες σχολείων του ιδιωτικού τομέα στα οποία δύναται να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα.

3. Οι λόγοι απουσίας που προβλέπονται στις εξαιρέσεις του σημείου 1.α.2. του άρθρου 3 της παρούσας είναι ιδίως:

- Απόσπαση σε σχολικές μονάδες στο εξωτερικό,

- Μακροχρόνια αναρρωτική άδεια ή διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας,

- Μακροχρόνια Άδεια μητρότητας, πατρότητας ή ανατροφής παιδιού

- Μακροχρόνια Άδεια απουσίας ευπαθών ομάδων λόγω COVID 19 και ειδικού σκοπού (για γονείς) λόγω COVID 19.

- Απόσπαση ή διάθεση εκπαιδευτικού ή επί θητεία τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε δομές εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης

- Μακροχρόνια άδεια άνευ αποδοχών μικρότερη του ενός (1) μηνός (παρ. 1 του άρθρου 51, του ν. 3528/2007 και άρθρου 44 του ν. 4808/2021).

- Μακροχρόνια άδεια ειδική για νόσημα (παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007).

4. Διερεύνηση ειδικών περιπτώσεων: Για κάθε άλλη περίπτωση ή εξαίρεση η οποία δεν είναι δυνατό να καλυφθεί πλήρως από τις προβλέψεις του παρόντος, ο έλεγχος και η ερμηνεία κατ’ αναλογία των ανωτέρω προβλέψεων θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος. Σε περίπτωση ερμηνείας που δύναται να έχει οριζόντια εφαρμογή (ήτοι σε περισσότερες της μίας περιπτώσεις) ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εκδίδει ειδικές εγκυκλίους και διευκρινίσεις υπό μορφή συχνών ερωτήσεων ή να τροποποιεί καταλλήλως τους Οδηγούς του Προγράμματος.

Υποχρέωση διατήρησης του εξοπλισμού από τους Δικαιούχους

1. Με τη συμμετοχή τους οι δικαιούχοι δεσμεύονται να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό για τον επιδιωκόμενο σκοπό της ψηφιακής εκπαίδευσης.

2. Με τη συμμετοχή τους οι δικαιούχοι γονείς δεσμεύονται να διαθέσουν τον εξοπλισμό στα ωφελούμενα μέλη.

3. Καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της διετούς εγγύησης, υποχρεούνται να διατηρούν τον εξοπλισμό έτοιμο προς επίδειξη σε τυχόν ελέγχους που θα διενεργηθούν. Επί- σης, υποχρεούνται να διατηρήσουν προς επίδειξη το παραστατικό αγοράς.

4. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που καθιστά τον εξοπλισμό μη επισκευάσιμο / μη λειτουργικό, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αγορά του ή την αντικατάστασή του.

5. Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της διετούς εγγύησης.

Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι τόσο σε Δικαιούχους όσο και σε Προμηθευτές - εμπόρους λιανικής που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, για να διαπιστωθεί και επαληθευθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.

2. Η στόχευση των ελέγχων και ο καθορισμός του δείγματος μπορεί να βασίζεται σε τυχαία επιλογή, σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων ή ως απόκριση σε αναφορές και καταγγελίες από τρίτα μέρη.

3. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Άρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει τις ποινές που περιγράφονται στο άρθρο 15.

4. Όσον αφορά στους Δικαιούχους, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εστιάζουν κυρίως στην κατοχή και διατήρηση του εξοπλισμού που αγοράστηκε με επιδότηση από το Πρόγραμμα.

Όσον αφορά στους Προμηθευτές, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να είναι ευρύτεροι και να σχετίζονται με την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Προμηθευτή στη Δράση, την επιλεξιμότητα του εξοπλισμού και την πραγματοποίηση των δηλωθεισών συναλλαγών, όπως αυτές μπορεί να δια- σταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση και οι συνεργάτες της.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να διατηρεί μητρώο με στοιχεία ανά δικαιούχο και προμηθευτή, που θα επι- τρέψουν τη διενέργεια ελέγχων κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας εφαρμογής του Προγράμματος και για διάστη- μα δύο (2) ετών από τη λήξη του.

Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων

1. Δικαιούχοι:

(1) Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου ή διαπίστωσης μετά από σχετικό έλεγχο ότι δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του εξοπλισμού με ευθύνη του Δικαιούχου, επιβάλλεται η επιστροφή του συνολικού ποσού της επιδότησης εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/2974 «Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α ́90). Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης του εξοπλισμού επιβάλλεται η επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στον μη διατηρηθέντα εξοπλισμό.

(2) Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καθώς και η σχετική ποινή καταγράφεται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνεται από αρμόδιο όργανο. Η τελική επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού, η οποία αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης κατ’ άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

(3) Η ανάκτηση του ποσού συντελείται μετά την καταχώριση των στοιχείων του νόμιμου τίτλου
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του υπόχρεου, κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τα άρθρα 55 επ. του πδ. 16/1989 (Α ́6) και το ποσό καταγράφεται ως έσοδο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Προμηθευτές:

(1) Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής διαθέσιμων στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου, αναστέλλονται όλες οι πληρωμές προς τον προμηθευτή που τυχόν εκκρεμούν έως ότου ο προμηθευτής συμμετέχει στον έλεγχο και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, το σύνολο (100%) των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί προς το συγκεκριμένο προμηθευτή θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Επιβάλλεται η επιστροφή των εν λόγω ποσών εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

(2) Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου, δια- πιστωθούν ευρήματα που παραπέμπουν σε μη αποδοχή συγκεκριμένων εξαργυρώσεων επιταγών και αντίστοιχων πληρωμών, τα σχετικά ποσά θεωρούνται επίσης αχρεωστήτως καταβληθέντα..

(3) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταγράφονται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης. Η τελική επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού, η οποία αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης κατ’ άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η ανάκτηση του ποσού συντελείται μετά την καταχώριση των στοιχείων του νόμιμου τίτλου, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του Προμηθευτή, κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τα άρθρα 55 επ. του πδ. 16/1989 και το ποσό καταγράφεται ως έσοδο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σχόλια (55)

 
Αγανακτησμενος
03 Μάιος 2022 23:46

Ολο γκρινια.
Φταιει η κ. Υπουργός, αλλα αν καποιος δεν το θελει ας μην το παρει. Βεβαια με τους ρυθμους του Ελληνικου κρατους ,για το Πασχα του 2023 το βλεπω. Οποτε ειχε δικιο. Πριν το Πασχα

 
Απλό
03 Μάιος 2022 07:37

Ναι οποίοι πάρουν την επιδότηση δε θα επιλέγουν αν θα κάνουν τηλεκπαίδευση . Αυτό εξυπακούεται . Μη δηλώνετε για την παράξενη λοιπόν αν δε θέλετε.

 
Κωστας Μπ.
02 Μάιος 2022 14:45

Για την τηλεκπαιδευση,που ηδη δεν προκειται να ξαναλειτουργησει(εκτος απροοπτου)ολοι οι συναδελφοι καλυψαμε ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ τις αναγκες μας.Τα 200€ δεν επαρκουν για μια αξιοπρεπη αγορα.Προτεινω τα χρηματα να δοθουν στις σχολικες μοναδες,αναλογα με το διδακτικο δυναμικο τους.Ευχαριστω.

 
@Εκπαιδευτικός
02 Μάιος 2022 13:10

Είναι δυνατόν να σε αφήσει να πάρεις αναλώσιμα ή εξοπλισμό; Λογιστής είσαι που τους έδωσε τριπλάσια+ επιδότηση; Προφανώς θα βάλεις άλλα 400€ για να τονώσεις και την αγορά αγαπητέ Δάσκαλε!
Μην ξεχνάμε το σεβασμό που έχει η κοινωνία γενικότερα (άρα και η κάθε κυβέρνηση) απέναντι μας πλέον που διαφαίνεται έμπρακτα σε κάθε περίπτωση. Απλά ας αναρωτηθούμε εάν εχουμε έστω και λίγη ευθύνη..

 
PE19
02 Μάιος 2022 11:10

Με 200 € (επιταγή όχι ρευστό) δεν παίρνεις τίποτα από αυτά που περιγράφονται άντε κάνενα Tablet clevo (για να θυμούνται οι παλαιοί) !!!!

 
Νίκος
02 Μάιος 2022 09:24

Δεν είναι υποχρεωτικό να παρει καποιοσ τα 200 ευρώ. Μη γκρινιάζετε δε σας πιέζουν.

 
Μαρία Παναγ.
01 Μάιος 2022 22:23

Εργάζομαι σε δημοτικό σχολείο στο ΗΒ. 'Οταν ξεκίνησε η πανδημία το κάθε county council έδωσε σε κάθε δάσκαλο και από ένα πολύ καλό λάπτοπ. Αυτό που χρεώθηκα έχει περίπου 700 λίρες. Ενδιαφέρθηκαν για το αν είχε κάθε δάσκαλος και βοηθός επάρκεια σε σύνδεση με το διαδίκτυο. Το ίδιο έκανε και σε κάθε μαθητή. Σε κάποιες πιο υποβαθμισμένες και φτωχές περιοχές έδωσαν chromebooks που στην Ελλάδα κοστολογούνται γύρω στις 350 λίρες. Τα παιδιά με 4 GB ram και 128 GB χώρο αποθήκευσης ήταν μια χαρά και λάτρεψαν το chrome-os. Τίποτα δεν άλλαξε στην Ελλάδα τα χρόνια που λείπω προς το καλύτερο.

 
Εκπαιδευτικός
01 Μάιος 2022 22:04

Επιτρέψτε τη δυνατότητα αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού μας με ό,τι λείπει στον καθένα. Δίσκος είναι, επεξεργαστής είναι, περιφερειακά είναι... ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται ο καθένας. Μη μας δεσμεύετε μόνο σε αγορά καινούριου υπολογιστή. Είναι αδιανόητη αυτή η απαίτηση. Δεν έχουμε χρήματα παραπανίσια, κ. Υπουργέ, και δεν είναι γκρίνια αυτό. Δέχομαι την προσφορά σας με χαρά αλλά όχι με δέσμευση αγοράς καινούριου εξοπλισμού. Αδυνατώ προσωπικά.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
01 Μάιος 2022 19:47

@Πιτσιφλής
'σ' ωραίος!

 
Πιτσιφλής
01 Μάιος 2022 17:10

@ Ανήσυχος εκπαιδευτικός

Ήτανε μια μικρή ταμπλέτα*
που ήταν αταξίδευτη
Οέ, Οέ, Οέ, Οέ...

Κι έκανε ένα μακρύ ταξίδι
μέσα εις το διαδίκτυο
Οέ, Οέ, Οέ, Οέ...

Και σε πέντε έξι εβδομάδες
χαθήκαν όλες οι πηγές
Οέ, Οέ, Οέ, Οέ...

Και τότε ρίξανε τον κλήρο
να δούνε ποια θα 'ναι η διαδρομή
Οέ, Οέ, Οέ, Οέ...

Κι ο κλήρος δείχνει το Μαρούσι
που ήταν πιο πέρα από το πούσι
Οέ, Οέ, Οέ, Οέ...

Κι ο κλήρος δείχνει το βυθό
στείλε Θεέ μου έναν βοηθό
Οέ, Οέ, Οέ, Οέ...

Κι αν σας αρέσει αυτή η ιστορία
την ξαναλέμε, λέμε απ’ την αρχή
Οέ, Οέ, Οέ, Οέ...

* μινιατούρα κορβέτας

Χριστός Ανέστη, αδελφέ!

ΥΓ
Έχω κι αλλό που το φυλάω για άλλη φορά:
Που πας καραβάκι με τέτοιον καιρό;...

 
ευρών
01 Μάιος 2022 16:06

Τα ευρά των ευρών ω ευρά. Το αποτέλεσμα του ενιαίου συστήματος κινητικότητας.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
01 Μάιος 2022 15:28

@Πιτσιφλής
200 ευρώ και 200 ευρών! Συμπορεύονται αυτά αλληλοσυμπληρούμενα, ήτοι: Παίρνεις τα 200 ευρώ κι ακολουθεί το: "Ο ευρών 200 ευρώ εξ ιδίων αμειφθήσεται αποκτών εξοπλισμόν επαρκή, άλλως περιορισθήσεται εις μίζερον ταμπλέτα, δι' ης θα διαπλέει τα διαδικτυακά πελάγη κατά τον ελεύθερον αυτού χρόνον, ίνα μη φονεύη ασκόπως μυίας"...

 
Α γειά σου
01 Μάιος 2022 11:52

@Dario Moutso 01 Μάιος 2022 01:42
Και αυτοκίνητο χωρίς μηχανή και ρόδες μπορεί να πάρει κανείς.... και μετά να κάνει πατέντες και ν' αυτοσχεδιάζει.... Θα μάθει και από μηχανολογία!

 
Evi
01 Μάιος 2022 08:47

Στον κλάδο που έχει υποστεί 30% περίπου μείωση του μισθού, που είναι υπεύθυνος για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διαβάζω σχόλια από το μαύρο ως το άσπρο για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. this is κατάντια κ όχι δημοκρατία γιατί δεν είναι θέμα πορτοφολιου, δεν είναι θέμα κομματικής επιλογής, δεν είναι θέμα προσωπικής θεωρίας όλα αυτά που έγιναν στην εκπαίδευση τρία χρόνια τώρα. ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ συνάδελφοι.

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
01 Μάιος 2022 02:16

Οταν λογω κορωνοιου αναγκαζομουν να πω στο σχολειο να κανω μεθημα εξ αποστασεως γιατι στο σπιτι το παιδι μου το πρωι ειχε μαθημα με το σχολειο κσι το απογευμα με το φροντηστηριο για πανελληνιες ,ποιος νοιαστηκε τοτε?επιπλεον μας εβαλαν και εβε ενω τα γυμναστηρια ηταν κλειστα,που θα εκανε κολυμπι το παιδι?στη μπανιερα να δωσει για τεφαα,ευχαριστουμε το υπουργειο για την γεναιοδωρια του!

 
Dario Moutso
01 Μάιος 2022 01:42

Φτάνουν τα 200Ε για αγορά Η/Υ ; ΟΧΙ

Αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να δώσετε 100Ε-150Ε παραπάνω και να αγοράσετε ένα laptop χωρίς λειτουργικό, να βάλετε ένα linux και να επενδύσετε σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα

 
Πιτσιφλής
30 Απρ 2022 22:48

«200 ευρών» αχάριστε, ο πληθυντικός σε βοηθά να αντιληφθείς το μέγεθος του ποσού, ο ενικός σε παρασύρει, είναι παραπλανητικός!
Του χρόνου, μετά τις εκλογές, θα δώσει κι άλλα, αρκεί να βοηθήσεις λίγο...

 
Θερινά σεμινάρια & τεχνικός εξοπλισμός
30 Απρ 2022 21:34

Δεκάδες σχόλια σε μια συζήτηση για τεχνικό εξοπλισμό (PC και laptop), που εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον θα έπρεπε να παρέχεται σε όλους τους μόνιμους καθηγητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, όπως και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, κάθε πενταετία.

Επίσης, θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η θερινή παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων.

Ζούμε στο 2022, οι 15χρονοι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την νέα τεχνολογία - αδιανόητο οι διδάσκοντες να χάσουν την επαφή με τις εξελίξεις και να μην επιμορφώνονται διαρκώς.

Ο υπολογιστής είναι απλώς το μέσο, το μηχάνημα, όπως και ένα αυτοκίνητο - η οδήγηση και οι προορισμοί δημιουργούν τις εμπειρίες.

 
Ανθή
30 Απρ 2022 20:51

Όλο γκρίνια είστε. Καλοκαίρι έρχεται, πάρτε ένα αδιάβροχο λάπτοπ για το στρώμα θαλάσσης ...

 
Γιάννης
30 Απρ 2022 19:52

Να βάλετε το χέρι στην τσέπη όσοι θέλετε κάτι καλύτερο, δεν φτάνει που σας χαρίζουν γάιδαρο τον κοιτάτε και στα δόντια. Μια ζωή στο ζήτα Ελληνάκια, σεβασμός στο υστέρημα του Ευρωπαίου φορολογούμενου…λες και σας χρωστούσαν

 
200 ευρών στο άρθρο 6 αναφέρεται 2 φορές.
30 Απρ 2022 19:21

Το ευρώ είναι ουδέτερο άκλιτο. Μην το πείτε στην Υπουργό γιατί θα χρειαστεί να ανακαλέσει το ΦΕΚ και να γίνει ορθή επανάληψη... δηλαδή από Σεπτέμβρη πάλι..

 
Νίκος
30 Απρ 2022 19:05

Ευτυχώς που όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί μας έδωσαν πολύ μεγαλύτερα voucher και δεν έχουμε ανάγκη τα ψίχουλα της Κεραμέως. Τι; Όχι;

 
Γιατί;
30 Απρ 2022 18:25

Γιατί δεν επιτρέπει την αγορά περιφερειακών ή στοιχείων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού που ήδη έχουμε;

Θα μπορούσαμε να πάρουμε μια γραφίδα ή να αναβαθμίσουμε τον δίσκο σε ssd....

Τελικά αυτό το voucher μια τρύπα στο νερό.....

 
Κατερινα
30 Απρ 2022 17:53

Θα μπορούσε να μη δώσει τίποτα ,δε δίνει ,γκρίνια ,δίνει πάλι γκρίνια …..Τέλος πάντων το μόνο σίγουρο είναι να υπάρξει μια αύξηση στον μισθό των εκπαιδευτικών για να ισορροπήσει το αρνητικό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα …

 
Χαρα
30 Απρ 2022 17:50

Κανείς μας να μην κάνει αίτηση ας σώσουμε την αξιοπρέπεια μας και ας στείλουμε άμεσα μύνημα ότι δεν είμαστε ζητιάνοι και τζαμπατζιδες και πολίτες τριτοτεταρτης κατηγορίας αλλά εκπαιδευτικοί που παρά τις αντιξοότητες και την απαξίωση από τους κυβερνώντες και όχι μόνο συνεχίζουμε αδιαλείπτως τον αγώνα μας για καλύτερη εκπαίδευση καλή εργατική πρωτομαγιά συνοδοιπόροι συνάδελφοι

 
ΘΩΜΑΣ καρδιτσα
30 Απρ 2022 17:38

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της επιδότησης των εκπαιδευτικών με 200 euro, για αγορά υπολογιστή ορισμένων προδιαγραφών με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου, για τη δια ζώσης είτε για την εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία. Η τιμή για ένα τέτοιο υπολογιστικό σύστημα ξεκινά από 500 euro. Αν συνυπολογίσουμε και κάποιες απαραίτητες περιφερειακές συσκευές όπως ψηφιακή γραφίδα, εκτυπωτή και ίσως ακουστικά με μικρόφωνο, κάμερα, ηχεία τότε το μέσο κόστος ξεπερνά τα 650 euro. Δηλαδή κάθε εκπαιδευτικός αν τελικά καταφέρνει να πληρώνει τους λογαριασμούς του ρεύματος, του φυσικού αερίου κλπ. καλείται να συνεισφέρει με 450 euro για την αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, αγορά που σε αυτή τη φάση δεν την έχει ανάγκη. Και δεν την έχει ανάγκη γιατί κατά την περίοδο της εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας αναγκάστηκε να αγοράσει κάποιον υπολογιστή ή γραφίδα ή κάμερα ή άλλες περιφερειακές συσκευές. Αλλά αναγκάστηκε να αναβαθμίσει και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του (ταχύτητα Internet) ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας. Τότε όμως η πολιτεία απούσα είχε μόνο απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς. Και έρχεται τώρα να δώσει 200 euro!!!... δεσμεύοντας τους να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό για τον επιδιωκόμενο σκοπό της ψηφιακής εκπαίδευσης.
Αν τώρα υποθέσουμε ότι ένας εκπαιδευτικός κάνει χρήση του της επιταγής των 200 ευρώ και αγοράσει τον υπολογιστή τότε με τους άμεσους ή έμμεσους φόρους το ποσό των 200 euro επιστρέφει στο κράτος. Έτσι στην ουσία η πολιτεία μας θα πετύχει την τόνωση της αγοράς των υπολογιστών με μηδενικό κόστος γι΄ αυτήν, αναγκάζοντας κάθε εκπαιδευτικό να καταβάλει ένα σημαντικό για την συγκυρία ποσό ή τελικά θα κάνει δώρο σε κάθε εκπαιδευτικό ένα tablet
Έτσι για ακόμη μια φορά η πολιτεία άργησε να παράσχει στους εκπαιδευτικούς αποτελεσματική υλική και ηθική βοήθεια την ώρα που τη χρειάζονταν. Και όλη η διαδικασία της εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας πέτυχε χάριν στο φιλότιμο και την αγάπη των εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους. Των εκπαιδευτικών που αλληλοϋποστηρίχθηκαν και στήριξαν την εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία και τους μαθητές τους, με τις οικονομίες τους και τον απεριόριστο χρόνο που διέθεσαν.
Μήπως πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, πριν κάνουμε χρήση της επιδότησης των 200 euro;
Μήπως θα ήταν προτιμότερο να διατεθεί το ποσό στις σχολικές μονάδες οι οποίες θα προμηθευτούν τους υπολογιστές, ώστε επιτέλους κάθε εκπαιδευτικός, σε κάθε σχολική μονάδα να έχει στη διάθεσή του για χρήση , έναν υπολογιστή;

 
Ενεός
30 Απρ 2022 16:50

Μαζί με το Voucher να μας δώσει και τιμοκατάλογο προτεινόμενων αγορών. Για να μας δίνει μόνο 200€, κάποια έρευνα αγοράς θα έχει κάνει!

 
Περιμέναμε κάτι καλύτερο!
30 Απρ 2022 16:32

Δεν είναι ότι το ύψος είναι απλά χαμηλό. Μας υποχρεώνουν να αγοράσουμε έτοιμα ΟΛΟΚΛΗΡΑ και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ συστήματα με υλικά της πλάκας. Πρακτικά για ένα υπολογιστή οριακά της προκοπής (περί το 700άρικο) είναι πιο συμφέρον να ΜΗΝ χρησιμοποιήσεις το voucher. Από την άλλη όσοι θέλουμε να συμπληρώσουμε εξαρτήματα δεν μπορούμε! Τέτοια vouchers απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς παντελώς άσχετους με τεχνολογία, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου υπολογιστή και που φτάνουν με το ζόρι να ανοίξουν ένα powerpoint και δεν έχουν απαιτήσεις από τον Η/Υ τους. Οι υπόλοιποι θα πάρουμε από ένα φτηνιάρικο tablet να σερβίρουμε καφέ ...

 
Αλέξης
30 Απρ 2022 15:38

@ Κώστας
Μπράβο στην υπουργό; Γιατί; Για στείλε μου link τι θα πάρω (Συσκευή καινούργια και όχι τύπου Refurbished) με 200€; Laptop σίγουρα όχι!!! Tablet χαμηλών επιδόσεων σίγουρα!!! Άντε κάνε μάθημα...

1. Κανένας εκπαιδευτικός να μην κάνει χρήση του voucher!! Δεν μπορούν τα 200€ να καλύψουν τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης!! Φτάνει πια με την κοροϊδία! Δίνει 200€ για να λέει μετά στα κανάλια πως δώσαμε λύση και εξοπλισμό στους εκπαιδευτικούς για να κάνουν μάθημα εξ αποστάσεως!!

2. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ να βγάλουν επίσημη ανακοίνωση και να οργανώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς (όπως έτρεξαν για την αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία) να μην εξαργυρώσει κανένας το voucher.

3. Αλήθεια οι λογιστές/φορετεχνικοί και οι δικηγόροι πήραν αντίστοιχο εξοπλισμό (καλά έκανε η κυβέρνηση και έδωσε) και με τι ποσό......;;;;;

 
APOSTOLOS
30 Απρ 2022 15:21

Ειναι θετικό οτι αναγνωρίζεται απο το υπουργείο η ανάγκη για οικονομική στηριξη στους εκπαιδευτικους προκειμένου να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους.
Ειναι μια καλή αρχή η οποία πρέπει να επιδιώξουμε να έχει και συνέχεια.
Το επόμενο βήμα είναι ένα ταμπλετ σε κάθε μαθητή ώστε να γινεται χρηση της νεας τεχνολογίας στην τάξη.
Αμέσως μετα ελπίζω σε θεσμοθέτηση της ασυγχρονης αληλεπίδρασης ανάμεσα σε μαθητες-εκπαιδευτικους-γονεις-συμβουλους και γενικά όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Να αφήσουμε την γκρίνια και να κοιτάξουμε το μέλλον , γιατι βλέπω λαους γυρω μας να μας προσπερνουν σε πολλους τομείς...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ