ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το Σχέδιο Ασφαλείας του Παντείου Πανεπιστημίου

Συστήματα ασφαλείας-Συστήματα συναγερμού-Πόρτες ασφαλείας για επαγγελματικές χρήσεις- Συστήματα access control-Περιμετρική ασφάλεια-Φύλαξη όλο το 24ώρο-Νέα Φυλάκια-
Δημοσίευση: 11/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέο Σχέδιο Ασφαλείας και Προστασίας   αποφάσισε το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο θα υλοποιηθεί το επόμενο 12μηνο και θα κοστίσει 212.040,00 ευρώ,δαπάνη η οποία η οποία θα καλυφθεί από την έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Παιδείας  .

 

Ειδικότερα, το Σχέδιο Ασφαλείας, προβλέπει τα εξής:

Φύλαξη όλο το 24ώρο

Στο πλαίσιο της προαγωγής της ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, έχει προβλεφθεί η ύπαρξη στον περιβάλλοντα χώρο εκπαιδευμένου προσωπικού φύλαξης για εποπτεία και φύλαξη όλο το 24ώρο.

Τα φυλάκια θα αντικατασταθούν  και θα αναβαθμιστούν μέσω κατάλληλου εξοπλισμού

Οι φύλακες θα χρησιμοποιούν τα φυλάκια, τα οποία βρίσκονται στις κύριες εισόδους του πανεπιστημιακού συγκροτήματος, και που πρόκειται να αντικατασταθούν και να αναβαθμιστούν μέσω κατάλληλου εξοπλισμού.

Οι φύλακες

Κατά τη διάρκεια της βάρδιας, ο κάθε φύλακας θα καταγράφει τυχόν προβλήματα και θα ενημερώνει τον επόμενο φύλακα για τις όποιες εξελίξεις. Συμπληρωματικά, θα συμμορφώνεται με τους κανόνες, τηρώντας το πρόγραμμα των προγραμματισμένων βαρδιών, ενώ θα βρίσκεται σε επικοινωνία με το προσωπικό των υπόλοιπων φυλακίων.

Πρόσθετο φυλάκιο

Παράλληλα, προτείνεται η εγκατάσταση ενός πρόσθετου φυλακίου που θα λειτουργεί, εξίσου, με εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό, με στόχο τον συντονισμό, την εποπτεία και την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου φύλαξης. Επιπλέον, θα αποτελεί το μέσο για την ενημέρωση σε περιπτώσεις εμφάνισης τυχόν προβλημάτων και για την άμεση διαχείριση και αντιμετώπισή τους. Μέσω των φυλακίων εξασφαλίζεται συνεχής εποπτεία και έλεγχος της εισόδου - εξόδου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποτελώντας έναν σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση των λειτουργιών του πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Συστήματα ασφαλείας

Κατάλληλος εξοπλισμός και υποδομές

Στο Σχέδιο Ασφάλειας περιλαμβάνεται, πέραν του προσωπικού ασφαλείας, κατάλληλος εξοπλισμός και υποδομές που θα επιτρέψουν τις απαιτούμενες για την τήρηση της ασφάλειας ενέργειες του προσωπικού ασφαλείας - φύλαξης. Συνεπώς, τα υφιστάμενα φυλάκια του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος προβλέπεται να αντικατασταθούν και να αναβαθμιστούν μέσω αγοράς κατάλληλου εξοπλισμού. Επίσης, προβλέπεται η τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας που θα διευκολύνουν το έργο του προσωπικού ασφαλείας - φύλαξης.

Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού- Πόρτες ασφαλείας  με συστήματα   μέσω αυτοματισμών

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε αίθουσες υψηλού κινδύνου (π.χ. datacenters, pc-labs), η ενίσχυση των εισόδων - εξόδων με πόρτες ασφαλείας και γενικώς με συστήματα που λειτουργούν μέσω αυτοματισμών.

Οι πόρτες θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

  • Η θέση, ο αριθμός, τα υλικά κατασκευής, καθώς και οι διαστάσεις τους πρέπει να καθορίζονται με βάση τη φύση και τη χρήση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.
  • Να ανοίγουν και να κλείνουν από τους εργαζόμενους/ χρήστες, που διέρχονται, με ευκολία και ασφάλεια.
  • Πρέπει να τοποθετείται σήμανση, στο ύψος των ματιών, στις θύρες που είναι διαφανείς.

Ειδικότερα, οι πόρτες που προτείνεται να αντικατασταθούν στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου αφορούν σε πόρτες ασφαλείας για επαγγελματικές χρήσεις (μονές ή/ και διπλές), υψηλής ανθεκτικότητας με μεταλλικές κάσες οι οποίες συνδυάζουν πυράντοχες και ηχοακουστικές ιδιότητες με σύγχρονη αισθητική.

Συστήματα access control

Τέλος, προβλέπεται η προμήθεια συστημάτων αυτόματου ελέγχου πρόσβασης (συστήματα access control) για την ελεγχόμενη πρόσβαση σε χώρους που απαιτείται αυξημένη προστασία, όπως η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης η οποία είναι εξοπλισμένη με συστήματα υψηλής εξειδίκευσης και με τον κεντρικό server του Πανεπιστημίου, που πρέπει να προστατεύεται από τυχόν φθορές (π.χ. βανδαλισμοί/ κλοπές).

Πόρτες ασφαλείας βαρέως τύπου - θωρακισμένες

Οι πόρτες, στις οποίες θα λειτουργεί το σύστημα αυτόματου ελέγχου πρόσβασης, θα είναι ασφαλείας βαρέως τύπου - θωρακισμένες.

Εξωτερικός Φωτισμός

Στο πλαίσιο του παρόντος, προτείνονται παρεμβάσεις που αφορούν στην εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού στους εξωτερικούς χώρους του πανεπιστημιακού συγκροτήματος. Στον περιβάλλοντα χώρο, προβλέπεται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων (κολώνα ή/και επιτοίχια φωτιστικά σώματα με αισθητήρες κίνησης). Ο φωτισμός θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα των εξωτερικών χώρων, εντείνοντας την ευκρίνεια στο περιβάλλον του κάθε χρήστη. Επιπλέον, στόχος είναι να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των φοιτητών και καθηγητών κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες και να διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περιμετρική ασφάλεια-α Αντικατάσταση της υφιστάμενης περίφραξης και τοποθέτηση μπαρών

Τέλος, στο πλαίσιο του παρόντος, προβλέπονται παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια του πανεπιστημιακού συγκροτήματος περιμετρικά. Ειδικότερα, προβλέπεται η αντικατάσταση της υφιστάμενης περίφραξης και τοποθέτηση μπαρών, ώστε να ελέγχεται η είσοδος και έξοδος των χρηστών.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ο καθαρός χρόνος για την υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας - Φύλαξης και την προμήθεια του προβλεπόμενου εξοπλισμού ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, μετά την έγκριση του Σχεδίου με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Προϋπολογισμός Υλοποίησης Παρεμβάσεων

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται ο προπολογισμός για την υλοποίηση των επιμέρους παρεμβάσεων που προτείνονται από το Σχέδιο Ασφάλειας - Φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Παρεμβάσεων/Υπηρεσιών  


Οι παρεμβάσεις μέσω του ολοκληρωμένου Σχεδίου Ασφαλείας - Φύλαξης θα γίνουν στα ακόλουθα κτήρια:

- Κεντρικό Κτηριακό Συγκρότημα (υπηρεσίες Διοίκησης, Γραμματείες ακαδ. Τμημάτων και το μεγαλύτερο τμήμα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων).

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α. Κτήριο 1 - Κτήριο Διοίκησης, επιφάνειας 5.350,00 m2. Στεγάζονται: Πρυτανεία, Βιβλιοθήκη, Μουσείο, Διοικητικές υπηρεσίες, Γραμματείες ακαδ. Τμημάτων.

β. Κτήριο 2 - Πτέρυγα Στασινοπούλου, επιφάνειας 5.252,20 m2. Στεγάζονται: Γραφεία διδασκόντων, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, Eργαστήρια.

γ. Κτήριο 3 - Νέο Κτήριο, επιφάνειας 14.924,17 m2, επί της οδού Αλεξ. Πάντου, Φραγκούδη και Παπαζαχαρίου. Στεγάζονται: Γραφεία διδασκόντων, Διοικητικές υπηρεσίες, ΕΛΚΕ, Erasmus, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, Eργαστήρια.

  • Κτήριο Χιλλ (περιοχή Πλάκας). Επιφάνεια: 947,10 m2. Στεγάζει Γραφεία διδασκόντων, Εργαστήρια και αίθουσες σεμιναρίων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.
  • Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, που στεγάζεται επί της οδού Ιππώνακτος 36 στο Ν. Κόσμο, με δομημένο χώρο έκτασης 444,80 m2.
  • Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής, επιφάνειας 191,40 m2 (Συγγρού 134μ Αθήνα). Στεγάζει το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής, αίθουσες σεμιναρίων και γραφεία διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
  • Εργαστήριο Τμήματος Ψυχολογίας, επιφάνειας 133,13 m2 (Λομβάρδου 137, Γκύζη, Αθήνα). Στεγάζει γραφεία διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και Εργαστήριο του Τμήματος Ψυχολογίας.

Σχόλια (4)

 
Κλίμα καταστολής
11 Μάιος 2022 13:18

Τα πανεπιστήμια χρειάζονται νέα μέλη ΔΕΠ οχι προσωπικό security, προτεραιότητα στην εκπαίδευση όχι στην καλλιέργεια κλίματος καταστολής.

Mόνο σε προβληματικές κοινωνίες βλέπεις τέτοιες πρακτικές, λες και ζούμε σε αποστειρωμένη γυάλα. Ας δουν τι γίνεται στους γύρω ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ χώρους, στο κέντρο των Αθηνών ειδικά - ΠΑΝΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ και δυσωδία, ανύπαρκτη αστυνόμευση ενώ σε κάθε σκοτεινή πλατεία ή στενό μετά τη δύση του ηλίου γίνεται διακίνηση ουσιών.

Για όλα αυτά δεν ευθύνονται ούτε οι σπουδαστές ούτε τα πανεπιστήμια ούτε το ακαδημαϊκό άσυλο.

 
Σπίλμπεργκ
11 Μάιος 2022 13:11

Στο τέλος βλέπω να παίρνουμε τον Τσακ Νόρις ή τον Ρόμποκοπ...

 
χαχαχαχα
11 Μάιος 2022 11:48

στον τρίτο χρόνο...πανεπιστημιακη αστυνομία ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, αλλά οι προμήθειες για security σε προτεραιότητα. ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

 
Τάκης
11 Μάιος 2022 11:17

Μήπως να πάρετε και κανένα καινούργιο PC για τους φύλακες που θα παρακολουθούν με κάμερες υψηλής ακρίβειας και ακριβείας επειδή αυτά που χρησιμοποιούν οι φοιτητές είναι πενταετίας και σέρνονται...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.